Back to top

Gazette van Brugge 19/1/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BEKENDMAKINGEN* Zaterdag 29 jannary 1848 ten 5 uren namiddag in de es tam met den Gouden Arend Munteplaets te Brugge ten o versta en van den heer vrederegter van het I» kanton Brugge door het ambt van M.«" J CLAERHOUDT Notaris e |fr,JL zal er overgaenvvordentotdeDEFINITIVETOEWYZING van ■ 7D?"- ii"S *"*"• ""' d ' * dcGr " MC - Bewoond door joufv Richard en d'heer Pepers Separately^ ingesteld 10,000 franct 1 acc u»ulatie gehragt ter som van II 800 francs VEftKOOI'IM VAN EENE GROOTE I'ARTYE Eli PACHTEiV om m gebruiker van te komen met 1 October 1848 IC so'onn w w " 1 8° le « e " e HOFSTEDE en lï §4-315-45 C 80-0-0 R Land en vette Gars te Couckelaere en Keyem J hans in buer van Pieter Carboneï KEPERS HEBBES MAXDIIOliT U„ Op Sin t-Sal va tors- Kerkh of te Brugge Maendag 24 jannary 1848 's namiddags oin 2 uren precies» vooi rekening van d heer Felix Lent Timmerman en Aennemer te Brugge op gewoone conditiën betaelbaer binnen de drie maenden ten kantoore van den üreffier Cn MOÜLAERT in de Oroüwerkerss raet VAIV 50 Sioopesj ALLERSCHOONSTE Openbare % erk oopiii°' VAN TAiLLIE E\ SPAHRE ÏHSSCilEX TE OOST CA MP Op maendag 24 January 1848 om 1 ner zal er door bet minis- l Ji y^^oe 8 dcn Ambtcnaer verkocht wordcu in ïjrofyte vannen Disch Lophem in den bosch den disch toebehoorende I ■" 2o Knopen Taillie-Hout 2.° o Koopen Boomen 8." 1800 Sparre Bussclien En 4.' 10 knopen Boonpersscn üe vergadering aen Knop Een w den zeiven bosch Boom-Vc A Fe Oosteamv DINSDAG 25 Januari 1848 I ra TftONkHAIH TE 00STCAMP By het Beverhoutsveld en d' A ssehrouksche- Meemschen Dy nsdag 25 january 1848 ten 12 uren 's middags in de bosschen geiiaemd de Hruederyks bebooreude den edeleu beer ridder diaries l)e Schieter-Capn cke groot-groudeygeuaer te Gent zal men ten verzoeke eii in profyte van geniclden lieer verkooper 50 Koopen allciscboonste TAILLIE-HOÜT en HAIR VAN TRONKEN zeer dienstig voor' kuypers bakkers en strael- perssen De vergaderiuge op bet bof van den boschwachter Pieter Huyghe Allen onbekenden koopcr moet borge stellen Op geivoone Conditiën en tyd can betaling ij^rfrcrarg-yr^s De algemeene Maetschappy tot aen moedigi ug van den krvgi dienst onder de bescherming van Z M den Koning waci van de eenigste Agenten in de provincie West-Vlaendereu zyn De heereu Itighels-De Tilly te Brugge « Mestdagh gemeente-secretaris te Iseghem « Parel zaekwaeruemer te Dixmude « Morael avouti te Veurne 'i Hamman stedelyken ontvanger te Oostende " Van 0tn Bergh gemeente- secretaris te Thie/l > Joos-Verschaeve bedienden by de stedelyke ad¬ ministratie te Yper Blyft deelnemers aenveerden aen de voorzieningskas dooi liaer geopend om de jongelingen door het lot getroffen lmimi vervanging iu de nationale milicie te vergemakkelyken Zy be¬ werkt ook de vervanging van allen miliciaen aen de voorwaeiv den die de boveiigenaemde Agenten aeu de helaugliebheude zul¬ len doen kennen Openbare Yerkoophi VAN SLT AJ Zaeyland en Gras TE KiOCKS DEFINITIVE TOEWYZING op zaterdag 22 jauuary 1848 om 4 uren namiddag in het stadhuys te Brugge II 18-70-70 C ZAEYLAND en GRAS in den