Back to top

Gazette van Brugge 27/12/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
meesters als agenten der administratie van de posten gelast zyn met den dienst der camionage en factage vervoer en bestelling of haling ter woonst der koopmanschappen te Brussel Meehelcn Antwerpen Leuven Thienen St Truyen Hasselt Luyk Vcrviers Dcndcrmonde Gent Brugge Oostende Kortryk Mouscroen Doornyk Alh Bergen Charleroy Chatclinau en Namen Zy zullen alle de noodige onkosten van persoonecl en materieel van den dienst op zich nemen ingevolge de voor- waerden bepaeld by een reglement insgelvks de schadeloos¬ stelling vaststellende welke hun zal toegestaen worden per kilo en ingevolge het gewigt der koopmanschappen ten huyze besteld of afgehacld — Vele persoonen hebben de gewoonte hunne spaerpen¬ ningen in de spaerkassen te leggen hetzv onder den naem hunner kinderen of hunner eehtgenooten wanneer het cyferdat zy reeds in de kas hebben boven de som loopt die de kas slechts aenneemt Dit brengt dikwils gewiglige hin¬ derpalen te weeg Een oud moederke van 91 jaren had cene som van 1 000 fr in de spaerbank op de vraeg harer dochter die zelf moeder is had zy dwze som op dezes naem doen plaetsen Zy wilde dat de 1,000 fr geheel acn hare dochter kwamen na hare dood en deze van hare zyde had beloofd hiervoor hare moeder te onderhouden Maer den mensch wikt en God beschikt De doch ter stierf eerst en thans vragen de kleyn- kinderen de som van 1,000 fr die er op naem hunner moeder is gestort De grootmoeder is zonder hulpmiddelen en tot den bedelstaf gedwongen REGTERLYKE K R O N Y K Deregtbauk van Gent heeft den 18 dezer Jan Martens gewezen burgemeester te Zulte en zyncn broeder Livinus Martens veroordeeld tot eenc maend gevang 500 frs boet 600 frs schadevergoeding en de drukkosten van het vonnis ten getalle van 20 exemplaren om in October lactstleden gezamcnlyk met vyf andere notabele ingezetenen van Zulee aen den prokureur deskoningste Gent eenc naderhand valsch gcblekene beschuldiging te hebben doen geworden ingevol¬ ge welke d'hcer Louis de Coninck secretaris aldaCr mishan¬ delingen zoude uytgeoefend hebben op den persoon van Regina Vandermeeren weduwe Vandcrschcurcn tengevol¬ ge van welke deze zoude overleden zyn Antwerpen 25 december De hinnenlandsche scheepvaert is reeds door het ys groo- tendeels afgebroken en de stoombooten op Rotterdam' heb¬ ben hunnen dienst gestaekt De yzeren schuyt op welke eene vlottende vuerbank moet worden gesteld " voor de ge- vaerlvke Vlacmsche bank de Peerdenmarkt is gisteren in het dok gehaeld Heden echter is het weder merkelyk zach¬ ter en in den nacht heeft er een begin van dooy plaets ge¬ had Hier en daer vooral in Vlaenderen de Kempen en de Waclsche kwartieren is eene la eg sneeuw gevallen dank aen dit natucrlyk tapyt zyn de jonge scheuten der tarwe en rogge alsmede het wintervoeder tegen de koude gedekt — — - 7 Brussel 25 december Kamer «lei* Volksvertegenwoordigers Zitting van den 24 december De kamer heeft in hare zitting van heden de bcracdsla- ging van den budjet van wegen en middelen teneyndcgeleyd Op den artikel Posten den minister deropenhare werken op eene ondervraging van den lieer Rodenbach autwoorden- de heeft herhacld dat hy eerstdacgs een ontwerp van wet zal voordragen den gelyken taxe bepalende voor aJle de in- landsche brieven hy heeft er bygevoegd dat wanneer de be¬ proeving dier eerste hervorming die maer in 1849 zal wor¬ den uytgevoerd zal gedaen zyn het gouvernement later cene verdere uytbreyding daer aen zal bonnen geven indien men de zelve voordeeiig vindt Voor nu is den heer Frère- Orban van gevoelen dat de hervorming een te kort van 1,500,000 francs zal