Back to top

Gazette van Brugge 5/1/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BEKENDMAKINGEN Zaterdag 15 january 1848 ten S uren namiddag in de estaminet den Gouden Arend Munteplaets te Brugge ten overstaen van den heer vrederegter van het 1" kanton Brugge door het ampt van M or J CLAERHOUDT Notaris te Brugge zal er overgaen worden tot de DEFINITIVE TOEWYZING van Twee HUYZEN nevens elkander staeude op de Groote- Markt D 21 n°' 10 eu 9 Bewoond door joufv Richard en d'heer Pepers Ingesteld 10.000 francs Een BUYS in de Korte Winkel F 2 n" 15 — Thans ledig Ingesteld 1,500 francs FenHOFSTEDEKENmet verscheydeËdificieuen II 8-2-85 C Lands in Oostcamp wvk Moerhrugge gehruykt door Basilius Lycke — Verdeeld in vyf koopen Ingesteld 6,800 francs Twee wel bezette RENTEN ten capitale fr 3,174-60 ct en fr 1.269-84 ct beyde croiserende aen 5 °[„ 's jaers Ingesteld 4.200 francs Zich te adresseren ten kantooren van de Notarissen CLAER¬ HOUDT voornoemd en COLENS te Moerkerke Openbare Verkoopinjj EN Sluizen me IN St MICHIELS INSTEL op vrydag 7 jannary 1848 's namiddags 4 ure in het Stadhuis te Brugge van Koop 1 Een Woonhuis staendete Brugge aen de zuidzyde der Simon Stevin-plaets C 19 n.° 4 laetstelyk bewoond ge¬ weest by wilen juffrauw vidua De Clcrck- Torral thans onbe¬ woond de sleutels by den Notaris Eene som van Cr 1 269-84 ct hoofdsom eener altyddurende rent van fr 43-53 ct 's jaers zal op den kooppi ys afgekort worden Koop 2 Een Woonhuis met Erf gebruikt voor Winkel staeude te Brugge aen de westzyde der kemel-straet 1 20 it.° 45 bewoond zonder pacht- recht by 1 F Henry- Kcmpinck ad 20 francs te maendc Koop 3 Drie nevens elkauderen staende Huizekens met Erf te Brugge aen d'oostzyde der Groening-straet C 17 n."' 13 14 en 15 bewoond by Ivo Parmentier Augustus Parmentier en Fraucies üuyver te samen mits fr 17-25 ct te maende Koop 4 Een Woonhuis met Erf staeude te Brugge aen d'oostzyde der Roosendale-straet D 7 n.° 93 bewoond by Bernard De Vriendt ad fr 6 82 ct te maende Koop 5 Een Woonhuis met Erl' staeude binnen Brugge aen de noordzvde van het voorgaende B 7 u" 92 1" bewoond door Josephus Stubbe tegen fr 6-35 ct te maende Knop 6 Een Huizeken met Erf staende alsvooren aen d'oostzyde der Peperstraet AIO n° 19 bewoond by de wed e Petitjean tegen 5 francs te maende Koop 7 Een Huizeke met Erf nevens het voorgaende n" 20 bewoond bv Uriuus Jacobs aen gelvken jirys Koop 8 Vier Huizekens nevens elkandereu met Bakoven en H 0-23-57 C Grecnsclhof staende en liggende te Sint- Micliicls by het dorp gebruikt by Pieter Van den Abeele Eugenius Bleekers Bernard Type en Pieter Van Daclc te samen mits fr 20-88 cent te maende Koop 9 Een Officie van Klinkervande Groote Markt der stad Brugge gebruikt by Lodewyk Grué tegen fr 6 's jaers Deze veiling zal geschieden onder de formaliteiten voorge¬ schreven by de wet van 12 Junius 1816 met tusschenkomst van den heer Eugène Hermans als vrederegter over het eerste kauton der stad Brugge bygcstaen met zynen gr offer den heer lianiël-Augüstin Van Vyve door het ambt van M*" BOUUAEBT Notaris ter standp/aets ran Brugge Eeck/ioutslraet deswe- gens by regterlyk vonnis aengesteld in bezit der ty telen van eigendom en der veilings-voorwaerden BE¥EMOÜTS¥EM AENZIENELYKE openbare verpachting VAN GRONDEN Maendag 10 Januari 1848 zeer juist van 9 uren 's morgens zullen Burgemeester en Veldheeren Regeerders van den Beverhoutsclien- Velde overgaen tot de Openbare Verpachting van vcrscheide groote partien vrugtbare GRONDEN deelma¬ kende van dezen velde en zich uitstrekkende op deszelfs gehee- len omkring om door de pachters aenstonds in Zaeilanden ge¬ markt en gebruikt te worden geschikt in loten t'elks gerief Daer er reeds 1 [3 van dezen schoonen gerneenen Eigendom door de zorg der Administratie van den velde in culture ge- bragt is en goede landen opleverd is deze nogmaels eene schoone gelegenheid om de geregtigde aenborgers land te ver¬ schaffen en eene menigte der lydende volksklas door werk durende het wiulersaisoen ter hulp te komen De vergadering in d'herberg den Doorn beoosten het veld Vastgesteld in vergadering den 2Ü december 1847 Den Burgemeester- V oorzittcr