Back to top

Gazette van Brugge 5/1/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
■Hü was « Mevrouw hier is een zegetecken waerop ik geen glieyd ' let m ' ns,;e rf gt lick en het komt my voor dat het aen u is dat het zoude moeten opgedragen worden aen De Toulonais van den 50 deelt de volgende byzonderhe- mede I)e stoomfregat Asmodée kapileyn Gasier brengt eene tyding mede welke gansch Frankryk in rep en roer zal brengen Deze fregat komt van Oran van waer zy den 25 dezer uytgevaren was en voert naer Frankryk op bevel des herlogs van AumaJc den gewezen emir Abd-el- Kader Het artikel onlangs uyt den dkhbar overgenomen was stiptelvk nauwkeurig Het was aen Abd-el-Kader dooreencn hem weerdigen list gelukt zich eenen doortogt dwars door een der marokkaenscho kampen te banen Macr 's ander- daegs in de leegte waer hy zich ophield overheersclit door de marokkaensche legerbenden boette by met 250 zyncr dapperste ruyters de opening welke hy maekte door de hem omringende linie Het is dan dat hy tegen de oevers der Moulaïa verdreven wierd In deze meer en meer moeyelyk wordende gesteltenis achtcreenvolgelyk verlaten door de krygsmannen der deïra die met sterke benden naer de kolonnc Lamorieière overlie¬ pen wierd by opgespoord en in eene diepte verjacgd Generael Lamorcière had de hoogste bergengtcn bezet met inlandsehe spa bis welke by hunne roode mantels had doen afleggen met alles wat hun als fransche troepen in de oogen der Arabieren kon doen doorgaen Den luylenant der spabis lvonia aen het hoofd eens deta¬ chement van twintig mannen die den doorgang bcwaekte langs welken Abd-el-Kader zich wilde rigten naderde hem en het flauw getal tnannen herkend hebbende dat hem kybleci zegde den luytenant ten dienste van Frankryk te wezen racdde hem aen zich over te geven en diende den gansehen nacht tot bemiddelaer tusschcn generael Lamori¬ eière en den overwonnen emir Op 's emirs zegel tot tceken van overgaef ingezonden antwoordde generael Lamor cière met hem zyn eygen sabel te laten geworden gezamenlyk met woorden welke hem het leven veylig beloofden Na een langdurig gaen en keeren gaf den emir zich evn- delyk over de begeerte betuygeude van naer Mekka over¬ gevoerd te worden Kolonel Moiitaubau aenvocrendc een detachement der kolonne Lamorieière ontving hem aen de fransche voorposten Deze duedzaken geschiedden in den nacht van 22 tot 23 deeember Van Sidi-Brahim wierd den emir gerigt naer Djemma- Ghazaouath alwaer' zieii sedert daegs te vooren den hertog van Aumale bevond Na eenigc uren gebruvkt tot de verkooping zyncr peer¬ den en bagagien alsook lot liet acuduydcu van datgene zyns volks welke by wilde medevoeren ging hy aen boord van den Solon die den 25 om vier uren 's morgens te Oran binnenliep Weynige uren nadien ging de Asmodée onder zeyl den onvatbaren emir naer Frankryk voerende met 92 persoonen zvns gevolgs Doch alvorens voor allyd den afrikaenschen bodem te verlaten en in het midden der groote ontroeringen welke zyn hert moesten bevangen schreef den emir eenen brief van bedanking aen den hertog van Aumale voor alle de beleefdheden waervan hy liet voorwerp was tydens den overtogt van Djemma-Ghazaouat naer Oran Dit bewys van achting jegens den fransctien prins was niet bet eerste welk by hem gaf sedert de weynige uren gevangenschap want reeds had hy hem zyne beruchte zwarte merrie geschonken waervan er zoo dikwyls gewaegd wierd in de verhalen no¬ pens liet zoo waeghalzig leven van onzen gewezen vyand Abd-el-Kader is middenmatig van gestalte zyn opzigt is zachtaardig meer mistick dan oorlogsachtig Zyn kleur heeft die volmaekte reynheyd der Arabieren van onder- scheyd niet hy heeft kleyne vlekjes welke het gevolg der koepokken sehynen te