Back to top

Gazette van Brugge 7/1/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
welke men dit moordtuyg aen den arm moest binden De aengewezen slagtoffcrs moesten eerst met eene yzere staef neergeveld en vervolgens met het kapmes het hoofd afge¬ houwen worden Den 1." september hy het vallen van den avond begaven- Rosseel Vandenplas en den slotmaker zfrh naer den Wol- vcngracht ieder was voorzien van zyne moordtuygcn en droeg bovendien onder zynen kiel cenen zak om het te ste¬ len goud in te stoppen Macr het huys van mevrouw T naderende vonden zy er de meyden aen de deur staen klap¬ pen en de moordcnaers durfden niet binnentreden Den slotmaker bleef op den hoek der straet staen loeren terwyl Rosseel en Vandenplas hier en daer roudwandelden Den knecht van mevrouw T het onheylspellend gezigt des slotmakers bemerkt hebbende ging regt naer hem toe en vroeg wat hy daer zoolang deed — Dit gact u niet aen antwoordde den slotmaker ik ben op straet en gy hebt my niets te zeggen — Den knecht hervatte dat by zich maer kon wegpakken wilde hy niet aengchouden worden Den slotmaker werd dacrop door vrceze bevangen verwyderde zich en het afschuwelyk moordplan der dry booswichten bleefsteken Na deze mislukte pooging stelde Rosseel acn Vandenplas voor eenen slag by den heer Evenepoel te doen en men weet hoe zy daerin gelukten Rosseel heeft de mislukte poo¬ ging veropenbaerd Vandenplas heeft deze gelyk al het ove¬ rige geloochend maer gisteren heeft men er liet echt bewys v in gehad ten huyzc van denaflyvigen slotmaker heeft men het verschrik kelyk kapmes gevonden en de twee zakken welke zyne medepligtigen onder hunne kielen droegen Voorts is er bewezen dat Vandenplas op den dag der dry- voudige moord de schoenen van den genaemden Van Hove aen had by wien hy woonde die schoenen passen juyst op bloedige voetstappen in het huys Evenepoel nagelaten Den hamer bv dcnzelfden Van Hove in beslag genomen en gediend hebbende om de dryslagtoffcrs neêrte vellen draegt ofschoon gewaschen nog menigvuldige bloedplekkcn De bewyzen der medcpligtigheyd van Vandenplas zyn zegt men nllerklaerbh kelykst Op eenige centimcn na heeft dcjusticie het gebruyk ontdekt hetwelk hy van het gestolen geld gemaekt heeft Vandenplas hoeft wel beweerd dat hy de goudstukken welke hy verteerde sedert lang in zyne kleederen genacyd droeg maer heeft de afkomst dier mun¬ ten niet voldoende kunnen bewyzen Gisteren heeft de justicie ten liuyze van Vandenplas in de Vyf Stcrrcstraet in beslag genomen al de aldaer staende meubelen welke by middel van een gedeelte van het gestolen geld waren gekocht Eenen verhuyzings-wagen heeft al die meubelen naer den regtbank van eersten acnleg gevoerd zy bestaen in vier beddebakken dry springmatrassen dry oorpeuleuwen een gewoone matras en verder beddegoed achttien stoelen vier tafels eenen keukenkachel met keu- kengerief eene kist met klecdercn rol- en schuyfgordynon enz lie meubelen der herberg door Rosseel te Brugge ge¬ opend zvii iusgeJyks in beslag genomen om by do talryke bewysslukken des proces te dienen SLUTTING DER BARIEREN Te rekenen van lieden 7 dezer maend 's morgens ten 6 uren wordt de roulagie op de grootc en provinciale wegen in de Provincie West-Vlaenderen verboden ter uylzonde- ring van de volgende routen of gedeelten van routen 1.° Van de grenzen der beyde Vlaenderen langs Sys- -seole naer Brugge 2.° Van Brugge naer Oostende langs houttavc o.° Van Brugge naer Ghistel 4." Van Brugge langs üudzcele tot acn pael n.° 6 op de route van Brugge naer Sluvs 5.