Back to top

Gazette van Brugge 29/12/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
«3S3® varen — Macassar kapitcyn Hoedt van Batavia naer Ant¬ werpen is op 50 september me een waterlek te Maurice binnengeloopen Iets over tie cholera van 1847 Uyt de A Igemeine Preussisclie Zeilung Ziel ons voorige nummer By alle in liet gouvernement Cliarkow gedurende dit jaer aen de cliolera overleden eu ontleden persoonen vond men meerendeels in de maege eene overlading van komkommers meloenen en allerley fruyt In het land der Bonsche Kozakken waei' deze ziekte in evenredigheyd minder menschen heeft weggemaeyd dan elders schynt men dit gunstige resultaet te danken te hebben aen de doeltreffende voorlieliocdings-uiae re¬ gelen der regering Gehecle regementen Kozakken werden na- inelyk naer liet land gezonden om alle de daer bestaende vel¬ den met komkommers en meloenen af te maeyen en door het vee te laten verteeren tcrwyl te gelyker tyd het verkoopen van frityt strengelyk werd verboden In een land waer de luilp zoo moeyelyk is te bekomen en waer de apothekeryen sorntyds twaelf mylen verwyderd zyn moet het hoogst verbly- dend zvn te vernemen dat in een dorp van de 40 zieken geen enkele is overleden en dat hel heylzaeine middel in den aeii- vang der ziekte a en gewend niets dan Verwarming door om¬ slagen van heete asch op den hertkuvl en rondom hetlichaem wryving van handen en voeten met wollen lappen en schuyers alsmede vvasscliing met brandewyn tevens warme thee met eeuige druppels sterke kruyzemuntolie of wel kruyzemunthee drinken en toedekken met dekens pelsen en kussens otn den zieken spoedig tot zweeten te brengen De geaerdheyd der cholera van dit jaer kan men naer hare verschyn'selen in dry afdeelingen splitsen eerst ondervindtden zieken duyzeligheyd en een onaengenacm wegzinken der krach¬ ten in de knïen de voeten eu handen worden koud dacrop volgt dofheyd van gevoel en trapsgewys wegsterven der zenu¬ wen zonder braken en buykloop of deze laelsle openbaert zich met meer of minder kracht vergezeld van trekkingen en kramp eyndelyk stygt de kramp tot eenen verschrikkelykeu graed en onder de vreeselykstc sniert wordt den zieken aen long of hersenen door eene beroerte getroffen Voor deze ziekte in haren bietsten trap is zelden redding evenwel wordtin het znyden van Rusland de volgeude behan¬ deling opgevolgd waerby van 9 zieken 6 genezen onder¬ vindt den lyder genevgdheyd tot braken alsdaujjgeeft men hem eene oplossing van zout ter lioeveelheyd van een eetlepel keukenzout in een glas koud water opgelost om in eens uyt te drinken en lnrhaeld dit indien bet braken na verloop van eene uer niet ophoudt Te gelyker tyd wordt het geheele lichaem gewreven met spiiitus eu Spaenschen rooden peper vervolgens wordt den zieken in een nat laken gewikkeld en het gansche lichaem daer mede zoo lang gescheurd tot dat zich warmte vertoont en hy begint te zweeten Ouderwyl dient men bem kruyzemunthee en andere zweetmiddelen toe eu legt ook wel heete doeken of mostaerdpappen op de maeg Zoodra den zieken zich verligt gevoelt wokdt hy met dekens toegedekt De verdere behandeling mort natuerlyk aen het oordeel van den geneesheer worden overgelaten Gewoonclyk zweeft hel leven 4 tot 12 uren in gevaer wie bet 12 * uer overleeft is gewoonelyk behouden de meeeste sterven in 'net S." uer Op de eene plaets dnert de ziekte zel¬ den meer