Back to top

Gazette van Brugge 29/12/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Zv gaven hun adres stract de la Paix en bevolen aen dat men de juweclen tusschen 4 en 5 uren dit is te zeggen met den avond zoude brengen Den juwelier bevond zich op't bcpaelde uer ter plaets.IIy vond eenen der twee jonge lieden in den salon van een lraey appartement Hy leverde de kleynoodcn af den jongman nam ze in overzicht dan de faetuer in handen nemende ii Gelief eenen oogenblik te wachten > zegde hy in eene aenpalende kamer gaende welke voorkwam als de slapplacts hy liet de deur halfopen en begon dacr geld te tellen Den juwelier wachtte eenen oogenblik zonder ongerust te worden dacr hy steeds den klank van het geld hoorde reeds bad dit gerucht eenen oogenblik opgehouden alshy nog wachtte Maer dan keek hy door de deur en zag dat er niemand in de kamer was ongetwyfeld had den gewaenden kooperde vlugt genomen langs eenen anderen trap Spoedig ylde den juwelier op zyn spoor en gelukkiglyk mogt hy hem weldra bv de kraeg vatten terwyl by nog in het bezit der juweclen was behalve eenen armband wel¬ ken hy verklaerdc overhandigd te hebben aen zyncn mak¬ ker die langs eene andere rigting op de vlugt gegacn was 'S anderdaags is den tweeden dief aangehouden doch dezen heeft geweygerd te zeggen wat hy mot de tweede bracelet had gcdacn Antwerpen 28 december Den vorst blvft aenhouden en de wintcr-vermaken op de toogevrozcn stadsvesten insgelyks Op Kersdag zyn dezelve bvna eestoord geweest door een onhevl Volgens gewoonte stond men met bier- en kwak-kramen op den ysvloer beni¬ ge liefhebbers vergastten zich by eene dezer leurlapperyen als het vs eensklaps onder hunne voeten wegbrak en de bazin met kraem en kalanten in liet gelukkig ondiep water tuyinelden Dit ongeval bad overigensgeen ander gevolg dan dat van een algemeen gelach onder de aense houwers en van een koel bad voor de onvoorzigligcn Met leedwezen mcetcn wv er byvoegen dat het ys op twee andere plaetsen der vestwaters insgelyks gebroken zynde twee kinderen daer- van de slagtoffers zyn geweest en verdronken zyn in wéér wil der spoedig aengewende hulp om hen te redden lie¬ den tegen den middag heeft het ys een derde offer geeyseht nainelvk in de vest buyten de Wallepoort twee jongens kinderen van begoede burgers zyn er doorgevallen Een y- i jschman heeft ze bevde met levensgevaer uyt het water y '..meld den jongsten 'is door de doelmatige aengewende middelen in het leven terug geroepen voor den oudsten is ailes vruchteloos geweest hy was en bleef een lyk Zondag heeft het besluer derdouanen doorvoorbricven afgideverd aen zeylveerdige schepen welker afreys ten gevolge van den zwaer ingevallen vorst moest verhaest worden De Schelde krui t echter nog geen ys ^e g Brüssei 28 december ■> * 7 Kamer der Volksvertegenwoordigers Zitting van den 27 december De zitting wordt ten 2 uren geopend Na het lezen der verzoekschriften gact men over tot de algemeene beracdslaging van het budjet van oorlog °l)en gencracl Chazal minister van oorlog bewyst dat het leer aen zync zending voldoet dat het noodig is voor de verdediging van het land voor het behoud der rust en de bezediging van bet volk Hy verklaert dat iedere nieuwe vermindering van het leger deszelfs vernietiging zoude zyn en dat bet beter zoude wezen bet leger af teschaffen dan het¬ zelve te verzwakken Belgien zegt hy kan met zyne cygene maet bestaeü hel kan zich zeiven verdedigen bet heelt niemand noodig bet kan onmiddclyk 80,000 man te been stollen — men beeft tot 4 0,000 man op voet gehad Een dccelyk leger wanneer bet goed geleyd wordt kan aen alle°gevaren hoofd bieden Welk is het land dat ons eene grootere magt kan tegcnstellen Eene grootere natie heeft uytgeslrekte grenzen te bewaren Overigens neralen niet" meer fourragien gegeven worden dan zy pcerden hebben Volgens een voorstel van budjet dat hy beeft