° Van Brugge lot aen de postery van Pitthem De bepalingen van deszelfs besiuyt van den 30 december 4850 nopens de politie der wegen tydens de slui ting der Barierenby dooy-weder zullen stiptelyk w orden uytgevoerd Den minister van binncnlandsche zaken komt eene circu¬ laire naer de provinciale gouverneurs te zenden waerin hy die ambtenaren de kwestie voorhoud van in zekere gevallen de beurtwegen te versmallen Reeds sedert liet tot stand brengen der wet van den 40 april 1844 hebben een aenzicnelyk getal gemeenten gevraegd en de bemagtiging bekomen de breedte van zekere beurtwe- spreken en niet over staatkunde Hacsl u want m V n tvdis zoo kostbaer J v — Ik breng u hier zeven honderd frs myne gansche be¬ zitting en ik zal u voor liet overige cenen wissel teekenen — Ik neem het woord - — Uw laetstc woord — Ik wcyger liet W clini dan sluvt ik deze deur en een onzer zal het leven van den ander hebben Verdedig u thans baron de la Morinierc Den baron greep twee pistolen welke naest hem op den tafel lagen en hield ze op-den kapiteyn gerigt — Mynheer zeydc hy tot hem met de grootste koelbloe¬ digheid ik heb eene deur achter my welke gy niet kunt sluiten endie in de bediendenkamers' uytkomt een woord en al myne lieden zyn hier gy zyt in myn huys enbedreyt my ik heb duS regt u te dooden Derhalve verwyder u ° ~ Lafaerd lafaerd stamelde Pieter in doffe woede met gestrekte spieren de oogen uyt het hoofd puylende en' als een tvger in zyn hok heen en weder gierende En ge'ene wapenen tegen die gewapende laf hertigheyd Een oogenblik zweeg Pieter stil want de afschuw en den toorn verlamden zyn tong vervolgens greep de aendocniii" hein aen zyne gelaatstrekken ontpjooyden zich en voor de tweede niael kromde die man van metael in het byzyn van gen te verminderen en de daer van komende gronden aen de acnpalende eygenaers te laten Den minister is van gevoelen dat de versmalling der wegen waervan de breedte de evenredigheden door de reglementen bepaeld overtreft en den verkoop der overschietende gron¬ den als eenen aki van goede administratie moet worden be¬ schouwd en hy is van gevoelen dat het voordeelig zyn zou voor zoo veel het noodig is de aendaclit der gemeente-over¬ heden diesaengaende optewekken — By koninglyk besiuyt van den 34 december zyn be¬ noemd 4 ° Begters by by de regtbank van koophandel te Oostende De hoeren Frederik Belleroche en Emile de Brauwer kooplieden te Oostende 2.° Regter-plaetsvervanger by de dezelfde regtbank Den heer Ant Serruys koopman te Oostende — Eenen oliemolen van den heer Desmet koopman te Eecloo is aldaer in asschen gelegd Men sehryft die ramp aen kvvaedw illigheyd toe Den molen was gewaerborgd — Tc Kortrvk hestaet eene vereeniging gekend onder benaming van Broeders van Liefde van Vandale dewelke zieli toelegt tot hel helpen der talryke zieken onder de wer¬ kende en behoeftige klassen met den typhus besmet Reeds is de helft der leden dqzer vereeniging van de schrikwekken¬ de kwael aengedaen dezer dagen heeft den superior des gestichts de kerkerlyke regten ontvangen en vyf andere broeders liggen insgclyks te bed Reeds gevoelen de behoef- tigen dat zy van hunne zorgen beroofd zyn — In den nacht van 34 december tot 1 january zyn vyf kwaeddoeners ingedrongen op de hoeve van Frans De Vree- se landbouwer te Oosterzeele arr van Gent aldaer eene aelmocs eysehende Den pachter opende de venster om hun eenig geld te geven maer de booswigten rukten hem uvt de zelve en sleepten hem op liet voorhof waer zy hem niet de dood bedreygden indien hy hun zyn geld niet gaf Geluk¬ kig voor den pachter wierd zulks gehoord door den knecht die met eene spade kwam toegesneld en de kwaeddoeners op de vlugt dreef - — In den nacht van den 29 op 30 december werd rond middernacht eene pooging van moord en diefstal inde wooning der echtgenooten Bossart te Nyvel gepleegd Vier of vyf manskerels met zwartgemaakte gezichten zyn door het keldergat in dit huys geslopen en hebben zich van daer naer de eerste verdieping begeven Vrouw Bossart het gerucht hoorende verliet vlings haer bed op het oogen¬ blik zelve dat eenen der bauditen in hare kamer trad zv vatte hem by liet gezicht stootte hem terug ongeacht twee dolk- of messteken die hy haer acn de kin en aen de schou¬ ders toebragt Vervolgens versperde zy de deur by middel van twee geweeren en eene gaffel worstelde met eene on¬ gehoorde krachtdadigheyd tegen de poogingen der moorde- naers en schreeuwde op eene verscheurende vyyzè om hulp De roovers door dit geschreeuw verseiirikt vcrwyderden zich al vloekende De justicie houdt zich onledig deze roovers optespeuren Men sehryft uyt Groeningen 31 december Gisteren heeft te Losdorp