wezen In liet midden zyns voorhoofds draegt hy een ligt merkteeken van tatouecring of branding 111 de liuyd Zyncn baerd is zeer zwart doch niet dik Zyne kleeding is ten uy tersten eenvoudig De overvaert der Asmodée ging slecht al de arabiersclie passagiers waren van de zeckwael acngedacn Ook Abd-el- Kader was tol dusverre van dereys vermocyd dat hy schier gedurende de gansche reys in zyne kamer moest blyven Daegs na het vertrek uyt Oran is hy slechts eene nor op het dek der fregat verschenen Kolonel de Beaufort aide-de-camp des hertogs van Au¬ male is gelast den emir in Frankryk te verzeilen Ook Mr LousSeau taelmandes legers van Afrika reyst mede Waerschynelyk zal Mr De Beaufort terug keeren naer Toulon ten eynde Abd-el-Kader te volgen naer l'arys of in alle andere stad van Frankryk welke hem tot verblyfplaets zal aengewezen worden want het is twyfelachtig of liet ministerie van heden af Abd-el- Kader in mussulmansche lande zal laten vvoonen S emirs gevolg bestaet uyt vele vrouwen en kinderen Onder de persoonen van onderschcyd welke hem verzeilen bevinden zich eenen zyncr schoon broeders Kadji-Mustaplia-' hen-Hami den zelfden die gelast wierd met het uytvoeren van t barbaerseh bevel tot vermoorden der gevangenen te Sidi-Brahim zynen kalifa Kaddour-ben-Allal broeder van Sidi-Embarreck en den aga zyner geregelde troepen Mah- inoud-ben-el-Kem Ook zyne moeder voert hy mede bene¬ vens zyne dry vrouwen en twee zonen maervan den oud¬ sten een zeer lieftallig kind ongeveer 8 jaren oud is Tot den oogenbiik dat het ministerie zyne inzigten ken- haer gemaekt hebbe jegens den emir zal dezen opgehou¬ den worden in den Lazaret alwaer men appartementen voor hem in gereed heyd gebragt heeft TYDINGEN UYT 1TAL1ENL De aenspraek van den Paus in het consistorie van 17 de¬ cember komt te verschynen Dezelve liandeld vooreerst over de zaken der Spaensehe Kerk welke het den Paus gelukt is te vereffenen met hulp van den apostolischen nuncius wien overgrooten lof word toegezwaeyd Vervolgens word er melding gemaekt van Rusland met welke mogendheyd nog geen concordaet is gesloten wat de dagbladen ook al gezeyd liehben maer den Ileyligen vader hoopt dat God zyne bermhertige oogen op de kinderen der Kerk van Moskovie zal werpen Hierop volgt na een protest te¬ gen eenen Eranschen bisschop die de bevesling van de vry- lieden der Fransche Kerk gevraegd had eene hevige uvt- varing tegen de apostels der valsclie verdraegzaemheyd on¬ der welke men Pius IX had gerangschikt Den Paus zegt dat zy zich grovelyk vergissen degenen die zulks uyt de kwytschelding hadden opgémackt Eyndclyk betreurd den souvereynen Opperpriester de betooningen welke by gele- geitheyd der verovering van Lucern bebben plaets gehad liy zegt dat de burgerkryg iets afschuwelyk is en beweent denzelven des te meer dat hy in Zwitserland veel kwaed aen bet Geloof heeft gedaen en gruwelyke hcyligschendc- ryen heeft verwekt -UU ENGELAND — Londen 2 january Alhier is de boodschap aengekomen van den president der Vereenigde Staeten aen de wetgevende kamers van dat land op 7 december jongstleden gerigt Dit staetssluk is van zulk eene verbazende uylvocriglieyd dat wy er slechts liet meest hoofdzakclyke uyt kunnen nemen Den oorlog met Mexiko bcslael de meeste ruymte van dit stuk en den president zegt daeromlrent 11a uytvoerig alle gebeurtenissen dieo- aengaende opgesomd te hebben « Ik ben ovcrtuygd dat bet beste middel om de nationale eer en het iialionael be¬ lang te handhaven daerin bestaet om den oorlog tot een eervol eynde te brengen door met vermeerderde kracht dien oorlog voort te zetten in de binnenste gedeelten van het land des vyands Don oorlog is niet ondernomen met een uytzigt Op verovering niaer met |het uvtzigt op eenen eer- vollen vrede en daereoboven algebeelc scbadeloostelling voorde oorlogskosten zoowel als voor die onzer landgenoten welke mede nenzienlykc gelden va 11 Mexiko te vorderen hebben Wanneer den oorlog nochtans met Mexiko zou voortduren komligd den president aen dat tegen juny 1849 eene leu¬ ning van 50,000 000 dollaers vereysclit zal worden burgerlyken staet van brugge Overledenen van den 29 december tot den 4 january 29 Charles De Spiegelaere werkman oud 52 jaren gebo¬ ren te Sysseele wooncode te Raiüseappclle in iiuwe- Ivke met Joanna Meuglie overleden ia de Hooy-slraet li 8 n" 47 Anibrosius De Coniock werkman oud 64 jaren gebo¬ ren en wooncode te Maldeghcrh echtgenoot van Regina Trenson overleden in de Maria-Straet C 9 11" 8 30 Joanna Vei'brugglic kantwerkster oud 77 jaren gebo¬ ren en woonende te Brugge Klcyne-Sint-Jans-straet weduwe van Philippus Burgbgraeve D 10 n° 13 51 overleden in de Maria-straet C 9 n" 8 Joanna Casper vlceschverkoopster oud 76 jaren gebo¬ ren en woonende te Brugge weduwe van Louis Dessyn overleden in da Schryvcrs-straet E 16 n" 52 David Baecke werkman oud 47 jaren geboren teEesscn woonende te Clercken weduwaer van Joanna Demarte overleden in de Werkbuys-straet C 14 n° 100 Rosalia Prosman kantwerkster oud 21 jaren geboren en woonende te Brugge ongehuwd dochter van Henri- cus by Maria De Boodt overleden in de Schaerc-straet B 7 n" 2 Maria Van Haecke werkster oud 54 jaren geboren en woonende te Vcurne huysvrouwe van Jan Desanois overleden in de St Nieolaes-straet C 1 n° 72 Maria Everaert zonder beroep oud 78 jaren geborenen woonende te Brugge weduwe van Petrus D'Haenens overleden in de Bouverie-straet D 16 11 0 16 Joannes Banckaert zonder beroep oud 20 jaren gebo¬ ren en woonende te Brugge ongehuwd zoon van Joannes by Anna Blondeel overleden in den Nieuwen Gendweg C 17 n" 50 Edmondus Formcsyn oud 8 maenden overleden in de Wulpen-straet E 7 n° 51 Francisca Strobbe werkvrouwe oud 55 jaren geboren en woonende to Wyngbene ongehuwd dochter van Petrus bv Catharina Verhaegbe overleden in dellooy- straet B 7 11» 47 Carolus Dewilde de Bisschopslraet D 17 n.° 44 1 january Joufv Joanna-Maria-Jacoba Beaucourt rente¬ nierster ond 65 en half jaren geboren en woonende te Brugge ongehuw,d dochter van Nicolaes by Joanna Roomkins overleden in de Moerstraet D 2 n° 57 Franciscus Van den Brouckc oud 16 maenden over¬ leden in de Grinscheurstraet D 13 n° 67 Rosalie De Ghesclle huyshoudsler oud 29 jaren gebo¬ ren en woonende te Brugge huysvrouw van Joscphus Lekens overleden in den Oudengentweg C 15 n° 58 Franciscus Diericx-Visschers byzonderen oud 76 jaren geboren te Stalbilie woonende te Brugge weduwaer van Joanna Van Ricbeke overleden op de Simon Stevins- plaets C 19 n° 3 Leotiie Fremault oud 3 jaren en 4 maenden overleden iii de Clarastraet D 17 11° 44 Maria Verstraetc kantwerkster oud 26 jaren geboren en woonende te Brugge St Gillis kerkhof E 13 n° 58 ongehuwd dochter van Antonius by Maria Mcttens overlen in de Mariastraet C 9 n" 8 Isabella Pinket werkvrouw oud 56 jaren geboren cn woonende te Brugge Aimoaciaicstraet weduwe 1." oud 7 en half maenden overleden in 11 van Dominicus Campe 2." van Domiincus De Wilde overleden in de Mariastraet C 9 11" 8 Antonius Verlinde werkman oud 21 jaren geboren en woonende te Brugge ongehuwd zoon van Antonius by Maria Tillvnek overleden in de Manastr C 9 n"8 Joannes Priem werkman oud 64 jaren geboren en woonende te Brugge echtgengot van Isabella Curlier overleden in de Werkhnysstraet C 14 11° 100 Petrus De Wachter oud 4 jaren overleden iu de Werk- buysslraet C 14 11° 100 Amelia Acrnoudt oud 1 jaer overleden iu de Werklui ys- straet C 14 n° 100 Joanna Laporte kantwerkster oud 27 jaren geboren en woonende te Brugge huysvrouw van Carolus Maer* tens overleden in de Peper-straet A 10 n.