Back to top

Gazette van Brugge 27/12/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
onthouding van vleesch in liet gebrek der voortbrenging ge¬ zocht Macr deze oorzack zal verdwyncn zoohaest de vcr¬ bruyking zal vergrooten Het is in het belang van den land¬ bouwer van vele becstialen op te kweeken al moest den verkoopprys er eenigzints door lyden maer het is ook in zyn belang van niet meer dan hetgeen er voor de verbruy- king noodig is op te kwecken want het vee bekwaem om geslagt te worden kan zonder verlies niet behouden worden Dc waerschynelyke vcrbruyking is gekend den laudbouw brengt in evenrediglieyd op vermeerdert dc vertierwegen liy zal meer opbrengen want het is in zyn belang Den grootsten hindcrpael aen de vcrbruyking van bet vleesch is te lande de grootc verdeeling der eygcndominen die in natura aen ieder landbouwer geeft hetgeen hem tot onderhoud zyns hiivsgeziii noodig is in dc steden is het de inrigting van den koophandel der vlecschhouwery die in- derdaed een opregten alleenhandel is Men iieeft verscheydcne middels voorgesteld om deze liin- derpacl uyt den weg te ruvmen de vermindering der oe- trooyregten meer gemak aen de vrecinile kooplieden ver¬ schaffen enz Maer die middels leveren bv eenige voordee- len grootc hinderpalen op het zyn ten anderen maer schyn middels De eenige en waerlyk krachtige middel van een gemakkelyke toepassing de eenigste die het doelwit kan be- reyken zonder iets onderdrukkend ofrevoluiionnair te wege te brengen ware liet opregten van gemeente slaglhuyzen gclyk er reeds in verscheydcne steden van Frankryk gelyk er ccne sedert verscheydcne jaren te Turin bestaet Het gemeente slagthuys van Turin eygent zich geenzints den alleenhandel der levering toe het doet alleenlyk mede¬ dinging aen dc vryc slagthuyzen Men had liet eerst alleenlyk opgeregt om dc godshuyzen en de eollegien van vleesch te voorzien maer liet is aen het publiek toegelaten geweest van er zich insgelyks te bezorgen Don algenieencn opper¬ toeziener van de policie zeilt cencn commissaris en agenten naer de markten van vleesch voorzien lietzy te Turin het- zy in dc naburige steden Het slagthuys wordt bestuerd door betaelde agenten Daer liet vleesch in de liuyzen niet mag I tentoongesteld worden zyn al de bcdryven in groote hallen verecnigd Het kommunalc slagthuys is in liet midden ge- plaets en de koopers -bevinden zich overal voor eetwaren die gewaerborgd en aen een normalen prys verkocht zyn « Ieder week zegt het nieuwsblad Ie Moniteur de la propriélé aen welk wy dit verhael ontlcencii geeft den directeur een tabel uyt wacrin dekooppryzen der dieren hunnen opbreng de algcmccne en byzóndere kosten der week eyndelyk den prys van het vleesch die moet verkocht zyn acngcleekcnd zyn i> Den bulletin behelst insgelyks eene schatting van liet ge¬ win die acn de verkoopers mag toegestaen worden Deze laetstc zyn geenzints verpligt van aen dien prys te verkoopen maer liet publiek is verwittigd en liet kan zich aen hunne eysclien onttrekken niet zich van vleesch by liet kommunalc slagthuys te voorzien Zulk cenc stichting is acn geeue vrylievd nadeelig zy heeft in zieh niets van den onderdrukkenden aerd der poli- ciemaetregels en beeft voor uytwcrksel van het bedrog te beletten cn van te gelyk dc interesten der voortbrengers en der verbruykers te beschermen [ Démocratie paci/ique ] Sets over ule rliolera vaas Ï847 Uyt de Algemeine Preussische Zeilung In Oost-Indien vertoonde zich deze ziekte met zekerheyd het eerst tc