Back to top

Gazette van Brugge 24/1/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
W 10 55.' te Jaer Maendag 24 January 1S48 ■ GAZETTE AAA BR EGGE EN DER PROVINCIE WEST- VLAENDEREN Foor Staetku nde Koophandel ONAFBANGKELYKHEYD *31 7/ ' '--V-CiV A ' g 4 i v y ■v i e» Verscliynt den Mnendng Woensdag en Vrydag I Alle pakken en brieven vrachtvry toe Ie zenden schryvingsprys — Voor Brugge 3 macnden fr 4-75 ct ■ De aenkondigingen 25 ccnlimen den regel onder de vyf » Buyten Brugge vrachlvry » 6-23 » J regels een frank De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzoeht deze dags voor de verschyning van het Blad te laten toekomen iden BRUGGE I Algesiiecsi Ovcrzigt De kamer der gedeputeerden van Frankryk heeft zaterdag de beruedslaging van liaer adres in antwoorde der troonrede begonnen maer de redcnaers hebben gecne hoegcnaemde vurigheid laten uitsehynen Dry redcnaers hebben de zilling vervuld waerna de algemeene beraedslaging gesloten en de zitting opgeheven is geworden De zitiing had daegs te voren heftiger geweest den uitslag is nochtans ten voordeele van het ministerie gebleven De oppositie wilde acn het ministerie cene berisping toewerpen voor de omkoopingen die er volgens de beweeringen van den heer Petit tot het bekomen van placlsen in het departement der financiën en de rekenkamer plaets hebben Den heer Guizot heeft ronduit verklacrd dat hv cene dergelvke betoo¬ ning niet kon toelaten en bereid was indien de kamer er voor stemde zyn ontslag te geven De stemming die er op¬ gevolgd is heelt maer 146 stemmen voor de oppositie uit— gebragt terwyl 225 leden voor het ministerie hebben ge¬ stemd Het spaensch gouvernement heeft cene groote meerderheid bekomen bv het stemmen van bet wetsontwerp bctrckkelyk den provisoiren ontvangst der belastingen als ecne kwestie van vertrouwen voorgesteld Koning Karel-Albertus van Sardinien heeft uit vooru't- zigt waer over men gecne uitleggingen geeft geoordeeld eenige militaire voorzorgen te moeten nemen Een konink- Ivk besluit acn de officieren van het sardiniseh leger mede¬ gedeeld gebied van den oogenblik af geen verlof aen de sol¬ daten meer te geven en alle die in verlof zyn onmiddclyk terug te roepen Van de onpasselykheid van den koning der Franschcn is voor het oogenblik geen sprack meer doch daerentegen zou de gezondheid van de koningin van Spanje ernstige vrees baren Wel spreken de dagbladen en korrespondeneien van Madrid schier dagelyks van de gezondheid van Isabella als in alle opzigten voldoende Maer volgens eene Parvsche korrcspondencie zou het er geheel anders mede gesteld zyn Den geneesheer van Isabella die zich in het paleis van Madrid heeft gevestigd moet verklacrd hebben dat zy geen twee jaren meer zal leven en zeer waersehynelyk binnen zes maenden kan dood zyn Den korrespondent geeft dit nieuws als volkomen echt en men brengt met hetzelve in verband het gereed maken te Madrid van een paleis voor den hertog van Montpensier die met Isabella's eenige zuster is getrouwd De ernstigheid dezer tydingen vereischt geen betoog en liet valt onder een ieders besef welke eindelooze beslomme¬ ringen en verkwikkelingen uit de kwestie der Spaensehe troonopvolging zouden spruiten In Engeland schynt men dit FMIVS-JÜSEF HAYM Frans-Josef Ilaydn wierd geboren te Robram 7 mylen van Weenen den 51 maert 1751 Zynen vader Matthias Haydn was wagemakcr en bekleedo ten zelfden tyd in het dorp het ambt van burgemeester en dat van koster By zyne tweede vrouw had hy twintig kinderen gewonnen wacrvan Josef den oudsten w as Hy bezat eenesclioone tenor stem en had op eene reize door Duitschland de harp leeren spelen Op zon-en feestdagen vermarkten hy en zyne vrouw zich niet muziek en zang Deze oefeningen gaven aen Josef de gelegenheid om zyn muziekalisch gevoel aen den dag te leggen een stuk hout in de linker hand dat hem voor viool diende en ecne roede voor boog in de andere volgde hy zeer schynbaer de stem op van zyne moeder Hy was toen zeven jaren oud Het geviel dat een kozyn van Havdn met name Frank die schoolmeester in Haimburg was en cenen goeden leeraer in het muziek een van deze trios bywoonde hy stond verwonderd over het gevoel waermedc het kind de toonen vatte en hoe juist het ze niet zyne boog opvolgde Hem docht dat zyne geschiktheid verdiende gevormd te worden en hy bood zich aen om den kleinen Josef onder zyne zorg te nemen Dezen leerde in korten tvd by Frank verscheidene instrumenten