Back to top

Gazette van Brugge 31/12/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
N.° 160 54 te Jaer Trvdajï SI December 184 If GAZETTE YAÏ X.K ¥$W i V EN DER PROVINCIE WEST- VLAENDEREN Voor Staetkunde "Koophandel en OiUFHANGKELYKHEYD In V'erschynt den Maendag Woensdag en Vrydag schryvingsprys — Voor Brugge 5 niaenden fr 4-73 ct » Buy ten Brugge vraclitvry » G-25 » Alle pakken en brieven vracht vry toe te zenden De aenkondigingen 25 cCatimcn den regel onder de vyf i regels een frank I B li II G GE Algemeen Overzigt De Frnnsclie wetgevende kamers zvn door den koning in prrsoons geopend Deze plegtigheyd sedert 1850 meer als eens door ernstige gebeurtenissen gestoord heeft dit jaer alleen door de ruehtige en veelvuldige toejuycliingen geken¬ merkt geweest waer mede den koninglyken stoel bv zyncn doorlogt is onthaeld Eenige paryscbe dagbladen bewecrcn nochtans maer tot nu toe is er niets stellig dicsacngacnde gebleken dat men uyt de rangen van twee legioenen der nationale wagt by den doorgang des konings de geroepen van leve de hervorming teeg met de omkooping gehoord lieeft De redevoering door den koning uytgesproken is voor wat de buytenlandsche kwestien aengaet zeer onbepaeld Zy is wel bevestigende voor wat behoud van den vrede niacr voor Zwitserlanden Italien Z M bepaeld zich weleer aen wenschen dan aen verklaringen Ily zegt aen Zwilser- land op welke voorwaerden de mogendheden aen bun ont¬ werp van tusschenkomst afzien Uy wakkerd de volken van Italien op van zich maer in de hervormingen te samen met hunne gouvernementen te werpen Maer de bevolking van Italien is vreezen wy reeds buytcn staet naer racdgevingen te luystcren ofschoon de zelve van zoo hoog komen Do biimenlandschc kwestie is er veel kinerder aengchacld I n kring waerin de te üoene hervormingen moeten beslo¬ ten worden is er afgeteekend indervoegen van geenc plaats noch aen de kieshervorining noch acn de parlementaire hervorming le laten Het ministerie van Frankryk heeft eencn volkomen zegen- pracl behaeld by zyne eerste beproeving voor de kamer Den heer Sauzet kandidaat van bet gouvernement is met 227 stemmen tot voorzitter van de kamer der gedeputeerden gekozen Den beer Odilon Barrot die den kandidaed der aenzienelykste oppositie party was heeft maer 105 stemmen bekomen Sedert eenigen tyd sprak men in Holland van eene veran¬ dering in het ministerie dezelve heeft luier beslag erlangd twee cxcellencien de hccren Van Ilall en La Sarraz zvn af¬ getreden De oorzaek dezer kabincts-wyziging zou voorna- melyk moeten gezocht worden in de toegezegde grondwets¬ herziening omtrent welke men liet niet kon eens worden cn in het uytschryvcn ccncr nieuwe leening welke velen als gevaerlyk beschouwen De wet tot beteugeling van moordacnslagen en rooveryen in Ierland is gisteren moeten in werking komen in de graef- seliappen Limerick en Tepperary en in versehcydenc baro- nyen.Een Dublinseh blad zegt by deze gClegcnhcyd dat er bevelen zyn gegeven opdat in alle gemeenten van Ierland renen gehcyfnen polieieagent tegenwoordig zy by de preili- kalien der katliolyke priesters om kennis le geven aen de gestelde magten van de ophitsingen dezer geestelyken tot da- Ur* Ut UZ* -UI* V Ell VOLG den van geweld en wraek tegen de grondevgenaers t)e Freeman vaert uyt tegen dezen maetregel als beleedigend voor de Iorsehc geestelykbeyd Het Diaro officieel dagblad van Rune behelst in zyn nuinmrr van den 16 dezer de ambtelykc tyding der ont- ruyming van Fcrrarat De daerover gesloten conventie stelt de zaken in den toestand in welke zy zich voor de bezet¬ ting der stad door de Oostenrykers bevonden Deze netelige kwestie is dus niet opgelost maer het s tutti quo is hersteld He regtskwcstic zegt het Diario blyft voor de beyde in ha er geheel Daerinede is niets afgedacn liet gerucht vcrspreydtzieh dat aen de Sardinische gren¬ zen tegen Lonibarilyen een leger van 20,000 mannen zal worden gevormd en ook in den Kerkelyken Staet zou de beweging van troepen tot byccnlrekking van eene acnzicn- lykc krygsmagt plaets grypen.Deze mact regelen moeten een gevolg zyn van hctOostcnryksciie leger in het Lombardisch- Veneliaenscli