Back to top

Gazette van Brugge 27/12/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Ilerg van Bermhertigheyd TE BRUGCE Woensdag aenstaende 29 december 1847 ten acht uren 's morgens precies zal men opeubaerlyk verkoopen in het beluyk van gezeyden Berg C 16 n° 1 alle de ONGELOSTE PANDEN die beleend zyn geweest voorden 15 October 1846 Betaclbaer binnen de maend in francs zonder verhoog Te Pachten Een IIUYS dienende voor Zilvcrsmidts-Winkel staende in de Geldmunt-straet sectie 11 21 n.° 22 te Brugge laetstbe- woond door M me Hanssens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERHOUDT in de Jloog-straet te Brugge Dynsdag 28 december 1847 's namiddags om 2 uren pre¬ cies zal den Notaris JACQUÉ-RYELAND T te Brugge open- haer met credht voor de betaling vei koopenter gemeente Knocke ten verzoeke van d heer Bernard Verlinde en van de kinderen van wyieti d'heer Jan Driessens 28 koopen Esschen en Elze Taillie en verscheyde koopen Hair van Tronken waer mede den bosch digt aen d'hofstede van dito heer Verlinde bestaen is De vergadering om 1 ure in de herberg het Kalf bewoond door sieur Veimeire te Knocke By sterfgeval en verandering van woonst V EURO O P I N G VAN ACAJOU EN ANDERE misMJÖ 'U'AJJÖl/JÖJli TAEUTE- EN BROODBAKKEBS-HALAEM ia Ten huyze van d'heer CHARLES DE MUYTTERE Patissier in de Vlamingstraet te Brugge Bysssdag SS en Woctsssltsg 29 Becemiicr 1847 telkens van 's morgens ten 10 uren zal er door sterfgeval van voornoemden heer 11e Muyttere 's overledene huysvrouw en by verandering van woonst verkogt worden Meubilaire Goe¬ deren Lestaende in Acajou en Keerzelaere Bcddebakken Kommoden en Chiffonnièren Stoelen Talels Kleerkassen Kolonne-Stoove Menagère Porceleyne Garniture Slag-Hor- logie Spiegels Servietten Ilammelakens Keukengerief en Bedderyen Benevens al zyn Taerte- en Broodbakkers-Halaem alsmede de Disschen Loketten koperc Kolonue-Schaele Bokalen Compoliereu blekke Bakken en Spiegels uy makende den Winkel Op gewoone Conditiën betaclbaer ten hantoore van L CRÖCTELLE in de Verkoopzael Sledeiilniys // ol len¬ st/act Verkoopiag IN HET 4 e DISTRICT ZEELAND De Notaris J W LENOBEL gevestigd te üostburg zal op donderdag den 80 december 1847 des voormiddags ten 10 uren in de herberg den Eenhoorn te Oostburg in het openbaar Verkoopen de volgende zeer goede Landen als N.° 1 — 6 B 16 R BOUWLAND in den Henricws- Polder gemeente Oostburg kadastrale sectie A N" 250 250 bi " 251 en 252 N.° 2 — 4 B 1 R 30 E BOUWLAND in den Prins Willems-P older gemeente Oostburg kadastrale sectie A N" 576 N." 3 — 5 B 9 R 50 E BOUWLAND in den Prins LUillems- Polder gemeente Schoondyke kadastrale sectie A N" 1 en 2 En N.° 4 — 1 B 51 R 14 E uitgeput LAND gelegen in de Watering van Kadzand gemeente Retranchement deel van sectie A N" 95 b en 95° Nadere inlichting te bekomeu by den Ileere JACOB BEK AAR te Sluis en inzage der kadastrale kaart en der voorwaarden acht dagen voor den Verkoop ten kautoore van gemelde n Notaris te Oostburg Te bekomen by L.-B HERREBOUDT Boekdrukker en Boekverkooper op de Eyer-Markt STUIVER- IN PLAK-ALÏAXACIIEN Voor 1848 in 't groot en kleyn Debit Verders zyn by den zeiven te bekomen AGENDA of TABLETTES DE POCHE voor 1848 AGENDA BELGE of MEMENTO JOURNALIER CALENDR1ERS de Bureau als ook alle slach van Registers Journals Grootboeken en Ca¬ hiers in groot en kleyn formaet Kerk- en Gebeden-Boeken in het fransch vlaemsch en latin Dit alles aen de voordee- ligste Pryzen A G BRUXELLES M/1ETSCHAPPY PAN ALGEMEENF ASSU¬ RANTIËN teyen gevaren van BRAND geau¬ toriseerd by kuninylyk beslugt van l juny 1830 Gevestigd te Brussel De Maetschappy verzekert tegen den brand en bet vuer des hemels alle gehouwen Meubilair oogsten vee koopwaren enz en zulks mits zeer geringe premieu Het beloop der schade word dadelyk na dat dezelve gere¬ geld is comptaut betaeld De verbintenissen der Maetschappy zyn gewaerborgd door een kapitael van meer dan vier millioenen francs Principalen Agent te Brugge den heer INGHELS-DE TILLY Lange-reye wyk E 15 N.