Back to top

Gazette van Brugge 5/1/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
J ff 2 55.' u Ja ér Woensdag 5 January Cf * WWW GAZETTE TAK EN DER PROVINCIE WEST-VLAENDEREN Voor Staetkunde Koophandel en Letterkunde OY afhangkelykueyd I Alle pakken en brieven vraelUvry toe te zenden | De persoenen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden De aenkondigingen 23 centimes den regel onder de vyf • aenzocbt deze dags voor de versehymng van het Blad te do -» „ | D ren-plc en frank laten toekomen Buyten Brugge vrachtvry » 6-2 o a| regels ten tiank I n Versebynt den Macn.lng Woensdag en Vrydag sebryvingsprys — Voor Brugge 5 maenden fr 4-75 ct BRUGGE Algeincc» «Verzlgt I Ahd-el-Kader bevindt zieli sedert zyneaenkomst in Frank- ryk in bet Lozaretli van Toulon met zyne familie en gevolg Tot op lieden is er geen bevel gegeven om hem op Parys te stieren llv wordt met veel achting behandeld maer tevens als krvgsgevangen Het Journal des Oébats geeft noch geenc hoege'naemde uytleggingen boe verre de verbintenis door den generael Lamorieièrejcgensden gewezen emir aengegaen om hem nacr bet oosten te vervoeren zal geeerbiedigd worden „ Dit da "blad bepaeld zich alleen vast te stellen dat Abd-el- Kader op° bet oogenblik dat hy aengelmuden is geworden niet meer kon ontsnappen dat bet voornytzigt van krvgsge¬ vangen gemackt te worden zyncn moed heelt doen wanke¬ len eiidcwcyniguren diehein overbleven om van de welda¬ den ccner vrywillige overgave te genieten te bact heelt ge¬ nomen om zyn vertrouwen in de fransebe edelmoedigheyd te stellen l)e Gedeputeerden kamer van Frankrvk heeft eergisteren ver"aiferd om verscbeyde mededeeliogen van bet gouverne¬ ment te ontvangen Het budjet voor 1849 een wetsontwerp waer bv te gèlyk cene postale hervorming en de verminde¬ ring der re" ten op bet zout wordt voorgesteld vervolgens een* ander ontwerp waer by 15 miljoen rent aen 4 •[„ van den grootboek wordt gesehrabt en eyndebnge een ontwerp belrékkelvk het onderwys der geneeskunde Onder de rubriek Italië zal men den booldzakelyken in¬ houd vinden van de aensprack door den Paus in bet consis¬ torie van 17 december gehouden en waer van de uytgavc met niet minder belangstelling werd te gemoet gezien als de gene van de boodschap van den president der Vercenigdo Stalen waer van wy de byzondersle zinsnede welke Mcxiko betreft onder de rubriek Engeland nicdedeelcii Ziet hier de schikkingen nopens bet postwezen in Belgien dié van den 1 januarv 1848 in voege zyn Art 1 Bv derogatie aen bet artikel o der wet van den 29 december 1835 zullen de enkele brieven wacrvande plaets van afzending en die van besternmeng door het zelfde post- burecl hetzy van perceptie ol van distributie bediend wei¬ den niet meer dan niet bet port van een deciem gelaxeerd W °Art "2 De schikkingen van § 2 van het artikel 13 der voornoemde wet wacrby aen eene supplementaire taxe van eei» deciem onderworpen wordt ieder brief afkomstig van ol 111 bestemming nacr eene plaets waer geen post-burecl bc- staet is ingetrokken Art 3 Het bestuer der posten zal aenbevolene brieven acnnemen voor de inschryving der welken er boven bet gewoon port eene vaste taxe van een deciem zal ontvangen worden Deze brieven zullen moeten gefrankeerd zyn Art 4 De brieven ter bestemming van bet binnenland zullen gefrankeerd kunnen worden by middels van zegels in alle postbureelen van bet ryk te verkregen Er zullen zegels van 10 tot 20 centimcn voorbanden we¬ zen Wanneer de weerde der zegels die den zender op den brief zal gehecht hebben minder zal zvn dan de taxe waer acn dezelve onderhevig is zal bet meerdere der taxe ont¬ vangen worden van hem aen wien den brief gerigt is Art 5 Het regt van te ontvangen voor zendingen van geldspeciën aen de post toevertrouwd zal nacr liet volgende tarief berekend worden Voor elke som tot 5 francs uytsluytelyk 10 centimcn Voor elke som van btot 10 francs uytsluylelvk 20 centimcn Voor elke som van 10 lot 15 francs uytsluytelyk 30 centie¬ men en zoo verder 10 centiemen van vyf tot vyf francs by- v orgende De afteleveren assignaten voor geldspeciën