Back to top

Gazette van Brugge 31/12/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
UÏT ER 'HAND TE PACHTEN $ om in gebruyk ervan te komen met 1 october 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en II §4-85-43 C G 80-0-0 R.y.and en vette Gars te Couckelaere en Keyem Titans in liiier.van Pieter Carboncz Voor de Conditiën zieh te adresseren by den Notans DELPLACE te Iiiugge Floogstraet ITT DE HAND TE KOOP Eene HOFSTEDE bestaande in Woonliuis Schuur Bakkeet en gevolgen met de nombre van 8 bunders 95 roeden 70 ellen Bouw- en Weiland gelegen in de Isabella-P older gemeente Aardenburg bewoond door J.' De Brouwer Nadere informatien te bekomen ten kantore van den Notaris LE NOBEL te Oostburg 4." district Zeeland Eene drie jaarsche Zwarte HENGST te koop by PIETER BACK te Schoondyke provincie Zeeland De Notaris VAN ELSLANDE residerende te Beernem zal op donderdag 6 January 1848 ten 1 ure namiddag t n ver¬ zoeke van M F Dn Jardin batikier te Brugge oveigaen tot de openbare verkooping van 23 Koopeu TA1LL1E-ÏÏOUT 69 Koopen Drooge ROLINGEN 1 0 Koopen « BUSSCHEN by zv» kasteelgoed te Beernem langst den W yngliensclien steenweg 2." Op woensdag en donderdag 12 en 13 january 1848 telkens oin I lire namiddag ten verzoeke van M Van Seveien vice-president der regtbank te Brugge van 230 Koopeu sclioone en zware Beuken BOOMEN Olmen Essclien Eykeu Abeel en Wilgen en Larixen gevelde Masten dienstig voor kepers Iloppe-Persen Vermack- en Boon-Persen voorts Snoey- en Panne- Busschen In den Voddeubosch ter gemeente Beernem wyk Zuydamme SC II O ö Ë VEND1T1Ë m w ES PfcAMTSOESEW ^ TER DIRECTIE VAN DEN DEORWAERDER LOUIS COP PENS te Dixmude Op woensdag 5 jatiuary 1848 te Vladsldo rn den V dlcntyn- Bosch toebehoorende aen M'her den baron De Pcellaert-De Steeumaere te Brugge openbare Verkooping van 1 58 Koopeu schoon Elzen- en Evken HAKHOUT zeer dienstig voor de bakkers alsmede voor latten en bandroeden Eu 2." 20 Koopen Eykeu PLANTSOENEN zeer dienstig voor iatleperssen luldperssen enz l)c vergadering oin 12 uren 's middags op d'hofplaets van den boscliwagter Pieter Vanbesien Op gewooue conditiën en tyd van betaling behalve door de koöpers bekende vermogende ntedekoopers te stellen Elk zegge liet voorts Zeer belangryk Berigt GROOT HERTOG OOI VAN BADEN van veertien Miljoenen guldens makende met de o 1/2 p °/ 0 intrest ongeveer 3 JÏIOÖËNËA Verdeeld in pryzen van ƒ50,000 of 40,000 en zoo voorts tot ƒ42 volgens plan De origineele actiën ran vijf francs en de plans zullen te bekomen zy n in de Sint-Jooris-slraet sectie E 18 n° 21 te Brugge alwaer men alle inlichting diesaengaende zal konneu bekomen De aenslaende trekking zal plaets hebben den 29 februarius 18,8 P S Dc sluyting den 26 februarius 1848 Te bekomen by L.