opge- maekt zoude men op liet leger eene reductie van 2,900,000 francs kunnen maken Hy zegt dat in de Nederlanden het budjet van oorlog maer 21,600,00 francs en in Beyeren maer 14,000,000 francs beloopt Hy vraegt de herziening van de wet nopens de organisatie van het leger Hy zal tegen bet budjet van oorlog stemmen Den heer Manilius verslaggever doet opmerken dat liet aengeboden budjet een gevolg is van de wet over de organi¬ satie van het leger dat men op dit budjet wel cenige reduc¬ tion kan doen maer dat indien men veranderingen wildoen die tegenstrydig zyn met de organisatie wel van bet leger men beginnen moet met een voorstel aen te bicden ten eynde de wet over dc organisatie te herzien Den heer Anspach houdt staende dat bet leger zoo als het thans ingerigt is volstrekt noodig is voor de uytwendige verdediging van bet land en de inwendige rust Hy zal tegen alle rcduclien stemmen Den lieer Ecnens duydt vcrscheydene bezuynigcn aen die by denkt gemaekt te kunnen worden zonder de tegenwoor¬ dige organisatie omver te werpen Hy stelt voor een groot gedeelte der infanterv gedurende negen maenden van het jaer nner buys te zenden hen alleen maer in den zomer ge¬ durende dry maenden onder de wapens te roepen ten eynde onderrigt te worden Ook stelt hy voor de peerden der ka- vallcry en der artillery tot den akkerbouw en de ontginnin¬ gen te doen dienen Den heer Lebeau bewyst door de geschiedenis en door dc gesteldlieyd van Europa dat het leger moet behouden worden zoo als het thans bestaet Den lieer Tliienpont biedt het verslag aen voor het wets¬ voorstel strekkende om ecu der kantons van het vredcgcrcgt van Audenaerde aftescliaffen Zitting van den 28 december # Na lezing der ingezondene stukken de kamer gaet voort met dc beracdslaging van den budjet voor liet departement van oorlog Den beer Verliaegen beeft onder alle ministerien den budjet van oorlog verdedigd en zal dezen op heden nog verdedigen Hy houdt bet voor eene pligt de tegenstrydige gevoelens te'bèstrydcii die bv oordecld opregt te zyn maer als zeer gevacrlyk aenziet Ily laet zich aen de vertoogen die zich buyten dc kamer opdoen weynig gelegen die strek¬ ken om cenigen indruk op de beslissing der vergadering uyttcocffenen Hy moet liet gevoelen bcstryden der gene die onder voorwendsel van gcspaerzacinlicyd eene instelling willen aenvallcn welke de beste waerborg onzer vryheden cn onafliangclykheyd is Hy gelooft meerder dienst te be- wyzen aen liet volk wiens belangen men inroept door eene betere verdceling der lasten te vragen dan door eenige ellendige gespaerzaemlieden te willen invoeren die alleen vraegt den zelveu dienst aen liet land zou doen zoo als men er nu van verwacht en ofschoon 80,000 mannen sterk niet toereykendezyn zou om ons grondgebied te verdedigen Ee'gien heeft van langs buyten niets te vreezen maer moét alleen dc aengroeyende armoede cn ellende der massen trachten voortckomen die zoodanig toeneemt dat het vrees- barende voor onze eamenleving wordtj Den minister van oorlog aen de verschillende redenaers antwoordende onderzoekt de vcrgclyking van Belgien met andere staten door den beer Osy aengcbaeld Ilv keurt ook bet stelsel af door den heer Eenens ingeroepen lletgevoelen van den beer Dclfosse om de kaders der officieren te ver¬ minderen kan hy ook niet bytreden terwyl hun getal op rvdenvoet is gebragt Ily eyndigt met te verklaren dat het belgiesch leger op den gespaerzaemsten voet mogelyk is in gerigt en noch staetsman noch krygsman die den toestand des lands wel bevat dc verantwoordelykhcyd op zich zou durven nemen voor de bewaring van het goed order langs binnen en de onafhangkelykheyd langs buyten met eene mindere krygsmagt als^ deze op heden volgens de organieke wetten ingerigt SCHiiet Zifting van den 27 december Den senaet beeft eenpariglyk aengenomen bet budjet der openbare schuld cn bet budjet van financiën