ter post nedcr- gclcgd zvn van den zegel ontslagen Art 0 " Het port der dagbladen tvdschriftcn boeken muziekpapier prospectus aenkondigingen en gedrukte ad- vyzen van alle slacli gefrankeerd in liet idwondige van het ri k is bepaeld zonder acht te slaen op den afgelüopen af¬ stand in het land op een centiem per blad welke ook de grootte daervan zy Art 7 By derogatie aen het art 12 der wet van den 29 december 1835 zullen de dagbladen en gedrukte papieren van alle slacli ongefrankeerd nvt bet vreemde komende niet meer dan aen cene taxe van 5 centiemen per blad onder¬ worpen zvn welkdanig ook hunne grootte zv en wclkda- nig de doorloopene afstand in iiet ryk zy Art 8 De tegenwoordige wet zal voor den 1 january 1848 vcrpligtcnde zyn Het tvdstip der uytvocring der schikkingen vervat in het artikel 4 zal door een koninglyk besluyt bepaeld worden i ££ Ta\ 0 d8 VERVOLG Eeni»e dagen na het acndoeniyk tooneel ' t welk wy ko¬ men te bescbryven waren de beyde echtgenoten Jacques en Louise naer Soissons vertrokken Gedurende decer.te dagen at Pietcr de proef nam van zviic eenzaemliejd bleef by 111 ne kamer opgesloten was droefgeestig en zelfs lydende "ioest als het ware eerst adrm halen voor dat hy zyncn we" voortzette langs liet doornig pad van zelfsopoffering he'-gi -n deze schoone ziel in zyn verheven dwaelbcgryp nen pligt noemde Pietcr was in zyn hert getroffen om dat hy de al te teedc- re banden welke hem aen zyne Louise hechtten had los¬ gerukt hy was in zyne eer gekwetst in zyne vurige vcr- eering voor de nagedachtenis des keyzers zynen God van wien hv afvallig was geworden 0111 acn Jacques die vrouw te "even welke hy hem met zyn bloed verschaft had hy was evndelyk in de uvtocfening zyner wrack teleurgesteld want Jood en baron waren beyde verdwenen en zyne na¬ sporingen hadden tot niets anders geleyd dan om hem te over tuy gen dat Joël slechts den zendeling van den baron in dien verfoeyelyken handel geweest was De gewoone slotsom zyner overdenkingen was een vreese- lyken eed dien hy zwoor om de la Morinière te tuchtigen liy kon het hem nog meer vergeven dat hy eene oude rat gclyk by zich zeiven noemde naer iict leven gestaen en zyn eer ontnomen had dan dat hy eenen zwakken jongeling gelvk Jacques op eene scliandclyke wyze bedrogen bad Hy eyndigde met tot zichzelven te zeggen dat by moest wach¬ ten zwygen cn werken Gclyk men reeds weet gaf den kapiteyn Pictcr onderwys verbreyden zoo als neteldoeken van kant oen fluweel van katoen gebrocheerde of effen shals volgens dc manier van Niinesj enz Art 2 Dit werkhuys zal door speciale meestergasten en namcntlyk door den lieer Fretigny voor wat aengaet dc fa» briekaten door hem verveerdigd bestuerd worden Art 5 Eene raadgevende kommissie zal de te doene be¬ proevingen en de nieuwe intcvocren nyverlieden aenduyden Art 4 Zyn leden van gezegde raedgevende kommissie benoemd de lieercn H Scliumacber koopman te Brussel Fr Vcrreyt koopman te Brussel cn Fr Sclicppcrs fa- briekant te Loth Art 5 Wanneer bet model-werkhuys in werkzaeniheyd Opregthiï tc Kortrjk vasi ccn Jloilel-werk- iiujs voor nieuwe Eabriekatieu Art i Er is te Kortryk een model-werkhuys opgeregt voor de beproeving en de inwerkstelling van fabriekatien van nieuwe gewccfscls in de Viaendercii intcvocren ol tc in de wiskunde tegen twintig stuyvers de les Ten eynde zes frs daegs tc winnen ging by voortdurend van den boule¬ vard Mout Parnasse naer de voorstad Poissonnièrc en van daer naer Neuilly door de Bastignolles alzoo vier ol vyfmy- lcn daegs afleggende en meerendeels zich vergenoegende met eeié ontbyl van gebakken aerdappclen voor de weerde van twee stuwers cn dit alles met tien zware wonden acn het ligcliaem zonder nog die in liet iiert te rekenen Pieler bad eenen spaerpot waerin hy iedere maend zestig frs in goud wegsloot liv rekende alsdan uyt hoeveel napo¬ leons er nog moesten worden toegevoegd om de verbazende som van vyf duvzend frs byeen te krygen cn hoevelejaren hy alsdan nog behoorde te leven Deze berekening eyndigde altyd met eenen diepen zucht en den kapiteyn ging dien dag treurig nacr bed