Back to top

Gazette van Brugge 21/1/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
maendén cn lialf alle de stappen on allo de onkosten van den beschuldigden op te volgen spreekt liet onderzoek nog van een drvguldensstuk twee dagen na de misdaden doorhem gegeven aen de vrouw Vandenliove en van zeven vvf- guldenstqkken welke hy in betaling gaf de diefte begreep zoo als wy hel gezien hebben stukken van 10 o en 3 guldens Om zulke aen/.ienelyke onkosten te verklaren doet den beschuldigden 52 tienguldenstukken herleven welke zoo men hem gelooven moest van de nalatenschap zyncr moe¬ der zouden voortkomstig zyn en welke hy in de gevangenis toen hy van brandstichting beligt was bewaerd had Maer het blyktklaerblykelyk dat Vandenplas voorgacndelyk alles verkwist had wat hy uit die erfenis had getrokken zelfs dat hy by het uitgaen uil de gevangenis verpligt geweest was zyne meubelen en koopmanschappen over te laten aen zvnen voornamen sehuldeischer Het zoogezegde bez.it van 32 goud¬ stukken op een tydstip dat hy over de grootste armoede kiaegde is niet vcrklaerbacr niet zyne gewoonten van dronkenschap en slempery het is door Vandenplas verzon¬ nen om dejtislicie te misleiden en cenen toestand van for¬ tuin te reglveerdigen welke hy nu aeueene erfenis te Brugge dan aen de persoonlyke middelen zvner minnares toeschreef ja zelfs ook aen ecnè gewaende seliétdi loosstelling welke hv van wege het gouvernement zoude hebben ontvangen om reden der vervolgingen waervan hy het voorwerp was geweest Vandenplas heelt dan klacrbly kclyk met Rosseel de tien- cn vyfguldenstukken gedeeld zoo als hv ook in den opbrengst der t wee verkoopingen deelde Ten overige de veropenha- ringen van zyne mcdepligtigcn laten deswege geêpen den minsten twyfel over « Ik pleegde de moorden sprak Rosseel met Willem Van¬ denplas zoo als wy daertoe overeengekomen waren Wy zyn nacr de St Gcryplacts gegaen den 2 september rond 7 uren s avonds ik heb den eersten geklonken en aen de meid die kwam openen gevracgd of mevrouw Evenepoel t huis was er byvoegende dat ik kwam betalen hetgene ik haer nog schuldig bleef op de pachtsom vaneen luiis tocbe- lioorende aen haer welke ik bewoond had Zv antwoordde my dat ik ongetwvfcld wel wist dat mevrouw sin Is lang overleden was ik zegde het niet te weten en \roeg dan of de juffer aenwezig was Zy antwoordde ja Ik vroeg of zy alleen was zy antwoordde nogmaelsja en vroeg wie/.y aen Ie kon¬ digen had Ik antwoordde — Zeg dat hel Rosseel isvan den Anderlechtsehcii weg die den paclilpiys komt betalen van het huis dat hy bewoond heelt — Dan bragt zv my io het beneden-kabinet komende op den voorcour Ik wist niet dat er eenen zoon i n den huize was nooit had ik henige/ien « De meid is juffer Evenepoel nacr boven gaen roepen Deze leidde my in het achterkabinet alwaer zy vermoord is geworden Ik heb haer gezegd dat ik haer verzocht mvne rekening op te maken en my te laten weten wat ik haer nog schuldig stond dal zy liet niet ten kwade zoude nemen dat ik zoo lang vertoefde haer te voldoen dat ik te¬ genspoed had ontmoet en vier maenden lang in de gevange¬ nis opgesloten geweest was Zy antwoordde dat liet waer was dat ik lang wachtte maer dat ik wel kon zien dat zy het niet ten kwade nam aengezien zy my nog geene onkos¬ ten had acngedacn « Ik had liet gesprek in het lange getrokken om tyd te winnen want ik was overeengekomen met Vandenplas dat