Back to top

Gazette van Brugge 3/1/1848 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BEKENDMAKINGEN GROOTS BOOM-VENDITIE TE OOSTCAMP Maendag 24 Januari 1848 van 1 ure nanoen Venditic op d'hofstede gebruikt door d'hr D'floore-De Rudder oost by de vaerd en Moerbrugge van 8» ÜOÖPEM extra groole Cauadas- Eiken- Wilgen en Populieren Boornen Be vergadering op d'bofplaets Betaelbaer by de Zaekgelastiqden MAT)OE en VAN REYBROUCK te Oostcamp BEYERHOVTSYEfc» AENZIENELYKE OPENBARE VERPACHTING VAX f V eM * 4b- svfr VAK 1 BOOMEN enz Op 6 January 1848 te middag 80 koopen groote Eyken Olms Cauadas co Bcuke Boomeu de Evken en Olms van 4 a 10 voet dik en 60 koopen Beulingen te Oostcamp ten profyte van Mr Eugene Veranneman-De Watervliet Betaelbaer by den Zaekhandelaer B VER HA EG 11 E te Oostcamp GRONDEN Maendag 10 Januari 1848 zeer juist van 9 uren 's morgens zullen Burgemeester en Veldheereu Regeerders van den Beverhoutschen- Velde overgaen tot de Openbare Verpachting van verschcide groote partien vrugtbare GRONDEN deelma¬ kende van dezen velde en zich uitstrekkende op dcszelfs gehee- leu omkring om door de pachters aenstonds in Zaeilande.n ge- niackt en gebruikt te worden geschikt in loten t'eiks gerief D.ier er reeds 1 |3 van dezen schoonen gemeenen Eigendom door de zorg der Administratie van den velde in culture ge- biagt is en goede landen opleverd is deze uogmaels eene schoone gelegenheid om de geregtigde aenborgers land te ver¬ schaffen en eene menigte der lydende volksklas door wert durende het wiutersaisoen ter luilp te komen De vergadering in d herberg den Duorn beoosten liet veld Vastgesteld in vergadering den 20 december 1847 Den Burgemeester- Voorzitter By Bevel j jj C 0ENE De o eer ct at is- Tresorier 9 J C DE CA LU WE UIT ER HAND TE PACHTEN om in gebrnyk ervan te komen met 1 October 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en H 34-85-43 C G 80-0-0 R Land en vette Gars te Couckelaere en Keyem Thans in huer van Pieter Carbonez Voor de Conditiën zich te adresseren by den Notaris DELPLACE te Brugge Hoogstraet Te Pachten» Een IIUYS dienende voor Zilversmidts-Winkel staende in de Geld munt-straet sectie D 21 n.° 22 te Brugge laetstbe- woond door M me Hanssens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERHOÜDT in de Hoog-straet te Brugge I" A G BItUXELLES VUNIIITIEN VAN Em t He en Boo men IE mtlSLOO BOtSBKB EI «CKELAEBE 1° Bynsdag 4 january 1848 te Vladsloo in den boscli de 8 Geniete m den houw geiiaemd Waeleusnest in behoeve van den edelen heer burggraef de Croeser-de Bei ges en mher Jean de Croeser-V au Caloen 80 koopen schoon Tail lie hout waer onder Lalteperssen en Bandroen en zeer veel schoon Bakkers¬ hout I)e vergadering op d'bofplaets der kinders Andries Van Overbckc te Vladsloo 2° Zaterdag 8 january te Bovekerke in den Pastoorsbosch in profyte van m'ber Van Ockerbout 50 koopen schoon Taillie- liout waeronder veel Latteperssen en Bandroen De vergadering op d'bofplaets van den boscliwagter Ivo De Waele 3" Vrydag 14 January te Vladsloo in den boscb bet Gras¬ veld langst de nieuwe dreve tusschen den steenweg van Dix- mude op Thourout en den brugschen heerweg in behoeve van mynheer Jules de Serret 95 koopen schoon Taillie-liout waer onder Latteperssen en Bandroen en veel Bakkers-hout De vergadering langst de nieuwe dreve 4° Zaterdag 15 january te Vladsloo langst Liebaertsdreve in profyte der erfgenamen Van Moorsel 50 koopen Taillie- liout