Back to top

Gazette van Brugge 5/1/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Mevrouw Adelaide Dcn Constitiitionel Paryscli dagblad vervat de volgende le¬ ven schets van Mvr Adelaide Mev Adelaide zuster des konings derFranschen is over¬ leden te Parys den 51 december om 5 1|2 's morgens zv was geboren te Parys den 25 augusty 1777 van Louis-Phi- lippe-Joseph d'Orleans en Louise-Marie-Adelaïde de Bourbon Penthievre Die prinses van een natuerlyk kloek karakter met eenen doordringenden geest was nooyt ofïicieelyk met politieke gebeurtenissen bemoeyd en nogtans is hare rol niet zonder aengelegenheyd geweest Den koning verliest in haer niet alleen eene groote vcrknochtheyd maer cede dierbare raed- geefster eene nuttige bemiddelares Mev De Genlis nam het bestier waer der eerste jaren van de prinses Adelaide en hare tweelingzuster die zeer vroeg overleden is Weldra oefende zy iusgelyks het ambt uyt van gouvernante des hertogs van Valois thans Louis-Philippe van den hertog van Montpensier en van den graef van Beau-'- jo ais die gebannen zynde ten gevolge der groote omwen teling nooyt Frankryk mogtcn wederzien De jonge prinses ontving van Mev De Genlis vernuftige onderriglingen ingevolge de voorschriften van Rousseau die tocnmaeJs ingevolgd wierden Om alle verstrooydJicyd tvdens de opvoeding der twee prinsessen te verniyden iiad Mev De Genlis baren intrek genomen in het klooster van Belle- Lhasse Men bad voor baer in den hof een sierlyk paviljoen doen bouwen hetwelk in gemeenschap was met "het klooster en alwaer alles in liet innerlyke geschikt geworden was voor een studieleven Hare slaepkamer paelde aen de gene der kinderen en door eene glazen deur in bare alcove voorbe¬ houden oefende zy van uvt liaer bed eene onophoudclyke waekzaemheyd over hare kweekelingen uyt Het behangsel der kamer van de prinsessen was eenen echten leergang van geschiedkunde door beeldteiiisseu men zag er volgens order van tyd de portretten der zeven konin¬ gen van Rome de keyzers en keyzerinnen tot aen Constan- tm 1 wee groote schutsels hadden de geschiedenis van Fran- kryk tot onderwerp Elk meubelstuk had zyn nut en ver¬ beelde eene wetenschap Zelfs de vuerscbermers hadden eene onderwyzende zending te vervullen de eene leerden de mythologie de andere de aerdrvkskundc Deze kleyne byzonderheden worden hier cnkelyk aengeteekend om te'bo wyzen boe zorgvuldig de opvoeding der prinses Adelaide in- gerigt was De verlustigingskunsten wierden niet meerver- zuyind dan de overige want liet sehvnt dat zy slechts veer¬ tien jaren oud zynde zeer kundig de harpe bespeelde Ondertusschen bad den invloed welken Mev De Genlis op de jonge prinses en hare broeders wist uyt te oefenen de moederlyke jaloersclilieyd der hertogin van Orleans tot'het hoogste punt gaande gomaekt Ten gevolge van geweldi¬ ge uytvallen verkreeg zy het vertrek der gouvernante maer Mev Adelaide was deswege zoo bedroefd dat hare gezond- y ei ' Joor verkreukt wierd en dat Mev De Genlis moest wedergerocpen worden Deze zich niet willende blootstellen PPHP ii toen afdeden zy zich de onderlinge belofte van elkander niet meer te verlaten en bleven getrouw aen dezelve In January 4809 vertrokken prinses en hertog naer Maltha Eeiiigen tyd nadien had zy liet genoegen aenwezig te zyn by het liuwelyk haers broeders te Palermo met de prinses Maria-Amelia die meteenen banneling