Hazegras- I older strekkende van den Paulusdykvaerd tot aen den Zee- polderdyk palende aen MM Eug Lippensen Peirs te Geut In gcbi uyke hy Th V r an Landschote mits fr 1549-13 ct tot 1 October 1849 boven delasten Staet maer op 33,000 francs Voor de Veylings-Conditien zich te adresseren by de No'a- risseii VAN CA ILL1 E-DE RÜO te Brugge en FELIX VAN CA1LLFE ie Oosteude M> aanuan i»4S 1 ure nanoen op " of stede gebruikt door d'hr J D'lloore by Moer brugge van ' J UtI Canadas- Eiken- SCbeil In d'aenstaeiide maeud febrnary zullen alle d'Eyk Es- Wiigen- en 83 K09PE» zware opulieren beste soort E Te Oedeletn do.?aIr SD V G bf el ' r iv ' anM ^ s ' «"r^fxtc van mevrouwe no lris rl t R VVu " We V ™«jö»fvro„w franco,,,- en den notaus Cofrns te Brugge op d'iiofrfrile gebruikt door d'hr Ide 9* Ïoïpïlj' ' S U ' ae " ^ kaUl " e W 3 k Ontveld van Wilgen en Reuke Boomen in de gemelde bosschen KOOP II A N D E L Antwerpen 13 january Gisteren kwam ons slechts ter kinmisse de verknoping van een Go lal vaten nieuwe Ca.oliria-Ryst min of meer door de vorst beschadigd aen ƒ i j ]L Jeu hebben vvy niets uo.- meuswetrdigs vernomen staende verkocht worden ^chöoue Veuditie Wissel-Cours van Parys van den 17 january 3 | "|„ 33 deceiiihui- tr 34 00 5 p »(' lö niHCrt Its no merk vveerdigc Eiken- Beukeiir Keirsl VU VA r «1 4» • -"««'go A.iAeu- DcttKeiir Keirslaer- vviéi' ' 7' ' 1 | _ ' en ^ Sic ' len » "leest al zuivere Eiken Waei ouder [ molenas C Te Oedelem DYNSDAG 8 februari ' s middags ten profile van mevrouwe de douairière Van Den Wouwere en mejoufvrouw Beaoconrt op dJiolsteden gebruikt door J Van Belleghem en andere on dep Berg en aen 't Vliegende Peerd van ' P K ®«PKM.pvv;..-e Eiken- Canadas- Abeelen en 1 Olm ' I" v °" ten ^ L '" schoonsten der streek van rePbroSk Llz k n ernewers madoe - M BRANDHOUT TE BLAJS KENBERGHE I De " | N0t k 1S - VAN ' iEE ' 1 ' esldcrt " d e te Blankenberghe zal j °P viyd'ig 21 January 1848 ten een ure namiddag op tyd van betaling verknopen 30 schoone goede SC HU 1TE ZFYLEN zeer dienstig voor Zaedkleederen vele Schuvte-Plauken en eenè groote partie Brandhout De vergadering aen het Hotel de Belle Vue Cours \nn Amsterdajn van den 13 january W erk*l\ l,è scitiilil 3.^ Ainortisalie-S\ mlikaet ^4 j'o HiwhIi-1 Alaetsi'-liappy joa |l|n Pryzcn der Granen Oliën en Koeken te Ryssel van den 15 january GROOTE B©©ia«¥tiIlD!3lis a Tm WYK SCHEE WEG HE ^5 °P vvoe "' da ff 26 January 1848 om 1 uer namiddag ten behoeve van jonkheei Gttido Areiits grondeygenaer cugge van ] 60 Koopen zware en langstammige Rokke Boomen 20 dito dito Eykeu eu Esschen Boomen ""T* - üe vergadering ter herberg Scheewege p tyd van betaling ten kantoore van den Notaris COLENS V' iUoerkerke ^ Soorten Koolzaed Olhilliette ld g smaeli bynzaed Canieiine Koinpzaod OI.1ÜN de hectoliter 88 20 in 00 00 00 on a 00 01» 00 00 a 85 25 00 00 a 00 00 £ 00 00 00 0 00 00 00 00 GHanen de hectoliter 34 00 a 35 00 a 00 00 a 34 00 a 30 00 a 00 00 0 37 Oil 30 50 00 00 36 00 33 00 Ml III AOKKKN de ton kilogr 16 00 a 15 50 a 00 00 a 19 00 a 17 00 è 16 Oil a 18 75 00 00 Uo 00 31 60 III 111 01 1 0 Belaiigi-yk Be rig t VAN DEN Yzèren Weir IN HET Vh a ng ementjd e