Back to top

Gazette van Brugge 31/12/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
zekerde middelen bezitten om alle deze hinderpalen te over¬ komen en om aen alle zcdelykc en stoffelykc belangens van ons bemind vaderland te voldoen Laet ons kloekmoediglvk volgens de Cbarte liet maetschappelyk leven en alle zyne beginselen handhaven Laet ons getrouwelyk volgens de Charte de openbare vrvhedenen hunne ontwikkeling waer- borgen Wy zullen aen de geslachten die ons zuilen opvolgen het pand dat ons toevertrouwd werd onbesmet ter hand stellenen zy zullen ons zegenen om het gebouw onder welks schaduwe zy gelukkig en vry zullen leven gesticht cn ver¬ dedigd te hebben » Deze redenvoeriug wordt met Leve den koning beant¬ woord Den minister van binnenlandsche zaken na de bevelen van den koning ontvangen te hebben verzoekt de gekoze¬ ne en herkozene gedeputeerden om den eed te ontluyken Den zegelbewaerder berigtdat de jaerzitting van 1847- 1848 hernomen is Den marsehal k-gencracl Soult bevond zich in de zitting hv zat aen het hool'd van den bank der marschalken TYDINGEN UYT ALGIERS NEDEHLAEG VAN ABD-ÈL-KADER De lydingcn door den Ackbar dicsacngaénde medegedeeld luvden als volgt "« Abd-el-Kader- wiens treurige gesteldhcyd gekend is met zyne deïra ingesloten en beroofd van alle levensmidde¬ len hetzy in koorn hetzy in gcerstc heeft een wanhopig besluyt genomen Gecne hoop op redding meer ziende dan in ecne stoute pooging zoo heeft hy voorgenomen bet naestc kamp onder bevel van 's keyzers zoon aen te tasten Zelfs heeft hy zoo men verzekert aen zyne Arabieren verklacrd dat zy die den moet niet gevoelden om zich aen zyn nood¬ lot te verkleven zich mogten overgeven aen de Franschen ic lly koos den nacht van den 1 1 tot den 12 december om het mnrrokkaensch kamp aen te tasten Iriderdaed van den avond van den 11 af stelde hy zyn voetvolk in optogt weldra wierd hetzelve gevolgd door zyne ruytery Ily had ccnen helschen list uytgevonden om de Marokkanen te ver¬ schrikken en vervolgens het wanorder te baet te nemen Hy had zich doen voorafgaen van kemels met pek en terre be¬ streken en welke men moest in brand steken by bet naderen van het kamp Men oordeele over den sclii'ik en het wanor¬ der welke deze dieren zouden veroorzaekthebbcn brandende naer de tenten en nacr de soldaten loopende Dezen list welken doet berdenken aen de stoulbeyd en barbaerscliheyd der oude Numidden had gelukkig den verwachten uytslag niet « De zonen van Muley-Abd-er-Rahman hadden van wege bespieders alle de schikkingen van Abd-el-Kader vernomen en waren overeengekomen om zyne ontwerpen te vervdelen In hel mai'okkaensch kamp komende vond Abd-el-Kader hetzelve volstrekt verlaten in zyne verwaenheyd dacht hv ongetwyfeld dat zyne vyanden hem niet hadden durven af¬ wachten lly plunderde hel kamp uyt cn wachte den volgen¬ den dag af om zynen togt voor te zetten echter boe groot moest zynen schrik wezen als hy by het krieken van den dagcraed alle de hoogten rondom de valley waerin het kamp neergezet was met Marokkanen bezet zag li Aldus door overmagt ingesloten vond hy geenen ande¬ ren reddingsmiddel dan liet doorbooren der linie welke hem insloot onmiddelyk zond hy zyne ruytery uyt om een ope¬ ning te maken Ily slaegdc daerin doch moest zulks duor betalen want de doorbreuk koste hein ongeveer 250 ruytcrs welke hy op liet slagveld liet Verscheydenc opperhoofden bevonden zich onder de gesneuvelde» i Hy wilde dan terugkceren naer zyne deïra en by de geslachten waerop hy meende nog te mogen rekenen doch weldra wierd hy gewacr dat