Jessore in het jaer 1817 vervolgens te Calcutta en trok in den tyd van minder dan 15 maenden door geheel Indien vooriiamelyk de militaire wegen dat is de groote meestal door leege rivierlanden loopende rigtingen volgende Daerop ging zy naer het Oosten en spreydde in 1820 hare verwoestingen over China uyt doch plantte zich niet over de woestyn Cobi voort zoo dat Siheriën van deze ziekte bleef verschoond Na een oponthoud van vyf jaren in Indien en aen den Indus wendde de cholera zich naer het Wi-sten zich langs de zee uytbreydende en vertoonde zich in 1821 aen de oevers der Persisclie golf kort nadat aldaer schepen uyt Bom¬ bay waren aengekomen Van hier ging zv naer het Noord- Westeu en spreydde zich over geheel Perziën en Arahiën tot aen Aleppo in Syriën uyt In 1823 bereykte zy Astrakan uyt bet zuyden der Kaspische zee en bleef hier eenen tyd lang staen In het jaer 1829 verscheen de ziekte uyt China over Buchara komende in de stad Orenburg In 1830 was zy te Moskow en van daer in 1831 westwaerts in liet zuyden van zak te halen en door de vingers te laten glyden Intusschen is dit toch eene edelmoedige wyzc om demenschen gedurig dc hand in den zak tc doen steken wanneer men bedenkt hoede vorsten er anders gcwoonlyk op uyt zyn om hetzelve te weeg te brengen met een geheel verschillend doel Den Oostcnryker heeft zeer weynig pleyzier in zyn leven Hy kent schier geen ander vermaek dan zieh den vader zvns volks te noemen en nu en dan de priviligien zyner geliefde onderdanen den kop in- en soms ook zyne onder¬ danen zelven den kop af te doen slaen alleen om hen wel van zyne vaderlyke zorg te overtuygen Maer 't is ook woei¬ en by kans hadden wy het vergeten Ferdinand schept groot vermaek in Metterriich en een ballet Lodewyk den beyersehen koning is mede eenen grooten voorstaender van die laetstc licfhebbery die echter zvne on ierdanen minder aengenaem is Ook houd hy zich zeer geern bezig niet het verveerdigen van rympjes zoetsappig flauw enkele malen loopt er wel een puntdichtje onder dat den schyn wil hebben van een citroenballetje doch in waerhevd niet veel meer is dan een gomballetje Onder zyne amusementen behoort ook het uytgevcn van couranten men zegt dat hy de dagbladschryvers-schacr met verwonder- iyke snelheyd weet te gebruyken — in artikelen van andc- ïen maer uatuerlyk nimmer in de zynen hoewel sommige Rnsland Polen Galliciën en Hongaryen later te Petersburg Dantzig Berlyn in het grootste gedeelte van noordelyk Duytseldand anderzyds uytgeborsten In 1832 was zy te Parys en in onderscheydene andere plaetsen van Frankryk In 1833 tot 1834 vertoonde zy zich in de Nederlanden Spanje Portu- gael Amerika In 1835 nam zy eene te rugwaertsche oostelyke rigting en trok uyt het zuyden van Frankryk naer noordelyk Italien In 1836 reysde zy ltalien rond en heerschte des te sterker naer mate zy meer zuvdelyke plaetsen bereykte Uyt Opi ier-Italien ging zy eenigzins noord-oosteivk over Tyrol Beyeren Oostenryk naer Breslau en fierlyn waerzy steeds zwakker wordende eyndelyk geheel verdween De thans in den Kaukazus verschene cholera is insgelyks uyt Indien gekomen van waer zy over Lahore naer Khorassan en Massanderau toog vervolgens langs den oever der Kaspische zee eenerzyds over Derhent Kislar en Astrakan anderzyds over Tauris Tifflis en Piatigorsk het land der Donsche Kozakken binnendrong De snelheyd waermede deze ziekte voortgaet is vry aen- merkelyk dewyl zy hy voorbeeld in de laetste helft der maend july den geheelen afstand van