Back to top

Gazette van Brugge 10/1/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
lX° 4 55 ste Jaer Macndag 10 January 184 8 VAN BRUGGE wa éL EN DER PROVINCIE WEST-VLAENDEREN Voor Staetkunde Koophandel en Letterkunde ONAFIIANGKELYKIIEYD / en Vcrschvnt Gen -Maemte" Woensdag en Vrydag I Alle pakken en brieven vracht vry toe te zenden | De persoenen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden schrvvinVsprys Voor Brugge 5 maenden ïr 4-75 et i De aankondigingen 25 ccntimen den regel onder de vyf j aenzocht deze dags voor de verschyning van het Blad te 8 Bnvten Hrusrse vrachtvrv » ti-25 » I ' resels een frank Buyten Brugge vrachtvry » 1-25 » BRUGGE Ecu Vlacmscli Woon Vlaenderen is arm — Zyn handel kwynt zyne nyverheid is dood en zyn volk sterl'l van honger — Vlaanderen moet gered worden roepen beurtelings katholiek en libcrael Het volk luistert lydt en zwvgt en verdraegt verduldig smaed en schimp die de franschc beercn die zyn land overstroomen hem in de dagbladen naer het hoofd werpen — Wat beeft by te zeggen do Vlaming by is immers slechts een paria ecu verworpeling der natuer die het rcgt niet beeft te spre¬ ken veel minder liet ongclyk dat men hem aendoet van zich af te weren 'T kan niet anders — ■ Vlaenderen is zedelyk dood Na ons zeventien jaer van alle ondcrwys van alle beschaving te hebben verstoken heeft de franschc geest eindelyk by onze armoede de oplossing van het raedsel gevonden Waer by sedert lang naer zocht Wat hv met de wapenen niet ver¬ kregen kan wil hy verkrygen door de verbastering des volks — Frankryk heelt door zynen invloed ons van alle ondcrwys in de sprake des volks verstoken wy worden zelfs in eenc tael bestierd die aen onze gewesten vreemd is en die geest van verdooving van ons nationael gevoel onderhoudt het door een hier te lande bezoldigd journalismus — Wy moeten dieren worden de het bewustzyn van zich zelveu verliezen wv moeten het begrip onzer eer voelen sterven en van de kaert der volken verdwynen Frankryk wil het — Wy Vlamingen moeten dieren worden en honger Ivden om gedwongen te zyn op onze knicn te smeeken om deel te maken van die groote natie die ons door alle eeuwen heen zedelyk en stoffelyk onderdrukt beeft Die franschegeest w orstelt hier niet metopen visier by stort zyn gif heimelyk over ons uit — Denk niet dal hy onze natio¬ naliteit op vaste gronden bouwen wil dat by tie verbroede¬ ring tusschen Wael en Vlaming met een vrienden oog zou aenzicn — Verdoelen om des te beter te kunnen heerschen dit is zyne grondgedachte zyn princip — De eene helft des lands weegt door zyne tale op de andere helft ons volk blyft van alle ondcrwys verstoken zonder dat er zich een enkel fransch dagblad voordoet om dezen hoon te keer te gaen Deze twee grieven doen ons in den gang der beschaving stil staen — Frankryk verbied onze handelsvoortbrcngselen op hare grenzen en dringt ons hare wynen en hare manufactucr op — Deze grief doet veel tot onze armoede — Dit is het regt van den sterksten zal welligt de lezer zeggen Ja maer wat zou ons beletten die zelfde middelen van uitsluiting tegen liaer in hare wynen en hare zyden te gebruiken — Niets — Onze geschiedenis heeft dikwils genoeg bewezen wat ons vertoornd vaderland op die groote natie vermag — Zoo ver heeft het de geest van het Zuiden weten te bren¬ gen dat er weinigen nog hoop op de redding onzes volks hebben dat er weinigen gevonden worden die den moed BEI BANKIER YAM WAS DOOR PAUL F ÉVAL I In 1824 rond den aenvang van den zomer lag cenen man op zyn bed in eene kamer van bet botcl Meuricc te Parys Hy sliep zyne geJyke en rustige ademhaling getuigde van de volkomene ongestoordheid van zynen slaep Zyne trekken vol kiesehc regelmatigheid leverden het kendtee- keu op van de britsche schoonheid die de vohnacktheid zoude wezen ware de volmaekthcid afscheidclyk van de aanvalligheid Zyne blonde lokken waerdnder zich reeds hier en daer eenige gryze bairen op deden krulden rond zyn als marmer gladde voorhoofd ecnen kleurloozen baerd omringde het stipt ovacl zyns aengezigts Het was voorzeker cenen Engelsehman of het beeld van eenen Engelsehman slechts tusschen deze twee dingen was er twyfel mogelyk Maer het was wezenlyk cenen Engelsehman in vleesch en beenen met name Peter Lowter lly bevond zich sedert een jaer te Parys en ging onder zyne kennissen door als een aerdig man iets waeruit men niet moet opmaken dat hy ecnigzins