Back to top

Gazette van Brugge 29/12/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE P ver tedenen van den 25 tot den 28 december 2ö Juslina Minnebo oud 5 maenden overleden In de Roopeerd-straet F 6 n° 84 24 Rosalia De Buck oud 17 jaren geboren en woonende te Maldcghem ongehuwd dochter van Albertus by Uoleta Van Eoterberghe overleden in de Maria-straet' G 9 n° 8 ' 25 Petrus Van Hoestenberghe oud 4 dagen overleden langst de Potterie-reye F 4 n° la Sylvia Laineeuws oud 3 jaren 2 macndcn overleden in de West-rneerseh C 6 n°Cl Melania Van Maele oud 4 jaren overleden in bel Gent- lmf F 3 n° 58 Frederik Desinet werkman oud 46 jaren geboren te Coolscamp woonende te Turnhout verdere inlichtin¬ gen onbekend overleden in de Werkhuys-straet C 14 n° 100 26 Vrouw Marlina-Sophia-Genoveva Pottevyn grondeyge- nares oud 48 jaren geboren en woonende te Brugge liuys vrouwe van Mynheer Franciscus De Zitter oveVle- den langst den Verwers-dyck A 4 n" 55 Mynheer Franeiseus-Marius-Nicolaes De Marenzi grond- eygenaer oud 88 jaren 8 maenden geboren en w oo¬ nende te Brugge weduwaer van Vrouw Maria DeTolle- naere overleden ia le Nieuwland-straet A 6 n° 6 Louis Desmet vonder beroep oud 58 jaren geboren en woonende te T hielt weduwaer van Angela Glaerhout overleden in de llooy-stract B 8 n"47 I rsela Mortier spinette oud 18 jaren geboren te Mal- deghcm en er woonende ongehuwd dochter van Petrus by Anna Veirman werleden in de Maria-str U 9 n" 8 ' Maria Kempenaere kantwerkster oud 22 jaren geboren en woonende te Brugge Carmers-straet F 7 n" 15 ongehuwd dochter van Bonifacius by Christina Dc Meyer overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Petrus Leroy werkman oud 51 jaren geboren Ic liuymbeke woonende te Brugge Kalvariebrrg-straet n" 20 weduwaer van Joanna Druwel overleden in de Maria-straet C 9 n» 8 27 Franciscus Duyck zonder beroep oud 19 jaren geboren te 1 hielt woonende te Meulebeke ongehuwd zoon van Ivo by Rosalia Van Laetbcm overleden in dellooy- straet B 8 n° 47 1 raneiscus Hoest werkman oud 52 jaren geboren en woonende te Brugge weduwaer van lsabella'ü'hooghc overleden in de Werkhuys-straet C 14 n° 10 Bernardus Labeau schipper oud 56 jaren genoren te Oostende woonende te Brugge echtgenoot van Catha¬ rine De luusson overleden in de Bidders-stract E 12 n° 61 ' Charles Van der Schaeghe oud 5 maenden overleden in de Kalvaneberg-slraet E 8 n° 20 28 Petrus De Baene zonder beroep oud 76 jaren en half geboren en woonende te Brugge weduwaer vau Victoria Kesteman overleden in de Bouverie-slr 1 16 n° 16 Joanna Lcinahieu werkvrouwe oud 68 jaren geboren te Alveringhem woonende te Brugge Roosendale weduwe van Alexander Gerbo in huwelyk met Petrus Goest overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Isabella Roels spinnette oud 48 jaren geboren en woo¬ nende te Maldeghem in huwelyke met Joannes Bert overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Henri Host werkman oud 78 jaren geboren tcCoucke- Jarre woonende te Vladsloo in huwelyke met Maria Rosseys overleden in de llooy-straet B 8 n° 47 19 Geboorten Pet Notaris HEYVAERT-DE BUSSCHERE resideerende te Glustcl zal op maeudag 8 January 1848 ten verzoeke van den edelen heer 1 Ilauins-De Moerkerke-De Duerwaerder groot- grondeygenaer te Brugge opmkaerlyk verkoopen * Eeueu tienjarigen 1 A1LL1E BOSCH gelegen te Bekeghem De algemeene Maetschappy tot aenruoediging van den krvgs- dieust onder de bescherming van Z 91 den Koning waer- vau de eenigste Agenten in de provincie West-Vlaenderen zyn De heereu lughels-Be Idly te Brugge « Mestdagh gemeente-secretaris te Iseghem « Paret zaekwaeruemer te Dixnuide « Morael avoué te Veurne « Hamman sledelyken ontvanger tc Oostende « Van Den Bergh gemeente secretaris te Thielt « Joos-Verschaeve bedienden by de stedelyke ad¬ ministratie te Ypcr Blyft deelnemers aenveerden aeu de voor/.ieniugskas dooi haer geopend om de jongelingen door het lot getroffen hunne vervanging in de nationale inihcie te vergemakkelyken Zy be¬ werkt ook de vervanging van allen miiieiaen acn de voorwaer- den die de boveugeiiaeuide Agenten aeu