-B IIERREBQUDT Boekdrukker en Boekver kooper op de Èyer-Markt STISWER- EN PLAK-ALSIANACIIÈ Voor 1848 in 't groot en kieyn Debit Verders zyn by den zeiven te bekomen AGENDA of TABLETTES DE POCHE voor 1848 AGENDA BEEGE of MEMENTO JOÜRNALIER CALENDBIËRS de Bureau als ook alle slacli van Registers Journals Grootboeken en Ca¬ hiers in groot en kleyn l'ormaet Kerk- en Gebeden-Boeken in liet fansch vla much en latin Dit alles aen de vourdee- ligste Pryzen ~ VËNDÏTIEN Maendag 3 january 1848 om tvren te St Amines ep d'hofstede Tanden gc'bruykt door sieur Pieter Slembroeck he- hoorende mej Annette Van Caloeu 20 koopen sclioone laillte en 40 dito Essclie Abeele en Beuke Boomen Dynsdag 4 dito om 12 uren te St Andries by d'hofstede vanJh Knalt voor mev douairière baronnesse Mortier oO koopen Taillie 25 dito Sparre Persen '10 dito Beulingen 3000 groene Sparre drooge Snoey- en Brom-Busschen Woensdag 5 dito om 10 uren voormiddag te Jabbeke en Zerkeghem voor mher J Van Der Gracht- D'Eeghem 40 koo¬ pen Taillie 40 dito Beuke Abeele en Eyke Boomen waer onder eenen molenas en pestels ^ Den zeiven dag om 12 uren te St Michiels goed Tille- ghem voor Mltercu Baron Eebailly de Tilleghem 50 koopen Taillie 50 dito drooge Sparre Beulingen 3000 drooge Eyke en Beuke Snoey-Busschen mits Fasseel en Blokken Donderdag 6 dito om 12 uren te St Michiels 1." by het Kleyn Ri/ssel voor Mbereti Dc Laage en erven Van Lede 2." aen het kasteel van L Van Nieuwenhuyze 100 koopen zware Eyke Olme Esschc Abeele Beuke eu Achtkante Populiere Boomen mits sclioone Taillie Vrydag 7 dito om 12 uren te Lophein en Zedelghem voor Mher J B " Van Ockerhout en L Van Nieuwenhuyze 20 koopen Taillie 20 dito Beuke Essche en Wil ge Boomen 4000 groene Masie fei» Taillie Busschen mits 25 koopen Sparre Perssen Den zclven dag om 12 ueren te Stc Kruys in de Malle- busscheu voor mevr gravinne de Carnin en mher den baron de Coulemont 50 koopen Taillie eu 40 dito zware Boomen mits eene partie Brandhout Maendag 17 dito om 12 ueren te St Picters by liet dorp aen het kasteelgoed van jher Baepaert-de Grass en op het hof¬ stedeken van Karei Fac 50 koopen Olme Essche Accacia Achtkante Populiere Ahcele en Eyke Boomen ten meerderen deelc van 2 tot 3 meters dikte eii van 15 tot 20 ineteis lengde mits 4000 drooge Keersclaerc Busschen Blokken en Fasseel Dynsdag 18 dito om 12 ueren te St Michiels rond het kasteelgoed van wylen mevr baronnesse Van Borsel 60 koo¬ pen Eyke Taillie 'Beulingen Fasseel zware Beuke Linde en Platane Boomen 3000 Taillie- eu Mastc-Busschen en 40 koopen Sparre Persen eu extra zware Sparre Boomen Woensdag 19 dito om 12 neren te St Pieters op d'hof- steden van Karei Venneere P de Coussemaeker en Jacob Vlaemynck belioorehde Mher deKerkhove-de Naeycr en joufv Mullier 100 koopen zware Eyke Essche Olme Achtkante Populiere Beuke Abeele Appelaere en Keerselaere Boomen Betaelbaer by L VAN NIE U fVENH U YZE te Brugge V Ë 131 U IT I E ft VAN Taillie en Boomen Ti VLADSLOO BOVEKEUKE EN COCCKÈLAERE 1° Dynsdag 4 january 1848 te Vladsloo 111 den boscb de 8 Gemete in den houw genarmd Waelcusnest in behoeve van den edelen heer burggraef de Croeser-de Berges en mher Jean de Croeser-Van Caloen 80 koopen schoon Tail lie-liout waer onder Latteperssen eu Bandroen eu zeer veel schoon Bakkers¬ hout De vergadering op d'hofplaets der kinders Andries Van Overbeke te Vladsloo > 2° Zaterdag 8 january