Back to top

Gazette van Brugge 7/1/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
N° 3 55 te Jaer L'' Vrydajj 7 January 184 8 | % ■i GAZETTE VAY BR EGG EN DER PROVINCIE WEST- VLAENDEREN Foor Staatkunde Koophandel en ON AFHANG RELY K HE YD en Verschynt den Maendag Woensdag en Vrydag I Alle pakken en brieven vrachtvrv toe te zenden | Dé persooncn die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden 6clirvvingsprys — V oor Brugge 5 maenden fr 4-75 ct De aenkondigingen 25 ccnliraum^fen regel onder de vyf j aenzoeht deze dags voor de verschyning van liet Blad te '» Buyten Brugge vraehtvry » 6-25» j regels eetï" frank | laten toekomen BRUGGE Algemeen OVe»*zigt De voorbereydende bcraedslaging die in de bnreaun van de kamer der gedeputeerden van Frankryk hebben plaets gehad voor aleer de benoeming der commissarissen ge¬ last met den opstel van het adres schynt eenige verwonde¬ ring te hebben verwekt Deze zyn van zoo kleyn belang ge¬ weest en zyn zoo stil en gerust afgeloopen dat men veron¬ derstellen moet dat de leden der oppositie provisoirlyk den grond der debatten verlaten hebben om bunne opmerkin¬ gen maer tydens de publieke beraedslagingen te doen De kamer der gedeputeerden zal maer binnen eenige dage hare zittingen hernemen Indien wy acn eene briefwisseling uyt Parys mogen geloof geven den heer Guizot zou in den eersten bureau van de kamer der gedeputeerden ondervraegd zyn geworden be- trekkelyk de verbintenis door den generael Lamoricière aen- gegaen en door den hertog van Aumale bekrachtigd om Abd-el-Kader naer Alexandriën of S Jean-d'Acre te laten vertrekken Den minister zou geantwoord hebben dat die verbintenis maer conditionnelvk aengcgaen was en door bet gouvernement moest bekrachtigd worden ily heeft er bygevoegd zegt dezelfde briefwisseling dat bet ministerie daerover noch niets heeft beslist Nochtans men gelooft dat er depèehen naer Alexandriën gezonden zyn om het gevoelen van Mehemet-Ali te kennen In afwachting dat den onderkoning tocstaet hem in zyne Staten te aenveerden er zou besloten zyn geworden dat den emir het fort Lamalguc afhangende der sterkte van Toulon voor verblyfplacts zou hebben Er gaen schikkingen ge¬ nomen worden op dat Abd-el-Kader aldacr zou konnen wor¬ den gelogeerd wanneer hy het Lazaret vcrlaet en eene behandeling zou genieten gclykvorinig de edelmoedige ge¬ voelens waer ovor Frankryk zich altyd heeft beroemd De aendoening te Algiers door do onderwerping van Abd- el-Kader verwekt is overgroot Het kanon is in tecken van vreugdeviering losgebrand en den schouwburg weergalmde des avonds van nationale gezangen In Engeland schynt de verdediging van bet grondgebied en de versterking der kusten het voorwerp der kwestienaen het dagorder Er komt cencn brief van den hertog van Wel¬ lington afgekondigd te worden door zyn lordschap op dit punt aen den generael-major Burgoync geschreven Z Em den kardinael-aertsbisschop van Meehelcn komthet Journal de Bruxelles eenen brief toe te sturen in welken hy verklaert innig overtuygd te wezen dat bet aen de we- reldlyke magt behoort onafhanglyk van de geestlykc te blyven en alles te regelen wat het wereldlyk geluk der vol¬ keren aenbclangt in een woord dat hy by alle gelegen¬ heden den stelregel des Zaligmakers Geef den Keyzer vrat den Keyzer toekomt getrouw heeft ingevolgd Den prelaet £2 ^ ö ^ 4 d8 VEHVOLG EN EYNDE Pieter sloeg den weg in naer zvnc wooningals eenbcschon- kenen Het klamme zweet droop hem van het voorhoofd en te gelyker tvd doorkruysten duyzenderley gedachten als even zoovele vurige schichten zyn hoofd waerin het bran¬ dende en hethcerlyk denkbeeld het schrikkelyk denkbeeld tevens herrees dat den keyzer zyne getrouwen weder tot zich riep en dat hy kapiteyn Pieter aen deze roepstem geen gehoor kon leencn En Jacques Na het noemen van dezen naem welken hy luyde uy tsprak zette Pieter het op een loopen drong met geweld door de menigte heen die de straten versperde bereykte zyn liuvs klom den trap met vier treden te gelyk op nam de zeven honderd frs het bedrag zyner spaerpenningen en daelde wederom af altyd loopende geheel ademloos en met ont¬ stelde gelaetstrekkcn zich naer de Varennesslraet wendende en de armen ten Hemel heffende om als het