Back to top

Gazette van Brugge 7/1/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
sn eene burgerlyke verheffing werd toegcstaen by voor-^ peld het kiesregt alware het dan slechts voorde opvorming in den gemeente-rned hunner verblyfplacts Welonderrigte pcrsoonen willen weten dat aen de in ruyssen veroordeelde Polen eene algemeene gratie zal wor- en geschonken onder voorwaCrde dat zy zich dadelyk aer Amerika zullen begeven en dat echter ook waerschy- elyk de voltrekking van twee doodvonnissen zoude plaets inden — — Antwerpen 6 january Heden nacht is er brand ontstaen in een buys in de S anstraet Het dak is byna geheel weggebrand eer men iet vuer kon meester worden Onze lezers zullen zich noch herinneren het droevig jynde van den notaris klerk De Haes die op den dag zelve yner bruyloft met zync vigilante in de Brussclschc vaert torte en verdronk Ten gevolge van dit versehrikkelyk inhcyl had zyn vader zich by de Broeders van Liclde ver¬ rokken en is daer zaterdag schiclvk overleden — De Schelde is vol dryfys Nochtans zvn er gisteren wee schepen aengekomen en verscheydcne zyn vertrokken Jnder deze laètste behoort den Amerikacnscheu drymaster Hercules met «JOlandverhuyzers naer New-Orleans bestemd Oe dry aeidkomslen van heden wierden door de sloom- lootcn de Schelde en de Stad Vlissingen opgebragt Dezen petsten zal morgen met den schooner Belgigue op sleeptouw ie rivier afstoouien — Op de timmerwerf op den Kattendyk is de kiel gelegd van oenen drymaster van 400 tonnen welke den nacm van Koophandel zal voeren en voor rekening van den hecrJ A Iluysmans zal gebouwd worden — HOLLAND — s' Giuvenhage 5 jamia y Ilct openbaer ministerie by de regtbank ter dezer stede heeft eene nieuwe regtsvervolging ingesteld tegen den heer Van Bevervoorde verantwoordelyk directeur en uytgevcr jvanhet weekblad den Burger ter zake vaneen artikel in bet laetste nummer van lat blad geplaetst getiteld De aftreding des ministers Van Hall Men verzekert hier dat gelvke regtsvervolging zal worden ingesteld tegen den Zwart- Sluyzerbode,i]c Vlissingsche Courant en den Kaley loskoop die hetzelve artikel geheel of grootendcels hebben overge¬ nomen — Laetsleden vrydag heeft te s Hage een treffend voor¬ val plaets gehad In eene der wooningen op Om enBy woon¬ de eene moeder met hare twee kinderen Daer die wooning des morgens steeds gesloten bleef werd zy ten allerlaetsten van buy ten geopend toen men de moeder tusschen hare twee kinderen overleden vond Men kent vooralsnog de oorzaek niet van dit onverwacht overlyden — Een ander voorval eergisteren plaets gehad hebbende verdient evenzeer ver¬ melding Omstreeks 5 1?2 ure zag men een man naer buys gelcyden die zich zoodanig in den drank had vergeten dat hv zieltogend was en werkelyk kort dacrna is overleden Dit laetste voorval kan wederom tot een treurig bewys verstrek¬ ken wacrheen de vcrslaefdheyd aen den drank dcnmensch ley den kan FRANKRYK — Parys 5 january De gehcele koninglyke familie ter uytzondering der prin¬ ses van Joinville en de hertogin van Monlpcnsicr is naer Dreux vertrokken om de begravenis-plegtighcden van me¬ vrouw Adelaide bytcwoonen Den rouwstoet is lieden om elf uren te Dreux moeten aenkomen den lykdienst moet on- middelyk na het ontvangen van het lyk der doorluchtige overledene beginnen De koningin der Belgen uyt Brussel gisteren avond aen¬ gekomen is ten 10 uren naer Dreux voortgercysd