By Bevel J R C0ENE De Secretai is-Tresorier J C DE CALUVVE GROOTE BOOMMTIE TE OOSTCAMP DYNSDAG 25 Januari 1848 van 1 ure nanoen Venditie op d'hofstede gebruikt door d'lir D'Hoore-De Rudder oost by de vaerd en Moerhrugge van S3 KOOPEN extra groote Cauadas- Eiken- Wilgen en Populieren Boomen De vergadering op d'hofplaets Betaelbaer by de Zaekgelastigden MA DOE en VAN RE VB li O UC li te Oostcamp m M' n -* VAN MOOA1KN enz 0p 6 jannary 1848 te middag 80 koopen groote Eyken Ohns Cauadas en Beuke Boomen de Eyken eu Olms van 4 a 10 voet dik en 60 koopen Beulingen te Oostcamp ten profyte van Mr Eugene Verauneman-De Watervliet Betaelbaer by den Zaekhandelaer B VERHAEGHE te Oostvamp Ten gevolge van het overlyden van den Notaris DOUDAN wordt de verkooping der Goederen van Mr Van Labebeke welke op zaterdag 8 junuary 1848 bepaeld was uytgesteld Den dag der ADJUDICA1TË zal door nieuwe aenkoudigiugen vastgesteld worden 1 21 0 van tnvee OP Oi Oi> OJt OO OLi ï'J'ï ZATERDAG 8 JANUARY 1848 's middags precies voor de estaminet het Goude Mandeken op de Groote-Marht te Brugge Betaelbaer binst de drie maenden ten kantoore van den Greffie r MOULAERT Uïï ER RANÜ TE PACRTEN om in gebruyker van te komen met 1 October 1848 Eene goede eu welgelegene HOFSTEDE en H 34-35-45 C G 80-0-0 R Land en vette Gars te Couckeiaere en Keyem Thans in huer van Pieter Carbone2 Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Brugge Hoogstraet De algemeene Maetschappy tot aenmoedigiug van den krvgs dienst onder de bescbenning van Z M den Koning waer- vau de eenigste Agenten in de provincie VVest-Viaenderen zyn De lieereu Ingliels-De Tilly te Brugge a Mestdagb gemeente-secretaris te Iseghem u Paret zaekwaeruemer te Dixmude « Morael avoué te Veurne « Hamman stedelyken ontvanger te Oostende u Van Den Bergh gemeente- secretaris te I llicit « Joos-Verschaeve bedienden by de stedelyke ad¬ ministratie te Yper Blyft deelnemers aeuveerden aen de voorzieuingskas dooi haer geopend om de jongelingen door het lot getroffen hunne vervanging in de nationale inilicie te vergeinakkelyken Zy be¬ werkt ook de vervanging van allen miliciaeu aen de voorwaer- den die de bovengenaemde Agenten aen de belanghebbeude zul¬ len doen kennen Grave iir - L ith og rue de THydi-omel N.° Sö a Bruges a riionneur d'annoncer au Public qu'il vient de renou veler sur pierre un grand nombre de Cartes de Visite pour le nou vel au avec Ornements et Vignettes soit allegories ou autres d'un clioix tout nouveau a raison de 5 francs le 1 Ü0 et les Cartes de Visite simples entrès-bcl écriture et sur beau carton porcelaine a raison de fr 2-50 cent et au dessus 11 prévient en même temps le Public qu'on peut obtenir cliez lui un assortiment complet de Fournitures de Bureau etc et qu'il se charge en outre de toutes sortes d'Ouvragesde Commerce et autres en ce qui concertie la lithographic II porte égalemeut a la connaissance du Public qu'a dater du l ,r jenvier '1848 il ouvrira cliez lui un Cours de Principes de Dessin Lineaire Figure et Paysage et qu'il donnera desleyons a domicile a des prix trés raison uables La promptitude et l'exactitude avec laquelle il s'empressera de satisfaire ses pratiques lui font cspèrer la hienveiilance du Public V agence pourle transport des marchandises sur le Chemin de Fer du Nord dtrigée par M Lévy rue Basse du Rempart N.° 52 a Paris se charge d'expédier avec célérité et économie par voie de chemins de fer ou de baieaux a vapeur toutes espèces de marchandises articles de message- ries etc en destination du nord de la France del'Atigleterre de la Belgique de la Hollande de la Prusse de l'Ailemagne et de la Suisse Cet établissement fournit a MM I s voyageürs tons les renseignemens qu'ils peuveut désirer sur les services et sur les tarifs pour le transport vers ces divers pays 8368 Te bekomen by L.