dan zes weken gaende zy meestal dry weken op eu vervolgeus dry Wecken af Proefnemingen met de waterkuer van Priesnits by cholera¬ gevallen in dit ja r werden met eenen goeden uytslag be¬ kroond in het eerste oogenblik der ziekte liet galvaniseeren op twee zeer zware zieken oefende geene uytwerkiug een derde daerentegen in bet tweede tydvak der ziekte gevoelde oogenblikkely k verligting en herstelde De gal¬ vanisch e platen werden op de borst en inden hals geappliccerd Wanneer men zich herinnert dat in Oost-Indiende inboor¬ lingen als doeltreffend middel tegen deze ziekte de voetzolen met een gloeyeud yzer zengen alsdan zal ook wel het toepas¬ sen van den galvanischéu stroom op de voetzolen uytwerkiug hebben bv cholerazieken Ten slotte zy nog aeugemerk dat voor het verschynen der cholera algemeen eene zeer byzondere prikkelbaerheyd der adem organen is waergenomeo Wordende men op eene onver¬ klaarbare wyze midden in den zotnei' zelfs in de kamer en ge¬ durende de warmste dagen plotseling door verkoudheyd over¬ vallen die dikmaels evenwel somwylen na verloop van een of twee uren wederom ophoudt Gedurende den tyd dat de cholera op de eene of andere plaets heerscht gevoelen ook gezonde menschen eene zekere zwakheyd in de maeg en in de knïen groote neyging tot duyzeligheyd of ten minsten open¬ baert zich in eene zekere zwaerte in het hooft dat weldra ver- Op zekeren morgend ontwackte den beer dn la Morinière in zvn hotel van de Varrnncstraet niet een somber gelaet belgeen liet gansche leger van bedienden in beweging bragt Denlakey die den dienst had kwam uyt de slaepkainer meteen voorkomen als dat van een afgerosten hond bet¬ geen de algenicene ontsteltenis nog verdubbelde Men om¬ ringde hem ten eynde berigten in te winnen — Mynheer den baron zeyde den kamerdienaer met eene onthutste stem is twee uren vroeger gewoonlyk op- gostaen en zal dezen morgend zync chocolade niet gebruy- ken De ongerustheid was nu ten top gestegen en men bestormde den vertrouwden met allerley vragen Ik geloof ging hv voort met rollende oogen en volgeheymzinniglieyd dat den baron op hef hevigst ontroerd is ik geloof dal hy ergens voor bevreesd is Waervoor dit weet men niet Het eenig wat ik zeggen kan is dat dien ouden spitsboef Joel die de bel met weynig mocyte zal roosteren sedert cenige dagen met mynheer den baron komt spreken Hy komt langs den staltrnp naer boven Eergisteren is hy er geweest gisteren heb ik hem tweemael gezien en by elk bezoek is mvnhcer den baron bed ruk ter Gisteren avond eyndelyk heeft hun onderhoud zeer laet geduerd ik heb dwynt zoodra men uytwaseint Ongemeen zigtbaer werkt ge¬ durende dezen tyd de zoele onweêrslucht op de menschen Het is opmerkensweerdig dat in dit jaer ook liet vee door de cho¬ lera lydt voornamelvk zyn het peerden van zwarte kleur en booreuvee die daeraen sterven Men heelt proeven genomen met een kalf hetwelk gedurende een paer dagen met pruymen werd gevoed en daerdoor eenen sterken buyk loop bekwam • ophield te eten en te kaeuwen en volslagen zirk werd Op vele plaetsen waer de menschen van de ziekte verschoond bleven werd bet vee des te sterker aengetast Gevogelte na- melyk eenden kalkoenen en kiekens gebruykteu daerentegen allerley fruyt zonder cenige kwade gevolgen daer van te on¬ dervinden — — -yn Met vergenoegen zien wy dat de maetschappy Yver en Broedermin sedert ecnigen tyd alles