Back to top

Gazette van Brugge 21/1/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Eduardus Schnerlneken oud 7 jaren en half geboren en woonende te Brugge overleden in de Pliilipstock - straet A 1 n° 1 Joannes Planten brouwers-knegt oud 39 jaren 9 ïnaen- den geboren en woonende te Brugge echtgenoot van Rosalia Vorcaemer overleden in de Visehpaenstraet C 13 n° 62 47 Ludovlcus Van Halme schoenmaker oud 58 jaren ge¬ boren tot Dunkerque woonende te Brugge Lopbein- straet 11° 50 ongehuwd zoon van Carolus by Phiiippina Toebast overleden in de Mariastr C 9 n° 8 Anna Reybrouek werkvrouwc oud 48 jaren geboren te Beeruem woonende te St Kruis huisvrouwe van Joannes Iluvs overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Josephus Madere zonder beroep oud 73 jaren gebo¬ ren en woonende te Brugge weduwaer 1° van Anna Meteioe en echtgenoot van Francisca Van De Casteele overleden in de Bouveriestraet D 16 n" 16 Ivo Verbrugghc zonder beroep oud 16 jaren geboren en woonende te Tliielt zoon van Ludovicus by Joanna Van Keirsbilck overleden in de Ilooistraet B 8 n° 47 Petrus Van Belle commissionnaris oud 59 jaren gebo¬ ren en woonende te Brugge echtgenoot van Isabella Van Vlaenderen overl in de Suveestr B 15 n° 57 Antonia Robou kantwerkster oud 73 jaren én half geboren en woonende te Brugge weduwe van Joannes Lucas overleden in de St Joorisstraet E 7 n° 36 Carolus De Clereq hovenier oud 65 jaren geboren en woonende te Brugge echtgenoot van Isabella-Tlieresia Delmolen overl in den Oudengentwcg C 15 n° 45 Milania Labaere oud 2 jaren en half overleden in de Korte Speel mansslraet A 9 n° 50 Franciscus-Augustus-Josephus Betigny blekslagcr oud 59 jaren en half geboren te Estaires noord woo¬ nende te Brugge echtgenoot van Maria-Tlieresia-Coleta Lommez overleden in de Steenstraet C 2 n° 13 Petrus De Wuseh wever oud 64 jaren geboren en woonende te Brugge ongehuwd zoon van Adam en van Maria Van Heester overleden in dc Carmersstract A 9 n° 21 Maria Synaeve kantwerkster oud 50 jaren geboren en woonende te Brugge echtgenoote van Petrus Van Couillie overleden in de Mariastraet C 9 n" 8 Anna Van Loo kantwerkster oud 70 jaren geboren en woonende te Brugge Balzemboomstraet ongehuwd dochter van Joannes by Joanna Van de Ruksauwe overleden in de Mariastraet C 9 n" 8 Joannes-Baptista Van de Voorde spindcr oud 68 jaren geboren te Asselic Braband woonende te Brugge echtgenoot van Catharina Buyse overleden in de Annunciatestraet E 14 n° 75 18 Eduard Dcsmit oud 11 weken overleden in de Viseh¬ paenstraet C 12 n° 56 Isabella Van Houlte zonder beroep oud 53 jaren ge¬ boren te Ghistel woonende te Ichtcghem weduwe van Philippus Deprez overleden in de Bouveriestraet l 16 n° 16 19 Henricus A°peslagh oud 1 jaer overleden in de Kleine St Amandstraet D 22 n° 58 Jacobus Pvpe oud 6 jaren overleden in dc Vulderstr B 10 n"" 78 Anna Lerrenian spinnette oud 21 jaren geboren te Mectkerke woonende te Houtlave ongehuwd doch¬ ter van Philippus bv Isabella Hollevoet overleden in dc Mariastraet C 9 n° 8 Joanna Dc Meyer zonder beroep oud 82 jaren 1 1 maen- den geboren te Oosteamp woonende te Brugge we¬ duwe van Joseph De Bremaecker overleden in dc St Calharinastraet C 10 n° 11 20 Joannesfbelruc werkman oud 67 jaren geboren te Moere woonende te Brugge in dc Smedestraet onge¬ huwd zoon van Leo en van Godclicve Loinbaert over¬ leden in de Mariastraet C 9 n° 8 Bariholomeus Dupon werkman oud 77 jaren geboren te Ichtcghem woonende te Brugge weduwaer 1° van Coleta Vercauter 2° vanTheresia De Schepper echtge¬ noot van Constaneia Oorebandt overleden in de Maria¬ straet C 9 n" 8 Miiahia-Juiia Platevoct rcligieusc in het klooster van St Trudo in deze stad oud 46 jaren geboren te Tliielt woonende te Brugge dochter van namen van vader en moeder onbekend overleden in deiiNieuwen Genlweg B 14 n° 54 Joufïw Maria Verpoorten partikul ere oud 44 jaren geboren te Oostende woonende te Brugge echtgenoote van Mr Joannes Fonteyne partikulieren overleden langst de Angustyncreic E 18 n° 64 1 3 Geboorten ■ËB BEKENDMAKINGEN I YÏ Eli ilAXü TE I l!:!!