de rigting welke hy genomen liad hem dacrvan verwyderde in placts van er nader te ko¬ men ban was hy gedwongen op zyne stappen terug te kee- rcn Groot was zyne inoeytc om met liet iveynig volk dat hem byblcef de oevers der Moulaïa te bereyken i Eyndelyk men verzekert dat 's emirs deïra uytgeplun- cn tc ieole gevangen gemaekt wierd Alles strekt dan om te doen gclooven dan zyne gesteltenis thans geenc de minste hoop meer overlact Hetgene deze veronderstelling no- meer bcwyst dit is dat zynen broeder Sidi-Mustaplia den°aman heeft doen betrachten bv generael Lamoreière tevens ver¬ zoekende dat men hem ecne placts zoude aenwyzen waer hy voortacn veylig kan leven Vaerwel Jan Ladcwyk ik wil liever sterven Picter keerde zich naer de deur Den baron fronste ligtelyk de wenkbrouwen — Dit is dan uw laetste woord zeydc by Ja was bet antwoord — floor Pietor uw dood zal Jacques geen centiem rvker maken terivvlg y hem integendeel kunt doen huwen en hem zyn vader doen behouden Pïetcr streek met de hand over zyn voorhoofd wnervan de zweetdroppel en afparelden maer hy deed weder ecne schrede nacr de deur — Welnu dan gasterven riep den baron metoverhaes- ting ga de moeder vail Jacques opzoeken zy zal u afvra-en wat gy voor het gclyk van haer kind gedaen hebt Pieter keerde zich plotselings om Zyne gelaetstrekken droegen de spooren van den wreedaerdigen kampstryd welke er in zs n hert gevoerd werd Zyne oogleden wacr- aen nog een tracn glinsterde waren strak cn half gesloten zy ne lippen heefden en eene loodkeurige bleekheyd bedek¬ te zyne wangen Den baron scheen niet anders te oudervin- dnn eene ligte angstvalligheid hy zyneu aenblik Het pleg- tig oogcnblik verscheen eyndelyk Pieter oopende langzaem zyne armen cn hief ze op de beydc handen op zyn voor¬ hoofd kruyssende — Myn vader zevde hy gy zyt op uwen tachtigjarigen lecflyd nog niet het aengezigt naer den vyand gewend ge- « Den generael zoude hem geantwoord hebben dat hy maer behoefde naer liet kamp te komen dat de edelmoedig- hcyd van het l'ranscli gouvernement hem hetzy in Algcrien hetzy in Frankryk een ecrlyk bestaen zoude verzekeren ja zelfs dat het zyne reys zoude vergemakkelyken indienhy ver¬ langde zich in Mekka neer te zetten i liet schynt dat den emir zich vlvtig had toegelegd om eenige aenhangers hy het marokkaensch kamp teverwervcn maer dat zy ue verstandhoudingen gekend waren door den keyzer Ook alswanncer Bou-IIaniedi door Abd-el Kader afgezonden te Fez kwam onder heseherming van marabout Sidi-el-Hadj-Larhi die nogtans veel invloed uytocfent ont¬ hield Abd-er-Rahman zich geenszins van hem in hechtenis te houden Abd-el-Kader meende ongetwyfeld hv het verne¬ men dezer tyding dat al zvne ontwerpen ontdekt waren dit vermoeden cn zyne uvtnemende armoede zullen hem dan naer allen schyn overhaeld hebben tot de wanhopige on¬ derneming welke zynen ondergang moest voltrekken « Men zegtdat zynen broeder Si-Haïd die in de deïra ge¬ bleven is insgelyks aen de fransche overheyd heeft gegblire- ven om zich te onderwerpen Niets bewyst heter dat' de too- verkracht welke Abd-el-Kader tot heden uytoefende voor eeuwig lervallenis en dai hy geenen nobdlottlgen invloed meer zoude kunnen hebben » Wy verzoeken aen den heer eygenaer van den Standaerd zeer vriendelyk van geene brieven aen ons adres gezonden maer door "onoplcttenheyd der com- missionnarisscn misdragen meer te openen en achter te houden zoo als hy heden gedaen heeft neen maer de goed- lieyd te hebben de zelve ons toetezeuden zoo als wy heden morgend hem ccnen brief aen zyn adres ook toegezonden