werkstellig maekt om byons den kostbaersten pand te behouden die onze vad en ons achtergelaten hebben en die strekt om de vlaemsclie na- tionaüleyt reeds zoo dikwvls bedreygd ongeschonden te bewaren Indcrdaed moeten wy allen lof loezwayen aen de onophoudende werkzaemlicyd en zell'sopoffering der leden des bestuers en aen verdere medebroeders van Yncr en Broe¬ dermin die moedige handen aen hel werk slagende niet geaerzeld hebben om in den schoot der maetschappy de let¬ terkundige afdeeling te herstellen en aen de zelve eene nieu¬ we richting te geven Thans heeft men daer zelfs een letter¬ kundig gezelschap bvgevoegd wanol' de leden zich wekelyks vergaderen ten eynde zich uytsluytelyk niet letterkunde en hel kunstmatig lezen bezig te houden en alwacr de vlaemsche tael slechts gebruykt wordt Wy zouden wensehen datde vcrsclieydene vlaemsche maet- schappven die in Brugge gevestigd zyn liet edel voorbeeld van Yver en Broedermin volgden dan zouden wy onze kost¬ bare tael en letterkunde niet meer zien door onkundige en vèrmetelc medeburgers verachten en zou le Brugge met fierheyd mogen pry ken benevens Antwerpen Gend en Lo¬ ven en zeggen ik ook heb niet geaerzeld liet strydperk binnen te treden ik ook heb medegewerkt in de ontwikke¬ ling onzer kostbare nioedertael en letterkunde In hetuyt- breyden onzer nationalitei t Een woord thans van liet bclangryk feest dat de maet¬ schappy gegeven beeft zondag laetst en die bestond uyt de blyspelen de Dubbele Echlsehegding — het Landhui/s aen den grooten weg en Hans Lederliart Met groote n lol' moe¬ ten wv Spreken over de wyze op welk die stukken zyn uit¬ gevoerd Alle de tooneebiel'hebbers hebben groote bewyzen van kunde gegeven en met genoegen moeten wy zeggen dat dit feest eene der belangrykste en vermakclykstc is die door Yver en Broedermin sedert cenigen tyd zyn gegeven geweest Tussclien de bedrvven heeft de prysuytreking plaets ge¬ had aen de leden welkers stukken door de kommissie be- kt'ooningsweerdig zyn beoordeeld Ziet hier de namen der pryswinnaren MM K Van den Brouckc — J De Witte L Gccriiacrt — L Versluvs en L Ilerreboudt Deze hebben uvt handen van den hcerDesan byzitter de belooningen bestaende uyt vlaemsche boekdoelen ontvan- gen Vollirrding en moed moet thans de kenspreuk zvn die on¬ ze jonge letterkundigen zullen geleyden en wy twyfelen geenszins of hunne poogingen zullen met eenen goeden uyt¬ slag bekroond worden Den stedclyken racd van Brussel had den 11." december onderdo 61 ingekomen plannen belrckkelyk liet bebou¬ wen der lcegten nevens de Rue Royale den lauwertak ge¬ geven aen dat van den heer Van Overstractcn-Hoelandt en iiem dicnsvolgeiis den uytgeloofden prys van 5000 francs toegewezen Nochtans zal dit plan niet worden ten uytvoer gebragt maer dat van den heer Cluysenaer die niet heeft medegedongen Sedert 1825 tot nu toe waren er belrekkelyk gemelde leegten 98 plannen ingeleverd Men verhoopt dat in de aenstaendc leute de werkzacmliedcn zullen kunnen beginnen — Het standbeeld van Andreas Vesalius zal vrydag ten \ 1 ure 's morgens onthuld worden Men verzekert dat II II MM deze pleglighevd zullen komen bywoonen — By koninglv k besluyt is aen den ex-minister en ex- gouverneur Dcsmasières een pensioen van 6000 fr toege¬ legd Dit is weêr een peerd hetwelk zooveel haver niet verdiend als liet krygt — Eene jonge vrouw mededingster van Carter en van Amburg