Back to top

Gazette van Brugge 3/1/1848 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
namcnlyk de instelling van een ondcrscheydings-teekcn voor de werklieden die in hun vakuytmunten De vinding isgoed en kan zekcrlyk tot aenporring strekken van degenen die door moed en vollicrding tot hooger eer willen komen Decembeh De voorname staetkundige gebeurtenis die den loop van liet jaer komt sluyten is de redevoering des ko- nings van Frankryk bv het openen der wetgevende zitting Uyt deze redevoering kan men eensdeels afmeten hoe liet met de staetkundige gevoelens bv de verschilligc hoven staet geschapen Den fransehen vorst belooft zich over zyne be¬ trekkingen met andere mogendheden hy hoopt op eene toekomst die bet lot van zyn volk nog zal verbeteren hy betracht de censgezindhcyd onder de verschilligc magten en wcnscht het geluk van zyn volk Wat ons betreft wy wcnschen een nieuw stelsel van be¬ lastingen een stelsel dat niet zoo zeer den min vermogende drukke veel spaerzaemlieyd in de uytgaven deze spaer- zicmheden zouden wel op de pensioenen van de hooge amb- t naren mogen gevonden worden mits deze heeren toch wel den t.vd hebben zich een vermogen te verschaffen dat hen buiten nood stelt terwyl leege bedienden ren pensioen trek¬ ken dat hen den bedelzak in hel verschiet toont Ons verlangen is het welzyn door het werk het onder- rigt door en nevens het welzyn den regeltucht de maet- schnppelyke zcdclykheyd door het wclzvn en het ondrrrigt cn alle dry te samen door de trapsgewyze afschaffing dcron- noodigen die het maetschappelyk kapitael verminderen en door de trapsgewyze vermeerdering der noodigen die aendit kapitael bydragen Gewoonten van PansPins ÏX Jan Mastaï is door eene uvtgestrekte kennis hegaefd Hy is bekend met alle kennissen zyner eeuw cn munt zelfs in eenige uyt Hy heeft een werkzaem hert Met zyn 20 jaer begaf den jongen Mastaï zich naer Rome om zware studiën te doen Zyne goede manieren zyn onderligt ryk in ver- scheydenheyd verwekten in de hooge kringen eenen diepen indruk Hy vroeg aen Pius Vil die zyne familie zeer genegen was de gunst om bv hem als kapiteyn der lyfwaclil le dienen Den H Vader racdde hem aen eerst Ö.L V van Lorrtta te gaen raed plegen Den vromen Mastaï ging derwaerts Kort daerna raeiidc hem Paus VII aen de geheyligdc orders teaenyeerden hoewel hy er maer weynig aen gedacht had den geestclyken staet te omhelzen hv ver¬ bond zich op het woord des Pauzen r acn eenen diepzinni- gen godsgeleerden deed een ruymeu schat van wyze ge- Icerdheyd op en ontving 11a 3 jaren het onder-dïakenschap Eenen ronieynsclicn prclaet koos hem uyt 0111 met hem eene overatlanlische zending le gaen volbrengen By zyne terug¬ komst wierd Jan Mastaï kanonik van Santa Maria in via lata daerna directeur van liet hospico des II Geesten aartsbis¬ schop van Spolelta Imola enz enz Den Paus staet alle morgemlen ten vier uren op gaet naer zyne kapel bidt daor eene uer en celebreert de mis lederen dag hoort hy eene dankmis en werkt 11a deze tot I ure des namiddags in zyn kabinet Dan neemt hy 'het mid¬ dagmaal onder zynen marltyd by welken zyn geheym- Sehry ver abt Stella tegenwoordig is houdt hy zich met staatszaken bezig met eenen minister dicteert aen zyne sekretarissen of laet zich bezoeken door vreemdelingen die alle verschcydenheden