Back to top

Gazette van Brugge 21/1/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
i\° 9 55 s(e Jaer Vrydag 21 January 18^8 GAZETTE m BRUGGE EN »ER PROVINCIE WEST- VLAENDEREN Voor Staetkunde Koophandel en Letterkunde 0 N A F B A N G K E L Y K II E Y D en \crseliynt den Macndag Woensdagen Vrydag I Alle pakken en brieven vrachlvry toe te zenden sehl-yvingsprys — Voor Brugge 3 maenden IV 4-73 ct De aen kondigingen 25 cenlimen den" régel onder de vyf i » BuyLen Brugge vrachlvry V «5-25 » I *" regels een frank De persoonen die Bekendmakingen te plnetsen hebben worden aenzocht deze dags voor de verschyning t an liet Blad le laten toekomen BRUGGE Orerzlgt Men heeft wederom getracht de onrust onder de inwooners van I'arys te verwekken en men heel't er ingeslagen I)en prefect van policie heeft een hervormiugs-bankel dal in het twaelfste arrondis¬ sement van Parys moest plaets hebben verboden Op de geruchten in omloop gebragt dat de inschry- vers voor het zelve besloten hadden niettegen- staende dat verbod byeentekomen en dat de troe¬ pen in hare kazernen verorderd waren de pu¬ blieke fondsen die eene neiging hadden om te ryzen zyn zeer leeg gebleven Men heelt de geruchten bctrekkelyk de onpas- selykheid deskoriingsin omloop niet meer gebragt de aen liet gouvernement vyandigste dagbladen byzonderlyk PU n ion Monarchique herkennen in¬ tegendeel dat 'L M eene volmaekte gezondheid geniet Volgens de Union Moruir chique zou men Lodewyk - Philip aen eenen zyn er vertrouwe¬ lingen hebben hooren zeggen hebt zorg van te zeggen dat indien den geest ziek is het liehaein nooit welvarender is geweest Alles voorspeld eene- hevige beraedslaging in de kamer der gedeputeerden van Frankrykop het adres in antwooide der troonreden moer men bemerkt de stilzwygendheid door den heer Thiers tot nu toe gehouden Men weet dat den heer Thiers de hervormingsbanketten afkeurd indien dien staets- iflan volgens zvne schriften handelen wilt hy zal ingelyksdehandelwyze derradiealen inZwitserland moeten afkeuren De tydiugeu uit Spanje zyn eensluidende over de voorteekeuen eener overeenkomst tussehen den hertog van Valence en Espartero Er wordt niet nieuws vermeld betrekkelvk de uibeschuldiging- stelliug van den gewezen minister Salamanca De kamer der volksvertegenwoordigers heeft hare zittin¬ gen hervat met de beraedslaging over liet budjet van justicie Dit budjet is jaerlyks voor den heer Debonnc eene gele¬ genheid om over den toestand der desservitors en andere leege klassen van geestelyken met betrekking tot de bis¬ schoppen uit te weiden hy haelt daer tekst uit tot langwy- jige godsgeleerde verhandelingen welke in eene politieke kamer en by een budjet niet al le wel te pas komen Den HEM EARJEOEE YAM WAS t DOOR PAUL P É VAL 5 d VEKVOLG EN EYNDE Hier nam de ontknooping eene treurige wending Sints lang was het huis aen het vallen maer deszelfs opperhoofd hoewel krankzinnig was niet le min een eerlyk man geble¬ ven in de oogen van het publiek Wat kwamen dan die on- jieilvoorspellende magistraten en constabels aldaer verrigten Ware liet niet beter geweest den zieltogenden in vrede zy non laetsten zucht te laten ontglippen • Zulks waren de liefderyke gedachten vau een honderdtal yoor de buitendeur samengerotte gapers van allen stand ln- tusschen had Bage de leden der justicie binnen gebragt hy -kwam ter eerste verdieping en deed de bedienden vertrekken die de samenrotting kwamen versterken — Mynheer uwe beschuldiging is ernstig sprak den ■magistraet ik geel u tyd tot bedenking blyf't gy ze hand¬ haven In plaets van tc antwoorden poogde Bage dekabincstdcur te openen welke zigt gaf in de kantoeren Deze gesloten vin¬ dende brak hy eene ruit en befte de gordyn op — Kyk zegde hy dan I heer Debonne schynt deze zaken zoo grondig bestudeerd te hebben als ware hy doctor in liet kerkclyk regt Eergiste¬ ren sprak hy van Gregorius VII Aristotles Constaiitinus Thcodosius en