vermakelyk was Ziet hier hoe hy zyn leven door- Dregt om negen uren stond hy op macklc eene ryke toilet en nam het ontbyt om tien uren begaf hy zich naer Fras- eali daer speelde hy tot na het sluvtcn der zalen voor veel geld en verloor ouophoudelyk niemand herinnerde zich hebben zich in de bres te zetten om de zedelyke overbecr- I selling van Frankryk te keer te gaen — Wy hebben honger roepen de Vlamingen — Ja wy hebben honger en wy moe¬ ten de hand zegenen die ons weêr brood zal geven maer by die eerste- behoefte is er eene tweede die niet minder groot is die niet minder belang voor onze toekomst heeft die der beschaving die der geestesontwikkeling op dat wy niet ten achteren blyven by den algemeencn gang der Europeesche volken Wy hebben honger ja doeh Vlamingen hoopt niet op Frankryk — Frankryk benydt uw bestaen als land Frank¬ ryk is een bloedzuiger voor u Frankryk is geen goede broe¬ der Frankryk wilt u vernietigen u verdelgen u verzwel¬ gen arme Vlamingen die gy zyt — Den dag dat de fran¬ schc voorpost op onze zeekust zal gaen dan sterve de laelste Vlaming om den hoon zyn vaderland aengcdaen niet te moe¬ ten verkroppen Doeh daer behoede de schutsgeest van Bel¬ gië onzen landaert voor — Gent dat ik toch immer als het centraal punt dicrvlaem- sche beweging die naest de stoffelyke belangen des volks zvne ri'gten als mensch verdedigt ïdy\e beschouwen heeft zeer wel begrepen wal er noodig is welke grieven er dienen op te houden om den Vlaming niet te doen achteruit gaen in de beschaving wacrvan hy over eeuwen aen de spits stond De Verklaring van Grondbeginselen waenn de grieven zyn opgesomd is een onwaardeerbaar stuk voor al wie be¬ lang stelt in het lot en in de eer zyns lands '17 jaerzedelyke onderdrukking hebben ons loeren lyilen maer zy hebben ons ook geleerd dat wv niel langer aen den leiband van liet romaensche mogen blyven Zy doen ons zien dat wy kracht¬ dadig tegen- alle ovcrheerscliiiig moeten werken indien wy alle hoop op redding niet verliezen willen Met een pynelyk gevoel zie ik de ellende haren geesel hier rontlzweepen en met dank zou ik voor myne lydende broe¬ ders de liapd kussen van hem die ze redden zou Doch denk niet dat liv die u zedelyk onderdrukt uw stoffelyk wel zyn ter harte zal nemen Deze twee belangen zyn' zoodanig aen elkander verknocht dat de vyaild Van het eene ook de vyand van het andere moet zyn — Die de ziel dooden wil heeft weinig achting voor het h f — Lact ons van het Zuiden niets verwachten — Betrouwen wy ons op ons zeiven Laet ons Vlaenisehzyn in onze zeden in onze begrippen in onze beschaving in onze magt De vreemde geest die ons volk zooals wy daer even zeiden tot dieren wil herscheppen om het zooveel te gemakkelyker te behcerschen zal zooals eertyds voor zyne houding beven Twyfelen wy aen geene magt Wy de meerdere helft der natie wy die de roemrykste bladzyden uit 's lands geschie¬ denis besiaen wy zouden ons door een vreemden invloed laten verguizen Dit zal niet — Onze tael moet een mucr zyn die ons tegen alle zedelyke overweldiging van Frankrvk bevryd — Daerom moet er eenheid onder ons zyn — Eenheid mackt sterk verdeeldheid verzwakt E hem ooit te hebben zien winnen Sedert een jaer bad by al¬ dus eenc overgroote som moeten verliezen Ook zegden er ecnigen dat het een incognito reyzende lid van de lordska- iuer was anderen vermoedden en dit zoude iets anders zyn dat hy bloedverwant was van den beroemden bankier van Londen die denzelfden naein voerde De medespelers minder weetgierig ontvingen zyne guineën zonder zich te bekommeren met zynen maetschappelyken stand Het sloeg elf uren Eene aen het uerwerk gehechte ont- wakingsveer liet liaer wangcluyd hooren Mr Lowter opende de oogen en rigtte zyne koude en onverschillige blikken rondom de kamer Eenen zonnestracl schoot door de vcn- stergordynen — Gcenen mist zuchtte hy met teleurstelling Hy stond op met eene systematische langzaamheid al zyne bewegingen regelende trok een kamergewaed aen en kleed¬ de zich aen Ditgedaen zynde vatte hy een koppel pistolen op drukte twee kogels in iederen loop en belde om zyn ontbyt Na veel geëten en nog meer gedronken te hebben stoolte by zynen zetel ver van de tafel en reykte den arm uyt om zyne pistolen te nemen Zyn gelaet liet eene volkomene on- lydclykhcid doorstralen Peter Lowter trok de hanen der pistolen achter nam eene in iedere hand keerde den rug naer de zon en drukte