wcnschen op te vangen van dat gelaet wiens grimlach bevallig is cn waerop kennis gocdlievd en hclderheyd troonen Dat is het portret van Pius IX hetwelk zynen onafscheydbarcn vriend den abt stella afmackt Na zvnen macltyd wandcld den Paus eene uer in de gale- rv cn of tuynen van het Quirinael dan beginnen de ont¬ vangsten die gewoonlyk duren tot 5 uren en zonder hoffe- lykticyd gedaen worden want men treedt nu by den Paus binnen als bv eenen man der volksklas Ten 3 uren brengt Pius IX een uer voor bet 11 Sacrament door hel meeste in de kapel eener parochie of byzonder gesticht wacr hy plotselings als den bliksem verschynt zonder er verwacht te worden en 0111 de zaken in oogenschouw te nemen zoo als ze zyn Na God en de nienschen bezocht te hebben keert hy terug in zyn kabinet waervan bv alleen den sleutel beeft en werkt er tot 10 uren Dan gcbruykt hy zyn avond- mael ontvangt intussehen eenen vriend kardinael bidt daerna en legt zich ter ruste werpen maer Pietér hield inct eenen anderen blik het mcysjc aen hare plaets genageld — Weder hv en altyd gy O dat den dag waerop gy den drempel dezer wooning overschreden hebt in uw leven vervloekt zv Louise Louise gy zyt eenen boozen geest de liefde welke gy inboezemt brengt oneer voort Wat doet gy hier wat is er tussclien u en ons gemeen Zyt gy geen vlekkeloos onschuldig meysje gelukkig en schoon tevens en zyn wy wy geen twee eerlooze soldaten Ziedacr dat kind waervan ik een man van eer heb willen maken zoo als ik dit op het graf zyner moeder gezworen 'heb geschandvlekt Nogmaels Louise wat doet gy bier Wilt gy de bruyd van eenen lafhertigen zyn By deze woorden verbleekte Pietcr en zou zyn neder gezegen indien Jacques hem niet in zyne arme had opge¬ vangen terwyl Louise op hei bed leunende haer gelaet tegen liet kussen verborg en bitterly k weende Jacques deed den kapiteyn nederzitten die door uytput- ting zoowel naer ziel als naer lichaem scheen overvallen te zyn Hv nam zyne beydc handen in de zyne cn riep hem bv zvnen naem en sloot hem in zyne armen Jacques beef¬ de ais een biad cn begon in te zien dat zyne handelwyze zeer berispelyk geweest was Hy wierd beurtelings rood en bleek bv ging van Pieter naer Louise beproevende den eenen ter uedcr te zetten den anderen le troosten ver- Zaek Hosscd cn l anden plas De I ndèpendance vervat de volgende byzonderbeden om¬ trent de byeenroeping der twee beschuldigden Om 9 uren zyn Rosseel cn Vandenplas die elkander nog niet gezien hadden sedert hunne aanhouding in elkanders tegenwoordigbeyd gebragt geworden llosscel is breed en incengesluykt Gansch zyn uytwendige laet ruwe neygingen raden Zyn voorhoofd is leeg en ineen- gedrukt zynen neus ecnigzins dik zvno wangen hoekig breed en sterk is zyn kinnebak Plat zwart hair overdekt ten deele zyn voorhoofd en hangt in lokken langs zyne slapen Zyne oogen insgelvks zwart en diep in bet hoofd geprint zyn bekroond van dikke wenkbrauwen die schier inecnloo- pen Dikke en roode lippen zoo als die » van de mooren omringen zynen mond Gansch zyn opzicht is beestachtig De vleesebelyke driften overhcorschcn dat wezen hetwelk de rchlc kcnteckenen vandengemcencnbandietmedebrengt Het opzigt van Vandenplas levert een zonderling verschil op met datgene van Rosseel Hetzelve beeft een zeker onder¬ scheid waeracn waorschynelvk toe te scbryven