spelen en muntte voornamelyk uit in choorzaiigen door zyne schoone stem Den kapelmeester Von Renter bemerkte hem en nam hein met zich naer Weenen om hem in St.Stephanuskerktelaten zingen Haydn bleef verscheidene jaren onder het opzigt en de bestiering van Renter en componeerde reeds in den ouderdom van te voorzien en er zich op voor te bereiden Welligt is het I daerom dat men te Londen zoo bekommerd is met mogc- lykheid van eencn Franschen inval als eene episode van den spaenschen successie-oorlog hetwelk daer ook aanlei¬ ding geeft tot veelvuldig seliryven over de doelmatigheid de Engelsche kusten te versterken Men zal zich herinneren dat den Paus in zyne jongste acnspruek tol liet consistorie der kardinalen liet hooren dat de onderhandelingen met Rusland nog niet waren afge- daen Dit consistorie werd den 17 december 181 7 te Hoornen gehouden en denzelfden dag liet keizer Nikolaes te Warschau een rescript uitgacn gerigt aen den graef Bludoff wacrby het sluiten van een concordaat met den II Stoel werd aengc- kondigt De tegenstrvdigheid van het keizcrlyk rescript met de pauselyke acnspraek zal al dadelyk ieder in het oog loo- pen doch zou hierdoor veroorzaekt zvn dat den 17 decem¬ ber de ratificatie te Roomen nog niet bekend was Het be¬ steen van een concordnet tusschcn den keizer van Rusland en den Paus van Roomen kan ondertusselien niet in twyfel kun¬ nen worden getrokken Zie Italië Byzouderc Briefwisseling der Gazelle ran Brugge Gent 22january 1848 Mijnheer de Opsteller Heden en morgen hebben wy hieruwetooneelmnetsehappy Kunstliefde Gent is nieuwsgierig om uwen voortgang op ha¬ ren schouwburg te kunnen wacrderen De namen uwer too- iierlistcn zoo als Stadsbader Carrein Van de Water en oudere zyn vlaemsch België door gunstig bekend zoodat wy te regt hopen dat zy den roem die velen onder hen j reeds hebben verworven bier ook zullen staende hou- i den In alle geval de Eendragt litteratuerblad dat alle 1 veertien dagen verscliynt en de Gazette van Gent zullen u ronduit zeggen hoe zy zich hier hunnen ruiem hebben waer- dig gehouden De Vaderlander zal er ook wel iets van seliry¬ ven doeli dat zullen verwytingen of platte vleijeren zyn üla daer geen acht op dat blad is dood voor Gent A propos van den Vaderlander ge weet dat de Fontei- nisten hier met kermis ecne kavalkade willen vormen die liet gemeentefeest weer zoodanig vlaemsch gact maken dat cr de franskiljons zullen in verloren loopen gelvk verleden jaer wanneer liet edele Duilschland ons den zangergroet in de wandelzael van het justicicpaleis kwam brengen en liet lied van Arndt was ist des Deittsclieii Valer land aen de oe¬ vers der noordzee kwam zingen — De gemeenteraed die toch meer Vlaemsch is dan men wel denken zou belooft 8000 fr voor dit feest al de gilden en maetschappyen der stad werken krachtdadig ter verheerlyking méc uitgenomen de Schermers St Michicl waer een franskiljonsche domo- tien jaren sonaten voor dry instrumenten die later in Lon¬ den gedrukt wierden zelfs had hy voorgenomen eene vier¬ stemmige mis met orchester-begeleiding van zestien instru¬ menten te seliryven wanneer hy echter bemerkte dat hy daertoc lessen over het kontrapunt behoefde te nemen im¬ mers ook de genie heeft wetenschappelyke inriglingcn van noode Maer hy bezat geen enkelen stuiver en hy vond in geheel Weenen gecnen meester die hem kosteloos wilde on¬ der wy zen Hy poogde zich dan in deze wcdcrwarighoid van het lot zoo goed mogelyk te behelpen en gaf zich dag en nacht over aen het afschryven der theoretische verhandelingen van Matthison Fux en Emmanuel Bach Als hy den zin van een voorschrift niet verstond wacgdc hy liet niet zyne leeraers of zyne inedclccringen daer naer te vragen hy bestudeerde het met yver tot dat hy liet ver¬ meende begrepen te hebben Haydn vond zoo veel genoegen in deze strenge beoefening dat hy arm gelyk liy was van koude versteven van slaperigheid afgemat voor zyn oude klavecimbel zich nogtans den gclukkigsten incnsch van de wereld voelde en dat hy later in eenen meer glansenden toestand ilikwyls dacht dat hy nooit volslrektere gelukza¬ ligheid genoten had dan wel in die tyden Als den beroem¬ den Porpora den venetiaenschen afgezant naer Weenen ver¬ gezeld had bragt het Haydn geprikkeld door het verlan¬ gen om rnedgevingen van den grooten meester te ontvangen zoover dat hy zich in het huis van den minister insmcekte en van dezen naer de baden van Maasdorf wierd medege¬ nomen kraet ge weet wel van die dweepers van thëoristen die alleen op woorden spelen en te dwaes zyn om te begrypen dat er in de Vlaemsche beweging meer dadelvkc volksliefde dan in geheel Frankryk ligt den toon in geeft — De Vaderlander zette zich ten dienste om dit feest tegen te werken en brackte ik weet niet wat al leugens en ver¬ wytingen om het volk te misleiden maer de Gazette van Gent heeft hem zoo duchtig op de Vingeren geklopt dat hy nooit van die schanddaad niet incer wit zal zyn — Hy is zoo¬ danig impopulair geworden dat het ongefooflyk is En of hy by liet einde van ieder kwartacj zyne inschryvers ziet loopen dat laet ik u denken — Hendrik Conscience is acht dagen te Gent geweest Met wat geestdrift de groote man in het Vlaemsche Gezelschap ontvangen is dat kan ik u niet zeggen — De vriendschap de toegcncgengcid die hein omringden bv iederen stap in liet oude Gent sproken luider dan al het geschreeuw zyncr anskiljc bcnyders dan al de lasteringen der franskiljons om ons van een te rukken en ons alzoo maglelooste maken — Die geest¬ drift voor den schryver van don Leeuw van Vlaenderen bewyst ten overvloede dat het vlaemsche grondbeginsel groot wordt grooter en magtigcr dan iemand wel denken kan Hy is bezig aen een geschiedkundig roman in drie boek¬ doelen Jakob Van Artevelde een tegenhanger van zynen Leeuw van Vlaerideren — Wat dien vryen Rawaert dit reuzenbeeld van vaderlandsche geschiedenis dit schrikbeeld van het zuiden onder zvne magtigc pen worden zal dat laet ik u begrypen Daer et geene week voorbv zonder dat er iets belnng- ryks in de zitting des Vlaemschen Gezelschaps verhandeld wordt — Gy weet op welken voet dit inmengt is Er zyn drie voorzittende /commissarissen de hoeren Reus Snellaert en Jonkheer Blomniaert die elk vier maenden in het jaer voorzitten een geheimsciiryvcr de heer Heremans de heer Degcriekx kashouder cn de lieer P Van Loo boekbewaar¬ der — De voorzittende kommissaris opent de zitting de sekretaris geeft lezing van het proces-verbael der vorige en de beraedslaging neemt aenvang — Die bet woord heeft spreekt die 111 de beraedslag deel wilt nemen vraegt het woord Het is als 't ware een Vlaemsch parlement waer de grieven onzes volks gewikt en gewogen worden en over de middelen beraemd om er tegen in te gaen — Tweedragt kan er nooit indringen alle persoonclykheden offeren die Vlamingen aen de algemeene belangen des Vlaemschen va¬ derlands De werkzaamheden des Vlaemschen Gezelschaps zyn zoo¬ danig groot datby ieder voorstel van eenig gewigt er eene af- dceling of eene kommissie uit deleden moet benoemd worden om in eene volgende zitting verslag over de zaek te doen Zoo hebben wy afdeelingcn voor zang voor voorlezingen kommissiën vail alle slag byv om aen den minister te vra- grooten meester te verkrygen» Ilier om de gunst van den stond hy vroeg op borstelde de kleederen kuisclile de schoenen van den napolitaenschen meester schikte zyne oude pruik op met een woord verrigtte de bezigheid van den nederigsten dienaer In den beginne scheen Porpera zich deze zorgvuldige opraerkzaemheid niet aen Ie trekken toen hy eventvvel de gelukkige geschiktheid van den jongen Havdn erkend had gal liy hem raed en liet hem dan zyne opstel¬ len begeleiden de zwarigheden en de kunstige modulation die cr zich in bevonden wierden allerlecrzaemste oefenin¬ gen voor Haydn De liefde tot zyne kunst liet hem geduldig alle vernedering onderstaan cn verschafte hem eindelytc van wege den minister gedurende den tyd der baden eenen macndclykschen loon van zes dukaten en vryen kost Den moedigen jongman teruggekeerd naer Weenen besteedde zynen morgenstond tot liet verzamelen van eenige kleine winsten In den vroegen morgend begaf hy ziel» naer de kerk der bermhertige Broeders om er dc tweede viool te spelen dan speelde hy het orgel inde kapel van den graef Hangwits en van daer ging hy naer St Stephanuskerk By zvne natuerlyke bekwaeinlieid en zyne standvastigheid in het werken eigenschappen van cenen grooten geest die bckwaem is de tcgenstrevingen des levens zoo als die dei- kunst ernstig op te vatten bezat Haydn te gelykerlyd een e vrolykheid van karakter die zich door de eigenaer- digste schranderheid uitte zeer dikwvls verlustigde hy zich ten koste zyncr medeleerlingen en zelfs was het een zyncr vicze streken die van zyne opzegging in dc Stephanuskerk
Gazette van Brugge 24/1/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item