ware deszelfs hulp af te smeeken Nauwelyks keert hy den hoek van de Baestrhet om ten eynde de Varen nesstraet in te slaen of hy slaet zyne oogen op het hotel de Ia Monnière Hy ziet rytuygen koffers en postiljons het hert springt hem in den boezem hy komt protesteerd vervolgens tegen zekere redevoeringen in de Ka¬ mer gehouden in welke den lieer Nothomb wordt uylge- rnaekt als de voortregten van de wereldlyke magt niet ge- noegzaem hebbende doen eerbiedigen waeruyt zou volgen dat de bisschoppen op die voorvglen hebben inbreuk ge- mackt Den kerkvoogd verzekert met de hand op het gewe¬ ten dat by nooyt de gedachten gehad heeft het minste regt der regering te krenken Hierna zegt hy dat de bis- schoppelyke tusschcnkomst in de benoeming der onderwy- zers slechts ten doel had te weten of deze zedelyke en gods¬ dienstige waerborgen opleveren en dat de regering meester bleef hel gevoelen der bisschoppen al of niet te volgen Be¬ trek kelyk de beletsels gesteld aen het inrigten van normale leergangen en de prySkampen tusschen de scholen twee andere bezwaren tegen de bisschoppen beweert den kardi- nael dat die leergangen fn Frankryk en Duytschland zyn afgekeurd en de pryskampen insgelyks wanneer men deze laetslen uyt een zedelvk oogpunt beschouwt Den pre¬ laet klaegt ten slotte dat de eenvoudigste vragen der bis¬ schoppen door hunne vyanden als zware slaet kundige rnis- bruyken worden afgemaeld en eyndigt met den wcnsch te betuygen dat het onderwys in ons vaderland steeds zede- lyk en godsdienstig moge blyven De pryzen der granen zyn sedert dry maenden byna op de zelfde hoogte gebleven Wel zag men nu en dan I[4 of I[2 gulden daling of verhooging doch deze bewegingen waren veroorzaakt door de meerdere of mindere vracg voor het binnenlandseh verbruyk want geenc andere oorzaek heeft in dien tusschcntyd eenigen invloed op de pryzen gehad Zoo ook is het op de andere groote graanmarkten gesteld De pryzen zyn leeg en kunnen slechts nu en dan een stap voor- uyt doen en dan weder aehteruyt De redens hiervan zyn overal dezelfde Den jongsten oogst gevoegd by den voor¬ reed die er reeds overal bestond mag als toereykend voor de eonsommatie beschouwd worden en de gclykheyd die er tusschen de pryzen van de vcrschillige markten bcslacl is niet geschikt om den speculatie-geest uyt te lokken Zoo is Marseille ruymschoots van alle soorten van granen voorzien en de pryzen hoe leeg ook worden nog slechts ondersteund door de vraeg voor de consumtic van het binnenland die het eene oogenblik dringender dan het andere de pryzen om zoo te zeggen bestuert Te Odessa is de daling niet zoo snel voortgegaen dan men gedacht had doch de overvloedig¬ heid van den oogst en de geringe aenvragen voor het buy- enland zullen weldra de daling doen voortgacn Ondertus- sclion zyn de pryzen aldaer insgelvks door de consumtic gc- styfd n alle de havens van Amerika is de vraeg voor expor- tatie mede zeer kalm en van zelfs zullen de eygenaers van hunne eyschen moeten afzien om hier en elders koophandel te kunnen dryven Dezen staet van zaken laet verhopen dat wy ten minsten dit jacr geene zoo schrikkelykc wintermaen- den zullen zien als het voorleden en dat den vlytigen land¬ man zoowel als den armen werkman het verlies door twee nader hy herkent Jeróme den kamerdienaer er is geen twvfel aen En zonder zich om de bedienden van den baron te bekreu¬ nen die hem naroepen snelt hy de poort door de voor- plaets op door het portael heen en verdwynt in de ver¬ trekken — Eyndelyk roept Pieter uyt het kabinet waerin den baron werkte openende Den baron was by eene kleyne tafel gezeten by den hoek van den heerd en hield zich met eene zekere mate van vcr- gelegenheyd bezig met eene menigte papieren te verscheu¬ ren en te verbranden — Ha riep hy uyt ik was een bezoek van u wach¬ tende kapiteyn — Baron Jan Lodewyk De aendoening welke Pie¬ ter overmeesterde noodzaekte hem stjl te houden Baron indien ik den tyd had bloed van u te vorderen voor de tra¬ nen welke gy my hebt doen storten wy zouden hier op deze plaets onverwyld by uw bed den degen trekken Ellendeling gy weet slechts den schurk te spelen met de edelste gevoelens Gy hebt vaneen zuyveren heyligen vriendschapsband misbruyk gemackt,om my tot eene