-R HERREROUDT Boekdrukker en Buekverkooper op de Eyer-Markt — Ëi\ PLAK " v Voor 1848 in 't groot en kleyn Debit Verders zyn by den zeiveu te hekomen AGENDA of TABLETTES DE P0CHE voor 1848 AGENDA BELGE of MEMENTO JOURNALIER CALEN DRIERS de Bureau als ook alle siacli van Registers Journals Grootboeken en Ca¬ hiers in groot en kleyn formaet Kerk- en Gebeden-Boeken in het fanscli vlaemsch eu latin Dit alles aeu de voordoe- ligste Pryzen 'i EE-T y 7T n g e n OOSTENDE 5 January Aenkomst van den 31 december lot if January Het Belgisch dry meslscliip Prog/ès kapiteyn Vanueiheyde van Liverpool met zou dt belgische brik Due de Brabant kap De Wilde van de kust van Afiika met diveische poede¬ len het engelsch stoomschip Sir Edward Banks kap Oveu- den vau Londen met diveische goederen en 12 passagieis de engelsche male FVidgeon van Doever met de kori tspondentie eu g passagiers den engelscheu sclionner Ashley kapileyn Brown vau Liverpool met diveische goederen den belgischcn schooner Industrie ka j Zellien van Liverpool met zout ile lielgisclie male Ville d'Ostende van Doevci met de koues- pondeuiie eu 1 3 passagiers de lxlgische mal e Ville de Bruges van Doever met le korrespondeull • en "j passagiers de belgi¬ schesloep Dart kap Gore van Londen met diversche goe- deieu de Belgische pleyt Jonge Jacob kap Bauweus van Londen met diversche goederen de engelsche male Ongx van Doever met de korrespondenlie en 4 passagieis llytgeoaren Het engelsch stoomschip Sir Edward Banks kap Ovenclen naer Londen met diversche goederen en 25 passagieis den Belgischen schooner Comité kap Nassel naer S Ubes met ballast de belgische male Ville de Bruges naer Doever nn-t de koriespoiidciitre eu 12 passagiers de engelsche mAeViolet naer Doever met de kol'i esjiondeutie en g passagiers de eu- gidsche male 11 idgcon naer Doever met de korrespondenlie en i3 passagiers de engelsche male naer Doever met de kot- lespoudcutie eu i3 passagiers AN 1' W ËRPEN 4 January Aenkomsten van den 1 tot den 4 January De engelsche hark Sa/acia kap Marshall van llio-Janeiro met koffy de meckleinbuigsche brik Mela en Max kapiteyu Muller van Riga met hout de lianoveisclie koff Barbara kap Abrams van Riga met lynzaed de deeusche koff Callia- rina kap Nibbe van Riga met lynzaed den eugclschen stoomboot Transit kap Main van Hull met 5 passagieis en diversche goederen de belgische bilk Havane Packet kap t Coppeuul van Havana inet suykcr den Belgischen schooutr Edmund kap Morisson van Villa-Nova met fruyt de bel¬ gische sloep Voltigeur kap de Goede van Bergen met stok- visch den dee ischeu ever Metha Cotliilda kap De Winter van Collundberg m t tarwe de bi emersche brik Marianna kap Pranger van Odessa met rogge den belgisclieri stoom¬ boot Antwerpen kap Jackson van Londen met 20 passagieis en diveische goederen de amerikaeusche bark Baring Bro - there kap Pxodborg van Charleston met ryst eu katoen de engelsche bark Sagittarius kap Tayloi vau Odessa met log e en wol den zweedschen schooner Rapid kap Kraefft van Genua met diversche goedeieu den harioverschen schoo¬ ner Hortensia kap Folders vau Londen met rysl en rogge deu belgischen schooner Hortense kap Bohn van Liverpool met zout en diversche goederen — Nog beneden de rivier de Belgische brik Eugenie kap Scheper vau Marianopel de belgische galjoot Phoenix kap Kuiper van Liverpool de belgische koll ' üiuna kap Gress vau Huil den fiansclien ventjager Deux Soours van Nantes den lussischen schooner Valide en Strenner kap Shtffids de hoilandsche ko U Anna en I'Vilhem kap Posthemus de hoilandsche koff Liefdadig¬ heid kap Lukje alle van Petersburg den pruyssischen schooner Emma en Mina kap Bebreus van Riga Wissel-Cours van Parys van den 3 january 3 |i °|o üB december tr 76 lo 6 p °|' lö meert 117 00 Cours van Amsterdam van den 1 january t\ erkel \l,c schuld 00 6[ltf A inorlisatie-S> iniikaet 00 Op Hmidel-Maelsehaiipy 1B3 1[4 Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Ryssel van den 2 january Soorten Koolzaed OKil liette M smaek Ly iizaeii Caineiine Kcnipzaed OL1KN de hectoliter 87 00 h 0' 00 DO 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 a 00 00 00 00 A 00 00 G K A N EN de hectoliter 24 00 a 27 00 28 10 a 29 00 00 00 a li 0 00 24 00 a 20 00 20 00 a 23 00 00 00 a 00 00 koek kn de luo ki ogr 1 0 25 a 16 50 15 00 a 00 00 00 00 a O- 00 19 00 a 21 60 17 50 a 00 00 14 50 a 00 no Bru Drukkery van L.-B Henreboudt op d'Eycrmarkt
Gazette van Brugge 5/1/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item