in deze provincie het volgende ongeluk plaets gehad Men w as op kerkhof verzameld om het lyk van de weduwe van wylèn den met roem bekenden Niko- laes Westendorp Ier aerde te bestellen toen by hel luyden van de dorpsklok de klepel plotselings naer beneden storte en cenen der aanverwanten op liet hoofd viel zoo dat hy eenige uren als levenloos neder lag Later heeft den toestand van den lyder zich gebeterd — Vrydag had te Brussel in de correctionnele zitting een geval plaets dat tot een gulhartig lagchcn op rekening van eenen beambten aenlcyding heeft gegeven Den deurwaerder Colin was ter zitting gekomen met een pner nieuwe Ieerzen aen dc voeten die liern zoodanig drukten dat hy dezelve moest uyttrekken en op zyne zokken loopen Hy plaatste zyne botten in eene donkere plaets die de ge¬ vangenen moéten doortrekken om de gehoorzaal te verlaten Een uer naderhand wilde den deurwaarder zyne leerzen te¬ rugbalen Eenen gevangenen die zoo wegens diefte verwe¬ zen was geworden en die niets dan een paer slechte kloeffcn acn de voeten droeg had de zelve aengedaen en had de ge_ broken kloeffcn in de plaets der leerzen gelaten Alvorens d e gestolene leerzen ontdekt te hebben zocht den deurwaerd er alom maer onniogelyk van te weten waer zy gebleven w a _ ren — Eyndelvk bragt eene vigilante den deurwaerder j n liet gevang der petits Carmes alwaer den gevangenen deftjg den baron zich onder zyne sniert en sprongen er tranen uyt zyne oogen — Welaen dan medelyden riep hy uyt en viel op zyne kniën medelyden satan ziedaar de regtveerdigheyd voor u nedergebukt Den baron scheen tót medelyden gestemd en zeyde tot Pieter zonder zyne pistolen los te laten — - Hoor eens Pieter in dit leven zoekt ieder eenen uyt- weg voor zyn behoud dat ik mvn liehaem beveylig is na- turrlyk Men leest niet in de toekomst misschien zal den ander de wereld herwinnen Slechts een voorwendsel een woord van u hy voorbeeld zou my myn ontrouw duerkun- ncn doen betalen Gy houdt myn leven in uwe hand maer ik houd uwe eer in de myne Welaen oordeel of ik edel¬ moedig ben gy hebt niet eens liet zesde gedeelte van de som kies ik wil afstand doen van de helft van mvn onderpand Wilt gy uw kruys terug dan zal ik slechts dat van Jacques behouden Een diep stilzwygen volgde op dezen voorslag welke een nieuwe wreedheyd in zich bevatte Pieter liet het hoofd zinken en bleei langen tyd onbewegelyk op zyne kniën liggen Toen hy zyn hoofd weder ophief waren zyne oogen ingevallen en den krachtigcn man was eenen grysaerd ge¬ worden — Is hei gedaen zeyde den baron — Ja alles is gedaen Ik weet thans hoe gruwelyk de met de gestolene leerzen wandelde en alwaer den geregtsdie- naer dezelve in beslag nam sprekende met hem zelve en in persoon aen hem bekend — De bank der Nederlanden te Amsterdam heeft haer es conté van een ten honderd verminderd — Het parket te Parys houdt zich onledig met de instruc tie van een schandelyk misdryf Men weet dat de kamers alle jaren eene som verleenen die bestemd is in de dringendste behoeften der oud-Legioenarissen buyten de dotatie te voor¬ zien Eenen bedienden van liet bureel van het Eer-Legioen schreef de brieven die men acn de behoeftige Legioenarissen zond en die hen als titels golden om een subsidie aen het bu¬ reel der schatkist te gaen afhalen Maer in plaets van deze brieven te verzenden aen degenen die zy behoorden hield hy ze in en deed het beloop der sommen die zy aenduyd- den ten zynen voordeele halen Op zulke wyze heeft hy aen vele ongelukkigen schade toegebragt voor eene soin die niet minder dan 20,000 franks zoude zyn — Zaterdag laetst het konvooy doende den postdienst op den yzerweg van Liverpool naer Londen heeft liet grootste gevacr geloopen ten gevolge der dronkenschap van den werk¬ tuigkundigen enslooker Het konvooy in evenrediglieyd van 40 millen per uer loopende was op eenen anderen weg overgegaan dan het volgen moest Den bewaker op liet lact¬ ate rytuvg geplaets verontrust over die genomen richting ging van het een rytnyg naer het ander over tot dat hv ge¬ lukte liet stooinmachien tc bereyken waerop hy den werk- tuygkuiidigcn