trouwende verre was van te denken dat zv met den toekomenden koning der Franschen in den echt trad De Restauratie verschafte aen mejuffer van Orleans een ge¬ ruster leven De dwalingen des gouvernements schonken den hertog van Orleans eene gewigtige rol in handenen bezorgden hem eenen invloed welken door de july-omwenteling in ln oc,st bekroond worden Tvdens de vyfticnjarige wor¬ steling droeg Mev Adelaide niet weynig by om rondom haren Broeder de verschillende politieke kleuren te veroenigen welke t e Restauratie tegen zicli zelve scheen te willen in opstand brengen Later op den oogenhlik dat den hertog van Orleans in het bywezen der gebeurtenissen van 4850 liet besluyt moest nemen van de kroon aen te nemen of te wcyeren was bet mevrouw Adelaide die eene stoute verantwoordelyk- heyd op zich nam liet aenbod acnveerdende voor haren broeder Zelfs wilde zy de eerste naer Parvs komen om in de gevaren der Paryzenaers te deelen Siuts dien staakte zy liet niet meer aen de verheven fortuyn des konings deelachtig te zyn en ze le uieneii Eene tot Oostende woonende oude vrouw is op nieuw- jaer byna verbrand geweest zonder de tegenwoordHieyd l van geest van den beer de Vos hospes van bet Hotel de la i -uur Imperiale die de klaarte ziende onmiddelvk de kamer der ongelukkige binnendrong en met zynen mantel over baer te werpen hare reeds vlammende kleederen uyt- tioolde ware zy jammerlyk verongelukt Xaek aSosseel es» Vnudenplas Ten gevolge der herliaeldc afloochcningen van Vandenplas heeft de justicie nog talryke getuygen onderhoord Twee werklieden hebben zoo het scliynt eene zeer i 7 — — - "" 1 ««oei 45e wiüiii^e ver- klaring gedaen.Zy zouden drv dagen na de misdaed Vanden¬ plas ontmoet en bloedvlekken bemerkt hebben op zyn hemd welke oiiistaiidigheyd hem ontstelde als men zvnc aendaclit dacrop mricp Hy antwoordde dat liy hem dacgs te voren met een gevecht had bemoeyd b De dochter Antonia dienstineyd van Rosseel en oude min¬ nares van Vandenplas is met andere getuygen bygeroepen geworden tot het herkennen van zekere voorwerpen aen \ andenpias toebehoord liebbendeen thans in beslag genomen Eene n broodbakker van den Marollenwyk by wien Rosseel langen tyd woonde is breedvoerig ondervraagd geworden Gedurende de byeeiibrenging van Vandenplas met zynê minnares heeft den beschuldigden de klacrblvkelykste daad¬ zaken halsstarrig afgeloochend Men vracgt hem of hv de ongelukkige herkent wiens leven hy schier onverdracKi'lvk maektc tvdens de wtynige dagen dat zy te samen woonden Hy antwoordde haer te herkennen als zyne minnares Men vraegt hem dan ol hy ook herkent eenen bracelet en eene i/fUlfJlMl L' » f /» r» 11-alh» 1 1 1,0 aen eene ailedaegsche worsteling tegen de hertogin had de kunst om van den hertog van Orleans oorlof te verkregen ten eynde gczamcnlyk met de jonge prinses eene revs naer Engeland te ondernemen Het is aldus dat mejuffer van Or¬ leans eene eerste mael van hare moeder afgescheyden wierd De gebeurtenissen der omwentelingen vertoefden niet lang een leven te stooren hetwelk scheen te moeten bevryd zvn tegen alle de onheylen Mejuffer Adelaide wierd op de lyst Mf'P Mil n n i » inirnn aa n r..t,.J J n A V J "* ' u i'l ill/t 1L.I Uil ai keten welke zy droeg alszy met hem mede uyt góudi j ""»-?