Back to top

Gazette van Brugge 31/12/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Eenen regenscherm bestemd om eene groote rol te spelen in deze zaek is dien zelfden dag in beslag genomen liet schynt dat Willem Vandenplas zynen alibi stellig wil bewy- zen Het onderzoek ontmoet zoo men zegt ernstige moeye- lykheden op dit punt Onder de stukken waervan eergisteren lezing in de ka¬ mer der volksvertegenwoordigers ie gegeven hebben wy met voldoening een verzoekschrift bemerkt getcekend door de hecren F Du Jardin en Van Der Eist waerby die hee- ren in hunne hoedanigheyd van voorzitter en secretaris van den Koophandel- en Nyverhevd Kring te Brugge de kamer bidden van zich met het ontwerp van wet op het landbouw¬ kundig onderwys te willen bezig houden en vragen dat het gesticht voor het landbouwkundig onderwys bestemd te Brugge zou worden ingericht Dit stuk is tot ue centrale sectie verzonden gelast met het ontwerp van wet te onder¬ zoeken Indien gecne onvoorziene voorvallen het komen beletten zullen de dry nieutfe klokken onzer cathedrale kerk dezen avond om acht uren voor de eerste mael in accoord geluvd worden — De militairen welke hier den 4 n january verwacht worden zyn de miliciens van het kontingent van 1846 en bchoorendc tot de provincie West-Vlaenderen Zy worden hier verzameld om by de verschillende korpsen te worden ingedeeld Degene voorde kavallerie artillerie en trevn aangewezen zullen den b n january op hunne respective korpsen gesluerd worden degene bestemd om by de infan¬ terie en pontonniers te worden ingelyfd zullen "naer hunne haerdsteden worden verzonden — Maendag had te Brussel oenen kerel by cenon goud¬ smid voor 4000 fr juweclcn gekoramandeerd bad dezelve in een hotel doen dragen waer hy zegde te zullen betalen • maer was met de juweelen langs eencn achtertrap weg¬ slopen De policic dadelyk verwittigd zynde beeft dcn'dicf te Hal achterhaeld hy zat aen een hospestafel had nog den gansehen buvt by zich en meende eens Jekker te smullen als de gendarmen hem daer kwamen aenhouden — Op Kersdag is eene arme moeder cenigen steun van haren gehrekclyken en schier blinden man en van dry jon¬ ge kinderen te Erembodegcrn distrikt Aelst bezweken O lder de puvnen van eencn meur ingestort op den oogen- blik dat zy oenen schoorbalk van denzelvcn wegnam — In den nacht van 2a tot 24 dezer zvn er dieven iiifc- drongen inde sebucr der weduwe Luyckx pachteres te Moorsee]c arrondissement Kortrvk Reeds hadden zv twee zakken met koorn gevuld toen zy op de vlugt gedreven wierden door de zon ca van de pachteres die 't hnys kwa- men J Ten gevolge van een hesluyt onlangs door het bestier spoorbaen genomen wordt er thans gebruyk geniaekt van imvzan met warm water tot het licoton dor rVtuv«c.i van 1" klas — Ziet hier een nieuw voorbeeld van 't govaer van vyf solferstekken in liet bereyk der kinderen te laten Vrvdag is een kind van 7 1[2 \ irginia üiiflou woonachtig te Yper schier opgebrand terwyl zy met die gevaerlyke voorwerpen speelde Zondag in den namiddag is eencn officier van de jagers die buyten de Morcllepoort te Doornyk eene wan¬ deling was gaen doen van zyn peerd neergeworpen gewor¬ den Toen de voorbygangers hem eenen oogenblik nadien wilden liulp bieden vonden zy niets meer dan een lvk — Den cholera die scheen in onze streken te naderen schynt thans er van al te wyken of ten minste zeer vveyrih' voortgang te doen schoon men van afzonderlvke gevallen in verscheydcne gewesten van Europa sprak Die gevallen welke de bevolkingen ongerust markten zyn slechts voor¬ heelden van sporadischen cholera lamelvk gemeen alhier sedert dc inrukking der ziekte ten jare 4832 De tvdin"eii uyt de landen waer den echten cholera heerscht zyn ten overige eensluydend om die kwael af te schetsen als'veel minder ernstig dan tydens hare eerste verschyning Brussel 28 december Siassier tier ^oIksvej«tt'ge JilW4JO f jjg erSi Zitting vuil den 29 december De algemeene beraedslaging van liet oorlogs-budjct of om de debatten hunne