debelanghebheudezui- leu doen kennen KOOP HA N DE L Antwerpen 28 december SuyJter De pryzen der Kaudyzen zyn bloot nominael en degene der Brood- en Poedersuvkeis zyu zeer gedrukt Be om¬ zettingen in dit artikel zyn overigens Onlieduydend — K ojf'u Gisteren wierden iSo balen Brazil aeu ouvèrinelden prys voor de consumtie verkocht Heden nog i5o dito dito 15odilo Domingo aen 22 l[j cents ioo dito Preanger aea 26 cents en 200 dito Ratavia aen 28 3 jzj cents Wissel-Cours van Parys vau den 27 december 3 p °jo 22 december li 7o 20 6 p «Y 15 niaert 117 ÜO Cours van Amsterdam van den 24 december \Y erkel ke schuld ^6 lj4 A ntoFlisalie-Sv mlikuet 84 5 8 Handel-Maelsehapp v iö3 l'|4 Pryzen der Granen Oliën en Koeken tc Ryssel van den 26 december EUUXELLIIS e» BEKENDMAKINGEN S VT ER IIA\Ü TE PACÜTËX om in gebruykervan to kumen met 1 October 1848 Eene goede en welgelegene HOFSTEDE en It 84-85-43 C G 80-0-0 R Land en vette Gars te Couckelaerc en Keyem Thans in huer van Pieler Carbonez Voor de Conditiën zich te adresseren hy den Notaris DELPLACE te Rru gge Hoogstraet Te I s echten» Een HUYS dienende voor Zilvcrsmidts-Winkel staende in de Geldrount-straet sectie 1 21 u.° 22 te Brugge laetst be¬ woond door M me Hanssens-Van De Wallc Zich te adresseren by den Notaris J CLAERHOÜDT in de Hoog-straet te Brugge Openbare Verkoopin^ VAN Zaeyland en Gras TB KSOCKE INSTEL op zaterdag 8 jauuary 1848 om 4 uren namiddag in het stddhuys te Brugge H 18-76-70 C ZAEY LAND en GRAS in den Ilazegras- Polder strekkende van den Paulusdykvaerd tot aeu den Zee- polderdyk palende aen MM Eng Lippensen Peirs te Gent In gebruyke by lb Van Landschote mils fr 1589-18 ct tot 1 October 1849 boven de lasten ' \ ooi dc V eylrngs-Conditien zich te adresseren hy de Nota¬ rissen VAN CA1LL1E-ÜE ROü te Brugge en FELIX VAN CA1LLIE te Oostende MAETSCHAPPY EAN ALGEMEENE ASSU- RA ASi TIER teytsn yevarun van BRAND geau¬ toriseerd hy koninylt/k hesluyt van 2 j un y 1830 Gevestigd te Brussel De Maetschappy verzekert tegen den brand en het vuer des hemels alle gehouwen Meubilair oogsten vee koopwaren enz en zulks mits zeer geringe preniieu Het beloop der schade word dadelyk na dat dezelve gere¬ geld is comptant belaeld Be verbintenissen der Maetschappy zyn gewaerborgd door een kapitael van meer dan vier ini II loenen francs Principalen Agent te Brugge den heer INGHELS-D E TILLY Lange-reye wyk E 1 o TV 0 20 7'e bekomen by L.-B HERREBOUDT Boekdrukker en Boekver kouper op de Ey er-Markt STUWER- m PLAKALIAMIIEN Voor 1848 in 't groot en kleyn Debit Verders zyn hy den zelveu te bekomen AGENDA of TABLETTES DE POCME voor 1848 AGENDA BELGE of MEMENTO JUURNALIEK GAL EN BRIERS de Bureau als ook alle slacli van Registers Journals Grootboeken en Ca¬ hiers in groot en kleyn fonnaet Kerk- en Gebeden-Boeken in het frausch vlaenisch en latin Dit alles aen de voordee- ligste Pryzen Changement de Domicile J BOORNAËRT-PLYSOiY Ciiai'pentier Meimisier cl Constructeur tl'liscaillicrs en tons genres Ayant demeuré Place saint Jean demeure aotuellcment Marché-aux-OEul's N° 60 a Bruges Qra ve ur-l/ith o graph e 9 rue de l'Hjdromc] N.° öö a Bruges a l'houneur d'anuoncer au Public qu'il vieut de renouveler sur pierre uu grand nombre de Cartes de Visite pour ie nouvel au a vee Oruemeuts et Vignettes soit allegories ou autres d'uu choix tont nouveau a raisou de a francs le 100 et les Cartes de Visite simples en très-bel écrilure et sur beau carton porceiaiue a raisou de fr 2-50 cent et au dessus II prévient en même temps le Public qu'on peut obtenir chez lui un assortiment complét de Foui nitures de Bureau etc et qu'il se charge eu outre de toutes sortes d'Uu vrages de Commerce et autres eu ce qui conceriie la lilhographie II porte également a la connaissauce du Public qu'a dater du l er jenvier 1848 il ouvrira cliez lui un Cours de Principes de Dessin Lineaire Figure et Pay sage et qu'il douuera des lef ons a domicile a des prix ti es raisoiaiahles La promptitude et 1 exactitude avee laquelle il s'empressera de saiisfaire ses pratiques lui fout cspèrer la bienveillance du Public Soorten Konlzaei Olulljette