° 20 By uytscheyding van Redryf YERKOOP AEN PilYS VAN FACTIRE De weduwe AVANZO wooneude ia liet Dreydel-straetje B 16 N.° 1 te Brugge beeft de eer bet publiek keubaer te maken dat zy de koopwaren baer Magazyn uytmakende ver¬ koopt aen prys van facture bestaende in nieuwe en oude printen en Gravuren in bladeren en geëncadreerd Lithographien Zantjes Acrdryks-kaerten Atlassen enz Quiucaillerie Brillen Verrekykers Lorgnetten Wis- en Gezigtkundige Werktuygeu Barometers Thermometers Liqueur-Schallen Aerdbolien Compassen Graphometers Koleuren Pinceelen Crayons Pennemessen alle soorten van Inkt Papieren Albums Portefeuillen Kaders en Ivoir voor Portretten in miniature ware Napeische Snaren Chocolat van Venetien Schryfpennen Pypen Dominos Schack en Lolospeleu Bretellen Beursen Eau de Cologne Grooten keus van Kinderspelen en verscheyde andere artikels le lang m te melden N L De Printen en Lithographien worden verkocht met eene vermindering van vyftig ten honderd Avis Important | ' V IVmWnrT ' la ^' lailt Bruxelles voyage en ce Lil lil Ul I ïlLJlJ moment en Belgique eten liollande pour placer cliez des pharmacieiis une preparation occulte a laquelle il donnele nom de Paté de Nafé M Delangrenier BONNE AVIS AU PUBLIC qu'il n'a I aucunc relation avec le dit individu et que par conse¬ quent la pate vendue sous le nom de PATÉ DE NAEE DE DELANGRENIER est une contrefajon dont on doit d'autant plus se défier que Ie sieur Delangrenier possède seul le fruit de Nafé qui forme la partie active de la dite l pate pectorale Ou pourra voir ce fruit cliez BI Brunin-Lamniau Montague de la Cour N 0 5 a Bruxelles et cliez Mr E E Van Santen Kolff pharmacien a Rotterdam Comme il est impossible aux contrefacteurs de montrer ce fruit les consommateurs et MM les pharmaciens devrout faire bonne justice de leurs preparations men songères Établissement Royal de Lithographie EN TOUS GENRES FABSUQLE DE CARTES A MER COILEI'RS IXALTÉRARLES B R E V E T E E S I1MÏP1RIIÏÏI2S1M1 & & S©!l3©]R£V£ 'iM » ©IR © © '0 £ £ '0 li 3 IE X» 1¥ SS IL UY « wm JL *S O V M €2 W E rue ilantc et Ouni Vert Bruges f " A Thonneur d'annocer qu'il vient de faire exécuter dans ses ateliers une collection de Calendriers pour 1848 en Noil- Or et Couleurs de plusieurs formats el a des prix très-avantageux depuis 50 centimes a fr 2-50 ct cartonués avec bords dorés Se recommande pour ses nouvelles Cartes a Jouer brevetées prix 6 francs la douzaine cartes superfines idem plus com¬ munes a 3 4 et 4-50 la douzaine Fabrique de Registres lignés et contre lignés a la mécanique nsi que tout Papier de Musique et a toutes portées Ces Établissement avantageusemenl connu dans tout le pays pour les soins qu'il apporte aux travaux qui lui sont confiés est peut-être le scul dans lequel il soit possible de se procurer tous les genres d'impressions avec toute la perfection desirable el aux prix les plus avautageux Fournitures de Bureaux eu gros et en détail Grand assortiment de Portefeuilles Agendas Agendas- Portefeuilles et longs Livres de Prières réliés en Velours Chagrin et Maroquin Albums pour Cartes et pour Dissen Bit yards etc etc Kagencepo u r le transport des mare han dises sur le Chemin de Fer du Nord dit'igée par M Lévy i tie Basse du Rempart N.