te Bovekerke in den Pastoorsbosch in profyte van m'her Van Ockerhout 50 koopen schoon Taillie- hout waeronder veel Latteperssen en Bandroen De vergadering op d'hofplaets van den boscliwagter Ivo De Waele 3° Vrydag 14 January te Vladsloo in den bosch bet Gras¬ veld langst de nieuwe dreve tusschen den steenweg van Dix¬ mude op Thourout eu deu brugschen heerweg iu hehoeve van mynheer Jules de Serret 9ö koopen schoon laillie-houf waer onder Latteperssen en Bandroen eu veel Bakkers-hout Dc vergadering langst de nieuwe dreve 4° Zaterdag 15 january te Vladsloo langst Liehaertsdreve in profyte der erfgenamen Van Moorsel 50 koopen iaillie- hout waeronder veel schoon Bakkers-hout De vergadering op d'hofplaets van den boscliwacliter Pieter Van Overbeke * En 5° Dynsdag 25 january te Couckelaere op d'hofstede- landeti gebruykt by sieur Bernardus Sys tevooren de weduwe van Pieter Hemeryck by d'herberg de Bellut/e langst de kalsyde van Beerst naer Wyncndaele in profyte der voor¬ noemde heeren erfgenameu Van Moorsel 57 koopen Boomen besta'ende iu Eyken voor molen- scheeps en timmerwerken scholingen en balien alderschóonste Olmen van 7 a 9 voeten dikte en eenen zeer sehoonen Essclien dienstig voor wagenma¬ kers en meubelmakers sclioone Abeclen om te zagen eu ver- scheyde koopeu Brandhout De vergadering op d'hofplaets van Bernard Sys T'elkeu dag zal men beginnen verkoopen orn 1 ure precies namiddag." Op qcwoone conditiën en tyd van betaling betaelbaer by VA N DUO MME -DAS ON V1LLE te Eessen Elk zegge het voorts Te Pachten Een HUVS dienende voor Zilvcrsmidts-Winkel staende in de Geldmuut-straet sectie 1 21 n.° 22 te Brugge laetst be¬ woond door M.' ne Uanssens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERHOUDT in de Hoog-straet te Brugge Liagence pour le transport des marchandises sur le Chemin de Fer du Nord dirigée par M Lévy ine Basse du Rempart N.° 52 a Paris se charge d'expédier avec célórité et économie par voie de chemins de fer on de bateaux a vapeut' toutes espèces de marchandises articles de message- rics etc eu destination du uord de la France del Angleterie dc la Belgique de la llollande de la Prusse de FAIlcmagne et de la Suisse Cel établissement fournit a MM les royageurs tons les renséigncmens qu'ils peuvent désirer sur les services et sur les tarifs po.tr ie transport vers ces divers pays 8368j KOOP 11 A N D EL Antwerpen 30 december Granen De daling is in de Tarwe niet voortgegaen gedu¬ rende de week eyndigeiule den a5 december naer er heeft eene ligte opbeui iug plaets gehad Den gemiddelden prys is bepacld op Its 22-66 dus 7 c booger In deRoggeis de da- 1 i ««» voortgegaen 5 dezelve geldt gemiddeld Irs 13-^5 dus oó c minder — Koloniale Goederen Gisteren werden uyt der hand verkocht 5uo kisten witten Havana Suykcr aen onveimel- deu juys en in openbare veyliug 70 kisten Batavia aen fis 14 1 12 a 27 3[j — Er had ook eene' openbare veyliug van Jlessiua-Fruyt plaets wacrby 5oo kassen zoete Appelsineii aen fis q t|4 h > 4 ' | 2 werden verkocht en 5o kisten Citroenen aen frs 10 i [2 a 12 alles per kas