Op hetzelve oogenblik moet er eenen lykdieust in de kapelle der Tuillery gezongen worden door de vereenigde geestelyken van Saint-Germain-l'Axerrois en Saint-Roch die door alle de persoonen aen het buys des konings en de koningin der prinsen en prinsessen gehecht zal worden bygewoond Mevrouw de prinses van Joinville en mevrouw de hertogin van Montpensier wiens stact niet toegelaten heelt de reys naer Dreux te doen zullen ook dezen lykdienst bywooncn De hoofdzaekder onderwerping van den emir is debeloft welke men hem deed van hem naer Egypte te leyden mae c men heeft hem regtzi inig kenbaer gemaekt dat die belolt^ slag sloot Ily verzegelde dit pakje zorgvuldig bragt het zelf op den post en ging vervolgens weder naer zyn ver- blyf In zyne kamer gekomen sloot h v de deur en knielde voorde krvgs-trophéc welke den wand versierde In die plegtigc houding bragt hy eenen geruymen tyd door en daerna opstaende greep hy zynen degen plactstc denzclvcn met het gevest op den grond en rigtte den puntopzyn hert Op hetzelfde oogenblik ging er een hoop van die menigte welke de straten vervulde onder zync vensters voorby en de kreet van Leve den keyzer klonk hem in de ooren Pieter sidderde Eene aerzeling deed hem het stael van zich werpen waerover hy gebukt stond hy hiel zich op en nog hoorde hv de zich verwyderende volkskreten Nu tastte hy weder naer zynen degen maer ditmael nam hy dien by het gevest en drukte dit tegen zyn voorhoofd — Neen riep hy uyt zoo wil ik niet sterven Mync taek is nog niet voleyndigd Eene uer daerna trok een knpitcvn Parys uyt en Fontai- nebleau door en reeds eenige soldaten volgden zyne schreden Hy zette zyne marsch overmoeyd en zonder oponthoud voort begaf zich langs de vlakten van Champagne en nam op zynen doortogt nationale garden volk en soldaten mede' Meer dan eens moest hy zich tegen de gehechthcyd aen den nieuwen vorst geweldig aenkanten en « leve den keyzer » roepen om de kreten van «.leve den koning » te verdoo- vcn maer h.iets kon zyne geestkracht doen verminderen nog te bekrachtigen was door het göuvernemeut van den koning der Franschen alvorens ten uytvoer gebragt te wor¬ den Wat ervan zy toen Abd-el-Kadcr Oran verliet meende hv dat men hem naer Egypte zoude overvoeren ' By het aendenken der te Sidi-Brahim aengerigte slagting scheen hy eenen oogenblik voor zyn leven te vreezen doch weldra was hy deswege gerust gesteld Eenige bladeren verzekeren dat na den raed der minis¬ ters van 3 dezer verscheydene stafofficieren ineen hofrytuyg den weg van Orleans hebben genomen ten eynde te Toulon den emir af te halen en hem te brengen naer Parys waer hy in het Elysée-Bourbon zyn intrek zoude nemen — Eenen buy tengewooncn koerier is naer Alexandricn by den algemeenen consul van Frankryk gezonden Hy is drager van depcchcn nopens de onderwerping van Abd-el- Kader en de voorstellen welke diesaengaende te doen zyn aen den onderkoning van Egypten — Men leest in eenen brief uyt Oran « Den agha der geregelde troepen kwam aen het hoofd van 150 ruyters in het beste order van Nemours Djemma-Ghazaouat Die ruy¬ ters wierden vooreerst ontwapend maer na eene korte aen- spraek van generael Lamorieiére gesloten met deze woor¬ den « Ik bewonderde de dnpperheyd door u aen den dag gelegd by de verdediging der deïra en die geweeren waör- van gy zoo goed gebruyk maektet zullen u teruggegeven worden » hebben zy hunne wapens hernomen