echte benaming te geven de discus- — Houdt uwe scheldnamen voor u viel den baron hem kort weg in de reden gy komt my geld te leen vra-en ik geel u myne voorwaorden op neem ze aen of we voir 'ze gy zvt vry wat wilt ge meer ° ' — Ik wil dat gy my eens bloot legt Satan wat er ach¬ ter die belsciie gedachten verseliolon ligt ik voor my weet bet niet maer een inwendit — -O iets zc ë l my dat het ontzet¬ tend wezen moet 1 ö~i A m ]Cme i n CCn hpt is ecn » cv °lg van myne nieuwe dt nkoei Iden in het slaetkundige anders niets Het hofhaet de eorrtci-kcnen als zynde de geilenkteckenen van eenen -V ' HL wdgeztmlen betreuren en ik ken mvne rol van hoveling te wel dan dat ik in dezen hnet niet' deelen zoude A zoo z.et gy cyscht gy een goed werk van inv en ik verngt er twee Ik zorg dat uw Jacques huwen kan en ik dool op de borst van eenen kapiteyn eene der vonken uyt van die brandstichtende zon welke toch eyndelyk is ondcr- gegaen V ii'"'v t°' ' ^ at ^ UWC m ' s ^ ai ' cn ' n in yne schande be- ï u indien dit zoo ware Zoo als ik u zevdc ik ben vee te wel met het bol' en myne niilliocnen 'doen te veel -Bonst aen menig edelman om de gevolgen van uwe ontdek- kmgen te vreezen maer ik wil alle opschudding vermvden ZK:t S > zoo inyti zwak en daerom wii ik het eene sie over de inrigting van het leger is nog niet geeyndigd in deze zitting Mr Lejeunc beeft het budjet verdedigd en tevens doen bemerken dal denzelvcn minder zoude legengekant worden indien liet land eens voor goed kon overtuygd zyn van de noodzakelykheyd des legers Mr Delehaye begeert zuynigheyd hy denkt dat de bel- gische onzydigheyd nooyt door een leger zal te verdedigen zyn maer nltyd zal gchandhaefd worden door de mogend¬ heden die alle er belang in hebben dat zy beslact de blyft Air Mamlius verslaggever der middensektie heeft de gevolgtrekkingen dezer scktie verdedigd Tot slot vroeg hy liet overzigt der wet op de indicie Bv den aenvang der zitting had de vergadering den budjet der begiftigingen gestemd niet de vermeerdering van 10,000 fr voorde rekenkamer gevraegd Z itling van den 30 december Het order van den dag is liet vervolg van dc beraedslag op liet budjet van oorlog Den minister beeft dry wyzigingen aengeboden behel¬ zende eene vermindering op het brood liet voeder cn de \iiihi vensmuldelen Ilcj evler van tie gcbeelc verminderin T is 132,000 Ir het welke eene vol k omeiie vermindering van 713,100 IV voor het budjet markt Dc iieercn Van Haffel Manilius De Decker en De Mè- i ode hebben het woord genomen de algemeene beraedsla¬ ging is eyndelyk gesloten en deze der artikelen begonnen Het eerste hoofdstuk mlddenbestuer en liet tweede betalingen en verschillende onkosten der korpsen zyn zon¬ der bemerkingen aengenonien Opliet derde hoofdstuk krijgsschool beeft den kolonel Eenens gevraegd lat de jongelingen er maer ontvangen wor¬ den dan na 5 jaren dienst De vierde vyftle zesde en zevenstc hoofdstukken zyn zonder bemerkingen aengenonien liet budjet m zyn geheel 28,090,000 fr bevattende is met 61 stemmen tegen 40 acngenomen SSesiiM't Zitting van den 29 december Na n 'C de artikels des budjets van hinnenlandsche zaken beraedslaegd te hebben stemt de vergadering het geheeJe dier begrootingen ter eenstemmiglieyd der aenwezige leden By den aenvang der zitting bad Air Dumon-Duinortier lezing gegeven van het verslag over den budjet der ween cn middelen Dien budjet is aen liet vervolg van liet dagorder gesteld Zitting van den 50 december Den Senaet beeft Je beraedslaging op liet wetsontwerp op den doorvoer het budjet van ontvangsten en uytgaven geevndigt en is overgegacn tot de benaming van eene com¬ missie die zal gelast zvn met liet budjet van oorlog en eeni- go undx'vo ontworpen to ondovzoxyk.cn HOLLAND — s Gravenhage 29 december Eene gewigtc gebeurtenis heeft in de rcsidencie plaets ge¬ had Op het oogenblik dat den kabinetsraed zich bezi" loudt met byna dagelyks te beraedslagen over dein de Grontf- wet te brengen veranderingen schynt er groot verschil