Back to top

Gazette van Brugge 29/12/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
OV 159 s / * - ^ 54 le Jacr Woensdag 29 December 1841 GAZETT kS.'o» - -"-;' ï f V' V EN Dl l PROVINCIE WEST- VLAENDEREN Foor Staetkmule Koophandel en Letterkunde ONAFIIANCRELYKHEYD InVerschynt den Maendag Woensdagen Vrydag I Alle pakken en brieven vrachlvry toe fe zenden j De persoenen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden schryvingsprys — Voor Brugge a macnden fr 4-75 ct De aenkondigingen 25 ccntimen den regel onder de vyf i aenzoeht deze dags voor de vérsehyning van het Blad te » Büyten Brugge vrachlvry » 6-25» | regels een frank j laten toekomen sedert eenigen tyd van BRUGGE Ilgemecn ©vcrzlgt Den heer Guizot minister van buytenlandschc zaken van Frankryk heeft maendag aen verscheyde leden van het di- plomaticse.h corps lezing gegeven der redenvoering die den koning der Fransclien voor de opening der wetgevende ka¬ mers moet uylsprekcn Onder die leden ineldt men den af- van gezant van Oostenryk van Engeland van Sardinien van Pruysscn en van Rosland Volgens tydiugen uyt Algiers in date van den 20' len heeft Ahd-el-Kadcr eene allersehrikkelykstc ne.derlaeg ondergaen '9 r • Ly ecnen acnval door hem tegen eenen der marokkaenschc kampen gevvaegd Zyncn toestand wordt nu afgeschetst als allcrbcdcnkelykst zynde tervvyl twee zyner broeders voor¬ stellen van onderwerping hebben gcdacn De tydingen uyt 51 ad rid welke belang ontbloot waren bekomen er heden door" een besluit van den 17 dezer genomen in eene vergadering van afge- veerdigden der rneerderheyd welke met 105 stemmen te¬ gen 4 beslist heeft dat er reden bestond om gevolg te ge¬ ven aen een ontwerp om alle of een gedeelte der leden van de twee vorige spaenschc kabinetten wegens staetsmis- dryf in beschuldiging te stellen De dood van Napoleons weduwe de aertshertogin Maria Louisa brengt eene nieuwe verwikkeling in de zaken van Toskanen De verdragen van 1815 gewyzigd door een ver¬ drag van 1844 bepalen dat na de dood van de aertsher¬ togin den hertog van Lucea zyne Staten van Toskanen zal afstaen en daerentegen bezit zal nemen van de hertogdom¬ men van Parma Plaecnsa en Guastnlla en van Toskanen en Pontremoli zal ontvangen De Romeynsche Consulta heeft zich in hare jongste zittin¬ gen met hacr inwendig reglement bezig gehouden Zy heeft beslist dat hare stemmingen zouden publiek wezen dat hare bcraedslaging door de drukpers zouden openbacr ge- mackt worden alsmede al de rapporten en wetsontwerpen De proeessen-vcrbael der zittingen zullen insgelyks gedrukt worden telkens dat de Consulta zulks zal noodzakclyk oor- dcclcn Den minister van binnenlandsehc zaken heeft besloten dat te rekenen van den 1 january aenstaende de volgende wyzigingen zullen toegebragt worden in het reglement op- zigtelyk het leeger onderwys Alle de benoemingen van onderwyzers ingevolge art 10 der wet van den 25 september 1842 zullen by voortduring aen dezelfde formalitcyten als voortyds onderworpen worden Evenwel voor hetgeen de gemeenten betreft die onder liet opzigt der arrondisscments-eommissarissen staen zal de toelating tot eedsontluyking van de onderwyzers met voor- afgaende magtiging genoemd door de gouverneurs uytgc- sproken worden Deze hooge ambtenaren zullen ook uvt- spraek doen over de toelating van eedsaflegging der onder¬ wyzers genoemd onder de oude leerlingen der normale scho¬ len wanneer de onderrigting der zaek geene acnleyding zal gegeven hebben tot zwaer geschil tussehen de overheden die lê Lak o Lai iHo i Men ziet dikwyls twee lastbestemmingen welke van een gemeenschappelyk punt zyn uytgegaen met eene gelykc hoeveelheyd goede en kwade kansen voor zich gedurende eenigen tyd gelyken tred houden en vervolgens even als de zyde van eenen hoek van elkander afwykcn en zich by eiken nieuwen stap welken zy in het leven doen meer en meer van elkander verwyderen tot dat cyndelyk den afstand welke ze aen het eyndc barer loopbaen van een seheydt aen het oneyndige grenst Pieter en Jan Lodcwyk waren twee boerenknapen uyt de omstreken van Pierrelez en namen in 1790 in het fransch legerdienst zy maekten beyden de eerste veldtogten der om¬ wenteling mede waren elkander steeds op