te weeg brengen Dat gevoelen is on- middelyk door den heer Loos bestreden geworden liet chyffer van 10,000 fr voor de eerste mael op het bud¬ jet van middelen en wegen gehragt als opbrengst der retri¬ butie die men op de kaerten voor den vryen toegang der sta- tieplaetscn en wandelen langs den yzeren weg zal afgeven is aengenomen niettegenstaende de tegenkanting van den heer Brabant die beweerde dat die kaerten geheel moesten afge- schaft worden ten eynde zoo veel mogelyk de ongelukken langs de yzeren wegen en in de statiën te vermvden Den minister der openbare werken heeft het gevoelen van den heer Brabant bestreden endoor statistieke opgaven der plaets gehad hebbende ongelukken bewezen dat het de van kaer¬ ten voorzien zynde persoonen niet zyn die slagtoffers dier rampen zyn geweest De kamer heeft hare zitting gceyndigd met de eenparige aenneming van den budjet der ontvangsten per order en dien der ugtgaven per order en het ontwerp van wet waerby voor een jaer verlengd wordt de wet op den dircctcn doorvoeren doorvoer langs enjrenot FRANKRYK — Parys 24 december De parysehc dagbladen bevatten het volgende officicl be¬ richt « Den koning zal zich dynsdag aenstaende 28 dezer maend naer het paleys van de kamer der gedeputeerden be¬ geven voor de opening der zitting van de kamers «Z M zal ten dien eynde ten 1 uer van de ïuillery ver¬ trekken.» Den koning heeft besloten dat het hof den rouw zal acn nemen ter gelegenhcyd van het overlyden van de aerts- hertogin Marie-Louise — - Een voorval dat te regt als hoogst wonderbaer mag worden beschouwd is gisteren acn O L Vrouwekcrk ge- buerd Men weet ringd is op welke werklieden aen de reparation arbcydcn Zekeren Faurc stond op zulke stelling in het ruym Zyne medegezellen oordeelden hem verloren want hy was van eenc verbazende hoogte gevallen maer in zyncn val ont¬ moette Faure een overdwars gespannen touw hy had de tegen woordigheyd van geest' en het zeldzacm g'eluk dit touw te grypen en er te blyven aen hangen Van alle zyden kwam men toegesneld om'hem hulp toe te brengen als het touw eensklaps acn het eenc eynd losging Faurc liet echter niet los maer het gewigt zyns liehaems deed hem snellyk afdalen tot op twintig voeten van den grond op welken hv zieh overeynd liet vallen zonder de minste kneuzing of flauwte te hebben beproefd — De tydingen uyt Napels gaen tot den 12 sten Uyt dezelve blykt geenszins dat er den 8 dezer op Sieilien onlusten veel min een algemeene opstand is uytgebroken * ■■ — _L T ™,sx^xsy3i j — Delierlogiii van Praslin Voor ongeveer achttien maenden verhaclde de zoo jam- mcrlyk vermoorde hertogin van Praslin aen ecnige vrien¬ dinnen hetgene volgt li Over eene maend bevond ik my ten kasteele van Praslin Op zekeren nacht sliep ik niet droeve gedachten kwamen my te binnen als eensklaps de deur myner kamer geopend wordt en by de flauwe klaertc myner lamp ontwaer ik in dc gaping der deur eenen ridder in t harnas gehuld met neérgebogen helm in de eene hand eenen dolk houdende en zich den arm even als de helft van het ligchacm met eenen grooten witten mantel bedek- vreeswekkende gezigt beefde ik van schrik regt te zetten en kende Op dit niette min had ik magt genoeg om my „ 8 C n hulp in te roepen Mync dienstboden snelden toe maer het spook was verdwenen » Dezer dagen zegde eenen van de met het onderzoek gelaste magistraten tot eenen vriend Eiken oogenblik ontdekten wy zonderlinge omstandigheden in dit drama hetwelk de vreemdste verbeeldingen onzer hedcndaegsche romanschry- vers verre achter zich laet Ook is alles waerachtig ja zeil's de verschvniin " ' ' ' ' welke zieh voor de hertogin de Praslin op- 'Ord ende deed Het is 't eerste bedryf de eerste