Back to top

Gazette van Brugge 3/1/1848 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
N 1 55 sfe Jaer I Maori dag 3 January 184 8 m tr v 1 v?- 1* GAZETTE VAST BRUGGE EN DER PROVINCIE WEST-VLAENDEREN Voor Staetkunde Koophandel en Letterkunde ONAFIIANGKELYKHEYD In Vcrschynt den Maendag Woensdag en Vrydag schryvingsprys — Voor Brugge 5 maanden fr 4-75 ct " Buy ten Brugge vrachtvry » 6-25 » Alle pakken en brieven vjraclilvry toe té zenden De persooncn die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden ■ -- 1 iv Mueiseu iieuueu wor De aenkondigingcn 2o centimen den regel onder de vyf j aenzoeht deze dags voorde verschyning van liet Blad regels een frank 1 ' • " laten toekomen te BRUGGE Overaigt van 1847 Het jaer 1847 beeft zyne loopbaengeeytidigd Stnetkundig beschouwd heeft men in den loop van hetzelve eenc duy- delyke belling nacr vryzinnige grondbeginselen kunnen ont¬ waren Maer ook welk akelig welk treurig jaer — Wie zal den moed hebben de optelling te doen van al de wan- bedrvven en schanddaden waer van wy ooggcluyge waren 1 • — Welaen heeren staetstellcrs doorpylt onze vuylpoelen telt onze ergernissen berekent onze ellenden Telt telt Afperssing verkwisting van staetsmiddelen logentael laf— hertigheyd ■ verraed afzettery diefte overspel dolzin¬ nigheid moord De opnoeming is lang Telt telt Doch wy die eene min akelige zending tot taek genomen hadden onderzoeken wy de overwinningen often minsten de poogingen der hedendaegscbe kunst tellen wy de wer¬ ken door de schilderkunst de toonkunst de letterkunde voortgebragt Hier is ten minste voor Belgien vergoeding — voor vreemde gewesten niets Dit jaer moest dan toch noodlottig aen alles zyn Maer bet is nu in den Niet Vergeten wy bet en hopen wy op beter dagen — Werpen wy nogtans benen blik in het voor- ledene en nemen wy in overzicht wat er wedervaren is om gewaarschuwd te zyn voor bet toekomende January Den eersten wenk tot beter leven by den acn- vang van het jaer kwam ons uyt bet Oosten by een bevel¬ schrift des sultans van den 20 werd den slavenhandel in bet turksch kevzerryk afgeschaft Of dit bevel in zyne volle striktheyd nageleefd is kunnen wy niet vaststellen — Uyt bet Noorden integendeel zagen wy voorschriften opdagen flic de laetsle sporen van een groot volk deden verdwynen Polen werd den 29 in de oostenrvkschc douancn-liuien in- gel-fd February De helling nacr vryzinnige staetkundige grond¬ beginsels ontwaekt eerst in Pruyssen en krvgt er zonder botsing een bestand dat men niet verwachtte den 3 worden de ryks-stenden in bet koningryk Pruyssen ingcrigt Hierin ziet men nogmaels den wyzen geest der duytsche onderdanen doorstralen " „ Maert Met deze maend zagen wy onlusten opdagen waervan sommigen kunnen verschoond en andere uytgclegd worden maer wacronder men er telt ofschoon van weynig gewigtigen aert die toch onvergceflyk zyn Zoo zagen wy een land in rep en roer brengen om de grillen eener dansse- res te voldoen en den vorst hare party nemen Lola Montès kwam te Beyeren aen gaf den toon aen de edelen dwons 1 i i i i ' O de ministers sloeg de onderdanen en dit alles werd door koning Ludwi met welgevallen beschouwd die Iiaer later tot ergernis van zyne geheelc hcerschappy tot gravin van Landsfeld verhief — Van ernstigeren aert was hetgenc dat men in Belgien moest verduren om reden dat de aenlcy- dende hoofdzaek de ellende was Arme misdachten zag men * Brugge en opvolgentlyk te Gent Brussel Luyk Ver- JTï 2 d ° VERVOLG II Op eenc der bovenste verdiepingen van een huvs gcle- i in de Plans he-Mibraystraet bevonden zich twee ar- edig gestoffeerde kamertjes welker muren behangen waren met voorstellingen uyt de veldtogten des Kcyzcrs Op den achtergrond van het tweede vertrek zag men eene trophée kunstig samengevoegd uyt cencn sabel ecnen degen en twee uniformen met eene grenadiersmuts daar¬ boven geplaetst Op den dag wacrop hetgeen volgt voe-vL waren twen persooncn in dat vertrek gezeten r daer een enkelen stoel slechts met een bed van ric- ■*en reyskoffer het huysraed uytmackte bevond uo eene zynde een jongman aen de voeten van den gezeten Die andere was een jong en schoon meysje st eenvoudig gekleed met blonde hairen en bruyne Kbrouwen en zeer zachte gelaatstrekken zy scheen t 3 diepe droefheyd gedompeld want hare tranen vloey- en neder op de handen van den jongeling wiens gewaed van een werkman kenteekcudc het was