Back to top

Gazette van Brugge 7/1/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
cclitgenoote overleden in de Carmersstr Overledenen van den 4 tot den 6 january 4 Sophia Pedrotino kantwerkster oud 23 jaren geboren en woonende te Brugge Oliestraet F 8 n° 95 onge¬ huwd dochter van Dominicus by Maria Verbrugghe overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 1 lieresia Ceuninck kantwerkster oud 20 jaren geboren en woonende te Brugge Ouden Gentwcg C 13 n° 53 ongehuwd dochter van Dominicus by Veronica Vcr- haeghe overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Maria Warmoes oud 1 jacr overleden in de Werkhuys- straet C 44 n° 100 Joannes Holvoet metser oud 62 jaren geboren te Sint- Pietcrs-op den-Dyk woonende te Brugge echtgenoot van Cole la Vermotc overleden in de Werkhuysstraet C 44 n° 100 ' Joanna Verrebout huyshoudstcr oud 64 jaren geboren te Blankenberghe woonende te Brugge van Martinus De Clerck ' " F 6 n° 43 1 heer Joanncs-Theodorius Malaize meester-zadclmaker by het 4 r ° regiment kuirassiers in garnizoen te Brugge oud 58 jaren 6 maendcu geboren te Luyk en er woo¬ nende wednwaer van Maria-Joanna Jean-LamberL overleden in de Lange-straet B 44 n° 46 4 Pieter Van Iloutryve werkman oud 48 jaren geboren en woonende te Brugge echlgcrioot van Catharina Geldhof overleden in de Werkhuysstr C 44 n° 400 Sophia De la Rue werkvrouwe oud 67 jaren geboren te Ardoye woonende te Brugge huysvrouwc van Bar¬ nardus Kesteloot overleden in do Grouwcrkersstraet E 3 n" 58 ' Edouardos Bekacrt soldact bv de 3^ e compagnie 4 8te ba- taillon van het 7 t0 regiment van linie in garnizoen te Brugge oud 21 jaren geboren en woonende te Rans- beke ongehuwd zoon van Carolus by Maria Devos overleden in de St Jooris-straet E 7 n° 25 B Beatrice Decq oud 3 jaren en half overleden in de Wille Leerlouwersstraet B 5 n° 67 I Geboorten Boom-Venditie Op dynsdag 1 8 january 1 848 ten 1 2 ure 's middags & zal den Notaris BLLTYNCK openbaerlyk verkoopen ter gemeenten Sint-Pieters en Sint-Audries in profyte van 1." Mr Ernest Van Huele- Verhulst op zyne hofste- =den en landen ten gebruyke van sieurs Jacobus Mon- bailliu en Jacobus llaesaei t 2.° den zelvcn Jacobus Monbaiüiu 60 Koopen BOOMEN bestaeude in schoone Olme Esscben Achtkante Abeelen Wilgen en eeneu schoonen Eyken dien stig voor alle werken De vergadering in d'herberg Speyen langst de vaerden aen koop Een op 't hofstedeken van genoemden Jacobus Haesaert Men verlangt beschreven of onbeschreven oud PARKEMEN te koopen men zal er de hoogste weerde voor betalen Zich te bevragen by den Drukker dezer GRIPPE BE¥EEHÖÜTS¥ELIÏ AMZIENELYKE OPENBARE VERPACHTING VAN BEK ENDMAK IYG EN r Fu Pachten Een IIÜYS dienende voor Zilversmidls- Winkel staende in de Geldmuut-slraet sectie D 21 22 te Brugge laetst be¬ woond dooi- M mo Hanssens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERHOUDT in de Hoog-straet te Brugge GROOTE BOOM-VENDITIE TE OOST CAMP DINSDAG 25 Januari 1848 van 1 ure nanoen Venditic op d'hofstede gebruikt door d'hr D'Hoore-De Rudder oost by de vaerd en Moerbrugge van 83 HOOPJ E extra groole Canadas- Eiken- Wilgen en Populieren Boomeu De vergadering op d'hofplaets Betaelbaer by de Zaekgelastiqden M A I OE en V 4 N RE VBROUCK te Oostcamp VENDITIEN Maendag 10 january 1848 om 42 ueren te Zedelgliem in debosschen van dlier baron de Serreten L Van Nieuwenhuyze 80 koopen Taillie 80 dito Sparre-Perssen 40 dito Reulingen en 3000 drooge ïaillie en groene Maste-Busschen Dynsdag 11 dito om 41 uren voormiddag te Sint-Andries aén het hofstedeken van Jan Kimpe voor mher Van Outryve- d'Jdewalle en mevr douairière de Man 50 koopen Taillie 25 dito drooge Reulingen 4000 groene Maste-busscben mits allerhande soorten van Sparre- Persen Woensdag 12 dito om 12 ueren te Wardamme in