waeronder veel schoon Bakkers-hout De vergadering op d'bofplaets vau den boschwachter Pieter Van Overbeke En 5° Bynsdag 25 january te Couckelaere op d'hofstede- landen gebruykt by sieur Beruardus Sys tevooreri de weduwe van Pieter llemeryck by d'herberg de Bellulte langst de kalsyde van Beerst naer Wynendaele in profyte der voor¬ noemde heeren erfgenameu Van Moorsel 57 koopen Boomeu besiaende in Eyken voor molen- scheeps en timmerwerken scholingen en balien alderscboonste Olmen van 7 a 9 voeten dikte en eeneu zeer sehooneri Esschen dienstig voor wagenma¬ kers en meubelmakers schoone Abeelcn om te zagen en ver- scheyde koopen Brandhout De vergadering op d'bofplaets van Bernard Sys T'elken dag zal men beginnen verkoopen om 1 ure precies namiddag Op yewoone conditiën en tyd van be tal inn betaelbaer ba VAN DROMME-DASONV1LLE te Eessen \ Elk zegge bet voorts OPENBARE VERKOOPING De Notarissen HEYVAERT-DE BUSSCHERE te Ghistel en V ERIIÜLS r te Leffinglie zullen op dynsdag 1 1 january 1 848 ten 3 uren namiddag in de herberg van baes Sunnont te Zevecote procedeeren tot den INSTEL van II 6-01-90 C GRASen ZAEY LAND te Leffinglie gebruykt door Joannes Lecot H 2-20-14 C VEfTEGARS te Slype gebruykt door Pieter Eereboudt En H 2-20-29 C LAND en GARS te Snaeskerke gebruykt door Karei van Hoetteghem UIT DE HAND TE KOOP a Eene IIOFS TEDÉ bestaande in Woonhuis Schuur Bakkeet en gevolgen met de iioinbre •wAa fe vau 8 bunder* 95 roeden 70 ellen Bouw- en W eiland gelegen in de Isabelia-Polder gemeente Aardenburg bewoond dooi' J Be Brouwer Nadere niformalien te bekomen ten kantore van den Notaris LE NOBEL te Oostburg 4 e district Zeeland MAETSCHAPPY VAN ALGEMEENE ASSU¬ RANTIËN tegen gevaren van BRAND geau¬ toriseerd hg koning lyk beslugt van ljuny 1830 Gevestigd tc Brussel De Maetscbappy verzekert tegen den brand en bet vuer des hemels alle gebouwen Meubilair oogsten vee koopwaren enz en zulks mits zeer geringe premien Het beloop der schade word dadelyk na dat dezelve gere¬ geld is comptant betaeld De verbintenissen der Maetscbappy zyn gewaerborgd door een kapitael van meer dan vier millioenen francs Principalen Agent te Brugge den heer INGHELS-DE TILLY Lange-reye icyk E 15 N.° 20 Te bekomen by L.-B HE RREBOUDT Boekdrukker en Boeliverkooper op de E y er-Markt STUI VER- EN PLAK Voor 1848 in 't groot en kleyn Debit Verders zyn by den 'zeiven te bekomen AGENDA of TABLETTES DE POGHE voor 1848 AGENDA BELGE of MEMENTO JOURNALIER CALENDRIERS de Bureau als ook alle slach van Registers Journals Grootboeken en Ca¬ hiers in groot en kleyn l'ormaet Kerk- en Gebeden-Boeken in bet lausch vluemsch en latin Dit alles aeu de voordee- ligste Pry zen J Eene drie jaarsclie Zwarte HENGST te koop by FILTER RACK te Schoondyke provincie Zeeland By uytschey cling van Bedryf VERKOOP A IA PRYS VAN FACTIIRE De weduwe AVANZO woonende in liet iJreydel-straetje B 16 N.° 1 te Brugge beeft de eer het publiek kenbaer te maken dat zy de koopwaren baer Magazyn uytmakende ver¬ koopt aen prys van facture bestaende in nieuwe en 'oude printen en Gravuren inbladereu en geëncadreerd Litliograpliien Zanljes Acrdryks-kaerten Aliassen enz Quincaillerie Brillen Verrekykers Lorgnetten Wis- en Gezigtkundige Werktuygen Barometers Thermometers Liqueur-Scliallen Aerdbollen Comjiassen Grapbometers Koleureu Pinceelen Crayons Penneinessen alle soorten van Inkt Papieren Albums Portefeuillen Kaders en Ivoir voor Portretten in