Domicile I D00MAËRT-PLYS0IV Charpciilier lleiiuisicr et Constructcui - M./iictcur H fcscjiillipi's ch tous genres Ayant demcuré Place saint Jean demeure acWlIemcnt Marelté-aux-OEufs N° 60 k Bruges awtituement d'écorces dor GROOT HERTOGDOM US BADEN van 64 Miljoenen 846,060 francs 74 V ntm e f elli in Fyze " Va " H0 ' 000 francs 83,000 francs 7o,000 irancs en zoo voorts tot 90 francs dit alles volgens plan De Actiën en Plans orer deze leening zyn te bekomen ba den Zaekwaernenier DL FRANCE in de Sint- Joons-s true t sectie E 18 N." 21 te Brugge alwacr men alle inlichting diesivcyens kan bekomen 1 actie voor 5 francs 6 « 25 « 14 « « 50 « §0 « < 1 00 < De aenstaende trekking zal plaets hebben den 29 februarius 1 eil oeheist 40 seriën vao 50 pry zen ieder dus 2000 winnende nummers die door den bank in specieu zullen he¬ la el d worden L B SI80P L A ROZE Sr s l7:iz,™:z i^ S IQ °d- h™ les et la dissentene les maladies nervcuscs les gast rites gastial P ies rétablitT A C0 ' lstl P at °" » ff"ént ia diarrhée seinent Ja debilitation abrège les convalescences 3 fr fr aft '' d 8 r f s,,on ' P e / leut Ja Jangueur le dépéris- et signature Laroze " nacou On evitera les contrefafons en éxigeant les cachet tiouve dans toutes les bonnes DharmirMPc A a pi t tv Bincbe Namnr Stavelot Auvi' KSïï Mon Tournay Liège Vervier ZEE- T Y D I N GEN Den 17 is do have van Brugge uitgevaren de engelsche brik Christ ann Murray kapitein Cooper naer Londen met schors aen J 011c kheere OOSTENDE 19 January A enkomsten van den '15 tot 18 january Het engelsch stoomschip Sir Edward Banks kapitein Oveoden van Londen met dl versche goederen en i4 passagiers* den belgischeu schooner la Reine kap Janssen van Huil met diverse lie goederen de b Igische male Ville d'Ostendc van Doever met de kor r< spoudeutie en r3 passagiers de bel' gisclie male Fille de Bruges van Doever met de korrespon- deulieeii 9 passagiers den belgisclieh schooner Fiyilanl kap Van Groetieudael van Liverpool met zout de belgisché galjoot Eclipse kap Van den Kerkhove vat Liverpool met zout den belgischeu schooner Commerce kap De Swelgii van St Ubes met zout en fruit de belgische pleit Emma ' kap Van Hercke van Londen met diversche goederen dé engelsche male Widgeon vau Doever met de konespondeutie eu 16 passagiers Uitgevaren De engelsche male Widgeon naer Doever met de lorres- pondentie eo 28 passagiers den belgischen schooner Industrie kap Zeil en naer Liverpool met hallast de engelsche maló Garland naer Doever 11 t de korresjioi.dentie en 7 passa¬ giers de belgische male Ville d'Ostende „aer Doever met dc korrespoudeutie en 17 passagiers ANTWERPEN 18 january Aenkomsten van den 16 tot 18 january Geene aenkomsirn Berieden de rivier den spaeoschen dry- master General Mina kap Laranaga van Havana den russischcn diymaster Echo kap Reufors de russische brik¬ ken Catharina Charlotta kap Christen en Ilia kapitein Antina rin alle van Odessa de hanoverscke koff Maria kap Cord es en de deensche sloep Mathilda kap Thompson beide van Denemarkeii ' BfUgljC- Drukkcry van L.-B Hekreboudt op d'Eyernmrk t
Gazette van Brugge 19/1/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item