° 52 a Paris se cfcat d'expédier avec cèlèritè et économie par voie de chemins de fer ou de bateaux a vapeur toutes espèccs de marebandises articles de inessage- ries etc en destination du nord de la France del'Angleterre de Ja Belgique de la Ilollande de la Prusse de l'Alleinagne et de la Suisse Cel établissement fournit a MM les voyageurs tous les renseignemens qu'ils peuvent désiier sur les services et sur les tarifs pojr Ie transport vers ces divers pays 8868 KOOP HA N D E L Antwerpen 24 december Gisteren was bier eene openbare veyling van 1 70 balen Brazil Koffy min of meer beschadigd dezelve zyn aeu 38 a 4o 1 12 ceiilimenper halven kilogram in coiisumtie toegewezen — In Thee werden uyt de hand 5o kistjes Congo aen gehey- men prys afgedaen — Qucrcilrocneti Cnca 3oo zakken van Baltimore per schip Madisson aengehragt zyn aen onbeken¬ den prys afgedaen — Wy kunnen ook vermelden de verkou- ping van i/jo kisten blonden Havana Suyfyr — Zuydoruch- ten blyven steeds willig sedert eenige dagen heeft men ver¬ kocht iöoo kabassen Faro- en Cotnmader -Vygen 4 00 kistjes en 5o vaetjes Rozynen p y5 kassen Malaga-Citroenen 3oo[4 kassen Sevilla-Appelsienen cu eenige booteu Zanlische Ko- reuteu Wisscl-Cottrs van Parys van den 24 december 3 |i °|o H2 deeeriiber li 7ó 05 5 [1 15 maert 116 55 Cours van Amsterdam van den 24 december IV erLel v le schuilt' 55 1|4 Amortisatie-Swiilikaet 84 5i8 Haiule]-Maetsrha|ipv 163 1|4 Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Ryssel van den 22 december Aen wyzinc Terue R oggc Boekweit Haver G eerste Boonen HOEVKELllhM VEKK-OGT 500 187 21 119 01 17 Aenlappelen 1 94 PRYS VAN HET BROOD Pryzen der Granen op de Markt van Brugge van den 24 december Ir ct Den heotolt 20-23 cc 13-27 « 10 76 a 8-26 a 11-81 a 14-41 « 7 6 den zak iniv Wit Brood fr 0-46 ct Half wit fr 0-36 ct Menagit'-Brooti fr 0-26 cl Roggen Broud fr 0 21 ct Mastélein Brood fr 0-23 ct alle by du kilogr ZEE-T-Y DINGEN.' " OOSTENDE 27 december Aenkomst van den 24 december üc belgische male Yille d'Ostende van Doever met de korrespoiidentie en 26 passagiers Uytgevaren De belgische pleyt Emelie kap Van den Kerkhove naer Londen met appels de belgische male Uille d'Ostende kap Roose naer Doever met de korrespondeutie en 23 passagiers ANTWERPEN 24 december Aenkomsten van den 24 december Den cngelschen stoomboot Transit kap Bell van Huil met 6 passagiers eu dl verse he goederen de hauoversche kolf Mary Galante kap Heyen van Riga met lyuzaed de ha¬ uoversche kolf Immanuèl kap Otten van Luiden met gaist de hauoversche kof Antina kap Kctwig van Neustad met garst 0 — 7— — Vertreh-uren van den ï zeren Weg VAN BRUGGE Ten 7 uren 35 minuten 's morgens naer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ryssel Dendermonde Mecheleii Brussel Antwerpen Leuven Tliienen Euyk Verviers Aken Keulen en Parys — Ten H uren naer Oostende — Ten 1 ure 5 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk Xen 2 ure 50 mui naer Oostende — Ten 4 uren 20 min naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel Parys nacht-treyu — Ten 8 uren 's avonds naer Oostende VAN OOSTENDE Ten 7 uren len 12 uren 50 min en ten 5 uren 45 min Tusschen Brugge en Gend alle de konvooyen blyven staen te Aeltre eu Laudeghem te Bloemendacle blyven al de kon¬ vooyen staen behalve liet gene dat van Gend vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge en Oostende alle de konvooyen blyven staen te Plasschendaele te Jabbeke blyven alle de konvooyen staeii behalve het gene dat van Brugge vertrekt ten U uren Y zeren Weg van Van Brugge naer Kortryk Ten 5 11 50 min 's morg » 8 » 00 » » „ 1 li 20 i> uamid 4 11 35 » 's avonds West - Vlaenderen Van Kortryk naer Brugge Ten 5 uren 30 min 's morg 1» 7 » 45 '» » 11 12 ii 25 ii 11 11 4 i> 45 » 's avonds Staende te Lophem Zedelgliem Thonrout Lichtervelde Gits Bevereu Rousselaere Iseghem en Iugelmunster Brugge -- Druk kery van L.-B Heurebouut op d'Eyermarkt
Gazette van Brugge 27/12/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item