hebben BURGER L Y K E N STAE T VAN BRUGGE Huwelijken van den 29 december Antonius Verslraete leersemaker niet Albertina Coussens zonder beroep D'hecr Bernard us De Raddere blocker met Joufv Rosalia be Ketelaere strykster Franciscus Galles schoenmaker met Sophia Van den Berglie naeystcr Joannes Fockenier timmerman met Louisa Roose wasschers Jacobus Dliondt biervoerder met Sophia Cogge herber¬ gierster Dominions Houvenagcl zieken-oppasser met Isabella De Busseher kantwerkster Huwelijk v n den 50 december Josephus De Waele werkman met Theresia Van Loo dienstmeyd Overledenen van den 28 tot den 50 december 28 Paulina Breemeerseh oud 5 jaren overleden op liet lioogsluk li 12 n° 12 Louis De V ilter hocdmakcr oud 54 jaren geboren en wooiiende te Brugge Hoogstuk B 12 n" 45 in huwe- lyk met Joanna Clicteur overleden in de Maria-straet C9,u° 8 Julianus De Ketelaere oud 10 maenden overleden in de Vlaming-straet E 1 n° 5 29 Fredcricus Landuyt werkman oud 18 jaren geboren en woonende te Meulebcke ongehuwd zoon van Loon hy Francisca Sahhe overleden in dc üooy-straet B 8 n° 47 Maria Van der Donekt kantwerkster oud 45 jaren ge¬ boren en woonende ta Gent weduwe van Josephus Colriau overleden in de Werkliuys-str C 14 11° 100 Leonardos Sarlet werkman oud 50 jaren geboren te Gotthem woonende tc Desselghem ongehuwd zoon van Joannes-Baptiste by Rosalia Michiels overleden ia de Wcrklinys-straet C 14 11° 100 2 Geboorten BEKENDMAKING EN mnm vg\;iiTig\ Door het ministerie en onder da directie van den Notaris H l T SE te Zedelghem Maendag 5 januarius 1848 te Zédelghem op de grondgoe sneuveld gy weet hoe groot het offer is het welk ik brengt Na deze woorden gezegd te hebben deed hy zyne unifor- mas open en mackte het ordenlint los dat liet kruys op zy¬ ne borst hield vastgehecht er dit byvoegende — Ik zweer dat ik niet eerder de zigtbarc teekeneu van mynen betoonden moed zal dragen dan na de schuld te hebben nfgedaen die ik op dit oogenblik voor het geluk van Jacques mynen arngenomen zoon aenga - — Nu hestael er riep den baron dronken van vreugde tusschcn ons eene wederzydsclie waerborg voor ons stilzwy- gen uw gelieyin dekt myn gelieym uwe eer is liet onder¬ pand voor mync eer Pieter glimlachte met verontwaerdiging — Wanneer zal ik den koopprys kunnen ontvangen Den baron trok aen de hel — Is Joel reeds terug vroeg hy aen Jerome die binnen¬ trad — Zoocven is hy gekomen mynheer en regtin zyn schik zoo hy zegt u van dienst te hebben kunnen zyn Den karrferdienaer drukte op de laetste woorden tcrwyl er een liatelvke grimlach over de lippen van den baron zweelde die terstond hierop hernam — Gy hebt liet gehoord kapiteyn er wordt van Joel gesproken een vriend van ecnca uwer huysgcnotcn indien ik my niet bedrieg deren van den eerw lieer kanonik De Blaiiwè Mr Join's èti Kaiel de Klerk 80 koopeu zware Eyken Booinen en 10 koopen Ta ill se Maendag 10 januarius 1848 te Zedelghem Op d'hofstede san Jonkheer Van Outrvve-d \dewalie bewoond door Karei De Coninck en andere 70 koopen Eyken Abeele VVilge en Popelierc Booinen waer onder eene zware molen-as Dynsdag 1 1 januarius 1848 te Lophem op liet kastcelgoed van Mlier baron De Vrière gouverneur van Namen 150 koopen Laillie 30 koopen Beuke Boomeii en 0000 drooge en groene Sparre-Busschen Maenda'g 17 januarius 1848 te Jabbeke op d'hofstede van madame weduwe Ryelandt bewoond door Pieter Logghe van /O koopen Eykeii Esschen Beuken en ander Boomen waer onder Eyken van 8 voeten dikte Men begint telkens om een ure fix namiddag en de vergade¬ ring by koop een VEMIITliiY TE