d'Hoes- ten voor mevr baronnesse Mortier 40 koopen Taillie 40 dito Beuke en Larix-Boomen drooge Eyke Beuke en Larix- Busschen Fasseel en Reulingen Donderdag 13 dito om 12 ueren te Oostcamp by liet kas¬ teel van mher den ridder Ernest Peers 50 koopen Taillie en 5000 Sparre Panne-B usschen Vrydag 1 4 dito ora 12 uren te Ste Kruys 1» by Maele voor Jonlv Poppe 2" op de kasteelgoederen van mher baron Van Zuylen en mejouffr Roels 20 koopen Taillie en 40 dito Eyke Olme Beuke Castagne en Ockernoot-Boomen mits 4000 drooge Snoey en Sparre Busscben Donderdag 20 dito om 12 ueren te Qedelem en Sysseele goed Ten-Torre in profile van mhcren barons Lebailly-De Tilleghem 130 koopen extra zwaere Eyke Beuka Abeele Achtkante Populiere Essche llernter en Castagne Boomen en Eyke Tronken Dynsdag 25 dito om 12 ueren te St Michiels goed Tille¬ ghem voor mheren barons Lehaiüy-De Tilleghem 50 koopen Jaillie 50 dito drooge Reulingen 8000 drooge Busschen en eeue groote parlie groene Sparre-Busschen 1-asseei Blokken Kepers en Sparre Boomen Betaelbaer by L VAiS NIEUtFENHUFZE te Brugge GRONDEN Maendag 40 Januari 1848 zeer juist van 9 uren 's morgens zullen Burgemeester en Veldheeren Regeerders van den Be verhoutscheu- Velde overgaen tot de Openbare Verpachting van verscheide groote partien vrugtbare GRONDEN deelma¬ kende van dézen velde en zich uitstrekkende op deszelfs gehee- Jen omkring om door de pachters aenstonds in Zaeilanden ge- mackt en gebruikt te worden geschikt in loten t'elks gerief.' Daer er reeds 1 13 van dezen schoonen gemeeiieu Eigendom door de zorg der Administratie van den velde in culture ge- bragt is en goede landen opleverd is deze nogmaels eene schoone gelegenheid om de geregtigde aenborgers land te ver¬ schaffen en eene menigte der lydeiide volksklas door werk durende het wintersaisoen ter hulp te komen De vergadering in d'herberg den Doorn beoosten liet veld Vastgesteld in vergadering den 20 december 1847 Den Burgemeester- Voorzitter By Bevel J p COENE De Secretai is- Tresorier J C DE CALUWE \ van twee ZAIERDAG 8 JANUARY 1848 's middags precies voor de estamiuet hel Goude Mandeken op de Groote-Markt te Brugge Betaelbaer binst de drie maenden ten kantoore van den Greffiev MOULAERT Zeer belangryk lierigt VAN HET GROOT HERTOGDOM VAN BADEN van veertien Miljoenen guldens makende met de 3 1 fl p °p intrest ongeveer 31 MILJOENEN Verdeeld in pryzen van / 50,000 of 40,000 en zoo voorts tot f 42 volgens plan De origineele actiën van vyf francs en de plans zullen te bekomen zyu in de Siut-Jooris-straet sectie E 18 n° 21 te Brugge alwaer men alle inlichting diesaengaetide zal konuen bekomen De aenstaende trekking zal plaets hebben den 29 februarius 4848 P S De sluy ting den 26 februarius 4 848 ~DÏT Elt HAND TE PACHTEN om in gebruykeryan te komen met 1 October 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en II 34-35-43 C G 80-0-0 R Land en vette Gars te Gouckelaere en Keyem Thans in luier van Pieter Carbonez Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Brugge Hoogstraet Te bekomen by L.-B IIERREBOUDT Boekdrukker en Boekverkooper op de Eyer-Markt STUYVER- EN PLAK -ALMA N ACH E N Voor 1848 in 't groot en kleyn Debit Verders zyn by den zelveu te bekomen AGENDA of TABLETTES DE POCI4E voor 1848 AGENDA BELGE of MEMENTO JOÜRNALIER CALENDRIERS de Bureau als ook alle slach van Registers Journals Grootboeken en Ca¬ hiers in groot en kleyn formaet Kerk- en Gebeden-Boeken in het fransch vlaemsch en latiu Dit alles aen de veordee- ligste Pry zeu Les médecins de Paris recoil mandent contre cette affection li sibop et la pate pectorale de jvaïJ dArabie dont 1 es propriéfés eflicaces ont été olficiellement con statées dans les bopitaux de Ja capitale lorsque celte inaladii éclata en 1837 Dépot de Pectoraux de iyafé chez Mr Duelox Bogaert pliarmacien a Bruges " 8884 KOOPHANDEL Antwerpen 6 january Granen ■ Gedurende de week eindigende den i january j is er in de Tarwe eene Vermindering gekomen van 84 centim en dcrzelver gemiddelde prys is bepaeld op fis 32-32 — l n de Rogge was er integendeel eene verhooging van 48 ceniimen en derzclver gemiddelde prys is bejiaeld op fis i4-ai.