Jacques — En zoo heeft die Jood u daertoe ovcrgehacld I zeyde i meysje — Spreken wy niet meer daarover myne Lieve Louise viers Dinant en andere steden zich tot dadelykheden over¬ geven en aen plunderingen en verwoestingen zich pliglig maken — daden die bunnen toestand niet konden verbete¬ ren en waervoor zy thans in de kerkers moeten boeten \ oor de vlacmsche letlerkunde inzonderlyk was deze maend noodlottig Karei Ledcganck den liefsten den aenge- naemsten onzer vlacmsche dichters voornamen letterkun¬ digen en geachtcn regtsgeleerdcn provincialen opzichter van bet leeger onderwys in Oost-Vlaenderen verwisselde den 19 het tydelykc met hel eeuwige April lak voor tak verliest den corsieaenschen geslacht¬ boom zyne stammen en den Boom die een inaej lommer wierp over wereld-gedeelten is slechts nog een stack ge¬ bleven waervan men geen bloey meer te verwachten beeft Prins Lodcwyk-Napoleon-Achilles Murat zoon van Joachim Murat sterft den 13 te Florida in Amerika — Ook oenen vorst met roem en eer beladen eyndigd te Weenen den le¬ vensloop den aartshertog Karel-Lodcwvk Van Ooslenryk ecnen dapperen krvgsman en bekwamen veldoversten ' Me\ Nog alt d volgt de dood de groote mannen op hunne stappen eerst zagen wy de stoffelykc overblyfselcn der «re- trouwe dienaren van Napoleon Bertram en Duroc — nacr bet Paleys der Invalieden overvoeren en dan vernamen wy de dood van Ilieronymus Bonaparte zoon van den «re- wezen koning van Westphalcn Hicrby bleef bet niet ecnen man niet min vermaerd in zyn slach dan groote krygsbclden ecnen man die jaren lang de aandacht van geheel Europa tot zich trok eéneri man cyndelyk die door dc kracht van zyn woord een geheel volk in beweging bragt en in teugel hield — - Daniël OCónnelI — sterft te Genua in den ouderdom \an 73 jaren — Staetkundige handelingen dagen op ëii zetten Guizot aen 't hoofd der zaken iu-Frankryk — Dc porluge- scbe volksbeweging lydt ecnen schok door het verlies harer vloot doch liet oproerig vuer blyft steeds voortronken Juny Belgien op zyne beurt ondergnet in dcszclfs beheer eene staetkundige omkeering De vryzinnige denkwyze zwacyt als t ware den scepter De kiczingcn voor de wct« r e- vende kamers die op den 8 beroepen waren hadden sints lang de gebeele drukpers in beweging gebragt Het gevol« T der kiezing was zoodanig dat vier dagen na deszelfs afloop bet ministerie zyn ontslag gaf Men behoeft den aert der kiezing niet te kenschetsen hetrcsultaet zegt alles Hét land bleef echter lang zonder voogden want omwerpen is niets dan bcersclit er geestdrift maer na de overwinning koelt den geestdrift de koude redenering volgt op de overloopen- heyd en dan boort men menigmaal zeggen « Moesten wy daerom zoo veel geweld doen « Wat er' nu zal gezegd wor- Jen zal men later zien r de daden zullen dit teweeg brengen — Eene reek van schandaden volgen nu in Frankryk elkan- deren op vooreerst men belooft de weerdigstê ambten de gene van pair tegen geldelyke giften Groot gemor Men vcrschynt voor het pairshof Men wascht zyne banden Alen loochent en alles is afgedacn maer zyn zulke er«'er- nissen dan uyt den geest des volks gcwassche'n Doch d?t is nog niets Generaels en ministers komen voor de hooge vier- zclfs in weerwil van het opstuyven van Pietcr die zonder twyfel zal losbrommen als een vier-en-twintigponder ge¬ loof ik by myne eer dat my den gedancn stap niet be¬ rouwen zal — Ik voor my geloof dat gy zeer gekeerd gehandeld licht — Kom kom uw ouden knorrepot van een vader zal cr wel anders aen denken Overigens is bet immers geheel zyne schuld — Alaer bad gy Pieter niet bebooren te racdplegcn al vorens tot eene dergelyke daed over te gaen ' Ja dat is waer ook Picter is zoo fier op zyn peerdje wanneer het de eer geldt als den Kevzer op zyn vosje lly bad my door bet venster geworpen Nu het echter geschied is zal by zynen knevel been en weder stryken en er in berusten En inderdaed wat zou hy zeggen ik heb immers eenc plaets als pikeur by het postkantoor te Sois- sons Eene heerlyke plaets Wy zullen onze gelden be¬ sparen en zoo zullen wy langzamerhand die ongelukkige vyfduyzcnd franken afbetalen Wees maer gerust ik zal liet den kapiteyn wel aen zyn verstand brengen Er biedt zich alle dagen dusdanige gelegenheyd om geld te leenen aen Het is zonderbaer sinds eenige dagen heeft dien ouden satan van cenen Jood als een priktol om my heen gedraeyd overal trof ik hem aen