Vervolgens heeft de vergadering de algemeene beracdslaging over het budjet van binnenlandsrhe zaken geopend en gesloten eene onderbreking in den openbaren dienst voor gevolg zegt hy dat men' niet alleen een leger noodig beeft om den uytwendigen maer dat bet leger ook noodig is om dc het wand te bcstryden inwendige rust te bewaren Den heer Osy dringt er op aen om bezuyningen op budjet van oorlog te doen Hy vreest van op bet laetstc van bet jaer een deficit van dry millioenen op bet budjet te vin¬ den Hy stelt voor bot getal der regimenten te verminderen cn het getal manschappen der overblyvende regimenten t c vermeerderen Hy wyst de reductien aen die op den genera_ leu staf kunnen geinaekt worden Hy vraegt dat aen de gc_ Na de deur geopend te hebben riep hy luyd genoeg om zich uyt de voorkamer te doen verstaen — Mynheer den baron er is daer een boer die naer zyncn landgenoot Jan Lodewyk Morin vraegt moet hy binnenkomen — Hy kome binnen antwoordde den baron zonder Z'cb te vervveerdigen de onbeschoftlicyd van den bedienden O > te merken * Den kamerdienacr boog zich met ontzetting geleydde Pieter naer binnen en vertrok Pieter kwam met eenen vasten stap binnen trad regel- regt naer den rustbank van den baron en vroeg hem — Herkent gy my moordenaer Dat kan er naer wezen was het antwoord Gedurende een minuet zagen de bevde mannen elkander in dc oogen De la Morinière bezat eene van die naturen wier geweten onwrikbaer wier beslotenbeyd vast is en die met eene verwonderlvkc koelbloedigheyd toegerust ongevoelig blvven totlafherügheydtoe,en wieronbcschaemd- bevd aen roêkeloosheyd grenst een hovelingop eenen boer geënt had liv dc schacmteloozc onbesehoftheyd des eenen gepnerd met de leege slaefsciie g-duldigc listiglieyd van ilc-n anderen liy schepte er behagen in met zyne zedeloos- zouden hebben Den redenaer herinnerd aen de kamer hetgeen in 1843 beeft plaets gehad de schuring van bet budjet beeft tot de vcrwydcring van 't ministerie aenlcydinggegevenjhy haeld de woorden aen waerby het ministerie toen vol cdclheyd en wcerdigbeyd dc kamer aenzeyd dat het aen 't bewind niet blyven kon Hy herinnerd dat dc kamer op de beslissing van dien tyd wederkeerende dc verseliillige budjets voor den oorlog die liaer sedert voorgesteld zyn gestemd heeft overtuvgd dat zy was van de onmogclykhcyd oin onze krygs¬ magt nog verdere veranderingen te doen ondergaen Den beer Dclfosse bet woord na den voorgaenden rede¬ naer nemende zegt dat zvrieii vriend den heer Verliaegen den budjet voor den oorlog onder alle de voorgaende minis¬ terien verdedigd heeft Voor wat hem aengact hy heeft dien budjet onder alle de ministerien bestreden en bv zal hem nog bestrvden ofschoon bet ministerie geheel zyne gene- genlieyd bezit den minister vau oorlog is een dier mannen die door hun karactcr en bckwaemlieyd de achting en eer¬ bied inboezemen maer liet geldt bier voor den spreker eene pligt tc kwyten en zyne persoonele genegenlievd zullen voor eene dergelyke verpiigting nooyt achtcrwaerts doen wyken Den beer Dclfosse is van gevoelen dat men zonder te moeten vreezen voor het behoud der openbare rust en zon¬ der gevaer voor onze onafhangelykhevd bet chyffer van het effectief van ons leger zoo in officieren als soldaten zou¬ de moeten verminderen Hy tracht tc betoonen dat de ge¬ vallen van oorlog meer als oovt verwyderd zyn wanneer men zoo vele kwesticn zoo als deze van Spanje Zwitserland enz enz zonder oorlogen beeft zien veaeffenen Hy eyndigd met tc beweeren dat het leger verminderd zoo als men HOLLAND — Amsterdam 27 december De Nederlandsche stoomboot-maetsehappy komt den sloombooten-dienst tusschen Rotterdam cn Antwerpen aen dc rocdery Amicitia over He geven Het Amsterdamsch Han¬ delsblad dit nieuws meldende voegt er by dat deze laetsle maetschappy eenen tweeden stoomboot doet bouwen ten eynde in dc aenstaende lente eenen dagelyksclien