Back to top

Gazette van Brugge 3/1/1848 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
knapen als de brandstichters doch later viel de verdenking op den metselaerskneclit Bodenstedt die zich eenige onbedachte woorden had laten ontvallen Hy wierd gearresteerd en eenige dagen later overgeleverd aen den beambten die met de be¬ handeling van crimineele zaken belast was Bezen begon ter¬ stond eene instructie tegen hem en sloot den beschuldigden in zware boeyen geklonken in eene gevangenis waerin slechts eenige warmte uyt de nabygelegen wachtkamer ken doordringen zoodat wanneer de tempcrateur hier 20 graden was zy in den kerker op niet meer dan 4 graden kon gerekend worden De smerten veroorzaekt door het knellen der boeyen op de brandwonden welke Bodenstedt by het blusschen van den brand had ontvangen alsmede de onverdragelyke koude die des nachts in zyne gevangenis heerschte gepaerd met de gedeeltelyke onthouding of vermindering der gewoone levens¬ behoeften en slecht voedsel — dit alles bragt den ongelukki- gen tot wanhoop zoodat hy reeds terstond zoo volledig beken¬ de dat zulks de aendacht trok van een der leden van de regt- bank hy liet aen zyne regters verklaren dat hy alles zeggen zonde wat men verlangde indien men inaer een eynde mackte aen zyn lyden Men antwoordde hem dat eene bekentenis niet toereykend was maer dat hy zich hier zooveel mogelyk ver¬ giffenis en rust aen geene zy de des grafs moest trachten te verschaffen door eene openhertigc bekentenis Hy voldeed aen deze vermaning Te gelykertyd was zynen vcertienjarigen zoon zonder blykbare redenen gearresteerd' en met nog minder reden twaelf maenden lang in hechtenis gehouden In de gevangenis zegde men hem dat hy nog lang in hechtenis zou kunnen blyven wauneerhy de wacrheyd niet bekende datwil zeggen wanneer hy zynen eygen vader niet van de misdaed beschuldigde wilde hy echter alles- bekennen dan zou hy spoedig in vryheyd worden gesteld e'n men zou bem een handwerk laten leeren Den zoon liep in den val en bekende alles wat men van hem wilde opgrond van welke beschuldiging den vader ter dood veroordeeld wierd in hoo- ger beroep wierd dit vonnis bekrachtigd ofschoon den ver¬ oordeelden zyne bekentenis beriep onder verklaring dat het leven onder de vele hem acngedane martelingen ondragelyk was geworden en hem de bekentenis was afgeperst door belofte van aerdsche en hemelsche vergiffenis Toen den beklaegdenby de tweede bevestiging van het vonnis ontsteld dat de verley- delyke belofte niet wierd nagekomen zyn gepraémd gemoed lucht gaf in de woorden t dat men op eene voor God en rnen- schen onverantwoordelyke wyze te werk ging » liet eencn der regters hem tol straf hiervoor zweepslagen toedienen By wyze van genade wierp hel doodvonnis in levenslangen dwang- arbeyd Na 7 of 8 jaren begaf zeker meysje zich naer den regter van instructie die zich vroeger met de zaek van Bodenstedt had bezig gehouden en verklaerde daer dat den ter dood ver¬ oordeelden Bodenstedt onschuldig was terwyl zy zich bekend- maekte als de stichteres van den brand zy kwam uyt het tucht buys en had dooreygeu ondervinding leeren-beseffen hoe ver- sclirikkelyk liet is in hechtenis gehouden te worden vooral wanneer men onschuldig was llacr geweten noopte haer zich in handen der justicie te stellen Ofschoon haer de gevolgen wierden voorbehouden voliicrdde zy in hare ver¬ klaringen Dien tengevolge spoorde men den zoon van den gewaenden misdadiger op die bekende dat hy veel wroeging had ondervonden over zyne valsche bekentenis Ten gevolge van het onderzoek is liet doodvonnis vernietigd eenen eysch tot schadevergoeding is echter afgewezen als zynde niet toe¬ reykend gemotiveerd Den verdediger van den ongelukkige» liceft hiervan echter appel doen aenteekenen Gisteren omtrent den middag is den genaemden Thilly met nog eenen anderen jongen knacp van 14 jaren op liet ys spoelende by de Snaggaerts-brugge er door gevallen Den makker van Thilly is kunnen gered worden door den genaemden De Groof oud 16 jaren maer Thilly is er onder gebleven en maer later dood