laet thans 'pp de groote plaets te Dieppe eenen tyger en cené hyena zien Zy treedt in de kooy van deze dieren veel geld liooren tellen en toen zy afscheyd namen heb ik mecncn te verstaen dat Joël den baron instond voor den goeden uytslag der zack en dat nog dezen morgend de zaek haer beslag zoude krygen Welke is nu die zack Nog duerde de opschudding welke deze woorden had¬ den té weeg gebragt toen zich een vreemdeling in zyne volle lengte" op den drempel der voorkamer vertoonde Men staerde hem van alle kanten aen Het was een lang mager man droog en geelachtig van huvd in een officiersjas gekleed merkweerdig door deszelfs ouderdom en zinde- lykheyd een paer knevels en twee paer sabelhouwen na¬ men óp zyn gelaet zooveel ruimte in dat er slechts weynig gelegen dheyd overbleef tot bet opmerken van zvne koude trekken in liet midden waervan twee diep ingezonken en droefgeestige oogen met eenen zuvvcren glans schitterden Hy nam zvne policiemuts af en gaf het voornemen te kennen van te willen spreken maer waerschynelvk belette hem dit het knechten-gebroed hetwelk om hem heen sprong meesniuyldc en gmnegaepte althans by hield den mond gesloten en zeyde gefen woord Hierop ïaderd'e mynheerden kamerdienaer dezen ïrian na zich öntsFagcïi te beblieu van den groep welke henï otnrhigdo -eu- vroeg hem wie hy speelt met hun zouder dat zy tot nu toe door hun bezeerd werd Donderdag avond op het oogenblik dat zy eene schotel uyt de kooy van den tyger trok waerin zy dit dier te eten had gegeven werd zy by den arm gevat en zoo gruwelyk gebeten dat de geneesheeren voor de gevolgen der wonde bevreesd zyn ■ — By koninglyk besluvl van den 8 dezer zyn benoemd lol controleurs der wacrborg van goud en zilver MM II Pcpinster te Brugge C Ilierstc kortryk — Een landbouwer i an Viescmberk is tot 20 francs boel verwezen om een p erd dat met liet snot behebt was in zyne stallen behouden le hebben — ■ Eergisteren nacht zvn te Merxem vier kleync woonin¬ gen afgebrand De pompiers van Antwerpen zoodra zy van de ramp verwittigd waren zyn in allerley met hunne brand- spuylcn derwaerts gereden maer het gebrek aen water mackle alle blusehing omnogelvk Een jong geboren kind is bv deze ramp in dc vlammen omgekomen — Den 21 dccemberzyn op den spoorweg van Erquclincs ter plaetse waer een tunnel wordt gcinnck dry menschen onder eene afstorting van zavel en stecncn verpletterd ge¬ worden — In moy van bet jaer 1846 wierd te Philippine een stadje van Zeeuwsch-of Staets-Vlaenderen door de bevoeg¬ de autoritcyten een gedeelte van den grond by den tempel der hervormden gelegen afgestaen tot liet uytsluy tend gc- brnvk der Katliolyken om hun te dienen tot begraefplaets liet stuk gronds was met boomen beplant en ter gelegen- hcyd der inzegening was daerop een houten kruys gcplactst ter hoogte van omtrent 1 1|2 Nederlan Isclie el De hoornen van liet kerkhof zyn op zondag I december afgehakt gewor¬ den en het kruys afgekapt en bevuyld Het is een feyt van godsdiensthaat dat alle Katliolyken en Protestanten heeft verontweerdigd — Een Franseh dagblad meldt dat de uytvinding van dc verdooving gelyk zulks thans met den zwavelether ge- schiedt ganscli niet nieuw is want dat zekeren Bartholo- mcus in de XIV e eeuw een dergclyk middel bezat het¬ welk hy bercyde uyt de schors der niaiulrayore op wvu getrokken hetgeen aen de patiënten die cenige ampu¬ tatie moesten