ÏE\7~ om in gübruykervan te komen met 1 octolier 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en H 84-35-43 C G 80-0-0 R Land en vette Gars te Gouckelaere en Keyem Thans in huer van Pieter Carboncz Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Brugge Hoogstraet ïïTmmïpën Op liet Buytengoed van Mr LOUIS VAN BELLE in de Bloemendale-straet te Beernein 4,000 1 lilci'schoouslc l.arikx-Plantsoencn ter lengde van 7 tot 8 voeten dienstig voor Dreven te be¬ planten cu/ lts van 50 Koopeai allerschoonste -J JÈ iaS| pIkT-S 05S3 sa aai èéiw aa $ TJIOAKSSAttA TE OOSTCAM 3 By het BeverhoutxvelL en d'A sseb rou hsche- 111 eer xxc hen Woensdag 26january 1848 ten 12 uren 's middags in de hosscben genaemd de Braederyhs bchoorende den edelen lieer ridder Charles De Schicter-Caprycke groot-giondeygenaer te «ent zal men ten verzoeke eu in profyte van gemelde n heer verkooper 50 Koopen allerschoonste TAILL1E-HOUT en HAIR VAN TRONKEN zeer dienstig voor kuypers bakkers en straet- perssen De vergaderinge op liet hof van den boschwachter Pieter Huyghe Allen onbekenden kooper moet borgc stellen Op yewoone Conditiën en tyd van betaling In d'aenstaeode maeiid february zullen alle d'Eyken Es- sclieti Wilgen en Benke Boomen in de gemelde bosschcu staende verkocht worden VENDITIEN Dynsdag 25 jauuary 1848 om 12 neren te St Michiels goed Tilleghem voor inheien barons Lebailly-De Tillegliem 50 koopen 1'nillie 50 dito drooge Reuliiigen 3000 drooge Bussclieii en eene groote parlie groene Sparre-Busschen Fasseel Blokken Kepers en Sparre Boomen Woensdag 26 dito om I 1 ueren te St Andrirs in het veld voor mlier burgf üe Nieulaut GO koopen Taillie 60 dito groote en kleyne Sparre-Perseu 10 dito Sparre Boomen op Stam en 6000 groene Maste-Basschen Donderdag 27 dito om 10 ueren te Knocke aen d'hofstede van J.ui Naclitegalle in profite van mlier J.-B Van Ockerhout 60 koopen faillie Essclien Elze eu Schot-werve Maeudag 31 dito om 12 ueren te St Michiels goed Tilleghem voor m heren barons Lebailly-De Tillegliem by hun kasteel tegen den Thouroutschen steenweg 100 koopen extra schoone en zwaere Beuke en fine Olme Boomen Donderdag 3 february om 12 ueren te St Andries aen d'holsiede van Jacob Kindt voor mevr baronnesse Mortier 80 koopen extra schoone Eyke Beuke eu Castagne Boomen 20 dito Sparre Persen mits 4000 groene Maste Bussclien Maendag 7 dito om 12 ueren te St Michiels en Lophem 1° in de bosschen van rober De Coninck 2"in de Chartreusen voor d'heer Sion 3" op d'hofstede van J.-B.'° Lippens en 4° aen het buys van Pieter Van Rykeghem vóorjher Van Caloeu-De Potter 60 koopen zwaere Eyke en Essche Boomen 30 dito drooge Beulingen eu eeiie groole partie drooge Snoey- Busschen Woensdag 9 dito om 12 neren 1° te üudzcele ten ver¬ zoeke van sieur Coussemaeker 2° te Coolkerke op d'liofsteden van Frans De Clerek eu Jan Wentyn in profyte van mheren Henry Van Severen en Pieter De Melgar SO koopen schoone Eyke Olme Aheele Essche Achtkante Populiere Wilge eu Keerselaere Boomen en 1000 drooge Snocy Busschen Betaelbaer bg L VAN N IE UfVENII UVZE te Brugge _ Openbare Verkooping TE BRUGGE INSTEL op zaterdag29 jauuary 1848 om 5 uren namiddag in de Verkoopzael der Notarissen ten Stadlmyze te Brugge 1 Koop Een HUYS met Koetspoort in de St Gilliskerk- straet E 15 n.° 32 Bewoond door M J De Smedt ten modieken pryze van 350 francs 's jaers 2 Koop Een HUYS nevens het voorgaende uytmakende den hoek der St Gilliskerk- en Goudhandstraten Bewoond door M Rotsaert-Joos aen 16 francs te maende Beyde deze Huyzen by plakschrift wydloopig beschreven kunnen bezigtigd worden alle donderdagen van 2 tot 4 uren 's namiddags In geval van Toeslag by samenvoeging zal de kooper ver¬ mogen in handen behouden een kapitael van fr 2,500 a 4 „j° Deze Verkooping geschiedt krachtens octrooy van justicie ten o.verslaen van M Van Der llofstadl vrederegter overliet tweede kanton Brugge bygestaeu door M G'A Moulaert zynen greffier De eygeudoms-titelen en veylings-voorwaerden berusten ter studie van den Notaris VAN CAILLIE bv de Vischmarkt te Brugge V E II li O O fP ï K G VA-N EEIME ©nOOTE PAETYE KEPEHS REBBEN BRANDHOUT ENZ Op S iji l-Sa l / a tor x- A' e / > h o f te Brugcj 0 Maendag 24 jauuary 1-848 's namiddags om 2 uren precies voor rekening van d'heer Felix Lom Timmerman eu Aen nemer te Brugge op gewoone conditiën betaelbaer binnen de drie ma enden ten kautoore van den Greffier Ca MO L LA E B i' in de Grouwerkerss'.raet Booiii-Yeodmen onder de directie van den Notaris HUYGHE li AERT te Uandzaeme \ 1.