pooging van moord door de Voorzicnighcvd vastgesteld maer inde ondeu ö ziel des hertogs van Praslin bevroed ENGELAND — Londen 23 december Het parlement is tegen de maend february aenstaende verdaagd De meeste dagbladen beknibbelen dit besluvt en men moet het bekennen niet zonder reden Het parlement heeft sedert de opening zyner zittingen om zoo te zeggen niet met al verrigt en het is minstens buytengcwoon dat het zieh zes weken verdaegd de talryke werkzaemhedencn ernstige belangen eene spoedige oplossing vorderen — Wy hebben alle reden te gelooven dat H.M op nieuw in den meest interessanten toestandt verkeert waerin eene gehuwde vrouw zich bevinden kan Den afloop van dien bc- langwek kenden staet wordt gerekend het eynde van maert 4848 te zyn — Den hongersnood begint zich weder in het ongelukkige Ierland te openbaren in dc westelyke en noordelykc streken zouden vcrscheydene persoonen van hongeromgekomen zyu — Te New-York zyn van Bahia 50 kisten thee aenge- voerd afkomstig uyt de kolonie van Chinezen welke den keyzer van Brazilien voor ecnige jaren in de omstreken van St Calharina digt by Rio-Janeïro heeft doen aenleggen De thee gelykt volkomen op de chinesche maer de bfaden zyn grootcr dat dit gebouw van houten stellingen oin- düytsciiland Te Berlyn heerschen nog altyd een aental geruchten no¬ pens het te wachten lot der veroordeelde Polen en den 'ver¬ deren loop van het proces Zooveel weet men althans zeker dat den heer Evelingcr reeds verzoek van gratie heeft inge¬ diend voor den ter dood veroordeelden Kosinski dat daer op geantwoord is dat den koning hem de doodstraf kwvt- schold maer de bepaling der verandering zich voor alsnog voorbehield Dit antwoord zal misschien de overigen ter dood veroordeelden hebben doen gelooven dat ook zv de verandering der doodstraf hebben te verwachtten in ver¬ banning naer Amerika gelyk znlks met Tyssowski cx- dietator van Krakau plaets had — Uyt Hanover schryft men in dato van 46 december dat daer een zeer gewigtig aenhouding komt te worden vol¬ trokken op den persoon van eenen gewezen diplomatischen agent die sedert zyn ontslag zich in die stad met der woon had nedergezet Naer men verhaelt zou dezen maet- icgel in verband staen met het aenkoopen van landcryen in Silesien voor cene zeer aenzienlyke som waerby gemelden agent als bemiddelaer zou gebruykt zyn geweest Men zou erkend hebben dat den koopprys door bedriegelyke mid¬ delen was verhoogd ten nadeele van eene zeer hooge per- soonagie Het schynt dat een gekroond hoofd hierby de rol van duts gespeeld heeft Van Lola Montès gravin van Landsfeld worden te Munchen wonderlyke dingen gemeld Zy heeft namelyk een gezelschap van 15 studenten om zich heen verzameld be¬ zorgt hen vrybiljctten in deschouwburgen bezoekt in man- kleederen hunne kroegen waer zy bier en punch d discretion bcttielt laet zich door hen op hare wandelingen vergezellen steekt hen in tegenwoordigheyd van ieder dia het zien wil bonbons in den mond en werpt hun kushandjes toe On¬ langs had eenen dezer studenten met eenen jongen Pool die wegens de gravin jaloursch op hem was een tweege¬ vecht en werd gewond Den Pool wilde vlugten maer zy belette het hem Een ander duël datonder harelievelingen Alemanen ot Lolctmaneii gehecten plaets had werd door hare tusschcnkomst verhinderd Zy eyschte voor hare kroe¬ gen verlenging van het uer van sluyten door de policie vastgesteld en drcygde den directeur met afzetting als het niet deed BURGER LY KEN STAET VAN BRUGGE Overledenen van den 23 tot den 24 decerhlfer 23 Livinus Ramon werkman oud 42 jaren geboren te Zande wooncode te Ghistel in hüwelyke met Cathariua Hallewe overleden in de Iloov-straet A 8 n° 47 