cn voornamelyk by den tapper seliaer beschuldigd van omkooping cn van omgekochtlieyd en nog niet genoeg met deze dubbele schehnery komt een derde — die uyt haet van niel genoeg by de troggelary ge¬ wonnen ie hebben zyne medemakkers aen den regter over¬ levert Dit luvkt de deur aen alle bedenking Kunnen zulke daden uyt de i'aem'der natie gcwisclit worden en dan nog eene natie die ons den toon wil geven Zy zyn om hunne snoodlieyd gestraft laten wy bun verder niet ^ede July In bet driftig Italian begint ook den staatkundigen stroom op te wellen doch alles bepaald zich tot eenige luvd- ruebtige belooningen van den kant van bet volk en eenige veranderingen in den regeringsvorm van den kant der vor¬ sten gevolgt door den afstand van de hcerschappy van een vorst van minderen rang den hertog van Lucca " Augustus De versehillige opstanden die Polen beproefden en die dat land telkens noodlotlig waren hebben andermaal een aantal voorname familien \oor den regter te Berlvn ver¬ gaderd Zoo veel moed een beter lot weerdig moet in den kerker vcrkwynen Dit zyn dc omwentelingen van den uvt- slag hangt alles af ol men is vorst of men is misdadiger — - Na vyf-en-zestig dagen weduwesehap herneemt Iietbelgisch ministerie zynen stand men kent reeds de mannen die liet huwde Alaer iu den gemoedc gesproken welk zyn reeds do daden die voor ben pieyten — Jloordcn en zellsinoorden iu hooge standen komen Frankryk bedroeven eu stellen dejus- ticie bn\ten magt om de zamcnleviug te vreken September Alinder dan ooyt «paarde dedood dc vorstelyke huyzen en de beroemde maumji Weder zag men vallen de prinses van Leucbtenberg nu vorstin van Ilolien-Zollern- Heehingen den grooten griekschen staets-minister Colletti den franseben marschalk hertog Rcggio en den aerts-hertog Palatyn van Hongarien voegt li er bv den franscbcn schry- ver Soulie — De staetkunde die een weynig bad "erust herneemt haren gang Lodcwyk-Pbilips zendt zyn zoon als gouverneur naer Algerien Guizot neemt bet voorzitterschap van den raed der ministers en Soult treedt in rust niet den tytcl van marschalk-gcnerael van Frankryk — In Bel"ieu volgen te Brussel dc wctenschappelyke vergaderingen eikan¬ deren op October De 'woelingen die Zwitserland bedroeven beko¬ men meerdere om meerdere uvtbrcyding Oorlogs-verklarin- gen worden uytgezdnden fortuynen worden ontzet fami¬ lie-banden worden verbroken ie natie staet tegen elkander over gewapend cn woedend Wacrom Den slag geleverd en eikanderen verminkt en verarmd wat zal de gevolgtrek¬ king zyn Betalen Echter den slag is geleverd en de zeven steden van het Sonderbuncl zyn in de magt van bet verbond gevallen Hier in ten minsten verschild de zack van Zwitser¬ land met de gene van Italian dat men in Zwitserland tot cenen uytslag gekomen is,lcrwyl in ltalien alles op een zeg¬ gen cn herzeggen uytkomt November Den keurvorst van Hessen-Kassei en den her¬ tog van Anhalt-Koethen betalen ook den tol aen dedood — Een feyt waerin Belgien den voorrang neemt op andere gouvernementen komt deze maend ook tot stand bet is Yervl ik heb hern over myne belangen gesproken • en zoo van bet een op het ander komende heeft hy my dezen morgend gedurende dc afwezigheyd van Picter' de zaek voorgesteld Jacques ik schrik voor de terugkomst van den kapiteyn — Ik ook wel een weynig maer dat is hetzelfde gy zaegt het immers Louise ik kon zoo niet langer le¬ ven ik werkte niet ik vergat te drinken en te eten dat kon niet langer duren Gy weel bet nog niet maer ik heb my gisteren avond van het leven willen beroovcn Picter was bv my dien heeft my eenc boetpredikatie ge¬ houden is boos geworden cn ik heb hem niet willen aenhooreu Had by my dezen sabel daer niet ontrukt dan was het met Jacques uyt geweest Bekent Louis dat deze liefde welke ik alzoo tegengewerkt zag my byna bet leven gekost had Pieter trad op dit oogenblik binnen Een blik welke.il hy op dc trophee sloeg verklaarde hem alles Het kruys van Jacques was er niet meer Zyne eerste beweging- was den degen van den wand te rakken en met bet opgeheven lemmer op Jacques toe te snellen maer zyng ontroering belette hem en hy moest zicli aen de leuning van den stoei vastklemmen terwyl hy naer de borst van Jajpuès zag Den soldaet sloeg de oogen neder Louise iu tranen badende avildc zicli fusschcn beyde V V • • r.h
Gazette van Brugge 3/1/1848
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item