Justinianus De spreuk van Huratius Non erat hie locus was echter op deze soort van godsgeleerde voorlezing toepasselyk en den minister van justicie heeft met reden mogen zeggen dat dezelve ten minste overtollige was Den lieer de Haussy weigerde nochtans allen uitleg niet Ify vèrklacrde te deeien in liet gevoelen van den heer De¬ bonne lictrekkelyk de noodzakclykhcid om aen den toe¬ stand der leege gecstelykheid een einde te stellen maer hy deed opmerken dat de conflicten zoo als dat van den des- servitor van Xliavée niet den bisschop van Luik moesten toegeschreven worden aen dc oninagt der tegenwoordige wetten om de betrekkingen tussehen Kerk en Staet te re¬ gelen De wet van 18 gcrminacl jaer X heeft sedert de om¬ wenteling van 1830 opgehouden van toepassing te wezen Er lieerselil dus omtrent dit punt eene onzekerheid welke dc regering en de gecstelykheid in eenen nioeijelyken toe¬ stand stelt Otn daer uit te geraken zouden de oorspropg- lyke wetten op de eeredicnsteii moeten herzien worden er zou tussehen de belgiselie regering en den tl Stoel eene soort van conventie moeten gesloten worden regelende de betrek¬ kingen tussehen Kerk en Staet Dit woord conventie was oricigeiillyk gebruikt en klonk zeer wanluidend in de ooren van den baron d'Anelhan die dadelvk aen dc woorden van den minister van justicie eene beteekenis wilde geven welke zy niet hadden Eene con¬ ventie een eoncordaet 1 Maer zulks ware regelregt strydig met de Constitutie Den lieer de Haussy heeft onniiddelyk een hem zonder opzet ontvallen woordeken uitgelegd liet ligt in zyne ge¬ dachten niet zoo min als in die van eenig lid des kahinets de onaflianglyklicid der gecstelykheid aen te randen hy heeft alleenlyk willen zeggen dat de regering van den H Stoel verklaringen zou kunnen bekomen met hulp van wel¬ ke hare betrekkingen niet de gecstelykheid zou worden ver- gemakkelykt vooral by dc conflicten welke tussehen de bisschoppen en hunnen onderlioorige geestelyken opryzen Na nog eenige woordenwisselingen betrekkelvk de zaek van den desservitor van Xliavée en de nalatenschap van den pastor der Finisterrekerk is de zitting opgeheven geworden In die van gisteren is dealgemeenc beraedslaging over het bud¬ jet van justicie voortgezet Eerst hoorde men de reden van den lieer Lys die het weroldlyk bcstuer der seminarien aen de wereldlyke over¬ heid en niet aen degeestelyke wil toevertrouwd hebben zoo als thans plaets heeft daerna klaegde den heer Van Cutsem over het steeds aengroeijend cyfertal van het budjet van jus¬ ticie maer den heer de Haussy deed opmerken dat het budjet in beraedslaging 330,000 fr leeger was dan dat van 1847 en zeide overtuigd te wezen dat er geene byvoege- lyke kredieten zullen noodig zyn Na deze verschillende aenmerkingen hervatte den heer Vcrhacgen den tekst gisteren door den lieer Debonne reeds Het wassen beeld was er inderdaed zigtbacr Den magis¬ traet en de constabels kenden Peter Lowter persooniyk het afbeeldsel was zoo wonderlyk nauwkeurig dat zy aerzehlcn Ganscli de onbewegelykbeid van den wasblok was er rioodig om hen tc overtuigen dat liet den bankier zelve niet was die zy voor oogen hadden — Kyk herhaelde Bage ziet daer wat sedert een jaer het handteekenvan het huis Lowter waerborgt Dezen straf baren list uitgevonden door de weduwe — Inderdaed den schyn is tegen luier onderbrak den officier der kroon maer de justicie vordert klare bewyzen Maek dat wy hier binnen kunnen Den ouden Toby bad -zyne ongeruste nieuwsgierigheid niet kunnen bedwingen hy was onopgemerkt benedengekomen Bage ontwaerdo zyn kael hoofd aen den ingang der kantooren — Eene bvl riep hy hem toe Toby gehoorzamende met tegenzin Bage vatte dc byl op de alsluiting stortte tendeele om Den officier derkroonging terstond door de opening gevolgd door Bage en door de constabels Toby leunde in bezwym tegen den meur en een tracn ontglipte zyne oog — Had de Z Heci zyne tanden met eene