Back to top

Gazette van Brugge 21/1/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
mmmmmmammmm - b Ten nadcele van juffer Evenepoel eene broche in di¬ amant een paer diamanten ooringen ecnen gouden ring met vvf diamanten eene gouden spelde met smaragd omze van diamanten cenen anderen gouden ring met diamanten verscheide andere gouden ringen verscheidene gouden bro- chcn waervan eene kleine met zwarten grond en hebbende zes kleine peerlen eene brok eener zware gouden keten twee brachelcttcn gevormd van 4 kleine hairvlechten eene gouden repetitie-horlogie eene kleine vrouwenhorlogie 'eene gouden horlogieketen verscheidene gouden oorringen eene gouden bracelet in verguld zilver inet stael • zes koffy- lepels twee zilveren thee bussen ongeveer 2,000 fr in nc- derl tien-en vyfguldensstukken Welke diefte voorafgegaen gevolgd of gepaerd ging met de misdaed aengeduid onder N" 1 01' ten minste van zich mcdepligtig gemaektte hebben acn opgenoemde misdaden i V' Als hebbende met kennis van zake den dader of de daders dezer zelfde misdryven medcgeholpen in de daedzaken welke ze vergemakkelykten of voorbereidden of in degene welke ze voleindigden 2° Als hebbende wetens en willens en tydens de berging bewust zyndc met alle de omstandigheden der opgenoemde misdaed dc gestolen voorwerpen in bel geheel of ten decle verborgen Wegens betgene het bof van assisen der provincie van Brabant zal uytspraek te doen hebben Gcdaen in het parket den 15 january 1848 Den prokureur-generael Gd Be ISavay Onze lezers hebben in onzen voorgaenden nummer bet besluit gezien wacrby een crediet van honderd duizend franks ter beschikking van de gouverneurs der beide Vlaen¬ deren wordt gesteld Veronderstellende dat die liooge amb¬ tenaren allen mogclyken spoed ontwikkelen dc verdeeling zal voor het einde van february niet kunnen geschieden en de gemeenten zullen vooraleer dit tydstip geen gebruik van dien onderstand komicn maken Hetgeen men er mede be¬ doelde te weten de verzachting der ellende in die streken f gedurende het streng jaergetydè zal dus niet bereikt worden Men zal dan nog opmerken dat een crediet van honderd duizend franks ten minsten onder 300 gemeenten te vcr- deelen gecnc gevoelige hulp val konncn te weeg brengen indien men 1000 of 1500 franks aen eenigr gemeenten ver¬ leend men zal zich voor vele andere aen 200 franks en daeronder moeten bepalen Wat zullen de bureelen van wel¬ dadigheid met zoo geringe sommen konncn uitwerken Men zal opwerpen dat men aen de gemeenten geenc ael- mocsscn noch wilt doen noch doen moet Het zy zoo rnaer industrieel k gesproken wat moet een gemeente aenvatlen om met 100 200 en zelfs met 1000 ol' 1500 franks in ge¬ val eenige groote gemeenten eene dergelyke sommc bekomen bezigheid en gevolgentlyk brood aen hare ellende lydendc bevolking te verschaffen Men kan niets droeviger dan dien torstand vinden Het gouvernement wilt dat de gemeenten der Vlaenderen hel werk onder hare armen onderhouden en den bekomen onderstand in gecne aelmoessen besteden Onze gezagvoerders moeten zich daerover niet bekreunen want met het crediet ter beschikking der Vlaenderen gesteld is noch de aelmoes noch de acnmoediging voor het werk mogelyk Men schynt zich inlebeelden dat er in Vlaenderen nog eenige hulpmiddelen overblvven Men bedriegt zich groote- Ivks Alle hulpmiddelen zynden voorlcdcncn winter uilgeput rit alles wat men op het oogenblik doet zal dezelve niet doen herleven zoo als men ook den vervallen moed van velen die alles van het nieuw ministerie verwacht hebben niet zal konnen opbeuren — Men schryft uit Putte den 16 dezer Ecnen vrecswekkenden brand heeft de hofstede der weduwe Van Dyck te Putte in asschen gelegd Oogsten meubelen lamlbouwhalam alles is den roof der vlammen geworden Eene onheilverwekkende omstandigheid heeft denvoortgang der vlammen begunstigd ecnen put digt by dc wooning der weduwe Van Dyck den eenigsten waeruit men vee water zoude hebben kunnen trekken is van den eersten oogenblik af door de vlammen omringd geweest derwyzc dat de poogingen der van alle kanten toegesnelde persoonen mag- teloos gebleven zvn