is den bv- naem van Baron welken men hem gegeven heeft Zyn voor¬ hoofd is groot gansch zyn gelaet bleek zyn hair blond en zydeaelitig zyne fync lippen schier onophoUdclyk samen- gekropen door eenen schimplach zyn beschaduwd door eenen ligten knevel Zyn aengezigt zoude aonvallig en schoon zyn indien men uyt hetzelve eene zachte en levendige oog zag stralen Maer den blik van Vandenplas is doof valsch wreed en als hy levendig wordt brengt hy bet hert vol vrees By de inkomst van Rosseel beeft Vandenplas eenen veracli- tclyken blik op zynen medèpligtigen geworpen tevens zich op zynen stoel op zyn gemak zettende Op de aen/.oeking van Mr den prokureur'des konings Vcrheyen deed Rosseel het verhael van de dryvoudige moord en van alle de omstan¬ digheden waarmede dezelve gepaard ging- Elke maal dat den naem van Vandenplas hem uyt den mond kwam antwoordde dezen met eenen grimlach de schouders opscliokkendë zonder"nogtans zich naer zvnen medepligtigen te wenden Na liet verhael stuerde Rosseel regtuyt liet woord toe aen Vandenplas hem aanradende van zyn voorbeeld te volgen de misdaad met opregthcyd bekennende — « Ik weet niet wat gy zeggen wilt antwoordde Vandenplas inct bedaerd- lieyd ik iieb geene misdaed bedreven » Dan hebben den prokureur des koningsen den aanwezigen onderzoekings-magistraet beurtelings het woord gevoerd en al de bezwaren voorgelegd welke ten laste van Vandenplas vereenigdzyn Zy toonden hem arm cn ellendig voor de misdaed r\ k on in het geld zwemmende na dezelve zy schetsten hem al' als verkwistende op weynige dagen 730 l'r welke som juyst gelyk staet met degene door Rosseel aen hem gegeven als zyn doel in den opbrengst der diefte zy hebben hem de onmogclykheyd herinnerd waarin hy zieli bevindt van bet wettig bezit der door hem verkwiste sommen te regtveerdigen zy hebben ' hem herinnerd dat het dryvou- dig alibi door hefii ingeroepen 0111 te bewyzen dat hy ter plaets niet verscheen door ontelbare getoygen gelogenstraft wierd zy hebben liem tot de minste byzonderbeden zyner betrekkingen met Rosseel voor en na de misdaed voor oogen gelegd In" een woord zy hebben zich overgeleverd aen bet overzigt van al de daedzaken welke ten gevolge van het lang¬ durig onderzoek alle de verklaringen van Rosseel zyn komen bevestigen Vandenplas heeft deze opnocmingen aenhoord met volkome bedaerdheyd en als den onderzoekenden magistraet vroeg wat hy te antwoorden had op alle die bezwaren bepacldeliy zich tot grimlachend te zeggen « Wat wilt gv dat ik ant¬ woordde Gy weet er meer van dan ik Rosseel kan alles verhalen wat hein bchnegt Wat my betreft nooyt stelde ik den voet ten huvzè van juffer Evenepoel » De onderzóekelvde magistraten hem de moord tuygen voor¬ leggende onder'ahdere deu'han-ipT* en het dolkmes zoo heeft hy deze niet koelen moed" ncfischouwd tevens verkla¬ rende dat 'ze' hem oubekenck waren « Gy kent ze maer al te wel » heeft Rosseel gezegd ' « Zwvg dan gy kent ze zeker beter dan ik » Dan heeftden prokureur des konings liet overzigt der daedzaken hervat en andchriael de verkla¬ ringen der talryke getuygen herhaeld « Bah bah 1 uwe getuygen zeggen wat zy willen en dacrniède bekommer ik my weynig Maer indien zulke betuygehissen ingevolge u " niet toercykcnde zyn indien gy andere bewyzen begeert neemt de cyfers in acht welke wy u voorlegden