alswanneer ik vyf minuten binnen huize zoude blyven zulks zoude beteekencn dat niets de uilvoering onzer ontwerpen verhinderde en dat hy kon binnen komen « Vandenplas moest kinnen huize dringen onder voor¬ wendsel van een huis op de Andcrlechtsehe straet te huren terwyl hy het voorwerp zyner komst aen de meid voorlegde moest hy haer den kop inslaen by middel van eenen hamer toebehooi'cnde aen eenen koewachter woonachtig builende Louisepoort in eene diepte ter plaets waer den' weg eenen elleboog vormt zyn huis bevindt zich digt hv de Lange Haeg waer Vandenplas alsdan ging eten Cn drinken dien liamcr was medegenomen geworden zonder dat den koe¬ wachter het wist « Wy wisten niet dat er eene tweede meid was Terwyl juffer Evenepoel eenen register doorbladerde hoorde ik bel¬ len en ik dacht dat het Vandenplas was Er verliepen eenige minuten zonder dat ik iets hoorde en niet wetende wat er beneden geschiedde zocht ik een voorwendsel om beneden te gaen ik zegde tot juffer Evenepoel — Vergeef bet inv ik moet nog eene kommissie gaen doen ik heb het geld op my niet morgend zal ik terugkomen — Zy ant¬ woordde my dat het wel was want zy had myne rekening nog niet gevonden « Ik ging beneden en vond Vandenplas aen de deur van het kabinet waerin men my vooreerst had binnen geleid Onmiddelyk zyn wy naer het achterkabinct gegaen waer wy juffer Evenepoel vonden die Vandenplas ziende uit¬ riep Wat is dat wat is dat — 'T is mvnen kamcraed ik zal u seffens betalen en myne handen in en uit my- nen zak brengende hebben wy haer terstond aengevallen Vandenpla%bclaedde haer niet hamerslagen cn als zy op don grond neergeploft was heb ik haer onverwyld de keel afge¬ sneden met mvnen dólk i Ik moet-nogtans doen bemerken dat het my onmogelyk is met juistheid te zeggen of Vandenplas haer op het hoofd of op andereileclen des ligchaems trof Juffer Evenepoel had nnuwelyks tvd om twee schreeuwen aen te heffen het wa¬ ren twee roepen naer eene der meiden u ier naem zy uit¬ sprak doch welken naem ik vergeten heb c Op den oogenbljk dat ik beneden kwam en Vandenplas aen de ktfbinctsdeur vond zoo als ik het gezegd heb vroeg by my of dejuffer reeds dood was Op myn antwoord zegde hv dat ik eenen Icifaerd was vermits hy reeds de twee meiden had gedood dan vroeg b v waer de juffer was Het is dan dat wv haestig gcloopco zvn naer de kamer alwaer deze zich bevond Vandenplas zegde my dat er iwêe meiden waren Ik hoorde haer gekerm ik vond eene neerliggen achter de deuren de andere in den keuken digi bv de pomp Ik heb ze de keel afgesneden hv middel van mvnen dolk Ver¬ volgens heb ik degene die achter de deur lag tot by de an¬ dere gesleept « Later verliaeldc my Vandenplas de meid welke hem binnen liet digt bv de deur den kop ingeslagen te hebben en dat hy terwyl hy bezig was liaer met hamerslagen af te maken de andere mèid met licht uil den kelder zag komen deze waerschynlvk het gerucht gehoord hebbende vroeg Wat is dal en hy was onmiddelyk geloopen by die tweede meid en had ze insgelyks het hoofd ingeslagen zonder dat zy den tyd had om een enkel woord uit te spreken Tleze verklaringen zvn zoo als men ziet in overeenstem¬ ming niet het verslag der welsgciieesheercn en van eene andere zyde blykt liet uit het proees-verbael in den avond zelve opgesteld door den polieie-koinmissaris der 3° en 4° wvken dat men op de tafel in de kamer waer het Ivk van juffer Evenepoel lag