> «wm iiuiii muiie UVUfllI"* na deze juweelen i„et koelen moed beschouwd te hebben' antwoordt liy dezelve geenszins te herkennen - Welaen ' Wl pm onfvrn rt „,l» J II vv »»W IYV IMJl.ll yy illem antwoordt de dochter als beleedigd als g V die voorwerpen met meer herkennen wilt gy moet ook invniet Herkennen zeg dan maer dat ook ik aen u vreemd beu i „ A andenpias bepaelde zieb tot het opschokken zyner schouders en het zich eenen dier valsclie blikken ontschieten welke den mcnsch met vrees vervullen Axtwerpen 4 January Luvdens de berigten van den benedenrivier was er eer gisteren nog maer weynig ys maer van de bom rivier bel ginnen er meer schotsen af te komen De meeste van deaen komendeen vertrekkende schepen worden door stoomboot™ voortgesleept Zoo had de Soho zondag op sleeplouw den Anierikaenschc" drymaster New Hamsphire naer New.Or Ieans bestemd en den Belgischen galjoot Karei naer Santo Domingo Den ingelschen drymaster Salacia van Ri j nciro was door den stoomboot de Staff VHssingen opm-brutr' die zaterdag morgend den Belgischen drymaster AntieiS tn den breinerschen galjoot HenrietXe de rivier afsleerite ™ gisteren l.irr lerugkvyani met den Engelsel e„ drymaster Sugitarius Den stoomboot Antwerpen die den Amerikaan sehen drymaster Baring Brothers en den Belgischen galjoot Ilortense had opgebragt is in het dok getreden J Men weet dat het traktaat van 29 july 4846 den in voer van / nnllioen kilog Java-kuffy aen het verminderd reet « ordt toegelaten waervan 4,550,000 kilog langs het tolkan- oor van Antwerpen Sedert lang hebben de aangiften voor heb I JT" C ll0evecl T d l'ereykt Eergisteren morgend hebben de houders van geëntreposeerden Java-koffy zich ■ gehaast hunne acngilten te doen en er was buitengewoon fTt 8 ' < i ' a " S hct ilÓ ' el d!r dotRu)cn - De in" consumtie verklaarde kwantitcyten overtreffen reeds 4,000 000 kilos — In den nacht van 1 lot 2 dezer is den genaem'dcn Olson timmerman aen boord van het Zweedscli schip Hupmt i„' het kleyn dok gevallen en ware ongetwyfeld verdronken zonder den bystand van den douanier Frederick* die hem' uyt het water hielp niet zonder zelf eenig gevaar te loopen Zondag omtrent den middag is de nieuwgebouwde galjoot la Boussole groot 195 tonnen van Ie tiinnii-rwm-f der weduwe Marguer e te water gelaten Dit schip zal gevoerd worden door kapiteyn Sikkes ° Er is kwestie alhier eene stoombakkery by middel van aktien op te riglen welke goedkoop en goedgebukken brood zou leveren 3 der bannelingen aengeteekend dreygd wist dien maetregel te welyks was de prinses met Mev Haren vader schoon be- oen intrekken Maer nau- Dc Genlis teruggekeerd in - — uw,ii,iuug S tM-urain rrankryk of de gemeente van Parys daagde liaer uyt om binnen de vier-en twintig uren de hoofdstad en binnen drv dagen Frankryk te verlaten Den hertog van Cbartres voor- gacndelyk hertog van Valais verwittig 1 van de moeyelyk- Jicyd waeriu zyne zuster verkeerde kwam van liet leger te¬ rug en bragt liaer naer Doornyk Eenigcn tyd nadien vinden wy de jonge gebannene met bare gouvernante weder in de stad Sehaffhouse waer den hertog de Cbartres zelve banneling zich by haer kwam vervoegen Maer liet verblyf te Sehaffhouse niet geiioe» vey- lighevd opleverende zoo vlugtcden zy naer Zurich waer zy rnsgelyks moesten vertrekken om over te gaen naer Zu" alwaer zy onder de bemanning eener ïcrsehe familie eene maend konden blyven woonen Hun leven was zoo nederi ' zoo regelmatig dan hetmogelyk was om het aen de° publieke