zyde en deelden te samen het slagveld en meestentyd ook zells het leger¬ bed Maer twee jaren later wierd Pieter luytenant terwyl den anderen Jan Lodcwyk over de levensmiddelen wierd aangesteld en opzigter wierd by eenen aennemer voor het leger van de Sambér-en-Maes Den eersten ging voort met veahtcn en kogels te ontvangen den anderen opende zich er mede belast zyn en toen er geene zaek is van benoeming tot de plaets van nieuwe opzigtin De gouverneurs zullen daarenboven uytspraek doen in onbetwistelyke gevallen en voor de gemeenten staendc onder het opzigt der arrondissement-commissarissen opziglclyk de vraagstukken van ontslag in vereeniging met andere bedie¬ ningen Voor alle andere gevallen beeft den minister van binnen¬ landsehc zaken zich de beslissing behouden MARIA - LOUISA Afaria Louisa Leopoldina Franeisca Theresia Josephina aertshertogin van Oostenryk wiens dood wy aangekondigd hebben was de oudste dochter van Keyzer Frans en Aluria Thercsi'a dochter van koning Ferdinand van Napels en werd geboren 12 december 1791 Zy trad den 1 april 1810 met keyzer Napoleon in den echt Den 20inaert 1811 beviel zy van ecnen zoon die den ty tel van koning van Rome ontving Li liet volgende jaer vergezelde zy hacr gem.iel naer Dresden om bare ouders te bezoeken Te Parys terug¬ gekeerd ontving zy weldra de verontruslendstc lierigten van liet leger in Rusland De terugkomst van Napoleon te Parys deed echter al hare vrees verdwynen Voor zvne af- reys naer het kamp benoemde den keyzer hacr tot regentes van liet ryk hoewel met vele beperkingen Den 21 maert 1814 verliet zy Parys en begaf zich den 1 april op last van Iiaer gemael naer Blois Den 1 1 april deed Napoleon afstand liet werd hacr niet locgrstacn den keyzer in zyn ballingschap te volgen By het verdrag van Fonteynebleau was hacr het groothertogdom Parma Plazcnza cn Guastalla verzekerd Zy vertrok met hacr zoon in mey door Zwitserland naer Schonbrunn Ey de landing van den keyzer in 1815 schreef dezen aen zyne gemalin terwyl de gravin Mostcsquiou met denjeudigen prins naer Frankryk zou vlugten Dit complot werd echter ontdekt en verydeld terwyl de keyzerin de brieven onbeantwoord liet Den 17 inaerè 1816 nam Maria Louisa bezit van haer gebied don 20 april deed zy baren plegtigcn intogt in Parma Haer jeudigen zoon bleef te Wccnen onder de lcyding van von Collin In mey stichtte zy de Konstanlynscbe S.Joris order en verklacrde zich er grootmeesteresse van In 1818 schonk keyzer Frans den jeudigen prins den ty tel van her¬ tog van Reichstadt Men weet dal hy over eenige jaren ou- tvdig overleed Wat zyne moeder aengaet zy is later langs de linkerhand getrouwd met zekeren graef van Neiperg van wien zy vcrschcydene kinderen heeft gehad ZAEK EVEKEPOEL De ondervraging van dcabetigten Vandenplas dynsdag lactst begonnen is alle dagen van negen uren 's morgens tot vier of vyf uren 's avonds in het kabinet van den reg- ter ter instructie voortgezet Dynsdag is Vandenplas naer liet plcyn der krvgsoefenin- gen gebragt Vrydag laetst is by van by den regter ter instructie ten vier uren 's avonds naer de Pelils-Carmes geleyd Ten zes uren en half zyn vierder voornaemste ge- eene minder roemryke maer meer winstgevende loopbaen inde slinksche wegen der administratie Pieter bleef luy¬ tenant en dacrby dapper bracf cn arm Jan Lodcwyk be¬ vond zich op ecnen morgend zonder dat men wist hoe ryk cn op den avond van dien zelfdendag aennemer van levensmiddelen Welliaest dacht hy niet meer om zynen wapenbroeder in den kruyddamp der veldslagen welken by niet meer by woonde verloor by hem uyt het oog ja vergat hy zelfs dat hy nog bestond en deed geen onder¬ zoek er naer of hy nog in leven was terwyl hy zelf zich in allcrley bogten wetende te wringen en daerby behendig ruym van geweten en doortastende in liet kwade en in het groot geld omzettende met stoutmocdigheyd afzetteryen cn niet overleg diefstallen pleegde en weldra zyne eerste vangst verhonderdvoudigde eene vangst welke altyd gc- heymzinnig en dubbelzinnig den eersten grondslag gelegd had tot zyn onmetelyk vermogen In 1814 noemde Jan Lodcwyk Morin ziehdela Morinicre hy had zvnen slacli wacrgeuomen met liet acnkoopen van een oud kasteel in Touraine hy