eenen in parkement ingebonden regis¬ ter cenen poreeleinen inktpot en cenen bril vond Alswanneer men na de bekentenissen van Rosseel den re¬ gister ging overzien welken men onbedachtzaam had geslo¬ ten en weg gelegd na de ontdekking der misdacd bemerkte men op dcbladzydc waerop Rosseel's rekening aengeteekend was den bril van juffer Evenepoel cn eene door haer ge¬ schrevene opgaef des bcloops van 't gene Rosseel schuldig bleef Den beschuldigden Rosseel zegt dan de waerhrid spre¬ kende van den register welken juffer Evenepoel in zyn by¬ wezen doorbladerde alsook van liet voorwendsel dat hv gebruikte om hy haer in te dringen en eenige minuten in liet huis te blyven Op dat tydstip en zoo als wy het gezegd hebben loogeerde at en dronk Vandenplas by den gezegden J.-lï Vandenliove metsersknaep in den Louisewyk en Rosseel was Vanden¬ plas komen vinden by Vandenliove op 50 en 51 augnsty alsook den 1 september Hy verklacrt lat hy hem is gaen afhalen ten dage der euveldard dat hy eenen hamer ziende liggen op het vensterblad Vandenplas aangeraden heeft de¬ zen mede te nemen dat Vandenplas den hamer in zyn zak slak en dien vervolgens gebruikte om de beide meiden het hoofd in te slaen Vadenhove bezat dien banier sedert vyf jaren en gebruikte denzelvcu t' zynent 0111 kolen aen stuk¬ ken te kloppen ziet dacr ongetwvfcld boe de bewerkers der cuveldaed de deur van het wasehhuis openende om de lyken er in te slepen het teeken eener zwartgemaakte hand er op gelaten hebben Den hamer is aen scheikundige proeven on¬ derworpen en men heeft bevonden dat er nog bloed was aen liet deei van den steel dat in het vzer gepraemd was liet is dan klaerblvkend dat Vandenhove's hamer diende tot bedryven der moorden Rosseel voegt ee bv gezamenlyk met Vandenplas gepoogd te hebben de voorwerpen in goud en zilver te smilten en daertoe gebruikt te hebben eenen blaesbalg van den meu¬ belmaker Slypers in de Minimenstraet N.° 24 Men vond iu de brievcnlaseli van Vandenplas een briefken van Ros¬ seel's band waer by hy Vandenplas verzoekt den blaesbalg weer te dragen in de Minimenstraet N.° 24 Van eene an¬ dere zyde het is stellig dat zekere voorwerpen aen het vuer blootgesteld geweest waren eenen der lepels door Rosseel weergegeven bcwysl zulks klaerlyk Rosseel spreekt daarenboven vaneen water waerin livzyn dolkmes en zyncn heitel zoude geworpen hebben die twee tuigen zyn op 26 en 28 november op de door hein aange¬ duide plaets weergevonden geworden Zyne verklaring is dus op alle punten bewaarheid en van dan af is liet onmo¬ gelyk dezelve iu twyfel tc trekken ten opzigte dermedeplig- ligheid van Vadenplas des te meer daer dezen sints lang het voornemen had betuigd van tc stelen en te moorden om zich tc verryken aen den slotmaker Vandcrbucken vry- gelaten gevangenen over zyne ellende sprekende en hy had hem voorgesteld tc trachten eene goede onderneming ie wagen Hv had er bvgevoegd dat het den besten stiel was dat er zonder deiv/elvcn geen geld le winnen was Hy had nog gezegd aen den genaemden Anselmus De Backer dat het hem meermalen gebeurde niets te eten te hebben dat eenen slotmaker hem een buis had aengeduid alwaer men 50,000 fr had verborgen tvdens de omwenteling dat erin dit huis slechts eene oude juffer eene meid en cenen dienstbode was cn dat het genoeg zoude zyn deze dry persoonen af te ma¬ ken Hy had tevénsacfi De Backer gevracgd of hy riict zoude vreezen hein