koningryk Uyt Napels wordt medegedeeld dat de 70 gevangene Ca- labrezen welke onlangs naer die stad overgebragt zyn al- daer geboeyd zyn aengekomen Onder hen bevinden zich lieden die It a 15,000 dukaten jaerlyk inkomen hebben In january zal den spoorweg van Napels naer de Roomsche grenzen beginnen aengelegd te worden Den prins Comitini is belast met liet opstellen van een rapport over de aensluv- ling van het koningryk der Bcyile-Sieilien aen het Italiacn- seiie tolverhond In allen gevalle zal men niet lang wachten nu l deze zaek -- Met welk regt hervatte den baron la Morinièrc Wat komt gv inroepen vrees of medelyden — Medelyden sprak Dieter wy kennen elkander beter om te geloovcn dat ik op uw medelyden staet zou maken als of gy daervoor valbaer waert — Ha het is alzoo vrees hernam de la Morinièrc op ern nog niiuachtender toon Hoor eens mynheer ik ken u niet de zaek waervan gy my spreekt heeft geen spoor noch bewys achtergelaten lact den moordenaer Jan Lódcwyk zvn dat is mogclyk maer zeker is het nimmer den baron de la Morinièrc Gy tnyn besten zyl een muyteling van de Loire men heeft het oog op u op mync eerste aengiftedoe ik u vatten als een verdachten en vonnissen als een landloo- per Dat is algedaen en hiermede uyt hoeveel biedt gy thans — Gy slaet den hond in liet byzon van den leeuw Mr den kamerheer — Mynheer den kapitcvn gy zyt sedert dry maenden te Purvs cn reeds even zoo lang draeg ik er kennis van Gy zvt gekomen om my op te zoeken maer tot hiertoe heeft imyu afwezen uyt de hoofdstad u belet my te vinden Gisteren heeft men u gcwacrseliuwd en dezen morgend zyt gy geko¬ men Ik had u verwacht» lk weet wat u hcrwaerts voert Aen eencn oorlog voor Belgien is niet meer te denken dan acn het verwezenllyken van liet onmogelyke echter gaen de behouders van het budjet van oorlog op negen-en-twin¬ tig uiillioenen voorts met de schilderachtigste voordragten te doen over de mogclykhcyd van oorlog en hy gevolg over de dringendheyd van het behoud van het leger Den minister van oorlog geholpen dooi' den heer Lebeau hebben tafereelen afgeschetst over de noodzakelvkheyd van een leger die regt schitterende waren altyd zorg hebbende van den verpletterenden last die hier door op de eontribua- belen drukt en de ellende waerin moet voorzien worden niet aen te raken Maer al die welsprekcnlieyd lyd schipbreuk hy liet lezen der redevoering van den koning Lodewyk-Pai- lip hy de opening der kamers uytgesproken cn die het toch wel met den gang der zaken hekend is dezen vorst verklaerd stellig dat den vrede niet alleen van Europa maer van ie gcheele wereld verzekerd is Dat men het wel overdenkc liet is niet in de magt der wapenen dat den Staet het behoud van deszelfs onaf hanglyk- Iieyd moet zoeken maer wel in de verknochtlieyd van het volk aen het landshestuer Het is niet door den wapenprael dat het gouvernement die verknochtlieyd zal winnen maer wel door eene welwillende bezorgdheyd voor de noodwen¬ digheden van het volk e persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzoeht deze dags voor de versehyning van het lilad te laten toekomen De centrale sectie gelast met liet onderzoek van wet op de Bergen van Bermliertigheyd is donderdag voor de eerste mael vergaderd geweest Hel schynt dat na het budjet van oorlog de kamer voor¬ nemens is uvteciileseheydcn om hare gewoone vacantia te nemen Het budjet voor de justicic en der openbare werken zullen by het hernemen barer werkingen gestemd worden Er zullen provisoire credieten worden gestemd ongetwyfeld Jacques een uwer krygsmakkers een wees die gy hebt aengenoinen kan een voordeelig huwelyk sluyten Den va¬ der van zyne aenstaende is een ouden bullebak die zyne toestemming niet geven wil of er moeten vyf duyzend l'rs gestort worden waermede hy zyne bezitting wil styven Gy zyt zoo arm als eene kerkrat en de wiskundige lessen wel¬ ke gy tegen twintig stuyvers geeft om in uw onderhoud te voorzien kunnen geen centime acn het geluk van den ver¬ liefden toebrengen Dien ten gevolge komt gy my hier voor moordenaer uytkryten en my vyf duyzend franken vi'agen Is dat alles — Gy vergeet er by te bedenken