miniature ware Napelsche Snaren Chocolat van Venetien Schryfpeunen Pypen Doininos Scbaek en Lotospelen Bretellen Beursen Eau de Cologne Grooten keus van Kinderspelen en verscbeyde andere artikels te lang m te melden N li De Printen en Lithographien worden verkocht met eene vermindering van vvfti^ ten honderd Etablissement Iloyal de Lithographie EN TOUS GENRES FABRIQUE DE CARTES A JOUER COULEURS 1VALTÉRARLES B B E V E T É E S SiOSilSIlSIMiS & ILii © X ÏT © IR IS T IS ÜST ©IR ISÏ © © ATIL IB 1IR I)E »AYBinr»»'X3fcHOirNGNE rue Haute et Qua Vert Bruges "fijt"' o" I Ce ' É " b «™ — ■»' 1 m> et Couleurs de plusieurs formats et a de ■ ' t P 0111 ' s SÜIns 9 U a Ppoi'te anx travaux qui lui sont confiés depuis 50 centimes a fr 2-50 ct cartonnérave^WL d^""' ® T' Pf llt_etre le f ul dans lequel il soit possible de se procurer caltomies avec boids dores g tous les genres d impressions avec toute la perfection durables Se recommande pour ses nouvelles Cartes a Jotier brevetées ® et a ux P r ' x ' es P^ us avantnge ux prix 6 iiancs la douzaiue cartes superfines idem plus com- © Fournitures de Bureaux en gros et en détail munes k 3 4 et 4-50 la douzaine § Grand assortiment de Portefeuilles Agendas Agendas Fabrique de Registres Wnéset centre hVnés a 1 We ■ © P° rtefeuiUe ® et lon S s i Livres de Pnères réliés en Velours ' ainsi que tout Papier de Musique et a toutes portées | ^ ^ 61 P °" r Disseiu " ZEE-TYDINGEN OOSTENDE 3 january Aenkomst van den 31 december De engelsclie male Violet van Doever mel de korrespon- / dentie en 1 5 passagiers Uytgcvaren De engelsche sloep Amity kaji Ricbemond naer Burnham inet ballast de tielgische male Ville d' Ostende naer Doeter met de koriespondeutie en i3 passagiers ANTWERPEN 31 december Aenkomsten van den 81 december De belgischc kolf Eugène kap Reeners van Huil met ma¬ nufacturen de zweedsche bark Hoppet kap Einders* de noordsche brik Christian Ayathon kap Hocb beyde'van Goih emburg mei hout de liauoversche koff Twee Gezusters kap Tammen vau Riga met lynzaed den engelschen stoom¬ boot Soho kap Culler van Londen met 4 passagiers en di¬ versely goederen den engelschen schooner Clippen kapit Llay vau Londen me t rogge Wissel-Cours van Parys van den 31 december 3 p »[„ aa december lr 7fi 60 6 p °[° 16 mo e it lie 90 Cours van Amsterdam van den 31 december W erkelyke schuld 6j np 00 0(0 Ainortisatie-Svndikaet Ban del -Maetse happy 163 1[8 Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Ryssel den 29 december n dry Soorten Kooliaed Oliilliette ld g smacl Lynzaed Caineiine Kimpzaed OLIES de hectoliter 87 00 i 00 00 a 00 00 a 00 00 a 00 00 a 00 00 è oo no III 00 oo oo 00 00 00 00 00 00 GB AN EN de hectoliter 24 00 a 37 00 23 10 a a» 00 00 00 a 00 00 24 00 è 26 00 20 00 a 23 00 00 00 a 00 00 — — dat ik KOEK BN 10 de loii kilogr 16 25 a 16 50 15 Oo a 00 00 00 00 a Uu 00 19 00 a 31 60 17 50 a 00 00 14 50 a 00 ÜU Pryzen der Granen op de Markt van Brugge van den 31 december Aenyvïzinc hoeveelheid vebkogx Ir ct Terwe 669 19-84 Rogge 338 13-73 Boekweit 33 11-31 Haver 93 7-95 Geersle 395 13-31 Boonen 14 13-16 Aerdappelen 114 7-78 PRYS VAN TIET BROOD — Wit Brood fr 0-45 ct Half wit lr 0-36 ct Menagic-Brood fr 0-35 cl Roggen Brood fr 0 30 ct Mastelein Brood fr 0-32 ct alle by de kiiogr Den hectolt a a a a a a den zak Brugge ■ Drukkery van L.-B Heureboudt op d'Eycrmarlt
Gazette van Brugge 3/1/1848
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item