aendaclittc doen ontgaen Maer zy wierden herkend door uvtwykeJtngen en men moest aen eene nieuwe schuylplaels denken Dit was nog alles niet eene scheyding wierd nood- zakelyk Den hertog van Cbartres door zyn bywezen by zyne zuster trok de strengheyd van de gouvernementen en vqn hunne policie op haer Hy begreep zulks en moest bet besluyt nemen van haer te verlaten Zy bevonden zich in de grootste verlegenlieyd als eene gelukkige omstandigheyd hun uyt de moeyclykheyd kwam helpen Geuerael Montes- qmon H alsdan in Zwitserland gevestigd had aen liet gou¬ vernement van Geneven diensten bewezen welke hem aldaer iioog in achting hadden verheven Door zyne bemiddeling mogten Mev Adelaide en Mev De Genlis ontvangen worden in het Stc Claraklooster digt by Bremgarten De princes verliet dat klooster slechts den 44» lon mey 4794 om zich te vertrekken in Hongarien hy de prin¬ ses van Conti hare moey Dan begaf zv zich by de hertogin van Orleans te Fignières in Catalonien alwaer zy bleef tot in 1808 Op dat tydstip den oorlog van Spanje haer op de vlugt gedreven hebbende zoo begon zy een dwalend odysseum ter opzoeking van haren broeder Evndelyk na wreede wisselvalligheden ontmoette zy bem'te Portsmouth op den oogenhlik dat hy zoude te scheep gaen God zy gedankt riep den prins uyt hy schenkt my eenen mync'r goede en¬ gelen weder » Men ftaa oordeelen over liethevl welke broe¬ der en zuster mogten smaken in zulke omstandigheden Van By koninglyk besluyt van den 54 december zvn benoemd lot leden van de koophandel-kamer te Brugge P.Sinave oud-uy treeder te Brugge De Meiïlemeester- Marl.er koopman te idem De Brouwer-Van der Gliote bestuerder der gaz-inrichting te idem Van Haecke-Focko' uey fabriekant van gedaemde lynwaden te idem Tot leden van de koophandelkainer te Kortryk Cli Dannel - Glorieux koopman te Kortryk Catteau- Gauquie fabriekant te idem J J Corner koopman i„ l V n- kocken te idem H Vercruysse-Bruneel koopman in i'vn- waeu ie idein Tol leden van de koophandelkamer te Oostende J Brasseur koopman te Oostende J Van Iseghem zoon koopman te idem A Serruys brouwer oud-koop¬ man te idem r Tot leden van de koophandel te Yper A Beke-Dehem koopman te Yper P Laarange-Doncker koopman m lakens te idem 1 Van den Driessehe lintwe¬ ver te idem Heden omtrent den middag nieynde men in een der ge¬ bouwen van het gouvernement alhier alwaer de cadastrale ureclen zyn brand le ontwaren doordien men den rook langs boven uvt liet dak zag opryzen Na gedaen onderzoek is er gebleken dat by de plaatsing der stoof den smet met ait werk gelast de buyzeii nevens de schouw gelegd heeft in plaets van erin waerdoor den tusschen dc wanden lie¬ genden rook geenen anderen uvtgang dan langs het dak had Die onvoorzigtigheyd kon zoo als men kan oordeelen de rampspoedigste gevolgen hebben Onze lezers zullen uvt den hier achter volgenden bur¬ gerstand konnen bemerken het groot getal overlydens die sedert dry of vier dagen binnen onze stad plaets hebben Den typhus herneemt sedert ecnige dagen in het gevang al¬ hier op eene verontrustende wyze Men schryft dit aen" liet overgroot getal gevangenen toe die er opgesloten zvn dat hoven de 500 beloopt ' ' — Uyt eene opneming der sterfgevallen welke in 4847 hebben plaets gehad bly kt dat veertien souvereynen vor¬ sten en vorstinneu den tol aen de nateur betaeld hebben Overigens hebben weynige jaren eene