Meest al die ruyters welke sints lang Abd-el-Kader 'dienen hadden de oogen vol tranen « Den deïra is in order op ons grondgebied gekomen zonder overhoop geslagen geweest te zvn door den vyand die nogtans daertoc ongehoorde poogingrn had aengewend Zy telt ongeveer 6,000 persoonen » " — Men leest in de Scntinelle de la Marine et de l'Algérie van den 31 december « Eenen oogenblik kon de zending van Bou-Hamedi naer Fez eene overeenkomst la¬ ten te gemoet zien Echter had dien stap geen ander gevolg dan Abd-el-Kader te berooven van zynen meest verkleefden en dappersten luytenant « Men vcrhaelt op de volgende wyze de omstandigheden zyner aenhouding die bewerkt wierd in weerwil zyns ka¬ rakters van afgezant beschermd door een vrygelcyde van Sidi-el-Hadj-Lalbi dien schier honderdjarigen marabout welken sints lange jaren eene zoo aenzienlyke rol speelt in het midden der onophoudelyko woelingen van bet innerlyke van Marokko Op den 'oogenblik dat Bou-Hamedi te Fez kwam met de nederigste protestation op de lippen wierd eene «amcnzwcering in liet keyzerlyk leger ontdekt Op de aenstichting van Abd-el-Kader hadden eenige algerynsche officieren uyt 's emirs geregelde troepen gekomen en in dienst gegaen by de marokkaensche troepen alle de grond¬ stoffen in gcreedheyd gebragt om eene overrompeling te we- gc te brengen welke op eenen bepaelden oogenblik den zege zoude verzekeren aen hun voormalig opperhoofd Eenen onderschepten brief liet gecnen twyfel over nopens die ont¬ werpen en hunnen oorsprong « Ligtclyk begrvpt men dat de openingen van Bou-IIamcdi by zulke gelegenhcyd wcynig byval konden vinden » Den 29 heeft de plaetselyke overheyd in afwachting der bevelen uyt Parys spoedig in den Lazaret appartementen doen in gereedheyd brengen om den emir met zyn gevolg te herbergen Mr den zeeprelekt heeft zich aen boord van den A.tmodèe begeven en kort nadien was do ontscheping volbragt Abd-el-Kader is met de voorname persopnen zyns gevolgs in den boot van den prefekt naer den Lazaret gestevend Den emir spreekt weynig even als alle de Arabieren Hy schynt niet meer dan 3d jaren oud te wezen schoon hy er wczenlyk reeds 40 telt en in weerwil der oorlogsvermoeyc- nissen welke hy door te staen had Ziet hier de opgaef der voorname persoonen die hunnen intrek genomen hebben in den Lazaret Abd-el-Kader zyne moeder zyne dry jonge kinderen eneen twintigtal andere persoonen Iladj-Mustapha-bcn-Tchami kozyn en schoonbroeder van Abd-el-Kader zyn twee vrouwen en liacr gevolg Sid-Kadderibn Mihhidin broeder van Bcn-Allal khalifat zyne vrouw en zyn gevolg Verscheydene aghas der ruytcry en infanterie In 't geheel 61 mannen 21 vrouwen 15 kinderen der bevde geslachten Totacl 97 persoonen Zync opgewondendheyd wekte den geestdrift der anderen op en de stomme welsprekend heyd welke er lag opgesloten in zynen onverstoorbaren marsch welke den grond dien hy betrad scheen te elcctrisceren deed de oude legioenen van het keyzerryk als uyt het stof verryzen Toen men Lyon genaderd was vertoonden zich de groe¬ pen des konings Maer zy vloden voor den opdringenden volksstroom als kaf voor den wind en het gelukte den lier- to" van Angoulême slechts door een toeval aen de handen des kapitcyns te ontkomen Dezen rukte de stad binnen aen het hoofd eener legerbende van alle wapenen deed halt houden op het Bellecourpleyn en wachtte daer den keyzer al die deze nieuwe versterking in oogenschouw