had zich aen liet key- zerlyk hof acngeslotcn zich tot baron en kamerheer doen verheffen en was een nictsweerdig voorwerp of liever van tuvgen in de gevangenis geroepen om met den beschuldig¬ den vergeleken te worden Het schynt dater eene zeerlielangrykc ontdekking gedacn is opzichlelyk Vandenplas Op de aenwyzingen van Rosseel heeft men gevonden dat de twee beschuldigden in den avond dat de misdaed gepleegd werd den 2 september zich licyde begeven hebben in eene klcyne herberg der Sluysstraet by de Ninoveplaets en de Fabriekstraet Be kleyne herberg der Sluysstraet die Rosseel dagclyks bezocht is een luiys waer de verdachtste lieden zich vcr- ccnigen De herbergierster van dit buys en een slach van dienstmeyd hebben Rosseel en Vandenplas stellig herkend als zynde twee glazen f ro komen drinken in den avond van donderdag 2 september Men vierde in dezen wyk de sluyting der kermis gezegd O L V ten Roode Rosseel zoude verklacrd hebben dat by het verlaten van bet tooncel der misdaed hy cn zyn makker zich naen de poort v n Ninove gerigt hadden de Fabriekstraet waer het kermis was in geheel hare lengte doorloopende zy zyn toen langs de Boulevards van het singthuys van Frankryk en Waterloo tol aen het Louisa-kwartiergegaen Toen zv bv het slachthui s voorbykwamen hebben zy zich vaneen stuk van een zweerd ontdaen dat door Rosseel in een dolkmes veranderd was geworden om de bewuste misdaden ui ttevoeren Men herinnert zich inderdaed dat op de aenwyzing van Rosseel dit wapen gevonden werd in den waterloop die den Boulevard van den weg extra muros kcheydt Alen weet ook dat de gcstolenc voorwerpen aen het talus van den nieuwen straetweg van het Louisa-kwarticr by de wooning van Vandenplas verborgen werden De raoordenaers heb¬ ben zich moeten reynigen en den hamer dien zy by zich hadden wasschcn in eenen grooten waterpoel ia eenen diepen gracht staende Vervolgens zouden zy zich gescheyden hebben Rosseel is naer de kermis van O L V ten Roode teruggekeerd en kwam eerst laet in den nacht naer zyne wooning terug Zondag morgend is de instructie hernomen geworden Vele gcluygen werden wederom verhoord ten eynde met Vandenplas cn zyn lief vergeleken te worden Eenen zieken persoon is uyt het liospitael van het gevang gchaeld ten eynde insgelyks verhoord en met Vandenplas vergeleken te worden Het ivas rond vyf uren des avonds toen Vandenplas zon¬ dag het kabinet van den regter ter instructie verlaten heelt om naer het gevang geleyd te worden Tot heden heeft Vandenplas geene bekentenis gedacn op¬ zichlelyk zyne deelneming aen de misdaed der plaels Sint- Goorix ZEERAMPEN Vrouw Maarlje kapitcyn Rodolphy van Antwerpen naer Hamburg is op 22 dezer te Texel aengekomen Het schip was in grooten nood had een waterlek bekomen ankers kettingen zeylcn enz verloren ten gevolge van de zware vorst die bet op den Eems overvallen had — • Zum ka- piteyn Meincke van Petersburg naer Antwerpen is op 7 december met zware avary te Carlserow moeten binnen- cenen vlegel dank zy de keyzerlyke tooverroede in eenen hoveling van den echten stempel veranderd ja werd zelfs gevleyd cn kon acnspraek maken op eenen vlekkeloozen naem Den keyzer die wist dat hy slim en behendig was stelde hem dikwils in liet werk maer sprak hem nimmer toe Dezen persoon heeft eenen zoon nagelaten die thans nog pair van Frankryk is Intusschcn had den baron de la Morinière nog niet zoo geheel cn al den naem van Pieter vergeten en toen het keyzerryk in 1814 ineenstorte bekommerde hy er zich zelfs zeer over wat er van zyncn ouden krygsmakker ge¬ worden was Hy had zonder twyfel zyne redenen daervoor Landrecy een kleyn dorp in de omstreken van Pierrelez was door de Russen geplunderd geworden den vader den eenigen die nog van het geslacht was overgebleven was mot de wapenen in de hand om het leven gebragt en wat Pieter betreft den baron had vernomen dat hy na eenige tranen gestort te hebben op bet graf van zynen vader den weg naer Parys bad ingeslagen vergezeld van een jong soldaet dien hy tol zynen zoon had aengenomen Den baron cenmael Pieter op het spoor zynde zette nu zyne navor- sehingen met meer yver door "
Gazette van Brugge 29/12/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item