Charles Gallin werkman oud 52 jaren geboren te Ich- teghem echtgenoot van Franciscus liassen overleden in de Hooy-sll'aet B 8 n° 47 Josephus Valckenaere oud 2 maenden overleden in de Kruetenbcrg-stract B 5 n° 73 Coleta Ardcnois kleermaakster oud 16 jaren geboren en woonende te Brugge ongehuwd dochter van Petrus by Cecilia Van Nieuwkerke overleden in de Grouvver- ker-straet E 5 n° 25 Adolphus Reuze oud 2 jaren en half overleden in dc Kandclacr-straet A 4 n e 22 Joanna Noyen kantwerkster oud 50 jaren géboren en woonende te Brugge St Obert-straet n° 55 echtge- noote van Ivo Blondeel overleden in dc Maria-straet C 9 n" 8 24 Joannes Vergauwe werkman oud 66 jaren geboren te Snelleghem woonende te Brugge echtgenoot van Isabella Van Hollebeke overleden in de Werkhuys- straet C 44 n° 100 Hortensia Janssens oud 15 maenden overleden in de Laene-straet D 45 n"64 2 Geboorten BEKENDMAKINGEN Changement de Domicile J DÖOSIIVAMT-PLYSOIV Chai-iteiiïicr ïlciniisicr el Conslruutcur d'Escailliers en bus genres Avant demeuré Place saint Jean demeure aetuellcment Marché-aux-OEufs N" 60 a Bruges Op vrydag 31 december 1847 ten 3 uren precies namiddag in d'estaminet den Gouden Arend op de Munteplaets zal ge¬ schieden den ABSOLUTEN TOESL AG van 1." Een IIUYS in Brugge in dc Kweeker- of Oyvaerstraet hebbende zeer groote plaets van lande voortyds een heester geteekend B 10 n.° 53 bewoond door F Goethals aen fr 217-68 et 's jaers Verhoogd op 2,250 francs 2.° Een HUYS met Schorre Stallingen en verdere gebouwen en II 1-22-40 C ofteG 2 2-30 R ilovenierland gestaen en gelegen te Brugge aen d'oostzyde van de St Jooris- of Vlamingstraet geteekend E 8 u.° 15 2" by alfiche verdeeld in zes koopen Ten gebruyke van Joseph en Charles Hoppe voor 3 6 of 9 jaren pagters eu proprietaris obtie ingegaen 24 december 4S46 aen fr 544-21 ct te jare boven de lasten Staende by accumulatie op 8,900 francs 3.° Een HUYS zynde Herberg geuaemd den Vlaminck- dam geteekent E 8 n.° 14 met 16 aren 40 centiaren of 411 roeden Ilovenierland te Brugge in gezeyde St Jooris- of Vlamingstraet ten gebruyke van F Braem aen fr 293-87 ct 's jaers boven de lasten Ingesteld 2,200 francs De titelen en conditiën van veyling berusten ten kantoore vanM ter VAN DER 110 ES TAD T Notaris le Brugge Iioogstraet met de verkooping belast VENDITIEN Maendag 3 january 1848 te Sysseele in profyte van Carel Claeys en Jau-Fraucis Dobbtlaere 80 koopen Taiilie Dynsdag 4 te Moerkerke in profyte van d'heer Verbuist 30 koopen Taiilie en 70 koopen Bokken eu Larix Bullen Woensdag 5 te Sint-Pieters in profyte van d'heer Loonus en andere 80 koopen Olme Schieters Achtkante A heel e Eyke Keersselaers en Appelaers Donderdag 6 te Sinte-Kruys en Sysseele in profyté van Mheren Adolplie Gonpy-De Beauvolcrs en Wautelée Boeren- Ilalam 50 koopen Taiilie 50 koopen Brandhout en Gezaegd- Hout Stukken Maendag 10 te Sint-Miehiels in profyte van mevrouw baronne Van Znylen-Van fiyevelt 40 koopen Taiilie Dynsdag 11 te Vlisseghem in profyte van de weduwe Wouters 30 koopen Essche Boomen Woensdag 12 te Sint-Andries en Varssenaere in profyte van mheren De l'Espée-Van Messern en VanCaloen 35 koopen Taiilie en 50 koopen Brandhout Dynsdag 18 te Sysseele in profyte van Jan Van Loo eu mheren Eugène Wouters-De Ter Weerden en Sinave 30 koo¬ pen Taiilie 50 koopen Reulingen en 40 koopen Bokke en Olrns Woensdag 49 te Sysseele in profyte Roets 50 koopen Taiilie de weduwe Maendag 4 4 february te Sint-Andries in den bosch van mher De l'Espée-van Messem 40 koopen schoone Eyke Ach.kante en Essche Betaelbaerby II.' e G/LLIODTS wonende thans op den Burg
Gazette van Brugge 27/12/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item