treurige stem — En nu vroeg Bage is de justicie nu voldaen laetdit breedvoerig ontwikkeld betrekkelvk de wederzydsebe reg¬ ion van geestelyke en wereldlyke overheid Den iil'geveerdig* den van Brussel erkent in België geene gpestelyke overheid volgens hem is er wel eene gecstelykheid voor de verschil¬ lende godsdienstige gezindheden maer indien de katliolyke gecstelykheid eene onafliangelyke m.igt beweerde te wezen dan zou men den/elfden titel aen de protest antsche en isrnë- lictsclie moeten toekennen Nu een gouvernement zou met zoo vele onaf hanglyke magten niet bestaenbaer zvn Dezen tekst werd door den lieer Verliaegen wydioopig uiteengezet door den lieer Debonne ondersteund en door de hoeren De Foere d'Anethan en de Merode bestreden Het budjet van justicie werd daerby geheel uit liet oog verloren ge¬ durende vier uren boorde men niets dan van canons bullen conciliën kerkvaders zoo dat de kamer aen eene kerkver¬ gadering geleek Eiudelyk is de algemeeiie beraedslaging ge¬ sloten rl maer gewild sprak liy tussehen BliSCilULÖIGilVGSAKr ten lasle van ïtosseel en Vanilenplas ïIoS' van vau iiraliauf Driyvoudige moord en dief te gepleegd op de St Gcryplaets in t huis h venepoel N° 13 te Brussel in den avond van den donderdag 2 september 1847 VEHVOLG EN EINDE In de Grenade in de kwakkclstraet vond Vandenplas eene dochter van Leuven welke hy sints lang kende en die Bar¬ bara Amour heette Tvdens de week volgende op zvne eerste slemperyen te Vilvordc leidde Vandenplas Barbara Amour naer de kermis te St Jans-Molenbcek en den zon¬ dag 19 september ging hy met liaer mede naer Vilvordc alwaer hy op twee dagen een dertigtal franken verkwistte en een vierde goudstuk wisselde Den dynsdag te Brussel terugkomende hield Vandenplas zich op in de Grenade tot den woensdag avond hy verkwistte er een zeventigtal fran¬ ken waerop hy betaelde twee stukken van tien guldens en twee stukken van vvf guldens Reeds had liy in de Grenade betncld sedert den 2 september dry andere stukken vau 10 guldens en zvne verkwistingen te Vilvordc waren zoo aen- zienclyk geweest dat men hem in verdenking hield als eenen der moordenaers vau juffer Evenepoel en dat men eenen po¬ licie koinmissaris had aengcraden hem in hechtenis te zetten Van dozen oogenblik en tot het einde van oetober vertoont het onderzoek Vandenplas alsnog 22 tienguldenstukken verkwistende met Barbara Amour die de Grenade had ver¬ laten om hem te volgen en met dewelke hy een rendez-vous huis wilde openen in het Vyf Sterrenslraoijo N° 9 Die 22 stukken gevoegd by de negen andere welke Vandenplas had verkwist te Vilvordc in den Louisenwyk en in de Grenada maken een totael uit van een-en-dertig tienguldenstukken tienguldenstukken en ingevolge Rossecl moest hy er 33 ontvangen hebben Iloewcl het tamelyk m ieijelvk was na verloop van twee hewys eenigen twyfel over En om meer kracht te geven aen zyne woorden gaf hy oenen hevigen slag op de schouder van "het wassen beeld het¬ welk zich langzaem op zyne voeten opregtte Bage sprong achteruiten kwam halfdood van schrik ne¬ vens den ouden Toby vallen — Lang leve Z Heerl riep dezen met begeestering — Wat begeert gy van my vroeg Peter Lo wter met koel gemoed aen den magistraet Dezen laetsten keerde zich in zyne onsteltenis naer do con¬ stabels de constabels acnstaerden elkander en alle vier hoes¬ teden in clioor — Zult gy my de gunst doen van tc zeggen wat u lier- waerts roept herhaelde den bankiei — Mynen geliefden heer begon den magistraet met vergelegenheid — Mynen naem is Lowter en ik bemin geenszins de ge- meenzaeinheid onderbrak dezen — Mr Lowter dan het is op verzoek van dien man — Dien man is eenen booswicht of eenen zot Ik meende het reeds gewacr geworden te zyn nu ben ik er zeker van Is dat alles — 'T is alles Den officier der kroon deed eene diepe buiging en ging Ü'.J ■ ' " *"
Gazette van Brugge 21/1/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item