en stooker slapende vond IJy had met mocyte het konvooy stil gehouden by dc statie van Palrieorft wan¬ neer het op een ander met reyzigers ging loopen Dc twee onvoorzigtige bedienden zyn aanstonds aengchouden — Men schrift uyt Salavrc Ain Eene gebeurtenis welke dc treurigste gevolgen kon hebben heelt zich alhier opgedaen Daegs voor Kerstdag maekte men alhier toeberei dselen voor het feest van den volgenden da" Eenen vleeschhouiver van dc omstreken had eenen tamelvk zwaren os aengebragt die moest geslacht gcscheyden en onder de inwooners verdeeld worden voor de aenstaendc gastmalen Reeds had het dier tweeslagen ontvangen toen het in eene ui terste pooging de koorde brak waarmede het was vastgelegd uyt den slai iluglte en woedend dwaes door het dorp yldc De publieke plaets was met volk opgepropt ■ men had dc grootste oolieylen te vrcezen Snel als den blik¬ sem liep den os over eene opene plaets eenen hof eenen bogaerd en voor hein eene deur open vindende dringt hy binnen een buys loopt door verseheydene appartementen en geraekl eyndelyk in cenc kamer alwaer een klcyn mcysje van acht jaren zich alleen bevond Welligt begrvpt men den schrik van het arm kind hetwelk naer zich ziét aenloopen dat gansch bebloede woedend dier acn niets anders dan razerny en smert meer gevoelig De tussehen komst der Voor- zienigheyd ivas noodig om hel onschuldig schepsel teredden Maer tegenover het meysje komende blyft den os eensklaps stil buygt den kop en vergenoegt zich met zyne hoornen drevgend neer te houden Het kind neemt die onverhoopte stilhouding te baet klimt op het vensterraem dat op de publieke plaets uvtkoiht' heft noodkreten aen en springt ter straet zonder dé hoo"tè van meer dan twee meters in acht te nemen cenen moedigen man kwam toegeloopcn en vangdc het kind in zyne armen Het was tyd want nauivelyks was het kind uyt den we" gemaekt of het dier als bevryd van eene hindernis welke hetzelve intoomde sprong op zyne beurt door dezelfde ven¬ ster Maer dan omringt men hetzelve men vat het aen en de doorden val veroorzaekte verd welmdheyd tc baet nemende maekt men het af na dat het reeds eenen hoorn verloren heeft hy den val — Over eenige weken werd er gemeld dat er in Ilundcl- ghem arrondissement Audcnacrde een wolf of ander vree- selyk dier rondzwerfde en zelfs de grootste honden des nachts afmaekte thans vernemen wy dat aldaer alsook te Diekevenne alreeds 44 a 15 groote honden verscheurd zyn welke men de ingewanden uytgeschcurd en verslonden op de straten gevonden heeft De indrukking der klauwen doet vermoeden dat het een wolfhond moet wezen welke in nood zynde ook wel mensehen zoude aanranden en ver¬ scheuren — Het blad le Chemin de Fer Beige wil aen de decoratie ingesteld voor de werklieden den naom doen geven van Ordb van den ahdeyd Het Aenkoiuligingsblad van Turn¬ hout van zynen kant zou wcnschen dat aen dc gedecorecr- goddeloozen zyn in de hand van God Den kapiteyn rigtte zich op Toen hy was opgestaen 1 herstelde hy zich zyn gelaet helderde op en schitterde van edelaerdigheyd en zielsgrootheyd nimmer blonk de deugd te midden der droefheyd met zuyverder glans het was de verhevene uytdrukking van de sehoonhcyd zyner ziel den martelaar scheen een god — Mynheer den baron zeyde hy geef my liet kruys van Jacques terug opdat hy aen de roepstem kuniic beant¬ woorden — En gy 1 — Ook ik mynheer ga gehoor geven aen die roepstem Den baron verbleekte iigtelyk maer terstond weder zyne bedaerdheyd hernemende opende hy zyneschuyftafel nam het kruys van Jacques uyt eene doos en reykte het den kapiteyn over Pieter nam het aen bragt liet aen zyne lippen zag den baron met eenen doordringenden blik aen en zeyde — Denk er aen dat het door u gestorte bloed voor God schreyt Pieter verwyderde zich Het was dcnzelfden man niet meer zyn stap was effen en afgemeten zyn gelaet helder ■ n in zynen blik straelde ceue diepe roerende zachtacrdig- heyd In zyne wooning teruggekeerd schreef hy eenige regelen 'welke hy te gelyk met het kruys van Jacques in eenen om-
Gazette van Brugge 7/1/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item