over dat ontwerp tussclieu dcracdslieden der Kroon te zyn ontstaen ten gevolge waervan Z Exc den heer F A Van Hall mi¬ nister van financien en Z Exc den heer J A 11 de Ja Sarraz minister van biniieiilandsche zaken hun ontsla" gevraegd en bekomen hebben Als nieuwe ministers treden op de liceren Van Rappard en Van der Heim bekende te¬ genstanders van eene ruyme Grondwets-herzienniii" Om aen den beer Van der Heim dc toetreding tot liet bestucr geinakkelyk te maken is den lieer Van Randwyek benoemd tot minister van duytenlandsclie zaken zynde het departe¬ ment van binnenlandschc zaken opgedragen aen den lieer Van der Heim Den heer Van Rappard vervangt de plaets van den lieer Van Hall r — — — - FR AN KB A K — Pahys 29 december Dynsdag heeft den koning dc opening der kamers byge- woond len een uer heeft Z AI zich in een rytuyg naer het / a ais Bourbon begeven Al do leden van liet corps-diplomatiek waren by deze pW- tigheyd legen woord iy Ook de koningin en de prinsen heiT- hen de zitting met hunne tegenwoordigheyd vereerd Dit durf ik hopen dat schantlael met liet ander smooren gy regt door zee zult beeten — Ellendeling moet ik u tot meer gevoel van schacmtc terugbrengen — Eu moet ik u tot voorzigtigheyd acnmanen Zultgy de huwelyksgift van Jacques betacld krygen door uwen eeld- schieter te boonen ' ° — Jacques zal zyn geluk niet willèn koopen ten koste van myne eer 1 — Jacques heeft in deze wereld slechts pen wezen dat hem kan helpen en dat zyt gy Jacques is u om my van uwe spreekmanier te bedienen door de Voorzien ighcyd toever¬ trouwd Hy is een wees by is arm en gy hebt gezworen zegt men op het graf zyner moeder hem voor uw kind aen te nemen en te beminnen Ben ik wel ingelicht Eu na dit alles wilt gy dat ik de dt ugden zal hoogachten van u en uws gclyken die zelfs de kracht niet hebt te beminnen of hen die gy bemint van dienst to zyn — Ik zou den moed hebben tien "levens voor hem te ver¬ hezen indien ik zoovele malen sterven kon — En wat duyvel wat zou hy met uw leven doen geld heelt hy nootlig Louise zyne verloofde is een kind schoon als een engel en die Jacques met eene pryzensweerdigesland vastigheyd lief heeft Is liet toch waer dat dicklevnë Louse zoo schoon is als men zegt Men heeft my ecn hecrlyk por- Ziet hier de redenvoering door Z M uvtgesproken " Mijnheer en pairs mynhceren gedeputeerden « Ik acht my gelukkig my in uw midden bevindende van dc rampen niet meer te hebben te betreuren die de' duerte der levensmiddelen op ons vaderland heeft doen druk¬ ken Frankryk heeft dezelve weten te verdragen niet eenen moed dien ik niet zonder eene diepe hertsaendoening heb kunnen aenscliouwen Nooyt zyn in zulkdnnige omstandig¬ heden dc openbare rust en de vrylieyd der transactiën zJo algemeen gchandhaefd geworden Denonuytputtelyken icver der byzondere Iicfdadigheyd heeft onze gemccnsc'happelvke- poogingen ondersteund Onzen handel is door hare \ oorzich tige werkzaernheyd maer ligt acngetast geworden door den krisis die zich in andere Staten heeft doen gevoelen VVv raken aen het eynde dezer beproevingen Den Hemel heef t de werken der bevolkingen gezegend en overvloedige in- oogstingen brengen alom den welvaert en de veylHieyd te¬ rug Ik wenscb my met u hier over geluk - Ik reken op uwe medestreving om de groote publieke werken te voleynden die de rasbeyd en géinakkelykhevd der gemeenschappen door geheel 'het ryk uytbrcydcndé nieuwe bronnen van welvaert moeten openen Tc gelykor tyd dat toereykendc hulpmiddelen voor dit nuttig werk zul¬ len besteed worden zullen wy allen liet goed gebruyk van 's lands penningen mcl de siipste zuyffiglieyd bewaken en ik heb heivertrouwen dat de inkomsten de uvtgaven 'van- * bet gewoon budjet van den Staet dat u eerlang 'moet acimc- boden worden zullen dekken 'i Een byzondcr wet-voorstel zal u aengeboden worden om den prys van bet zout te verminderen en den taxe dei- brieven te vcrligten volgens de maet,die vereenigbaer is niet den goeden staet onzer financiën « Wets-voorstellen