ondergacn wierd toegediend op dat zy in slaep gerakende dc pyn niet zouden voelen i> — Men kan zieli bier van overtuygeii uyt liet werk genaemd Pro- pril a/es rerum Domini Bartholomew Anglici hoofdstuk XVII kap 104 waeruit deze zinsnede is ontleend — Den typhus rigt by voortduring venvoes tingen aen in een nenial vfaeinschc gemeenten Aellre ouder andere heeft er hitler van te lyden Onder de bietste slagtoff-rs behoort den heer notaris Maenhaut die slechts twee dagen ziek was toen hy zoo vroegtydig naer het graf gerukt wierd Een geheel huysliouden van dezelfde gemeente was van de vrees- Ivke ziekte aengcdaen toen eenen dokloor liet den derden dag der besmetting vernam vond liy reeds twee der vier kinderen bezweken den vader en de moeder benevens de twee overige kinderen verkeerden in eenen gevaerlvken toestand Men siddert als men bedenkt dat de ziekte met bittere armoede gepaerd gaet — Men leest in den Bcho du Courtrai « Dc stad Kor- trvk gevoelde reeds sedert cenigen tyd de aentastingen der selirikkelyke ziekte welke beurtelings de omliggende ge¬ meenten besmette den typhus sints korten tyd is zy op eene vroeslyke wyze toegenomen in dearmoedigste kantons maer spoeden wy ons liet te zeggen de sterfte is ver van dc zelfde aengroeyiog te volgen en wy meenen liet groolen- deels Ie mogen tocschryven aen den wyzen maetregel in het hospitael genomen van zooveel de ruymte het toelaet die van den typhus aengedane zieken op te nemen in zoo groot acntal dan liet maer mogelyk is ondcrtusschcn zullen wy doen bemerken dat de sterfl.cn dank aen de goede zorgen waervan men dekranken omringt zeer weynig talrvkzyn JfnwcelcndScfle Twee jonge Hollanders zeggende genaemd te zyn den eenen Rubenstein van 'S Gravcnhage den anderen Men- dacls van Haarlem zvn te Parys in hechtenis gezet onder hesehuldiging van diel'tc Beyden hadden aen den juwelier Blocli aldaer verklacrd gelast te zyn met liet aenkoopen van verscheydene juweelen waervan zy zich modellen deden tooncn Zv koozen vier kostbare armbanden eene broclie en een paer oorringen in briljanten Zy verzochten den juwe¬ lier die v oorwerpen te doen brengen naer hunne wooning onder voorwendsel dal zy geen geld mede genomen hadden was en wat hy wilde Den officier wiens tong in beweging gcraektc door de onbeschaemdheyd van den lakcy ant¬ woordde — Ik heet kapitcyn Pieter ik ben van Landrecy en wil Jan Lodewyk Morin spreken myn landgenoot cn uw meester Pieter veranderde daer eensklaps met een enkel woord mynheer den baron de la Morinière mynheer den gewezen aennemar-gencrael van het leger der 8ambcr-cn-Maes in eenen cenvoudigcn burger cn deze onbegrypelyke vermc- telheyd was hein byna ducr te staen gekomen te midden van die gansche schaer van bedienden des millionairs Men mackte dan ook eene beweging om hem de deur uyt te werpen maer den kamerdienaer deed met een ontzag¬ wekkend en bevredigend gebaer dezen twccstryd een evnde nemen Een knecht die slagen ontvangen heeft is een «'evaerlyk voorwerp Den albeschikker was in dien toe¬ stand en het denkbeeld om zynen meester en dat toonbeeld van baabaersche lomplieyd met elkander in aenraking to brengen scheen hem regt vermakelyk toe By gevolg nam liv den man by de hand en gelevdde hem tot groote ver¬ bazing der aenwezigen tot aen de deur van het heyligdom
Gazette van Brugge 29/12/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item