le vergezellen by deze expeditie om dewelke Vandenplas zich werkelyk ter plaets hegeven heeft met Ros¬ seel cn VanderBucken daegs voor de moord van juffer Evenepoel Niet le min vreesde Vandenplas geenszins eene aflooehc- ning tegen te stellen aen de zoo uvtdrukkelyke verklarin¬ gen van Rosseel Vander Blieken Sylvester en De Backer schoon hy zelve bekende 'geene beweegredens van verden¬ king tegen hun te hebben Zelfs heeft gepoogd liet te onstaon niet een alibi te bewy- zen beweerende den 2 september vooreerst gegaen te zyn naer het Schoon Landschap op het Exercitieveld vervol¬ gens naer het Kasteel van Antwerpen bv Van Holsbeeck Leuvenschen weg en eindelyk iu liet Brouwershuis ins¬ gelyks op den Leuvenschen weg alwaer een bal plaets had welk bal iiy slechts om elf uren 's avonds zouue verlaten hebben Maer hoewel Vandenplas cenoogig en zeer kennelyk is is er niet een enkelen persoon in de drv opgenoemde huizen die zyne aanwezigheid in den avond van 2 september kan be¬ vestigen Den genaemden Hendriekx die Vandenplas sints lang kende en by van Holsbeeck het geld rondhaelde voor de muziekanten bevestigt ten stelligste dal Vandenplas er niet gekomen is dat er zeer weinig volk was en dat de mccstresse van den huize zelve als cavalier heeft moeten dan¬ sen om eene quadrilje voltalig te maken Ten overige Vandenplas kan niet eenen enkelen persoon aanduiden welken hy zoude aengesproken hebben in hetecn of het andere dezer dry huizen Hy voegt er by dat by zoude gaen klinken zvn aen het huis der weduwe Bultcau te St joos-len-Noode bv het uittreden van het Brouwershuis cu vervolgens' den nacht doorgebragt te hebben by Vandenliove zelfs dat het Vandenliove is die hem binnengelaten heeft Beide persoonen logenstraffen zulks Den beschuldigden Vandenplas brengt dus twee middelen tot verschooning voor welke hem ontsnappen en welke het overigens moeijelyk zoude wezen in overeenstemming te bren¬ gen met de op hem drukkende bezwaren Gevolgclvk zyn Frans Rosseel en Willem Vandenplas lie- tigt van le Brussel in den avond van 2 september 1847 en in de wooning betrokken door Henrica-Joaniia-Muria Evene¬ poel Maria-Anna Gertruyda Smeets cn Maria-Theresia Desain 1" vrywillig cn met voorbedachtheid aen opgenoem¬ de Henrica-Joanna-Maria Evenepoel Maria-Anna -Gertruyda Smeets en Maria-Theresia Desain wonden te hebben toegc- bragt welke aenleiding gegeven hebben tot de dood dezer dry persoonen 2° getweeën by middel van inwendige braek dragers zynde van schynbarc of verborgene wapens gestolen te hebben de volgende voorwerpen a Ten nadeele van Mr Hendrik-Bencdikt Evenepoel Verscheidene gouden horlogien twee gouden horlogie- ketenen gouden verzekcringssnoer eene gilelière in goud niet koperen aenhangsel eene spelde iu briljanten eene groote gouden spelde niet robyn een ketentje met kleine spelde eene broche in briljanten verscheidene gouden hem¬ deknoppen eene gouden broche met bacchante-hoofd eene brok eener gouden giletière eene zilveren snuifdoos ver¬ scheidene effenc zilveren nageregts-lepels en vorken een idem in zilver met strepen verscheidene zilveren koffy lepels zeventien drvguldensstukken hollaiidsehe munt ' eenige s chellingen engelsche munt — Ik acnveerde die getuigenis hernam Lowter met weer- digheid ik meen ze te verdienen mynheer want ik heb nog niet alles gezegd Den laster ware ontoereikendegeweest om het gebouw myns kredicts omver te