er uytgetrokken — Donderdag om vier uren 's morgens heeft eenen zwaren brand in asch gelegd het fracv gesticht van den heer Darkentecl macaroni-fabrikant te Luyk Slechts de vier muren zyn overeynd gebleven De schade wordt op 30 a 60,000 franks begroot Alles was tegen brandgevacr verzekerd — - Gedurende het jaerl847 zyn te Amsterdam 2734 schepen uyt zee aengekomen — Men schryft uyt 's Gravenliage de dato 30 december Gisteren morgend omstreeks elf uren leverde den grooten vvver in het bosch alhier een niet alledaegsch schouwspel ip Men zag namelyk een detachement van het regement cnadiers en jagers naer gissing uyt een hondcrlal man- w ippen bestaende voor dien vyver vcrschynen geleyd Mor den I " luytcnant Smits Aen de meesten dezer man¬ schappen wasvoorden afsmarsch uyt destad een paer schaat¬ sen uytgodecld Nadat er half gekommandccrd was werden de geweren voor een oogenblik in de rotten gezet en de seliaetscn aengebonden waernadc manschappen de geweren weder opvattcden en vervolgens met pak en randscl en in volle wapenrusting onder kommando van genoemden officier zich op liet ys begaven en aldaer op seliaetscn onderschey- den evolciien uytvoerden Een horenblazer vergezelde den troep tot get blazen der verschillende seynen en komman- do s die allen met veel vlugheyd werden uytgevuerd — De groote fabriek van den heer Prévinairc te Ilaerlem zal met 1 january gesloten worden 400 werklieden zyn ten gevolge van dit bcsluyt bedankt geworden en derhalve zonder brood STERFGEVALLEN Heden nacht is alhier in den bloey zyns levens overleden den lieer notaris Doudan ten gevolge van eenige kortston¬ dige ziekte Van een ieder geacht en bemind zyn vroegtydig afsterven wordt algemeen betreurd — Den lieer ridder d'Hoogede laGaugueric isdezen nacht alhier in eeneiige voorderden ouderdom subietclyk overleden — Den heer deGenellis De Cleyhcmmcr president van de fabriek der cathedralc alhier is dezen uchtcnd ter gevolge eener langdurige ziekte overleden — Vrydag is den oudsten der kerkdienaren van ons land den lieer Dclplace koster te Thourout in den ouderdom van 97 jaren overleden Hy was reeds van den ouderdom van 7 jaren aen den dienst der kerk zyner geboorte plaets vastge¬ hecht Hy telde dus 90 jaren dienst Antwerpen 2 january Vrydag telde men op onze graenmarkt 93 zakken tar¬ we en 78 zakken rogge De tarwe werd verkocht aen ƒ19 a 19 16 en de rogge aen f 11 all 13 alles per zak van onderhalven hectoliter De aerdappelcn zyn aen het ryzen 't welk aen den aenhoudenden vorst wordt toegeschreven De boter gold 1 frank het pond De appelen blyven nogaltvd in groote hoeveellicyd aen onze markt gebragt worden en zyn daerenboven aen zeer leegen prys — Eene schaer landverhuyzers is hier aengekomen en zal scheep gaen op den amerikaenschen drymaster Hercules die waerschynlyk in de eerste dagen van january zal ver¬ trekken — De Schelde is gisteren ys beginnen te kruyen De" sloombooten Espoir en Chemin de Fer heeft men in de dok" ken moeten balen — De fransche brik Adèle kapitcyn Francquct van Ant werpen naer New-Castlc op ballast is op 18 december naby S Margarct's-Flood verongelukt Den stuerman en twee matroozen zyn verdronken doch den kapiteyu en liet overige deel der equipagic zeven man zyn gered Brussei 2 january Gisteren ter gelcgenhcyd van liet nieuwjaer heeft Z M hebbende by zieli den Hertog van Brabant en omringd door zyne ministers en de officieren van zyn boys achtervolgens het diplomaticsch corps ontvangen de zendingen van den Senaet en de Kamer der Volksvertegenwoordigers het hof van cassatie en alle de verdere corpsen van den Staet De tyding van het overlvden van mevrouw Adelaide zuster van den koning der Franschcn is vrydag avond te Brussel aengehragt.' O v II M de Koningin was ter gelcgenhcyd van dit sterfgeval by de receptie niet tegenwoordig Den Koning heeft ten 3 uren de krygsstafs van de burger- wagt en het leger ontvangen ten 3 uren en half de voorge¬ stelde persoonen waer onder verscheydc vremdelingen van onderscheyd Aenspraek van den heer Liedts als voorzitter van de Kamer der