tot het vermannen van 't vernielend cle¬ ment De schade is aenzienolyk cn niets is verzekerd Ziet hier de oorzaek van het ongeluk cenen armen zinnc- loozen oudsten zoon dei' weduwe Van Dyck sedert zeven te worden Zyne krankzinnigheid kan niet meer in twyfel gelrokken worden Indien den ongelukkigen de wacrheid sprak het zoude een drukkend bezwaer ten zynen laste zyn hoe zoude het spaergeld van eenen enkelen bedienden ooyt het cyfer van 130,000 pond sterl kunnen bydragen — " Drv miljotnen riep den officier der kroon met ver- baesdheyd — Dry miljoenen hcrhaclden de eonslabels cn de me¬ nigte — De schatkist vervat niet veel meer sprak Lowlcr met nederigheid niaer 't is bet vlottende kasgeld binnen vicr- en-twintig uren kan ik liet dryvoudige dezer som verzame¬ len binnen acht dagen kan ik Eene algemeene uitroeping van begeesterende bewondering nam hem het woord af den magistraat zelve kon zich niet onthouden van bravo te roepen De constahcls waren ver- pligt van BagC te beschermen anderzins zoude het volk hem welligt onverwyld te regt hebben gesteld Bage voor den jury gehragt poogde zich tc versehoon- nen Hy sprak van valsch geschrift zefmoord speelhuizen Ben bankier Low ter ineen speelhuis Men wachtte zich wel van het tc gelooven Hy sprak ook van het wassen beeld I)it gedacht kwam eenieder wonderlyk belagchelyk voor — cn Bage wierd in een zothuis opgesloten jaren opgesloten uit hoofde zyner menigvuldige aenvallen van woedenden toorn was sedert eenige dagen in het bezit van eenen vuerpot welken hv noodig had uit hoofde der bytendc koude Het is by middel der kolen die er in brand¬ den dat den ongelukkigen de hoeve in brand stak Als men gewaer geworden was dat liet huis in brand stond is men ter hulp gesneld van den armen dolzinnigen die in het mid¬ den van den vuerkolk huilde Men heeft grootemoeile gehad om hem uit denzelven te helpen Hy was vastgebonden aen eenen staek cn men heeft eene byl moeten gebruiken om do ketens aftekappen welke hem vastkluisterden Eene zielroerende omstandigheid welke cenen diepen in¬ druk maekte op de aenwezigen was de vreugde welke de ongelukkige familie smaekte teen zy vernam lalden bctrcu- rensweerdigen bewerker van baren ondergang uit dc vlam¬ men gered was — In liet arrondissement van Yper is eene nieuwe land- bouw-vereeniging tot stand gekomen met dc benaming van Landbouw Maetschappy des kantons van Plasschcndaele en onder de kenspreuk Voortgang en verbetering van den land¬ bouw Op 6 dezer hebben de dertig eerste insehryvers-slieh- ters liet reglement aengenomen en het voorzitterschap aen doktoor Comvn opgedragen — Het getal protestanten in de Nederlanden beloopt hans 1,61)7.028 dat der rooinschkatholvken 1,167,451 — De zendingen per post-mandatcn hebben sedert eeni- gen tyd in Engeland eene aenzicnlvkc uitbreiding bekomen In dc laetste dry maendon heeft het postkantoor van Londen 17,000 mandaten van dien aerd afgeleverd dat van Liver¬ pool 30,000 dat van Manchester 20,000 dat van Dublin ook 20.000 — Uit een dokunient aen de kamer medegedeelt blvkt dat er zich op den 31 december 1845 in Belgien bevonden 4531 ondcrwyzers en 1516 onderwvstrrs Hiervan zyn 109 onderwyzers en 59 onderwvstrrs vreemd acn ^Belgien liet getal leegere scholen beloopt 4049 — Den Moniteur vervat eene tabel waarin de operation der voorzicningskas te Blankenbergbe Hcvst cn te Panne ten gunste der schippers opgeregt aengeduid worden liet blvkt uit deze label dat op liet einde van december 1840 dc ontvangsten beliepen 20,679 frs en dc uytgaven 7208 frs Eene som van 23.270 frs 96 centimen bleef nog ter beschik¬ king der maetschappy REGTERLYKE KRONYK In de zitting van den 20 januarv 1848 heeft dc regtbank van eersten iienlcg van het arrondissement Brugge zittende in materie korrektionnecl en in instancie van beroep het vonnis uitgesproken den 5 augusty 1847 door de regtbank van Veiirnc bekrachtigd en by welk de genaemde Petrus Turckx zoon van Ferdinandus oud 52 jaren voormal igen cipier van het gevangenhuis tc Vourno geboren te Dender- inondc en woonende IcVcurnecnzynedochterMariaTiirckx oud 18 jaren zonder beroep geboren