dat ik alvorens ertoe le besluytcn om u het geluk van myn acngenomen kind te komen afbedelen het zeer hevig heb moeten zien lyden en dat er rnyn hert langen tvd over gebloed heeft Tot hier¬ toe heeft myn stilzwygen u niets gekost mynheerden baron cn zoo ik door dit stilzwygen zelf uw medepligtigc gewor¬ den ben heb ik ten minsten myne handen niet vuylgemaekt met uw geld aen te raken Maer ik heb gemeend om tot vergelding van deze myne medepligtighcyd aen uwe misdaed uwe medewerking te kunnen komen vorderen tot het ver- rigten vaneen goed werk Welaen mynheer denktereens over na of gy wel niet iets op krediet mogt geven van die kwade rekening welke gy met het Opperwezen te vereffe¬ nen hebt — Nu lictzy zoo maer ik moet ccnc wacrborg hebben Zaek Rosseel en Vandenplas He ondei'hooring der getuygen in liet geschreven onder¬ zoek is ten eynde geloopen De onderzoekende magistraten zyn nu overgegaan tot het byeenbrengen der beschuldigden welke elkander nog niet weergezien hadden sedert hunne aanhouding Zelfs beweert men dat het aen Vandenplas nog onbekend was datRosseel zich in hechtenis bevindt en zy tien aenklager is Men zegt dat Vandenplas niet lochent in betrekkingen ge- staen te hebben met Rosseel docli volstrek geene de minste bekentenis doen wil nopens zyne deelneming aen de moor¬ den Toen Vandenplas maendag morgend in de wachtzacl des kabincts van den regter ter instruktie kwam liet hy eene groote onbeschoflheyd blyken Na zyne misnoegdhevd be- tuvgd te hebben door krachtige vloeken om dat men zyne kamer nog niet verwarmd had heeft hy uytgeroepen « Ik verhoop dat het weldra zal gedacn zyn reeds vyftien dagen lang leert men my den catechismus aen zal ik heden myne eerste communie mogen doen » Dacr hy zyne zwetseryen voortzette zoo hebben de gen¬ darmen hem sterker moeten binden Zyne minnares met dry andere getuygen ziende sprak hy met ongeduld « Altyd de zelfde i> Wat Rosseel betreft dezen is steeds gerust cn overge¬ geven Men weet dat hetgelaet van dezen beschuldigden zeer be- duydend is onder betrekking der uytdrukking die levendig en krachtvol is Zyne ongen zyn gitszwart Schoon kleyn van gestalte is zyn licliaem volmaekt van vorm Zvnc lig- chaemclyke vomTreffelyklieyd had hem doen ondcrschevden door kunstschilders die hem als model bezigden Het is aldus dat zyn portret treffend van gelykenis bemerkt wierdt op twee sehilderycn verbeeldende de Passie van den Zaligmaker en onlangs in eene der voorname kerken van de hoofdstad geplaatst Ily bevindt zieli onder de beulen van Jesus-Cliristus Dit is gewis niet eene der minst zonderlinge byzonderheden nopens de bewerkers van liet bloedig drama dat eerlang voor de assisen van Brabant tot zyne ontknoo- ping zal komen Den beschuldigden Vandenplas is dynsdag nogmaels voor de onderzoekende magistraten verschenen Zyne oude min¬ nares is bygeroepen om nieuwe iuligtingen te bezorgen — Ik zal u eene schuldbekentenis leekenen en myne spaerpenningen zullen dezelve aflossen — Neen ik moet een onderpand hebben — Dat zal toch wel myn vaderlyk erfdeel niet wezen daervoor hebben zy die uwe vorslelyke familie hebben te¬ ruggehaald wel gezorgd — Geel' my uw kruys — Wat — Geef my uw kruys cn uw woord van eer dat gy tot aen de af betaling der som niets aen uw knopsgat dragen zult Gy begrypt dit is eene eenvoudige overeenkomst waervan uwe eer liet onderpand is Wat zegt gy — Spreekt gy in ernst — Zeer ernstig Pieter deed cenen stap voorwaerts met vlammend oogen de beyde handen met heviglieyd geopend cn ter nauwer- nood adem halende tusschen zyne tanden zoo gesloten wa¬ ren ze van woede en verontwaardiging Die beleediging was voor hem zoo geheel nieuw en vreemd dat de verbazing welke hem heving te midden van zynen toorn den baron welligt bewaerde voor de gevolgen van dat vreesclyk gehaer hetwelk hy niet volvoerde cn nadat deze welsprekende pantomine een oogenblik geduerd had herkreeg hy despraek — Jan Lodcwyk zcydc hy langzaam ik wist niet dat gy zulk een hooswicht waert Uwe woorden zyn inderdaed uog bloeddorstiger dan uw mooi'dstael
Gazette van Brugge 31/12/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item