Volksvertegenwoordigers aen den Koning « De Kamer der Volksvertegenwoordigers komt aen Uwe Majesteyt de hulde van haren diepen eerbied en hare onver- atiderlyke vcrknochtheyd te vernieuwen « Te midden de beweging der gemoederen in Europa Belgieacht zieli gelukkig in bezit te zyn der vryheden welke door andere landen nog moeien veroverd worden het is ge¬ lukkig en trots aen de wereld bet roemvol voorbeeld aente- bicden van een volk 't welk de uytbreyding der vryzinnigste instellingen paert niet liet behoud van hel goed order en den vrede ii Indien wy zonder opschudding dien edelen laek vcrvold hebben wy moeten dit toeschryven aendc volmackte over¬ eenstemming die tusschen den Troon en de natie bestaet ii Deze vereeniging Sire die dagclyks door den tyd inag- tiger wordt maekt onze sterkte voor het tegenwoordige en ons vertrouwen voor de toekomst ii De Voorzienigheid komt het hert onzer welbeminde Koningin aen nieuwe beproevingen te onderwerpen by de vuerige wenschendie wy voor haer welzyn vormen en voor het geen barer doorluchtige kinderen laet ons toe Sire de uytdrukking onzer diepgrondige gevoeleus uyt te drukken in ons door die droevige gebeurtenis verwekt a Den Koning heeft geantwoord dat hy de Kamer bedankte over de gevoelens aen " Lom uytgedrukt en liet deel dat zy nam in de gebeurtenis waer door de koninglykc familie van Frankryk kwam getroffen tc worden en zoo zeer de Ko¬ ningin bedroefde a Z M heeft vervolgens het jacr dat komt geopend te worden als belangryk voorgesteld ter oorzaek der nuttige werken dat het kan voorbrengen en de hoop bctuvgd dat de volherding der goede overeenstemming die sedert 16 ja¬ ren altvd tusschen de groote magten van denStaet staende is gebleven de tegenwoordige zitting vruchtbaer in voor het land voordeclige uytslagcn zal maken Senaet Zitting van den 31 december Deze zitting is wel vervuld geworden Het budjet der wegen en middelen hetontwerp verlengende der wet op den j doorvoer bet budjet der begiftigingen een voorloopig krediet voor het budjet der justicie een ander krediet voor dc publieke werken zyn achtcreenvolgelyk aengenomen geworden De stemming over het oorlogsbudjet isafgeloopen met dry leden die zich er tegen verklaerden en dry anderen die zich onthielden Mr den minister der financien heeft tamclyk klaerlyk tc verstaen gegeven dat de ontworpene leening slechts mils redclykc grondslagen zal gesloten worden De vcrwezen- lyking van dezelve zoude dan wclligt kunnen uytgesteld wezen Mr Dumon-Dumortier te regt hebbende doen bemerken dat men zich moet onthouden van vrees te verwekken no¬ pens de gesteltenis der schatkist zoo heeft Mr den minis¬ ter der financiën anderinacl vcrklacrd dat die gesteltenis i gunstig is Het acnstaende acnbod van een wetsontwerp een regt opleggende op dc adelyke t'itels is aengekondigd Den se- I naet vordert zulks dringcndl k FRANKRYKi — Parys 1 january DOOD VAN MËVROUW ADELAIDE ZUSTER VAN DEN KONING DER FRANSCHEN Mevrouw de prinses Adelaide is dezen nacht irl het paleys der Tuillery overleden ten 3 uren en half 's morgens II K H was den 23 augusty 1777 in liet Palais Royal ge¬ boren Den koning verliest niet alleen in haer eene zuster die hy teder beminde die haren naern adelyk voerde maer eene getrouwe gezellin welke alle de zoo aen eikanderen tegen- strydige gevallen van zyne lange loopbaen had gevolgd eene beproefde vriendin welke den grimlach der fortuyn niet had afgewacht om zich geheel aen het lot van haren broeder op te offeren Den tegenspoed en nog de vreedste aller te¬ genspoeden het ballingschap had die onafscheydbare ver¬ eeniging te weeg gebragt die maer door de dood is konnen ontbonden worden Sedert langen tyd was mevrouw Adelaide kwynende ten prooy aen eene ernstige kwael eene hertontstcking dat langzaem de weynige kloekte uytputte die haer de wissel¬ valligheden vermoeyenissen en verdriet haren langen levens¬ loop overgelaten hadden Na den aenslag van Lecomte zy had aen eene harerdatnen gezegd « ik kan nog wel eenigen tyd leven maer gy mag geloovcn dat ik heden de doodsteek heb ontvangen » Zy leefde nochtans ondersteund door die krachtdadige en levendige vriendschap in dat hert dat niet verouderd had zy leefde ook voor het geluk dier brocder- Iykc vereeniging te blyven smaken die afwisselend haren troost haren steun den roem en de blydschap van liarert ouderdom was geweest Het is nog maer eenige dagen dat mevrouw de prinses Adelaide door de heersehende ziekte was getroffen gewor¬ den waervan de acnvallcn ofschoon by anderen van geenen ernstigen aerd den staet verergerd hadden waeraen II K H' sedert lang lydende was Haren staet verwekte nochtaus se¬ dert gisteren geene ernstige onrust In den dag Van den 30 was zy opgestaen alleen over eene groote flauwte klagende Des avonds had zy den koning en de koninglyke familie ontvangen Zy had met den hertog van Montpensier gespro¬ ken over den aenkoep van verscheydc kunstvoorwerpen voor nieuwjaergiften Zy had zelfs de hoop uytgedrukt om met HH MM maer gezeten de reeeptien van het nieuwjaer bytewooncn Des avonds II K II is in haren leunstoel ingesluymerd Haren slaep was zacht verrade geen ongemak de adem¬ haling' was gemakkelyk en natuerlyk Den koning kwam in de kamer der prinses die voortsliep en vertrok zonder haer ontwekt te hebben Later naderde haren geneesheer en haer met aendacht opgemerkt hebbende hy begon van dien slaep te mistrouwen die zoo langdurig en zoo hardnek¬ kig was Welhaest deden voorteekenen van eene zekere zwarighevd het waer karacter van dien zachten slaep kennen hot was den doodstryd der prinses die begonnen was Den koning kwam verslagen toegeloopen de geheele koninglyke familie werd verwittigd voor aleer verloop van eenige mi¬ nuten den koning de koningin de prinsen de prinsessen omringden den armstoel der doorluchtige zieke die te mid den de tranen en gebeden van geheel bare familie rondom haer geknield de luilp van den godsdienst ontving waer door den Hemel aen eene christene ziele geopend wordt Eenige oogenblikken later mevrouw Adelaide was niet meer Wy zullen niets by dit verhael voegen Wy hebben ge¬ tracht een gedacht te geven van dc kracht der toegenegen- heyd die de gevoelens van mevrouw Adelaide voor den koning haren broeder kenmerkten maer wy zullen niet beproeven de droef heyd des konings aftemalen De pen van stil voor die tranen die in zoo grooten overvloed uyt dc ooge¬ van eenen bedroefden broeder biggelen Den koning heeft voor twee maenden den rouw aengeno¬ men tc rekenen met 31 december Hetlyk van mevrouw Adelaide zal na gebalsemd te zyn' morgen in eene verlichte kapelle in het paleys der Tuillery ^en toon geleyd worden Men verzekert dat de plegtige be- ravenis van H K II woensdag aenstaende te Dreux za' ^laets hebben P Men zegt dat H K H de prinses Adelaide hy testament aen den hertog van Nemours hare bossclien van Creey en Armainvilliers overmaekt aen den prins van Joinville haren bosch van Arcon-Barrois aen den hertog van Montpensier haer voortreffelyk landgoed van Randan met het kasteel door 4 are zorg vermeerderd en verfracyd De kamers door de tusschenkomst barer voorzitters had¬ den onvcrwyld liet verlangen geuyt dat haer bezielde om aen den koning in die droevige omstandigheyd de hulde barer toegencgenheyd gevoelens cn eerbied aentebieden Z M had zich verhaest haer door tusschenkomst zyner ministers te doen antwoorden dat hy die betuygenissen met herkentenis ontving en als den eenigen mogelyken troost aen de diepe droefheyd waermede hy zoo onverwachts overval¬ len kwam te worden Ter zeiver tyd heeft den koning alle de reeeptien der groote corpsen van den Staet die den 1 january in de Tuillery moesten plaets hebben doen afzeggen AENKOMST VAN ABDEL-KADER TE TOULON Dc Semaphore van Marseille van den 29 meldt in een supplement dat Abdcl-Kader die den 23 tc Orau te scheep is gegaen aen boord van den franschen stoomboot Asmodée te Toulon aengekomen is Hy heeft zich na zyne laetste nederlaeg om zich aen alle vervolgingen der Amerikanen te onttrekken acn Z K II den hertog van Auraalc overgeleverd
Gazette van Brugge 3/1/1848
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item