— Koloniale Goederen Niels byzonders hebben wy iu dezelve vernomen ma er zie liici de vergcly king van den voorraed van eenige artikelen te Antwerpen op ultimo december der twee laelsle jaren 1846 1847 K"fly- balen yi'ioo 109500 China-Karieel kassen 200 100 Zandzeen aen hectoliters 3ooo 5oo Fabriek Olie hectoliters 4oo 25oo Peper zakken 10000 i35oo Potasch vaten 1100 14700 Caiolina-Ryst vaten 36oo 200 Baclryst zakken 29000 65ooo Suiker kisten 12600 24600 " kanassers 70 " matten 58oo " zakken jdoo 5ooo " vactjes 700 Wissel-Cours van Parys van den 5 january 3 "|o 22 lieeeiubur ii 7 6 Eu S 1 15 iil.itiit 117 10 Cours van Amsterdam van den 4 january W erkei > ke schold 04 j.j Amortisiilie-S\ mlikact Ilanile] Maelseliajipv 84 1.3 1Ö2 3|4 \ Vertreh-uren ran den Y zeven Weq VAN BRUGGE Ten 7 uren 35 minuten 's morgeus naer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ryssei Dendermonde Mecheleu Brussel' Antwerpen Leuven Thienen Luyk Verviers Aken ' Keulen en Parys — Ten 11 uren naer Oostende Ten 1 ure 5 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk — Ten 2 ure 50 min naer Oostende — Ten 4 uren 20 min naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssei* Parys nacht-treyu — Ten 8 uren 's avonds naer Oostende ' VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 42 uren 30 min en ten 3 uren 45 min lusje en Brugge eu Gend alle de konvooyen blyven staen te Aeltre en Laudeghem te Bloemeudaele blyven al de kon¬ vooyen staen behalve het gene dat van Gend vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge en Oostende alle de konvooyen blyven staen te Plasscliendaele te Jabbeke blyven alle de konvooyen staen behalve het gene dat van Brugge vertrekt ten 44 uren ^ Yzeren Weg van V an Brugge naer Kortryk Ten 5 u 50 min 's morg » 8 » 00 n a » 4 » 20 » namid 4 » 35 i> 's avonds W 1 est- Vlaenderen Van Kortryk naer Brugge Ten 5 uren 80 min 's morg 7 12 4 45 25 45 's avonds ------ " ö rtVUllUS Staende te Lophem ZedeJghem Thourout Lichtervelde Gits Beveren Housselaere ïseghem en Ingelmunster L £ E - 1 Y D I N G E N OOSTENDE 7 january Acnkomsten van den 5 eu 6 january De Belgische buk Charles kapitein Simons van Liverpool met zout een engelsche male van Doever met de korrespon- d en lie en 7 passagiers het eugelsch stoomschip Triion kap Taylor van Londen met Hiversche goederen eri 14 passagiers • de belgisclie male Ville d'Oslende van Doever met de korres- pondeutie en 1 1 passagiers Uitgevaren liet engelscb stoomschip Sir Edward Bank» kap Ovenden naer Londen met diverscbe goederen en 22 passagiers • de' engelscbe male Ongx naer Doever met de korresporidentie en 19 passagiers de engelsche male Widgeon naer Doever met de korrespoudentie en 10 passagiers AN 1 \N ERPEN 6 january Aenkomsten van den 5 en 6 january Den pruissiscbeo schooner Emma en Mina kap Bebrens van Riga met lynzaed den russischen schooner Valide en S tenia kap Scheller van Petersburg met rogge de beigische koff Diana kap Gress van Hull met manufacturen den franschen ventjager Trois Soeurs kap Moreau van Nantes met diverscbe goederen de beigische blik Eugenie kapitein Scheper van Mariapopel met raepzaed de beigische galjoot Phwnix kap Kuiper van Liverpool met zout en stukgoede¬ ren den engelscheu schooner Honour kap Bell van Fowey met porcelynaerde Brugge — Drukkery van L.-B Heiibeboudt op d'Eyermarkt
Gazette van Brugge 7/1/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item