JABBEKE Boor den Notaris LAUTERS aldaer 1° Op vrydag 7 januarius 1848 1 ure namiddag in be¬ hoeve van Mynheer Van Caloen-Van Ockerhout te Brugge 45 koopen TAILL1E-HOUT wacronder vele straet-Perssen en goed voor hakkers staende in zynen bosch by d'hofstede ge- bruykt door Karei Sanders langst den Thouroutweg En 2" Op donderdag 13 dito 12 uren 's middags in be¬ hoeve der weduwe en kinderen van wylen den oud-burrge- meester Raes 9 Koopen Taillie-hout 51 koopen Sparren van eene pytstekende lengde vele tot 4 voeten dikte en 52 koopeu zware Eyken waerouder eenen molen-asse en vele dienstig voor kuypers zware fyne Olms byzonderlyk eenen van meer als 50 voeten lang en boven de 8 voeten dikte Esschen Wil¬ gen en Achtkante staende in hunne bosschen en op d'hofstede- laudeti noord by 't dorp groots liooii-iraim TE OOSTCA A Maendag 24 Januari 1848 van 1 lire nanoen JP| Venditie op d'hofstede gebruikt door d'br D'Hoore-De y-ïj'j Rudder oost hy de vaerd en Moerhrugge van HZ 64tltJÏ»*EN extra groole Canadas- Eiken- Wilgen I en Populieren Boomen De vergadering op d'hofplaets / ietaelhaer by de Zaekgclasligden M l DOE en VAN RE FBROUK te Oostcamp BEYERHOVTSYKHLiD AEXZIEINELYKE OPENB 1UE VERPACIÏTLXG VAN GHONDER Maendag 10 Januari 1848 zeer juist van 9 uren 's morgens zullen Burgemeester en Veldbeeren Regeerders van den Beverhoutschen-Velde overgaen tot de Openbare Verpachting van verschelde groote partien vrugtbare GRONDEN deelma¬ kende van dezen velde en zich uitstrekkende op deszelfs gehee- len omkring om door de pachters aenstonds in Zaeilanden ge¬ maekt en gebruikt te worden geschikt iu loteu t'elks gerief Daer er reeds 1(3 van dezen schooncu gemeeneu Eigendom door de zorg der Administratie van den velde in culture ge- bragt is en goede lauden opleven is deze nogmacls eene schoone gelegenheid ora dc geregtigde aenborgers la uil te ver¬ schaffen en eene menigte der lydende volksklas door werk durende liet wiutersaisoen ter lnilp te komen De vergadering in d'herberg dan Doorn beoosten liet veld Vastgesteld iu vergadering deu 20 december 1847 Dan Burgemeester- V oorzitter By Bevel J 15 COENE De Secretai is- Tresorier J C 1)E CALUWE — Joel den Jood 'lat is een bekenden van Jacques wa" mede ik hem niet geluk wenscli Thans echter begryp ik dc nauivkcuriglieyd uwer inlichtingen — En gy kunt er hem niet genoeg voor danken want hy was liet die my gisteren avond uw bezoek en de reden daervan heeft acogekondigd en hy is het ook wien ik ter stond met de vyf dui zend franken belas hebt daer ik zeker was dat wy wel op de eene of andere wyze elkander zou¬ den verstaen Zoodat ik u kan inededeelen kapiteyn dat de som zich reeds ten uwen bevindt — Ten mynent wat beteekend dat is dit weder een verraed — Kapiten ik verdien deze belediging niet i ik geef u mvn woord van gewezen officier veu deu Keyzer dat het geld zich ten uwen huyze bevindt en dat Joel zelf liet er heen heeft moeten brengen Overigens ben ik gereed my voor zyne eerlvkheyd verantwoordelyk te stellen Picter hield niet langer aen Hy sloeg zyne oogen nog eens naer het tafeltje waerop het roemrvke kruvs schit¬ terde en zette stilzwygend zyne polieicmuts op Vervolgens verwyderde hy zich zonder den groet te beantwoorden waermede den baron hem met eene gomaekte bevalliglieyd liet afscheydsteeken gaf — Jeróme riep de la Morinière zoodra dc deur achter Picter was toegevallen Jerome Ik wil dat binnen een uer niyuereyskoetsover den weg nacr Touraiue vliege Ga Wordt voortgezet
Gazette van Brugge 31/12/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item