Tscherkask tot Cliarkow doorliep dat is omtrent vier mylen per dag Uyt dit geschied- en aerdrykskundig overzigt ziet men dat deze ziekte overal waer zy verscheen wel eene zekere regel- maet in baren gang volgde maer noch de groote landwegen noch de rivieren opwaerts altyd en onveranderlyk langs ging Men heeft vele voorbeelden dat zy dorpen ja steden en ge- lieele districten onaengeroerd voorLytrok maer mylen ver bo¬ ven dezelve uytbarste In de steden liet zich hetzelfde opmer¬ ken ten aenzicn van de straten waer eenige gein-el van de ziekte verschoond hieven terwyl andere vanhet een eynde tot het ander eynde hesmei werden 7,oo by voorbeeld vertoonde de cholera zich dit jaer op schier alle wegen in het oosten van den Kaukazus terwyl die in het westen van den grooten mili¬ tairen weg byna geheel of toch nagenoeg bevryd bleven Op de Sauerhruune Kislovodsk by Piatigorsk in den Kaukazus had de ziekte zoowel de vesting alsook de voorstad sints meer dan dry weken gepasseerd terwyl op eene opene plek tusschen bevde waer zich liet kamp van een bataljon infanterie bevond geenen enkelen zieken voorkwam tot dat op zekeren morgend eenen mist den geheelen omtrek omhulde en terstond dacrna de ziekte ook ouder de soldaten uytbarste Men heeft ook de op¬ merking gemaekt dat de eerste zieken altyd de zulken waren die uyt een oord kwamen waer de cholera had geheersclit Onderscheydene gevallen hebben voorts aengeloond dat vele persooiieu die in aenraking kwamen met deze eerste zieken welke doorgaens sterven insgelyks door de plaeg worden aen- getast hetgeen blykbaer uioet worden toegeschreven aen de werking van den angst op het merischclyk gestel daer toch zoowel de geneesheeren als de nabygelegen zieken in dc hospi¬ talen onaengetast hieven Samengedrongene lucht schyut ove¬ rigens veel hy te dragen tot de ontwikkeling der ziekte en daerdoor kan het zich lateu verklaren waerom in sommige ziekenhiiyzen gedurende versclieydene weken niemand noeh van het persooueel noch van de gewoone zieken de cholera kreeg doch later toen het getal der colerazicken toenam en het beginsel der cholera of het choleravergif zich in de verdikte lucht meer koiule ontwikkelen de ziekte zich ook tot andere kranken en zelfs tot het persooueel des hospitaels hoewel in mindere mate uytstrekte De oorzaek dier ziekte licht dus nog in het besmettelyke nog in liet algemeen meteorologisch ver- schvnsel Vele hebben nog opgemerkt dat althans op ouderscheydene plaetsen hy het naderen van de cholera het water der rivie¬ ren steeg en dat zy die van dit water dronken sneller door de ziekte werden aengetast dan degenen die putwater gebrnykten doch hiervan is geene vaste oorzaek te vinden want alle chi- mischeen mikroskopisehe onderzoekingen hebben geen verande¬ ring in de deelen des waters doen ontdekken [Eynde per naeste.~\ Gisteren avond heeft alhier den Nyverheyd en Koophan¬ del-Kring in eene algemeene vergadering ten dien eynde byeengoroepen tot de herkiezing overgegacn der dry uyt- tredendc leden der besturende commissie en zes nieuwe leden voor gemelde commissie 181 leden hebben aen de naenioproeping geantwoord Dc heeren L De Lcscluzc Julius Du Jardin Gazet-de Bay uyttredendc leden zyn herkozen De nieuw benoemde leden zyn dc heeren Avanzo- Torreborre Meulenicester-Marlier Ad Maertens Bidart- dc Brouwer De Schryver-Van Groenenroode J Coucke en V an Gheluwe-Van den Brouckc Met genoegen heeft men konnen bcstatigen dat geene de van zyne proclamation over 't vermeerderen van den