° 22 Maria Doguet oud 16 weken overleden in de Nieuwcn- mecrseli C 8 n.° 5 Isabella Moens werkvrouw oud 81 jaren geboren te Houcke geboren en woonende te Brugge Komveste E 9 ii° 24 weduwe van Joachim Maertens overleden in de Mariastraet G 9 n" 8 Maria Dliondt oud 1 jaer overleden in de Werkbuys- straet C 14 n° 101 Philippus Hynsbcrghe werkman oud 73 jaren gebo- boren te Zurren woonende te Clerckcn echtgenoot van Francisca Verslype overleden in de Werkhuys- slraet C 14 n° 101 Mr den ridder Joannes-Baptistc d'Hooghe de la Gaugue- rie rentenier oud 74 jaren geboren cn woonende te Brugge echtgenoot van vrouw Tberesia Joos over¬ leden in de Kuvpejsstraet E 2 n° 58 Hubertus Van Vynckt oud 14 maenden overleden in de Ezelstraet D 7 11° 15 Petrus Van Vlaenderen oud 12 jaren geboren en woo¬ nende te Brugge zoon van Petrus bvGoilelieve Maseau overleden in de St Nieolaesstraet C 1 11° 72 Helena Brandt zonder beroep ond 77 jaren geboren en woonende te Brugge ongehuwd dochter van Daniel bv Barbara van Iloutte overleden in de Bouveryslraet D 16 n" 16 Lcopoldus Thylys oud 14 jaren geboren en woonende te Brugge in de Snaggaerlsstraet F 4 n° 64 zqoii van Petrus by Maria Dewasch overleden langs den pu- bliekon weg Josephus De Witte stoelmaker oud 25 jaren geboren en woonende te Brugge Frere Mineur-slraet n° 4 ongehuwd zoon van Antonius by Carolina Geldhof overleden in de Mariastraet C 9 11" 8 Louis Roose werkman oud 54 jaren geboren en woo¬ nende te Ardoye ongehuwd verdere inlichtingen on¬ bekend overleden in de Werkhuysstr C 14 n° 100 Mynheer Charles-Antonius-Hub tUis Doudan koninglv- ken notaris te Brugge oud 47 jaren -2 maenden gebo¬ ren te Brugge en er woonende echtgenoot van Vrouw Julianna-Tlieresia Van Caester overleden in Oudenburg C 20 11° 17 Mynheer Felix-Panlus-Ferdinandus De Genellis proprie- taris oud 74 jaren geboren cn woonende te Brugge weduwaer van Vrouw Isabella Lcfevre overleden in de Zilverstraet D 19 n° 49 Bernardus Ameye zonder beroep oud omtrent 83jaren geboren en woonende te Brugge weduwaer 1.° van Maria Robert en 2.° van Helena D'bondt overleden in de St Catliarinastraet C 12 n° 12 Joanna Standaert dienstmeyd oud 24 jaren geboren te.Eeile woonende te St Laureyns ongehuwd dochter van Augustinus by Catharina André overleden in de Mariastraet C 9 11° 8 Maria Norro kantwerkster oud 24 jaren geboren cn en woonende te Brugge Ganze-straet B 8 n" 28 on¬ gehuwd dochter van Bernardus by Cecilia Hauwe overleden in de Mariastraet C 9 n° 8 Anna Baert zonder beroep oud 28 jaren geboren te Moorzeele woonende te Pitthem ongehuwd dochter van Ignatius by Angelina Van Steenkiste overleden in de Gevang-straet B 14 n° 61 Vrouw Lucia-Malhilda Martin religieuze in bet couvent der engelsche damcn in deze stad ouJ 81 jaren gebo¬ ren in liet Gracfsehap Lincoln Engeland woonende te Brugge dochter vao d'beer Etienne Martin by vrouw Elisabeth Watson overleden in de Carmersstraet F 9 n° 9 Rosalia Blommo oud 8 jaren overleden In de Carmers¬ straet F 7 n° 12 Balthazar BTielft metser oud 78 jaren 11 maenden geboren en woonende te Brugge echtgenoot van Francisca D'bondt overl in het Genthof F 2 n" 49 Geboorten- Midden-prys der Tarwe en Rogge in Belgien gedurende de eerste week van january REGELENDE HURKTEN Antwerpen Arlon Brugge Brussel Gend Hasselt Luvk Leuven Bergen Namen I'otael Midden pr vs TA RU E VERK'IGTK MUDDEN 108 ïsa 609 3865 787 237 3 1 50 240(1 ll:20 72 12497 MIDDEN - pars t'r ct 21-85 10 12 19-34 22 -80 21-71 23-40 22-64 22-91 20 6 22-70 22-32 RUG GE 14-21
Gazette van Brugge 5/1/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item