groolere menigte aen- zienlyke persoonen uyt het leven gerukt dan het thans ten eynde geloopen — By besluyt der permanente deputatie van den provin¬ cialen raed van West-Vlaenderen zal de hengste-keurin- voor 1848 plaets hebben voor de regterlyke arrondissemen¬ ten als volgt Te Kortryk den l 8,m februnry te Yper den 7 te Dixmude den 8 S '«° teGliistelden 44- te Brugge den 46"»' Do te verleenen premien en liulp^ommcn zvn' dezelfde als deze der voorgaende jaren FRANKBAK — Paiiys 5 january De kamer der gedeputeerden beeft heden de leden der adres commissie gekozen en heeft benoemd de liecrcn Sa" 'hu re < J n 'i lj< Y " nl ' «'"'«O» 1 ™ Vitet Couture Sa l,o I d Haussonville d'Haubersaert alle die leden beboerende tot de bewarende party — Oen rued der ministers heeft lieden in de Tuillery ver¬ gaderd geweest onder het voorzitterschap des konings Alle iieeft'géduerd raL ' d b ^ CWOünd > die uren — Den koning en de koningin vertrekken morgen avond ten 6 uren uyt de Tuillery naer Dreux IIH MM gaen naer die koninglyke verblyfpiaets de stoffelyke ovcrblyfscls van mevrouw Adelaide ontvangen De prinsen van Nemours van Joinville en van Montpensier vertrekken overmorgen ten 4 uren 's morgens oindc kist der prinses tot aen Dreux te vergezellen — Wy lezen in liet Journal des Débats den kolonnc- markgraef de Beaufort aide-de-camp van den berto" van i u '':tv so r er " eui 7 c " erad van d e loor Z K H gezonden was om in zynen naem te Sidi-Bra- lnm de onderwerping van Abd-el-Kader le ontvangen en daerna is gelast geweest den emir van Oran naer Toulo'n te vergeleyden is gisteren avond te Parys aengekomen Der heer de Beaufort is onmiddclyk door den koning ontvang n en vervolgens door de prinsen der koninglvkc familien He¬ den heeft hy zyne afwachting gemaakt bv den voorzitter van ilen raed der ministers alsook by den minister van Den lieer de Beaufort heeft den koning de pistool van Abd-d-kader medegebragt Hy heeft zich ook willen gelasten aen mevrouw Lamoricière den sabel van den emir te over¬ handigen door den hertog vau Auraalc aen den dapperen Bevelhebber der provincie Oran gegeven Abd-el-Kader is te lonlon gebleven alwaer den hec Beaufort hem in het lazaret onder goede bcwarriii" heef steld ° Onderwerping van Abd-el-Kader OMSTANDIG VERIIAEL Thans is het stellig dat Abd-el-Kader zich onderworpen heelt aen do fransche troepen In den nacht van 21 tot 22 december kwamen de bespie¬ ders van generael Lamorctèreaenkondigen datAbd-el-Kadcr door de Marokkanen overhoop geslagen over de fransche' itt.cn gekomen was en eene der engten van 't gebergte be- trok Generael Laniorciere zond onmiddclyk zyne ioopers uvt om Abd-el-Kader den weg aftesnyden Om twee uren 's morgens deed Abd-el-Kader Jan^s alle ml < fe '"fr T " ' dcn a " lan vragen met eenen onderpand mede welke hem vertrouwen op 's generaels woorden liet staven Dezen zond zvnen eygen degen aen den emir Abd- el-Kader gal zich dan over zonder andere voorwaerde dan die van met zyn volk naer Alexandrien overgevoerd te wor¬ den Den 22 kwam den hertog van Aumale ter plaets en generael Laniorciere overhandigde hem den sabel van Abd- el-Kader Maer den prins met die hoffelykheyd welke hem eygen is zond dien sabel onverwyld aen mevrouw de La- luorictero met woorden ofeeueu brief welks bèduydéiiis
Gazette van Brugge 5/1/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item