° Den 27 jauuary 1848 te Westcapelle op d'liofsteden gebrnvkt door Andreas Beuselvnk en Jan Venueire ligtc 't Dorp 70 koopen JlOÓMEN ten meerderen deele groote Essclieii Abeele en Olms 2." Dvusdag 1 february 1848 te Handzat-me op de hofstede gebrnvkt door Alexander De Beuckelaere noord by 't Dorp 80 koopen 3." Donderdag 3 february te Gouckelaere op de hofstede gebruykt door Francis Maerteus noordwest by 't Dorp langst de straete naer Zatide 102 koopen 4.° Vrydag 4 february te Cortemarck op de schaep- hofstede gebruykt door de weduwe Slembroucfc langst de Handzaemc-straet 112 koopen 5." Den 7 february te Reninghe op 't hofstedeken bewoond door Karei Depoorter 20 koopen 6.° Den 8 february te Stavele op de hofstede E vernam wyck Elseudamme 61 koopen extraordinaire L> keu Boomen en Abeeleu 7.° Den 9 february te Hoogstade op de hofstede en landen gebruykt door Jacob Plaetevoet en vidua Rooryck 90 koopen 8.° Den 10 february te Keinmel op eene weyde gebruykt door Boiiaventura Malden 70 koopen 9." Den 1 1 february te Dickebuseli op de hofsteden ge¬ bruykt door Hoiiaventure Mahieu en vidua Dchem 157koopen 10.° Maeudag 21 february te Handzaeme op de hofsteden gebruykl door Joseph Delaeter en Jan Bewull 49 koopen 1 1 Dynsdag 22 february te Gouckelaere op de hofstede gebruykt door de weduwe en kinders Vanaelst 65 koopen Eu 12.° Vrydag 25 february te Cortemarck op de hofstede gebruykt door vidua Joans Van fliuyiie 85 koopen Alle om prompt ten 12 uren 's middags te beginnen en bree¬ der by allichen vermeld K O O P HA N D E L Antwerpen 20 January Granen De daling is voortgeg.ien gedurende de week eindigende den l5 jauuary zy is 62 c in de Tarwe en 6 c in de Rogge wier gemiddelde pryzen respeclivelyk bepaeld zyn op fis 21-20 en fis 1 3-g6 — Koloniale Goederen lu Kolfy verhandelde men gisteren 200 halen Batavia aen 24 i|4 cents en 200 balen Brazil aen onvermelde!] prys — By eene openbare veiling werden 4°o balen Piëmontesclien R\st aen ly a 20 frs per 5o kilog in consutntie verhandeld — V\ v- ders vernemen wy den verkoop van "j5 balen Peper aen 14 iiz Cents in entrepot Wissel-Cours van Parys van den 19 jauuary 3 |i "|o 22 deeeiiinCï ii 73 45 5 [i •[" 15 insert 115 45 Cours van Amsterdam van den 18 january W erk4\ Ke hcMiM ó4 7[lo Auioriisatie-Sv miikaet 0 OjU H iinlt J AlaetS' happy 1 Pryzen der Granen Oliën en Koeken tc Ryssel van den 18 january Markt van Veurne van den 19 january Mid'lenprys der i-rauen pel' zak van 145 1iiei> Isiae Ir 25-00 a 29 5if c tr 18-01 a 10-00 c.j Geerstc Er 16-00 a 17-^5 C- Haver tr 11 -60 a 12-00 c Rooneu fr 17-60 a 20-00 L E E - T Y D l N G E N OOSTFINDE 21 january Aenltonts/en van den 19 en tiü january De cngelsehe male Onyx van Doever met de de korres- respondentie en 27 passagiers het engelsch stoomschip Triton kap Tavlor van Londen met diversche goederen en i4 pas¬ sagiers den hollaiidschen hom Zeven Gezusters k.q> Rog van Scheveningeu met haring de helgische male Ville d'Os ■ tende van Doever met de kprrespondentie en 16 passagiers den belgischeu schooner Espoir kap Zeilieu van St Ubes met zuut Uitgevaren Een engelsche male naer Doever met de korrespondentie en 7 passagiers het engelsch stoomschip Sir Edward Banks kapitein üvenden naer Londen met diversche goederen en 43 pas sagiers nog een engelsche male naer Doever met de kor¬ respondentie en 18 passagiers Brugge — Drukkecy van L.-B UaimLBocDT op d'Eyermarkt
Gazette van Brugge 21/1/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item