moest nemen Den keyzer verscheen — Waer is den kolonel die over deze dapperen bevel voert vroeg hy de gelederen doorrydende Er is geen Sire antwoordde Pipter en ook hy die het kominando heeft op zich genomen verdient zulks niet want ik ben het en ik moet u myn degen overgeven — Wat meent gy hiermede kapitcyn — - Dat ik te Wagram hot kruys ontving en dat mvne borst thans ontbloot is van het ordeteeken hetwelk gy my gegeven hebt • — Wat deed gy er mede — Ik gaf het te pand Pictcrsloeg de oogen neder en bood den kevzer zynen i ' ' ' * Een detachement grenadiers" 'van liét 3° regiment zee-irt- fanterie onder bevel van den luytenant Roman doet den dienst in den Lazaret alwaer ook gebleven is den heer Rousseau vóórnamen tolk des legers van Afrika Wy lezen in den Conslilutionnet « Niets is noch over liet lot van Abd-el-Kader beslist Volgens de ontvangen in¬ lichtingen eenige persoonen hebben alleen verlof bekomen den emir te naderen Zy hebben hem kalm en overgegeven gevonden stilzwygende envoi weerhouden wan neer men hem dwingt te spreken in den scliyn geheel onderworpen met eene volkomene zelfverloochening zoo als eenen getrouwen musuiman zyn moet aen den wil van hier boven By zyn aenzien kan men zoo als men verzekert zich niet van een slach van verwondering onthouden Zyn gclaet weleer uyt- drukkelyk dan regelmatig laet maer by oogenblikken do krach tdadighcyd zyner ziel doorstralen wanneer zyne zwarte oogen gewoonlyk nedergeslagen en overlommerd door inni¬ ge overwegingen ontvlammen en een blixcmstrael werpen « Abd-el-Kader wat meer is heeft tot den laetslen oogen¬ blik van zvn publiek bcstaen de tegenwoordigheyd van geest en gcrustlicyd van gemoed getoond die hem zelden verlaten hébben Nooyt misschien 'heeft hy meer ervarenheyd ge¬ toond dan in' de wanhoqpige poogingen door hem gedaen om aen de marokkaensche troepen te ontsnappen « Later door de fransehe kavallery omringd blootgesteld om zonder roem te sterven zoo als Sidi-Embarek onder den sabelhouw van eenen spaliis hy heelt maer op zyne overgaef gedacht na de zekerheyd bekomen te hebben dat zyne deïra zich geenen doorgang meer banen kon in dien netelachtigen staet hy heeft zich genoegzaem meester geweest om een voor- waerde te stellen die hem ten minsten in zyn gevoelen eene verre verwydërdc kans kan acnbieden om zyncfortujn te verheffen — De bladen van Bourbon van den 17 augustus doelen het volgende verhael mede van een bloedig voorval dat aen boord van den kolonialen kustvaerder y/theiuiïs op zynen overtogt van S Denis naer Maijotte heeft plaets gehad D« eipiipagie heston t uyt 'dry blanken den kapitcyn den stnerman en een soln'epsjongen b.-nevénsuy t twee matroozen van Madagascar De dvert'ijjt hoewel lang was door geen opmerkelvk voor val geken- merkt geworden toen op ongeveer dertig raylen van Maïjotte don kapitcyn des naehls gewekt \vrd door e-n vreezelyk geval dat op liet dek voorviel de twee matroozen uyt Madagascar hadden met byl slapen den stnerman vermoord en bemin zee geworpen Op lietoogen- 01 ik dat den kapitcyn op het dek verscheen ontving hy op het hoofd renen slag die hem deed tor neder storten li y ontdekte alstoen ren der iiiati onzen uyt Madagascar dis eene bebloede bvl inde handen hield Géén wapen ter zvner verdediging by de hand hebbende om om zich te vrrweeren tegen de slagen die men hem nog zonde kon— nen toebrengen greep liy zyne matras de