III g 8MIrt«lv liVir/.aed Canieiiiie KOr.KhN de 1 dg ki tyr 15 25 a 16 Öit lö '0 a D 06 «10 oo a U- 00 19 00 a 20 50 17 00 è 00 00 15 0O n 00 HU ZEE- T Y 1 I N G E JN OOSTENDE 29 december Aenbomst vau den 24 tot 28 december Den hollaiidsclieu hom Twee G uurtjes kap K us V an Scheve iuge met droogen ha nog het engelscli stoomsclun oir hd ward hanks kap Oveiuieu vau Louden iriel di vei sclic goedeieu en i 2 p.issagiei de engelscbe male Violet van Doe- ver mei de konespondentie en 4 passagieis twee helgische malen van üoever met de kou espondeutie en passagieis de engelscue sloep Amity kaji Richemond van Burnliam 'met oesters de eiigclsche male Tintel van üoever met de kon es¬ pondentie en i3 passagiers U ytyevaren Het engclsch stoomschip Triton kap Taylor na.r Londen met diveische goederen eu passagieis eene Belgische male "oer üoever met de kotrespondeutre eu passagieis twee en- gelsche malen uaer Doevei nu t dekoi respundeutie en passagieis- den Iransehen schooner Brine kap Cuo-t naer Havre met koloniale goederen de Belgische sloep Union kap Be Vos uaet Lou tie it met ballast den hollaudschen bom Twee Guur- tjes kap '-Keus uaer VJissiugbe met D Olasl de Belgische male / ille de Bruges naer Doever met de koirespondeuüe en 17 passagiers ANTWERPEN 28 december Aenkomsten van den 25 tot 28 december Den e.igelscheu stoomboot Sobo kap Guller van Londen m I 3 passagieis en diversche goederen de hollandsche kolT r ennechma kap DeJongli van Bordeaux mei wvn • de zweedsche brik t Viking kap Ek van Petersburg met ta 'we¬ de deeosche brik 1T ela kap List van Messina met Luwt - den deeoscheu sclioouer Aurora kap Joigeoseti van Tas- borg met garst den deenschen schoont r Hosianna karnt Mali lui a 0 11 van Borgersitl met haver de mecklemh'urgsehe* galjas Mercure kap Duw-.l van Riga met hout • de belei sche buk Courrier kap Sallez van Viba-Nova met fruvt - de engelscbe brik Plantagenet kap Sellars van Odessa met tarwe den Belgischen stoomboot Antwerpen kap Jackson vau Londen met 10 passagiers eu div.rsche goederen den en- geischen stoomboot Monarch kap Bell van Hull met 10 passagiers eu diversche goederen tien hambuigscheo schooner Lharlolta kap Kramer \au Valparaiso met liuyden • den deenschen schooner Annetta LIaye Rap Gamst van Band- holm met tarwe den oldeuhurgschen schoouer Niord kan Stem van Riga met lynzaed ' " Stege -■ GlilPPE Les médecins de Paris recoin- mandeut conlre cette affection le siROP et la iate pectorale de nafé d'Arabie dont les propriètés ejjicaces out éte' officiellement constatées dans les hopitauxde la capitale lorsque cette maladie éclata eu 1887 Depót des Pectoraux de hafé chez Mr Duclos- Bog-ert ph a Bruges 8375 Vertreh-uren van den Yzeren \Veq VAN BRUGGE J ' Ten 7 uren 85 minuten 's morgeus naer Oostende Gend Koitiyk Doornyk Ryssel Dendei monde Mechelen Brussel' Antwerpen Leuven Thieuen Luyk Verviers Aken' Keulen en Parys — Ten 11 uren naer Oostende '— Ten 1 ure o nun namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk — Ten 2 ure 50 mm naer Oostende — - Ten 4 uren 20 mini naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel* Parys nacht-treyu — L en 8 uren 's avonds uaer Oostende VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 urén 50 min en ten 3 uren 45 min Tusschen Brugge eu Gend alle de konvooyeu blyven staen te Aeltre en Landeghem te Bloemeudaele blyven al de kon¬ vooyeu staen behalve het gene dat vau Gend vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge cn Oostende alle de kouvooyen blyven staen te Plasschendaele tc Jabbeke blyven alle de konvooyeu staen behalve het gene dat van Brugge vertrekt ten 11 uren Yzeren Weg van West- Vlaenderen Van Brugge naer Kortryk Ten 5 u 50 min 's morg 1 4 00 20 35 namid 's avonds / an Kortryk naer Brugge len 5 uren 30 min 's morg it 7 it 45 » » » 12 25 1 4 11 45 a ' s avonds - — - ' " a a v onus Staende te Lophem Zedelghem Thouroui Lichtervelde Gits Beveren Rousselaere Iseghem en Ingelmunster Brugge — Drukkery van L.-B IIekheboudt op d'Eycruiarkt
Gazette van Brugge 29/12/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item