de beyde loopen tegen zyn voorhoofd üp den oogcubiik van ze af te schieten scheen hy zich te beraden laten toekomen Er is wederom spraek van eene verandering in het minis terie en ditmael is het van de verwydcring van den heer Veydt alleen niet dat er gewag wordt gemaekt den heer d'fioffschmidt zegt men guet ook plaets maken voor eenen nieuwen minister indien eenige moeijelykheden niet konden vereffend worden Deze moeijelykheden spruiten voort uit de wedercisehing van de borgtogtcn die door het maken van yzeren wegen zyn gestort en die nu door de byzondere maetschappyen gereklameerd worden terwvl den heer d'Hoffsehinidt beweert dat hetgeen gegeven is gegeven blyl't en dat de borgtogtcn of caulionnementen den eygen- dom van den Start zyn geworden Men verzekert dat de byzondere maetschappyen niet zoo gemakkelyk van haer geld zullen scheiden en dat zy zullen poogen in te winnen al wat zy kunnen en misschien verergeruis zullen veroorza¬ ken met van eenige giftjes en presentjes te spreken Dit al¬ les zvn maer gissingen en geruchten maer men heeft nog- inaels zulke geruchten zien daedzaken worden en wat eens geschied is kan nog gebeuren Wat er ook van zy altyd is het waer dat er eene verandering in het ministerie acnstaen- de is en dat den heer Rogier reeds voorstellen aen eenen gedeputeerden onzer provincie gedaen heeft om deel van 'het kabinet te maken Vaderlander overtuigd dat het bezit van eene vredeswaerborg Men was nieuwsgierig om te weten welk oordeel de engelsclie nieuwsbladeren zouden vellen over de gebeurtenis ten gevolge van welke Abd-cl-Kader in de magt der franschc troepen gevallen is Ziet hier hoe den Times zich deswege uitdrukt « Thans zal men de echte weerde van Algerian onder dc betrekking der beschaving kunnen beoordeelen en wy ver¬ hopen dat bet zal mogelyk zvn de proef daervan te nemen zonder verdere opoffering van mensehenbloed en zonder nieuwe wreedheden te plegen tegen de inlanders Zonder eenc voorzegging te willen wagen nopens onzekere en nog verwyderde uitslagen zyn wy Algcrie door Frankryk veeleer als dan als eene nieuwe bron van 'gevaer voor Europa te beschou¬ wen is Hoe meer de kolonie zal blocijen hoe meer Frank¬ ryk de noodzakelykheid zal gevoelen van eene vriendschaps- verbrecking Ie verrnyden met alle mogendheid welke mid¬ delen aen de hand heeft om de gemeenschappen tusschen Algerien en de franschc kust af te breken Het is om deze redens dat wy zonder al te veel spyt de gebeurtenis verno¬ men hebben welke ten minsten voor het tegenwoordige een einde schvnt gesteld te hebben aen den oorlog met Afrika en wy vernemen dat Abd-el-Kader in Frankryk dc eerbiediging zal vinden wacrop eenen dapperen en ongeluk- kigen vyand staet te maken heeft » Den Morning-Post beschouwt de zaek op eene andere wyze Hy noemt het thans in Algerien geplaetste fransch leger een stout-soldatengespuys en betuigt de vrees dat Dick vergeet altyd de tandenkuis- — Dien ellendigen sobers mompelde hy op bitteren toon Dick Eenen groom die gewis ligter was dan een schaep stak zyn loos gezigt door de halfgeopende deur der kamer Peter Lowter zegde hem dat hy naer den duivel zoude loopen doch voorafgaendelvk een bundeltje tandenkuissehers moest brengen Terwvl den groom het tweede gedeelte van dit be¬ vel ten uitvocjr bragt bad zynen meester zich achterover op eenen stoel laten neerzygen en nu aenstarde by het pla¬ fon Het onderwerp zyner mymering was zeer droefgeestig lly zegde in zich zelveu dat de vier kogels zvner pistolen welligt de tandenkuissehers zouden vervangen hebben dat dit vrywilhg vertoeven van eene ernstige en lofweerdige daed onweerdig was van eenen gentleman Niet te min wachtte hy voor eenen Engelsehman verliest de zelfmoord dry vierden barer bekoorlykheyd als het weder schoon is Zy die zegden dat Mr Lowter bloedverwant was van deit vermaarden bankier van Londen vergisten zich Mr Low¬ ter was den bankier zelve Ily alleen had zyn groot vermo¬ gen opgebouwd binnen een tydvcrloop van vyftien jaren wist by een paelloos krediet te verweryen in 1823 dreef by eenen zoo grooten handel dan tien zvner meest gekende kollegas te samen Men vermoedde dat hy eenen fabulcuzcn schat in kas of elders geplaatst had en zyne med dingers die slechts acht of tien macl milionaris waren verdroogden van spyt en benyding Het vervolg per naest
Gazette van Brugge 10/1/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item