euvel- daed te vervoeren verraden hebt gy my Gy hebt u van de liefde eens jongelings bediend om dien jongeling te onteeren En dacrna hebt gy u als een lafaerd als een noodlottige jaren geleden ruymschoots zal vergoed worden [Antwtrpsch Ni uwsblüd Zaek Rosscel en Vantlenplas Deraedkamer der regtbank van eersten aenleg van Brus¬ sel komt eene ordonnancie uyt te veerdigen waerby Frans Ilossecl oud 29 jaren schrvnwerkcr geboren te Zedelghem West-Vlaenderen bietst woonachtig te Brugge en Willem Vandenplas oud 27 jaren zonder beroep geboren te Vos- scm Braband woonachtig te Brussel voor de kamer van inbcschuldiging stelling worden verzonden als betigt van op 2 september 1847 vrywillig en met voorbedachten wil te Brussel doodclyk gewond te hebben Henrica Joanna Maria Evcnepócl rentenierster oud 52 jaren Anna Maria Gertrudis Smets dienstmeyd oud 50 jaren en Maria The- resia Desain dienstmeyd oud 24 jaren En vervolgens bev¬ elen voor gedurende of na deze dryvoudige misdaed we- zende dragers van wapens by middel van inwendige braek in het buys bewoond door Henricus Benediclus Evenepoel op S Godrickxpleyn eenen aenmerkelyken diefstal gepleegd oï' ten minsten zich acn bovengemelde l'eyten medepligtig gemaekt te hebben Wat aengact Jan Rosscel oom van Frans Rosseel oud 50 jaren houtkoopman te S Andrics Maria Crusio vrouw van Frans Rosseel oud 52 jaren geboortig van Bergen-op-Zoom Antoinette Berckmans meyd van Frans Rosseel oud 21 jaren geboortig van Hal en Barbara Amour minnares van Vandenplas oud 21 jaren geboren te Leuven zy waren betigt van medepligtigheyd in den geplccgden diefstal by middel van heeling der gestolenc voorwerpen maer dewyl de bewyzen ten hunnen opzigte onvoldoende waren bestond er geen reden tot vervolging ook zyn zy op bevel van den instructfcregter in vryheyd gesteld Reeds gister is deze zaek aen de kamer van beschuldigingsstclling overgelegd op dat het hof van assisen van Braband dezelve in zyne zittingen voor den eersten trimester zou kunnen vonnissen Omtrent Rosscel en Vandenplas verneemt men heden no" de volgende byzonderheden Uyt de instructie by hun pro¬ ces dienende moet gebleken zyn dat er 's avonds voorde dryvoudige moord eene andere even gruwzame misdaed gemist heeft door dezelfde moordenaers volvoerd te worden in een buys op den Wolvengracht maer ditmacl zouden zy geholpen zyn geweest door eenen gewezen slot¬ maker die eergisteren te Brussel in S Jansgasthuys is overleden Rosseel en Vandenplas hadden met dezen kerel eenen slay beraeind tegen mevrouw de weduwe T Deze dame bewoonde op den Wolvengracht een huys met twee meyden en eenen knecht en bezat naer het zeggen van den slotma¬ ker eene som van 50,000 frs in geld Het plan der dry onverlaten was in dit buys te dringen de dry dienstboden te vermoorden en den schat te rooven Zy hadden ten dien eynde eene soort van kapmes gemaekt hebbende eenen houten hecht aen het eynd voorzien van eene koord met afgerosten hond uytde voeten gemaekt met hangende ooren en met uwe lage ziel 1 — Mynheer ik ben Zyner Majcsteyt buytengewoon gezant geweest aen het hof van Berlyn — Uwe Majesteyt zal weldra zelf zyne zaken te Berlyn kunnen gaen afhandelen en gy zult wel doen hem te vól¬ gen Maer alvorens wensch ik myne beyde kruysscn terug de zon is weder opgegaen acn den gezigteynder van Frank¬ ryk en de sterren zyner dapperen moeten den optogt vor¬ men — Mynheer ik heb u vyf duyzcnd frs geleend ik had eenen voldoenden waerborg noodig en op de eene of ander wyzc heb ik my dien verschaft Het is waer dat ik twee kruyssen in handen heb maer ik wil bedenken dat uw vriend de eygenlyk gezegden gcldlecner is en dat ik uw kruys slechts geeyscht heb in uwe hocdanigheyd van borgstcller Ik ben gereed ze u terug te geven tegen afbetaling der som' — En indien ik die som niet geheel heb — Dan spyt het my mynheer maer dan houd ik myne onderpanden Dat is de wet en de profeten — En weet gy niet dat den keyzer in aentogt op Parys is — Ik weet dat den gelukzoeker aen zyne hoeyen ontko- me is en dat ik onder orders van Zyne Majesteyt sta — Schelm verloochent gy uwen meester — Mynheer wy zyn liter geloof ik om over zaken te
Gazette van Brugge 7/1/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item