cvfers kun- volgens bleef bv geheel ontmoedigd in het midden van de 'kamer stilstacn en de beyde geliefden oversteplt ziende van droefbeyd waervan hy de oorzaek was zeyde hy de handen wringende — Pieter waérom hield gy gisteren avond mynen arm tegen toen ik wilde sterven Pietcr bief het hoofd op by dezen uytroep welken uyt het bert opkwam Den toorn verdween van zyn gelaet hy zag Jacques met meer weemoed dan verbolgenheyd aen en roykte hem de hand Vervolgens wendde hy zich totbeyden — Vergeef mv mvne kinderen Ik ben hard geweest zonder het te willen ik had het hoofd verloren Tegen ti had ik mynen drift niet moeten laten werken maer tegen een ander Jacques gv hebt verkeerd gehandeld ik weet alles gy hebt aen Joël aen dien Jood uw kruys verkocht — Neen Pieter ik heb het liëm voor die vyf duyzend franken welke ik noodig had in pand gegeven verkocht heb ik het niet Het geldis in dién zak op het bed Ja ik wist dal het hier was Pieter dacht een oogenblik 11a en hernam Jacques door u zeiven te onteeren licht gy my onteerd om dat do vriendschap lidofdzakelyk vernntwoordelyk maekt Uwe misdaed is de myne eb ik zal my dezelve stral op¬ leggen als die welke gy ondcrgact Toen ik kwam wist WW _L ■ I nen toch niet liegen — Cyfers darrmedc doet men alle wat men wil » en dit alles wierd gezegd met eene gerust- hcyd welke van de grootste onverschilligheid getuygde Op eene vraeg van Mr den prokureur des konings ver- klaerde Rosseel dat Vandenplas twee dagen na de moorden hem vroeg of zyne vrouw geene vermoedens had opgevat K 'T is wel antwoordde Vandenplas ware het anders ook zy zoude er het hoofd by laten » Deze woorden lioo- rcnde schokte Vandenplas de schouders op andermael lagchende Alle de daedzaken door liet onderzoek aen den dag gelegd te vergeefs door de magistraten aangehaald geworden zvnde om Vandenplas te overhalen tot liet bekennen zyner misdaed zoo hebben zy zyne zedelyke en godsdienstige gevoelen ge¬ toetst Vruelitelooze poogingen « — Dacht gy wel ooyt aen het hcyl uwer ziel aen de straffen welke den pligtigen in liet ander leven te verwachten beeft — Bah antwoordde Vandenplas wy kennen dat al — Maer als God u zal reke¬ ning vragen over uwe misdaed en u in den hooge brengen zal.by de slagtoffrrs welke gy zoo schandeli k hebt omge- bragt wat zult gy antwoorden — Ik antwoorde Vanden¬ plas al lachende ik beken dat het mv volstrekt onbekend > is wat er hierboven omgaet Hebt gy dacr ooyt geweest Mr den prokureur des konings en weet gy wel wat er gebeurt na de dood Welaen in dit stuk zvt gy al zoo wysdan ik » Hierop nam Rosseel liet woord en dien man wist zielroe¬ rende woorden le vinden om Vandenplas tot berouw te over¬ halen « Acnzic mv sprak hy ik ben bedaerd en gerust sedert de bekentenis mviicr misdaed Even als gy was ik be¬ gonnen met alles af le looelicncnen maer ik moest buygen onder de klaerblykendheyd der bezwaren Ik heb myi e schuld bekend volg myn voorbeeld smeek God oTj dat hy u vergeving sclicnke om uwen misslag en ook gy zultgerust /yn ook gv zult wel slapen — Ik heb geen leedwezen en belief geene vergeving te vragen » zulks was het' bondig antwoord Den prokureur des konings poogende zyne denkbeelden tot den opperrogtcr weder te brengen toonde hein aen dat den vinger Gods de ontdekking der euveldaed bewerkte «Om ze aen te klagen