scheepsjongen riep hem toe hel schot van het koinimys Ie openen ener eene schuil plaets tegen zy ne moordenaren te zoeken die op het hooren van dien kreet zich op dezen laetste wierpen de jongen vrywacrdezieh echter tegen hun¬ neslagen doo naer het eynde van de boogspriet te vlugten Later verzochten de matroozen van Madagascar hein weder op het dek te komen verzekerende hem geen kwaed te doen zy vroegen ook den koers aen den kapiteyn die h-n op IMossibè deed aensturen De een stond aen het roer lerwyl de andere voor dezeylen zorgde De jonge had thans gelegendlicyd met den kapiteyn in gesprek te ge- rakeu en hem tezeggen het kombnysniet te verlaten daerdematroo- zen van Madagascar zich van dunharpoen hadden meester gemaekt by gebrek van" 'twee liylen diezy hadden in zeegeworpen en aldus het oogenb ik afwachtten waerop zy den kapitevd konden vermoor¬ den lntusscbcii waegde den kapiteyn doorderust die ophot dek lieersclitte gerustgesteld naer bnylen te treden waerop hem reu sla« melden harpoen weid toegebragt die hemligtelyk aen de borst kneusde Mm was intusschen in het gezigt van land gekomen de mededeelingcn van den jongen vreezende bragten zy hem moordadige slagen toe en verlieten hern in zvn bloed badende namen alles wat weerde had met zich en wierpen zich in de sloep het schip aen zichzelven overlatende Gelukkig was den jongen nog kracht genoeg overgebleven om den kapiteyn van de vlugt der moordenarrs°te verwittigen en hem uyt liet konihuvs te helpen Eenige uren lat r ankerde het schip voor Nosihc Dadelyk leverde den kapiteyn va» liet voorgevallene rapportin waerop de vlugte- liugen achtervolgd en gelukkig ook gevangen werden SPANJE Den generael Espartero wordt binnen vier of vyf dagen te Madrid verwacht Hy beeft eenen brief naer den hertog van Valence geschreven waerin by zyn voornemen in zoo acntrekkelyke als eerbiedige bewoordingen uytdrukt Ton eynde alle publieke betooningen te voorkomen hy zegt on¬ bekend zyne intrede binnen Madrid tc willen doen degen aen Dezen zweeg een poos stil en vestigde eenen langen doordringenden blik op den kapiteyn — Gy zult my deze zonderlinge geschiedenis wel eens la¬ ter verbalen zeydehy tot Pictcr lietn de band reykende Ik geloof daerin eene dier onbeylcn te ontdekken wacrmede zy niet in gebreke gebleven zyn myne dapperen te overstelpen Wy zullen u daerovcr troosten Bcwaer intusschen uwen de¬ gen ik heb hem thans meer danooyt in uwe handen noodig en dewyl gy uw kruys te pand gegeven hebt ziedaer het myne ik leen het u Later vereffenen wy deze rekening Tot wederziens kolonel Toen den ninuwen kolonel Parys weder binnentrok in het gevolg van den keyzer vond hy ten zynentzvu kruys met eenen zeer beleefden brief van den baron de la Moriniè- re die hem zyn vertrek mededeelde Den baron was dan werkelyk met het hof van Lodcwyk XVIII medegaen maer deze daed van hechtheyd aen de zaek des konings was niets anders dan een maetregel van voorzigtigheyd welken hy vermeende te moeten nemen Dry maenden daerna ontmoe¬ ten Pieter en Jacques elkander op de velden van Waterloo — Jacques zeyde den kolonel tot hem hem in zyne ar¬ men drukkende gy kent de smet welke wy beyden thans belmoren uyt te wisschen vecht aen myne zyde Beyden behoorden tot eene der twintig lcgerafdeclmgcn welke bv dc pachthoeve Mout S.-Jeau werdeu weggemaeyd
Gazette van Brugge 7/1/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item