en iu consumtie Wissel-Cours vim Parys van den 29 december 3 ]» °|o 23 ilccembvr ir 76 60 5 i» °i ' 16 niiiert 1 17 DO Cours van Amsterdam van den 28 december \Y erkd \ sclmld Ainorlisalie-Sv mlikaet Haink'l-Maetseliappy • 54 3|4 na U|ii 163 1[8 Pryzen der Granen Oliën en Koeken le Ryssel tan den 29 december Soorten fCoolzaed ÖKilliette Itl g* Sltuicl' loVnzaed Cameiine Kcmpiaed OLIËN de hectoliter 87 2o & 0O 00 HO oi a OO 00 00 00 é 00 00 86 00 a 00 00 88 25 a 00 00 00 00 h 00 00 GRANEN de hectoliter — N 24 00 a 27 00 25 00 a 29 00 00 00 a 00 00 24 00 a 26 00 20 00 a 23 00 00 00 a oo oo HOKKhN de 10 > ki'oijr 15 25 a 16 50 15 oo a 00 00 1)0 00 a 19 00 17 60 14 50 0' 00 21 60 00 00 00 00 Markt van Vcurne van den 29 december Middenprys dor granen per zak van 145 liters Tarwe fr 26 50 a 30 -5:' i'.\ Oogge Ir 18-00 a 19-00 e.- ieeistc Ir 16-50 a 1/-60 c j Haver IV 11-00 a 13-00 c.* Ooonen fr 19-60 a 21-60 no v ZEE-TYDIN GEN Gisteren 3o is in de have van Biugge aengekomen de ba- ovtrsche kolF Ayne/a Juliana kapilcyn IJlbeitus kumende in Riga met zaeylynzaed aen Piesens-Taffin OOSTENDE 31 december Aenkomsten van den 29 en 30 december De belgisehe brik Eugene kapiteyn Belsmoorlel van Li¬ verpool met zout en diversche goederen de hanoversche kolf Ayneta Juliana kap Ulbeilus van Riga met zout en lyn- zaed den hollaudscheii bum Jomjen Gysberl kap Boen veld van Scheveuiugen met baring den hollaudscheii Lom Pitro- nella Fierrnan kap Haasnoot van Katwykinet haring de engelsche male Onyx van Doever met de korrespoudentie en 23 passagiers lnteiigelsch stoomschip Triton kap Taylor van Londen met diversche goederen en 7 passagiers de belgi¬ sehe sloep Neptune kap Kdniens van Louden met diversche "oedereu deu belgischen schooner Procidentia kap Lams y an Liverpool met zout eu diversche goederen de belgisehe kod Vrouw Elisabeth kap Clasen van Bordeaux met wyn de belgisehe male Ville de Bruges van Doever met de korres- poudeutie en 19 passagiers Uytgevaren ITct engelsch stoomschip Sir Edward Banks kap Ovenden naer Londen met diversche goederen en I i passagiers de engel¬ sche inale Violet naer Doever met de korrespondentie 7 passagiers en t voilure den hollaudschen hom Pieternella Fierman kap Haasnoot naer Schevenmgen met ballast den liollandschen bom Jongen Gysberl kap Boereveld naer Scheveningen met ballast de eugelsche male Onyx naer Doe¬ ver met de korrespondentie en 21 parssagieis ANTWERPEN 30 december Aenkomsten van den 29 en 80 december De deenschen schooner Arnold kap Jensen van Riga met lynzaed den deenschen ever F rau Gesa kap Koppelmann van Swendsborg met garst — Beneden de rivier de belgisehe VoK Eut/ene van Hul de meckleinburgsche brik Me/a en Max van Riga de noordsche brik Christian Ayathon van Gothemburg de zweedsche bark Moppet van Gothemburg den engelscheu schooner Clipper van Londen de hanover¬ sche keif Twee Gezusters van Riga de deensche kofi Ca- thariha van Riga '» Brugge - Drukkcry van L.-R IIeureeoudt op d'Eyermarkt
Gazette van Brugge 31/12/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item