te pendermonde cn woonende te Veurne als overtuigd van in den loop van het jaer 1846 en in liet begin van 1847 zich p'igtig te hebben gemaekt aen het stelen van brood vlecschzap boter aard¬ appelen ajuinen grocnsrls cijeren smout azyn brand¬ hout steenkolen en zeep len nadcele van dn gevangene en der bestiering kommissie van het gevangenhuis te Veurne zyn veroordeeld geworden den eersten in eene gevangzitling van zes maenden en de tweede in eene gevangzilting van drie maenden By gemeld vonnis der regtbank van Veurne hebben voor dit misdaed nog gestraft geweest Maria Bourgnion dochter van Joannes huisvrouw van Petrus Turckx oud 52 jaren geboren te Brugge en woonende te Veurne en haren zoon Pieter Turckx oud 26 jaren voorheen ondcréipier van het gezegde gevang de eerste in een jaer gevangzitting en den tweeden in drie maenden gevangzitting Beze twee veroor¬ deelde hebben geen beroep tegen het vonnis die hun ver¬ oordeeld ingeslagen — Eene vrouw had eene onvolwassenc vrucht van vier maenden ter wereld gehragt Dengenen die zulks moest ver¬ klaren aen den burgerstand verzuimde deze pligt te vervul¬ len en wierd vervolgd door de korrektionnele regtbank van Dendcrmondc die hem vry verklaerde om reden dat een f cetus van vier maenden géén leefbaer kind kan uitmaken Het hof van appel bevestigde dit arrest Dus de verklaring van een pasgeboren kind aen den burgerstand is slechts ver- pligtend als het leefbaer dit is van minstens zes maenden of 180 dagenis — Slechte gewoonten zyn moeijolyk om laten Jacob Gansch Londen kende de historie De nieuwsbladeren ver- haclden ze met min of meer vermakclyke byzonderheden onder den titel welken wy voor dit waarachtig verhaal aen- genoinen hebben Ter beurs verstrekte het tot een onuitput- tclyk onderwerp van gesprekken liet krediet van den huize kwam weder op en overschreiddc weldra deszelfs voormalige palen Zelfs de langdurige opsluiting waartoe den bankier zich zeiven veroordeelde kwam zyne goede faem bevestigen Niet alieen was Peter Lowter voortaan voor eenieder een schatryk man maer ook een excentric man hetgeen voor- deeliger is dan wy zouden kunnen zeggen Robert betrachtte en verkreeg dc hand van miss Anna De debatten van Rage's proces betoogden hem klaerlyk dat clou duivel in persoon hem tc Parys had gefopt Uit vrees van bespot te worden verzweeg hy zorgvuldig dit geval Peter Lowter was den gelukkigstcn aller mensehen Het zigt van zyn huisgezin dat hy uit een verschrikkelyk onge¬ luk had gered was voor hem eene bron van levendig en rein genot eene maend lang leefde hy als cenen patriarch Ben een-en-derligstcn dag ontwakende zag hy ecnen heerlvkcn mistsluijer achter zyne venster zweven Hy geeuwde lang en stond op Alles in zyn huis kwam hem vervelend en smakeloos voor den ouden Toby praette te veel mistress Lowter tc weinig Anna wierd waenwys Ydc winkelier te Thielt was "in 1846 veroordeeld gewor¬ den als zonder magtiging een huis van leening op panden open gehouden tc hebben Niet te min zette hy heimelyk zynen strafbaren handel voort hy is dus dezer dagen op nieuw voor het hol' van appel verschenen appel docndetegcn eene tweede veroórdeeling tot eene maend gevang en 100'r boet uitgesproken dooi' de korrektionnele regtbank te Brugge De daedzaken niet genoegzaam bewezen zyndc door de verklaringen der getuigen zoo is het vonnis vernietigd en Ydc vrygesproken geworden Het is te vi'èezen dat Yde indien hy zicli nogmaals wegens diergelyke beschuldigingen voor de justieie tc vcrschooncn had het zoo gemakkelyk niet zoude ontgaen Z EER AM P E N Den russischen drvmaster Fortuna kapitein Willen van Abo naer Li vourno is op het eiland Whalsay vergaen Den kapitein en 9 mannen der equipagie zvn gered acht mannen zyn verongelukt — Men schryft van Kleven 20 december Er is onlangs nabv Naerland een vat olie opgeviseht gemerkt D O N ALOST Een dcrgelvk vat werd naby Reine gevonden doch zonder merk alsook verscheidene stukken van een schip vvaeronder een zwart plankje met de nacin hekbe op — De Engelsche brik van 250 tonnen cn van 1847 Hilda kapitein Scott naer Konstanlinopcl bestemd is op 3 janua¬ ry op dn Guadwindsands geheel vcrbryzeld Men vleit zich met de hoop dat de equipagie waervan men gecne tyding heeft door een ander schip zal gered zyn — Men sclii'vft van Morlaix 13 january Den Engclschen drymasthark Ja¬ ne kapitein Watkin van Montevideo naer eene have van het kanaal voor bevelen met eene lading wol peerdshair roet en horens is in den nacht van 8 tot 9 dezer tusschen RoscofT cn Pionescat met man en muis vergaen volgens liet verheel van eenen kajuitjongen die alleen aen de dooil ont¬ snapt is — De di'vmastbark Arciduca Frederico kapitein Ivancich uit de Zwarte zee naer Antwerpen en laatst naer Lisbonna vertrokken wacr dit schip had moeten gelost cn gerepareerd worden is nu t man en muis in de laetste dagen der maend december vergaen Het wrak van dit schip is na¬ bv Cork komen stranden cn het blvkt uit de boeken van den kapitein dat bv Lisbona op-5 december verlaten had Den kapitein Ivancich had zich vele vrienden gemaekt in zyne reizen naer aiitvverpcn waer zyne dood diep betreurd zal worden — Den Russischen drvmaster Echo kapitein Rensfort komende van Odessa voor onze have bestemd heeft op de Hoofdplaat buiten Vlissingen aen den grond gezeten doch volgens de laetste tydingen uit Vlissingen is men gelukt bv middel van ligters in welke men een ge¬ deelte der lading heelt overgeslagen het schip vlot te krv- gen en in de have te brengen hetzelve schynt niet geleden tc hebben — wv hebben gemeld de stranding op de ban¬ ken Nantucket van den amei'ikaciischcn paketboot Louis Philippe kapitein Gas to ff Er bevonden zich aen boord 7 kamer en 164 tusscliendek-passagiers zonder de equipagie Twee sloombooten by het vernemen der ramp van Boston te zvn er hulp gezonden zyn na dry dagen zware poogingen er in gelukt den Louis-Philippe vlot tc krygen en te Edgard towii-Hahour binnen te slepen Van Ncw-York schryft men- dat den Louis Philippe aldaar op 1 january is binnengevoerd en in bel droog-dok ging gesleept worden om te repareren Brussel 20 january Dc kamer der volksvertegenwoordigers heeft heden de beraadslaging der verschillige kapitelen waeruit het budjet voor liet departement der justieie is samengesteld begonnen en byna zonder debatten de zes eerste kapitels aengenomen BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Overledenen van den 15 tut den 20 january 15 Joanna Goorens kantwerkster oud 24 jaren geboren en woonende te Brugge Baiiliestraet E 7 n° 61 on¬ gehuwd dochter verder inlichtingen onbekend over¬ leden in de Mariastract C 9 n° 8 Francisca-Petronilla Ongcnac hostelicrigc oud 62jaren geboren en woonende te Brugge weduwe van Petrus Neyt overleden op de Vrydagmarkt I 15 n" 10 Joannes Vesschemout stokers-knegt oud 48 jaren geboren te St Kruis woonende te Brugge ongehuwd zoon van Jacobus en van Rosa Van Houtte overleden in de Gentpoortstraet B 13 n° 33 Edmond Mestdach oud 15 maenden en half overleden in dcEeekhoutstraet C 18 n° 4 aen Stevenson alleen bleef bet verstand van daegs te voren by 't was jammer Den ganschen dag door bleef den ban¬ kier vlytig geeuwen 's vonds ging by vroeg te bed cn viel al geeuwende in slaep hy droomde dat hy geeuwde Hy bevond dat den spleen hem andermael beving en nam zyn "besluit nis gentleman Den volgenden dag ontving mis¬ tress Lowter eenen tweeden druk van den doodsbrief wel¬ ken wy hooger aanstipten Acht dagen nadien doordreunde eene dubbele losbranding in liet hotel Meurice Ter kamer waermede wy reeds bekend zyn vond men Peter Lowter op den grond uitgestrekt Digt by hem stond eene tafel wacrop men de overblyfselcn van een lekker ontbyt en een pak met tandenkuischers zag — Eenen dikken mist hing over de stad Mistress Lowter was niet al tc wanhopig by liet lezen van den doodsbrief den ouden Toby wenkte met de oogen en sprak — Hy zal wederkomen In afwachting is mistress Anna Stevenson tamelyk dikly- vig geworden zv heeft zes kinderen waervan liet oudste een blank en blond dochtertje huwbaer is Het huis^ P Lowter R Stevenson en Comp bloeit en heeft zyne weêrga niet in de wereld Taul Féval
Gazette van Brugge 21/1/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item