prys van 't bier verwonderlyk er by zouden hebben gewonnen — ten minsten dit beweren de critici zoo zy een weynig — een weynig veel waren bekort of zelfs geheel waren weggelaten Den Pruys vermaekt zieh gelyk Peoeloppe deed met liacr borduerwerk van Berlgnsche wol — den Pruys ver¬ maekt zich met het maken vau eene constitutie om die na¬ derhand weder weg te maken Voorts vindt hy er zyne lief— hebbery in iedere courant te lezen die maer vau Zyne Ma- jesteyt gcwacgt Hy houdt er zelf een minister op na wiens titel wy wel zouden mededcelen indien hy niet zes regels zou beslaen en wiens ambtsbezighoyd alleen bestaet in liet opsnufïelen van alle die berigten welke hy gelyk den hond het wild aen zyns meesters voeten moet nederleggen Dien armen kerel heeft geene gemakkelyke taek te vervullen want Zyne Majesteyt lust alleen maer loftuytingen alles wat eenigzins al is het nog zoo weynig naer af keuring riekt is hem byzonder onaengenaem Den minister betreurt dien wausmaek ten hoogsten ook krygt hy gewoonelyk tweemael in de week zyne demissie Er zyn tegenwoordig nog vele andere koninglykc liefheb¬ beryen zoo als onder anderen die van den koning van Abi- synien welke er het grootste behagen in vind rond te loo- pcu met een likkenhacn op het hoofd een rooden frak om minste partygeest by die eerste algemeene vergadering uyt- geschenen heeft en dat alle de nieuwgekozene leden tot verschillige nyverheydstakken hehooren en gevolgenllyk elk in het byzóndere met kennis en ondervinding over de verbeteringen die er voor het algemeen welzvn zouden in¬ gevoerd worden zal konnen geraedpleegd worden — Den heer schepen Dc Leseluzc en den heer stadssekrc- taris V Deljoutte zyn zaterdag van hier naer Holland ver¬ trokken om aldaer de school der jonge zeevaerders te gaen nazien ingezien het gouvernement voornemens is onze stad met eene gclyke seliool te begunstigen — Dy koninglyk besluyt van 20 december zullen de mi¬ liciens der klas van 1846 deel makende van de algemeene depots en zich thans in reserve bevindende in hunne heerd- steden op 4 january 1848 acn de provinciale kommandan- tcn overgeleverd worden — Een koninglyk besluyt van IC dezes bepaeld de borg¬ stellingen te storten door de entreposcenlers der douanen en tot waerliorg van hun bestier te weten voor 2" klas 10,000 accynsen die van 1° klas 28,000 franken franken van 5 e klas 6,000 franken van 4° klas 4,000 de cnti'cproseerders vervullende het ambt van ontvanger uyt kracht van art 9 des organisch beslnyts van 31 decem¬ ber 1846 1,000 f'r Dc borgstellingen door de/e laetsten gestort zoo als ontvanger dan als entréposcerder zullen tot wacrborg voor liet eene en andere bestuer strekken — Men schrylt uvt Tliielt in date van gisleren ic Onze graenmerkt blvft by voortduring wel voorzien Voorleden donderdag waren er 176 zakken tarwe en 154 zakken rogge aanwezig Van de eerste soort zyn er 149 aen franks 25 50 en van de tweede soort 154 zakken acn franks 15-25 per een-en-lialf hectoliter verkocht geweest Onze linnenmerkt biedt sedert eenige marktdagen een weynig meer levendig dan naer gewoonte aen er waren boven de 1000 stukken linnen aenwezig waervaner ruyin 700 koopers gevonden hebben — In de yzergietery van den lieer Thooris te Gent heeft men een yzcreii kruysbceld gegoten van omtrent zestien voet hoog en wegende acht honderd kilogrammen Hetzelve is bestemd voor het kerkhof te Delft in Holland Sommi¬ ge dagbladen melden dit als eene nieuwe uytvindiug en eene aenwinst voor de metarlMivverhcyd