voegde den magistraet er by hadden de uur n ooren en hebben de muren gesproken.» — Eenen schaterlach van Vandenplas antwoorde hierop Dan riep den ellendeling uyt « Zoo zoo muren die ooren hebben muren die eene toog hebben Waerlyk 'lis drollig Ik zoude welligt zulke muren willen zien T' is aerdig zeer aardig » Dit laatste bewys der verhardhei d van Vandenplas heeft aen de onderzoekende magistraten doen zien dat liet onnoo- dig was eene byeenbrenging welke geene vruchten dragen kon langduriger te maken en Vandenplas is weergeleyd geworden nae zyne ce[s Tvdciis de vier uren dat deze byeenkomst duerde beeft Vandenplas die steeds schertsend en spotsaclitig was slechts eens zyne koelmoedigheyd laten varen Het is op den oogen¬ blik dat den prokureur des konings hem zegde dat hy eenen kiel droeg toen by de moorden pleeg'de » Eenen kiel riep by in toorn uyt eenen kiel j nooyt droeg ik dat want mynheer ik ben geen boer » Den ui tslag der byeenbrenging wierd voorzien nogtans sprak Vandenplas sedert twee of dry dagen meermalen van zyne dood Dvnsdag nog had hy uytgereepen « Bali de guillotine bet is toch een tamely k zachte dood » Dan zich bedacht hebbende « Wat my "betreft zy zullen my op de Groote Markt niet krygen zy zullen er my niet krygen 11 Bevroedde hy dan een ontwerp van zclfsmoord of ver¬ hoopte by de boeting te ontgaen door alles af te loochenen — Het gevolg der byeenbrenging doet dit laetste vermoeden tamelyk gegrond voorkomen Ten overige ligtelyk begrvpt men liet svstema welk den allendeling aangenomen heeft By voortduring alles logenstraffende behoudt by zich nog eene kans tot redding voor hoe gering deze ook wezen mo¬ ge terwyl hy zyne misdaed volkomen bekennende eene ge- Wisse dood te gemoet loopt De zaek zal waerschynlyk opgeroepen worden in de sessie van liet bof van assisen welke den 17 january geopend wordt Als een voorbeeld tot welke ongelukkige gevolgen de hevmelvke wyze van procedceren in Duytschland gebruy- kclyk acnleyding kan geven wordt door sommige dagbla¬ deren het volgende verliaeld In het jaer 1838 brak eenen hevigen brand uyt te Hobein- hamein in het ambt Reine aenvankelyk noemde men dry / ik alles Hoe dat doet weynig ter zake Genoeg dat ik terstond myne borst van haer versiersel ontdaen heb zoo als gy de uwe cn dat ik die bclooning voor mynen moed niet eerder zal terugnemen dan wanneer gy uw certcckcn zult terug erlangen Omhels mv thans armen Jacques en gave den Ileincl dat ik u in het* vervolg zonder my te ver¬ langen de hand kan reyken Jacques overwonnen door de genegenheyd van dien bui - tengewoonen man barstte uyt in tranen en wierp zich in de armen van Pieter En gy Louise zeyde den kapiteyn byna met be- dcesdheyd Louise snelde toe cn terwyl Jacques op den schouder van Pieter geleund hem met geestdrift gadesloeg drukte Louise op beyde knicn liggende de hand van den kapi¬ teyn en bedelde dezelve met kussen Maer Pieter zonder het schoone mcysjc hetwelk aen zyne voeten lag te durven acnzien keerde zy zich naer Jacques en vroeg hem Zult gy haer gelukkig maken Jacques Wat zal ik anders antwoorden dan dat ik haer lief heb — Gy hebt gelyk Ik ga den Hemel smeeken om uwe liefde lot in de eeuivighcyd te laten voortduren • Wordt voortgezet
Gazette van Brugge 3/1/1848
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item