Jacques had er wel van gesproken ccnige stuyvers over te zenden maer den braven jongen was eenigermate ligtzinnig in zyne beloften en daerenboven een nieuw buysbouden kost zooveel voor het overige was Pieter gelukkig wanneer hy slechts geregeld van Jacquesde tyding ontving datliy wel¬ varend was en hield hem voor een uytmnntend jongeling wanneer hy schreef dat hy steeds voortging zyne vrouwlief te hebben Pieter bereykte den winter maer den baron verscheen niet Waer duyvel hield by zich op Na allerwege onderzoek te hebben gedaen ontdekte hy cyndclyk dat hy in buytcn- gewoone zending by een vreemd iiof was Pieter kwam dik- wyls op het denkbeeld om JanLodewyk te straffen en ilaer- mede niet te wachten tot de napoleons voltallig waren Maer dacht bv dan weder Jan Lodewyk is ccn laffaerd 11 zal niet vechten dat weet ik en voor de regthanken zoude ik dan moeten verkondigen dat ik myn kruys had prys gege- 211 6 • cl • w uiuivci ii' v iiKiuii v zal wezen zal ieder brlgischen industrieelcn op onze mag- tiging of die van den gouverneur der provincie of die van den burgemeester der stad Kortryk toegelaten worden om de inrigting te bezichtigen en om verklaringen en inlichtin- "C11 tc verzoeken nopens alle bvzonderlicdcn der labrickatie • I * ' en den prys van inkoopuig Art 6 Eene nadere schikking zal de wyze van imputotic of toepassing der uytgaven waeracn de uytvoering van bet tegenwoordig besluyt acnleyding zal geven regelen Hladcl-Wcrkiinvs voor Zjileii «eweefscls Een ander besluvt van don 29 december vervat Art 1 Er wordt tc Dcynze opgeregt een model-werk¬ huys van vyftig getouwen voor de verveerdiging van zwarte zvden gewccfscls * Art 2 Dit werkhuys is gesteld onder bet bestuer van den beer Joseph Richard jongsten fabriekant te Lier Art 5 De inrigting van liet model-werkhuys hierboven gemeld beeft hoofdzakelyk voor doel in de Vlaenderen de labrickatie der zyden stoffen te verbreyden en leerlingen te vormen lederen belgischcn industrieelcn zal op onze magtiging of die van den gouverneur der provincie of die van den burge¬ meester der stad Deynze toegelaten kunnen worden 0111 ge¬ melde inrigting tc bezichtigen wanneer zv in werking zal zyn en om ophelderingen en inlichtingen te kunnen vragen over alle byzonderheden der l'abrikatie en over de pryzen van inkooping Art 4 Eene nadere schikking zal de wyze van imputatie der kosten regelen Een ministerieel besluyt van den 18 december bepaeld dat er een onderrigts-werkhuys voor liet weven der linwaden en der batiste in de gemeenten Avelgbem en Waereghem zal opgeregt worden ven Neen liever gewacht gezwegen en gewerkt Op den 1 maert 1815 wandelde den kapiteyn in zyne ge¬ woone overpey zingen verdiept langs de straten der hoofd¬ stad toen by cene zekere opgewondenbeyd onder de menig¬ te welke dezelve vervulden meende op te merken Som¬ mige lieden spraken elkander met ontsteltenis toe onder¬ vroegen elkander met ongcrustlieyd andere weder vertoon¬ den teckenen van vreugde de pleynen waren opgevuld met nicnschcn overal vormden zich byeen komsten de troepen verecnigden zich in het kwartier der Tuillcriën zelfssom- mige winkels waren reeds gesloten cn de rytuygen deraen- zienlykcn verdrongen elkander voor de poort van het kasteel Plotseling trof de alles overtreffende kreet de ooren « den keyzer » cn dit w oord werd door millioencn stemmen lierhaeld Pieter die zich juyst op liet pleyn Louis XV bevond bleef eensklaps stilslaen als door een luchtverschynse^gctruffcn hetwelk hem een oogenblik verblindde Er gingen hem lie¬ den voorby die zeyden den keyzer is te Frèjus wedep an¬ deren riepen den keyzer is te Grenoble Den laetstun eyn- delvk gaven te kennen dat liy te Lyon was Écn man vooral liep uyt al zyne magt en bleef toen hy by Pieter kwam staen daer liy hem scheen te herkennen — Gy hier kapiteyn — Micliaud — Sergeant by het 35." 2.° bataljon 1 6 konipagnic Kapiteyn Pieler — Welnu Wat is er \y a t er is Den keyzer is er Tot wederziens En den soldaet hernam zynen loop Het eynde per naest — I
Gazette van Brugge 5/1/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item