Wv zullen doen op¬ merken dat de yzerc kruysen in de XVI 0 eeuw en welligt vroeger hier te lande bekend waren Lambrccht Vau Eusele deed er zulk een in 1527 Ie Antwerpen op de Meir oprigten hetwelk in de volgende eeuw door een koperen wierd vervangen — Men schrylt uvt Aelst Zekeren P F D N woonende op Aelst Sclinerbeke bood zich woensdag laetsc aen op het Sladhuys alhier ten eynde de luiwelvks banden te sluyten welke hem wettclyk vercenigen moesten aen zyne dienstmeyd die zich in eenen gezegenden staet bevind Toen den beambten gedaen had met acn 'tgelukkige paerde liuwe- lyks bepalingen voor te lezen stond den bruydegom eens¬ klaps op en zeydc Als het zoo is dan trouwe ik niet en dadelyk liep hy de zacl uyt Zyne tedere bruyd begon bitter¬ ly k to weenen zy snelde den vluchteling achterna greep hem bv de kraeg stoote hem in cenc kanieren trad in on¬ derhandeling om hem tot betere gewaerwerdingen terug te brengen Doch alles bleef vruchteloos en den berouwenden bruydegom die waerschynlyk aen het Gentsclie axiome «Ja trewwen ishcwucen » gedacht had viel aen't loopen zoo hard als zyne becnen liet vennogten en gevolgd door eene menigte uytjou wende straetjongens tot dat hyal verre buytcn de stad was — Heden vernemen wy dat den bera- deloozen trouwer zich eyndelyk heeft laten overhalen en dathy vrydag lacts voorgoed in huwclyk is getreden — Het getal der hcdelaers te Brussei neemt steeds op eene vreeswekkende wyze toe deze mael zyner onder deze ongelukkigcn vele ingezetenen der provincie Brabant welke dc policie niet kan naer hunne gemeenten terugsturen zoo als men het by voortduring met dcvlaemschc bedelaers doet — Uyt Ilamme schryft mm dat men zondag lactsledcn rond 5 uren namiddag uyt eenen gracht vol water dry ly~ ken getrokken heeft namelyk die van Theresia Claus echtgenoote van den landbouwer Fr Saeys oud 48 jaren 2° Coleta Saeys oud 6 jaren en 5" Pieter Saeys oud 5 jaren beyde kinderen der eerstgenoemde Menige gissingen doen zich op nopens de oorzaek dezer dryvoudigc dood Zonder zulks te durven bevestigen schryft men ze toe acn zelfmoord — Te beginnen van den 1 january 1848 zullen depost- het Ivf en eenen flodderenden flanellen rok om dc becncn terwyl hy dapper een bessem om en boven zich zwaeyt Dan is er ook nog den koning derKannibaelscheeylandcn doch diens lief hebberv zouden wy niet wel kunnen vermel¬ den zonder ons cn ook u weerden lezer inissclyk te maken Wanneer wy echter ons oog laten gaen over de licfhcbbc- ryen en vermakelykheden der vorsten die heden ten dage de troonen bekleeden zoo moeten wy erkennen dat er toch eene grootc verbetering ook iu dit opzigt heeft plaets gevon¬ den Immers het nedcrvellcn van herten en reeën is een bcuzclspel hy het nedcrsehicten van onderdanen op eenen balcon en het bespelen der turkschc trom is kinderspel by het vermaek vau dien ruwen ouden koning wiens voor- nacmste genoegen bestond in het doen onthoofden vau zyne gemalinnen zoodra hy dacrinede was gehuwd Ach die oude tyden zy waren vry wat beter voor het vermaek Welk een vrolyken koning was by voorbeeld dien Karei den Tweeden Is er wel een koning van den tcgenwoordigen tyd die de herberg the Cheshire cheese zou binnengaen om aldaer een konyn cn een pint stout te eysclien en bevindende dal hy geen geld had om het gelag te betalen den herbergier zoo maer zonder komplimenten op de plaets zelve tot ridder zou slaon iii stede vau hem tc betalen
Gazette van Brugge 27/12/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item