werpen dien man gebruikte listen Hv dierf zonder dat het my bekend was de betalingen uitstellen opschorten terwyl myne schatkist opgepropt was ja hy dierf dat doen Een gemor van bewondering onderbrak den bankier On¬ geduldig om den beslissendcn slag te geven veinsde hv zich te vergissen en daeriu eene betuigenis van ongelooviglieid te zien — Men geloof my niet hernam hy met bitterheid Ik zie dat er al tyd toch iets overblyft van den laster en dien man werkte niets te vergeefs Aldus sprekende snelde hv naer de schatkist dewelke hy opende De vergadering was als verdwelmd hy het aenstaren van haren inhoud — Dit is aen my dit is myn goed riep Cage uit eenige kracht uit zyne wanhoop puttende Hy wilde voortspreken maer eene algemeene uitjouwing bragt hem tot slilzwvgeii Een gevoel van diep medelyden zweefde nu op het aengo- zigt van Lowter — Aen hem sprak hy stil doch luid genoeg omgeboord vertrekken Rage als versteend was onbekwaem van een woord te spreken Toby betuigde zyne vreugd door eenen spotlach den bankier bedacht zich." liet spel dat hy kwam te spelen was niet eene ydcle komedie zieli in de plactsvan het wassen beeld stellende verwezenlyktc hy een snellyk doch behendig bevroedde plan Met hel behulp der omstan¬ digheden zoude hy op weinige minuten zyn vervallen krediet heropbouwen en de schadelyke gevolgen van zyn jaer afwe¬ zigheid vernietigen — Mynheer sprak hy tot den officier der kroon die ver¬ trok gelief op uwe beurt ïny te aenhooren — Men komc niet binnen riepen op dien oogenblik ver- seheide persoonen op straet Peter Lowter opende de venster en zag zyne dienstboden zich beiveren om het steeds toenemende gedrang der nieuws¬ gierigen te bedwingen — Laet maer allen binnen komen riep hy hem toe En terstond snelde de volksmassa de trappen op — Gy kunt niet denken hernam Lowter zich tot den magislraet wendende dat ik u zonder oogmerk mvne woo¬ ning heb laten schenden cn bestormen Uwe komst was my genoegelyk mynheer ik had uw bywezen noodig Langzamerhand wierden de kantooren volstrekt opgepropt en weldra vertoonden zich eenige hoofden door dc openingen nauwkeurig kykend en aeiidachtiglyk alles toeluisterende — Ik had liet bywezen van allen noodig sprak den ban¬ kier met luider stem Is de ergernis groot zy zal my des te voordeeliger wezen Eenen inan eenen ondankbaren wien ik lang met weldaden belandde Ik spreek van u Tho¬ mas Bage Eenen booswicht had den ondergang van myn huis bedacht Met smert zag ik een vertrouwen verminderen dat door vyftien jaren ecrlykhcid verzekerd was ik was ver¬ wonderd niet wetende dat ik onder myn dak eenen vlv- tigen hardiickkigen en onvermoeijeiyken vyand had Hy heeft my doen doorgacn als kranzinnig dan Inder- warrheid deze laetstc daed ontwapent myne gramschap zoodanig bewyst zy klaerlyk de volstrektste uitzinnigheid Hy heeft my doen doorgacn al dood Wat verhoopte hy uit die leugens Ik weet het niet cn wat my betreft ik zie da erin een bewys van ongeneesbare dolzinnigheid Zulks inziende mynheer den magistraat roep ik tot zyn voordeel de bermhertigheid der wetten in terwyl ik hem aen u over- levcre Intussehen was het getal der toehoorders steeds toegeno¬ men Ieder aengezigt betuigde de grootste bewondering voor die edelmoedige goedhertigheid — Dat zyn woorden die u tot eer verstrekken mynheer sprak den magistraat
Gazette van Brugge 21/1/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item