dienst tc kunnen doen — Sedert cenige dagen liggen in de haven van Gorincliem twee Rhynschepen ieder beladen met een peerd vastge¬ houden door eenen geloyder cn verveerdigd elk uyt een stuk Cararisch marmer door den beeldhouwer Iloffer van Sluttgardt die zich dacrtoe exprcsselyk naer Kara ra begeven heeft Deze peerden welke ieder 10 last of 20,000 Neder¬ landsche ponden wegen zyn bestemd om geplaetst te wor¬ den in een der lusthoven van den koning van Wurtembcrg een half uer van Stuttgardt gelegen De transportkosten al¬ leen zullen naer men zegt zestien duyzend guldens beloo- pen FRANKRYK — Parys 27 december Den koning heeft gisteren met den raed der ministers ge¬ werkt De verkoudheyd waer aen Z M geleden heeft is byna geheel verdwenen Den koning brengt een deel van den dag over by mevrouw Adelaide zyne zuster die ook lig te— lyk van de grypziekte aengedaen is — Den raed der ministers heeft heden vergaderd geweest om lezing van liet ontwerp van troonrede te hooren — Den aertsbisschop van Parys zal de Misse van den II Geestlozen in de kapelle van den Luxembourg woensdag middag precies — Het volgende advies is heden op de Beurze acngeplakt geworden i Den algemeenen raed van den Bank van Frankryk heeft jn zitting van heden den taxe der eseompte en den taxc der jecning op rente 4 verminderd Midden-prys der Tarwe en Rogge in Belgien gedurende de vierde weck van december IV I GEI KIN' DG MARKTEN heyd tc pronken en bediende zich dikwils van die belee- digendestoutmoedigheyd om eenvoudige en regtsehapene lieden uyt het veld té slacn in een woord zyn wapen van aenvul was de onbcschaemdbeyd cn de lafhertigheyd zyn schild Derhalve toen Pieter met eene verbetene woede zyne knevels been en weer streek speelde de la Morinière met de kwatsen van zyne gordynen en hield onophoudclyk zyncn onbewecglyken blik op Pieter gevestigd Den krygs¬ man half tot zichzelveu sprekende — Dc lucht was koud en somber den nacht stikdonker de golven bruysebten tegen de kasten en sloegen regtstandig in zee terug op vier mylen afstands was er geen mensche- lvk wezen achter ons én voor ons was de onmetelyke wa¬ tervlakte my even den voet geligt en ik was uyt de groote kom gaen drinken dat was wel overlegt Na den moord moest men zich ontslaen van den getuygc van dezen moord Jan Lodewyk gy hadt in dit belsche spel negen en-negentig punten op de honderd verkregen maer gy verloort uwe party dank zy den getuvge daer boven van dezen kan men zich niet ontdoen Zyn oog waekt in de duvsterste nachten en schouwt op den bodem der afgron- Antwcrpen Arlon Brugge Brussel Geiul Hasselt Luyk I euven ISergeu • Namen • l'otael • > Mi(lrtenpr\s Tab iv g VBKK'IGIB MUDDEN 87 190 5U11 3195 455 157 01)01 0000 l(i3.5 48 11674 MNDDEN- pavs fr ct aa as 19 00 aU-33 23-11 ai 71 23-59 09-00 23-16 20-90 22 02 22 66 KOGGE 13-75 den Vervl indien men liet oog van God kon ont- duyken Den baron liuyverde — Ha wat zult gy zeggen ja ik ben het wel in le vendigen lyvc die daer voor u sta wy moeten thans de rekening opmaken — Komt gy my uwe stilzwygendheyd verkoopen — Misschien hernam Pieter binnen 's monds En zonder twyfcl is den prys nog al hoog Ja indien ik de erfgenamen van uw eerste slagtoffer konde uytvinden gy weet wel dien armen duyvel van een molcnaer die de onhandigheyd had de draeybrug langs te gaen toen hy dien avond uyt het hoofdkwartier kwam met tweemacl honderd duyzend franken aen assignatiën bv zich Maer ik kwam nog alleen tydig genoeg oin hem den laetsten snik te hooren geven en toen zag ik langs de zuylen eene schim bewegen welke ik achtervolgde Herinnert gy u ook nog den dolksteek dien ik dat voorwerp toen gal — Ter zake wat wilt gy van my hebben vroeg don baron met eene afgebrokene stem — Ik wil gold hebben Den baron grimlachte met minachting Wordt voortgezet
Gazette van Brugge 29/12/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item