over het openbaer onderrigt over het regiem der gevangenhuyzen over de tarieven der douanen zyn reeds aen uwe beraedslagingen onderworpen Andere wet-voorstellcn zullen u over gewigtige punten aengeboden worden en iiameiitlvk over de comunalc goederen over het regiem der hypotheken over de bergen van bcri'nher- ligbcyd over de toepassing der spaerkasscn op nieuwe ver¬ beteringen onderden stand der werklieden Het is mvn be¬ stendigen wenseh dalmvn gouvernement met uwe medestrr- ving steets trachle de zetlelv khcyd en den welvaert der be¬ volking te ontwikkelen Onze betrekkingen met alle vreemde mogendheden ne¬ ven my liet vertrouwen dat de vrede der wereld verzekerd is Ik hoop dat den voorlgang van den algemeoncn vrede zieli alom op de zeilde wys tussehen de gouvernementen en dc volken zul begunsligd worden zonder de inwendige or¬ ders en dc goede betrekkingen der stalen te kwetsend « Den burgeroorlog beeft het geluk van Zwitserland ge¬ stoord Myn gouvernement had zieli met de gouvernementen van Engeland Oostenryk Pruyssen en Rusland verstaen om aen dit naburig cn" bemind" volk eene welwillende be¬ middeling aen te bieden Zwitserland zal hoop ik erkennen dat den eerbied der regten van allen en de handbavin" Ier grondstelsels van liet liclvctisch bondgenootschap van alk de bestendige voorwaerden ecn geluk cn vcyligheyd die Ei ro- pa aen liet zelve door traetalen wil vvaerborgen km ïen verzekeren ' « Jlyn gouvernement overeenkomstig met dat van dc koningin van Groot-Brittanjo heeft maetregelen vastgesteld die eyndelyk onze commerciële betrekkingen met de oevers van den Plata zullen herstellen « Den doorliiehtigcn aenvoerder die zoo langen zoo oem- rvk in Algerien het bevel voerde heeft van zyne werk aem- neden willen rusten Ik heb aen mynen welbeminden oon den hertog van Aumale den grooten en moeyelykcr taek opgedragen om dit fransch landgebied te besturen II ichep behagen in de gedachten dat onder het bestuer van myn gouvernement en door den werkzamen moed van het edel¬ moedig leger dat liet zelve omringt zyne werkzaemheyd ti verkriochtheyd de rust de goede bestiering en dt iwel- vaert van onze inrigting zai verzekeren « Mynbeeren hoe meer ik in het leven voordel- des te meer wyd ik met verknochtlieydaen den dienst van F ra kivk aen de bezorgt Iieyd zyner belangens aen zyne weerdi yd en geluk toe alle werkdadiglieyd en kracht die God my ë'u- geven heeft en my nog geeft " ° « Te midden de verontroering die vyandlyke of verblin¬ de bertstogten stichten bezielt en ondersteunt my eene overtuyging dat is dat wyin tie constitutionnele moiiarcliiè in de vergeiiiging der groote maglen van den staet de ver- trct van baer opgehangen Z "TS ri 'p Pieter uyt zwvg zeg ik u Den baron zag Pieter strak aen' en dén kapiteyn sloeg zy¬ ne oogen neder Dc la Morinière grimlachte en zweeg' stil Hy begon te vermoeden dat Pieter tien geliefden van Jac¬ ques bennude en op dusdanige wyze achter een gelicym te komen hetwelk Pieter zelf niet wist Intusschen hief dezen ' u '"raid op en hernam met eene langzame en bewogene stem a — Ik heb werk voor Jacques gevonden op dertig mylcn afstands van Parys Hy zal zyne vrouvVmct zich nemen zv zullen vertrekken Ik zal my van het' kind berooven het¬ welk ik my tot zoon gekozen bad ik zal alleen blyven Eu zyilt gynu nog zeggen dat de deugd by my onvruehtbaer is en den moed niet beeft lief te hebben gy die van my als laetste oiler het vreesclykstc van allen vordert Er blonken twee tranen in zyne oogen — Ik zal eens opregt met u spreken Pieter zeydc den baron zonder aandoening welnu dan ben ik van nieening dat gy ten sterkste moet verlangen deze verbindtenis te bi ' spoedigen cn dat bet van uwe zyde onvooiv.igtig gehandeld is met de aenneming myner voorslagen te dralen Met dat al zal ik toch tut goene andere overgaen Geen medclyden alzoo De moeder dieu gevoed heeft heeft u alzoo met een stalen hert voortgebra t
Gazette van Brugge 31/12/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item