Back to top

Gazette van Brugge 27/12/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
lV 158 54.' te Jaer GAZETT E VA\ Rfaendag 27 December 1847 f fj-' • _ • 4 *a v - ■ • EN DER PROVINCIE WEST- VLAENDEREN Voor Staetkunde Koophandel en ONAFHANGKELYKHEYD Vcrschynt len Maendag Woensdag en Vrydag Inschry vingsprys — Voor Brugge 5 iqaenden fr 4-75 ct ■ » Buyten Brugge vraehlvry » 6-25 » | Alle pakken en brieven vraehlvry toe te zenden De aenkoudigingen 25 centimen den regel regels een frank onder de vyf Be persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzocht deze d laten toekomen aenzoebt deze dags voor de versehyning van het Blad te BIVUGGE Antwoord acn d« KYVERIEEID Die zich qualyk bevonden heeft is schuw P C Hooft De Nijverheid leest de Gazette van Brugge niet Dat is moeijelyk om te geloovcn zal wacrschynelyk de lezer zeg¬ gen vermits zy wist dat zy cr een strydér in vond die zich tegen hare partyzucht verzette en haer in hour waer daglicht deed staen De Nyverheid zegt dat haren uitgever in 1 844 op de let¬ terkundige vergadering te Brussel gehouden inet zvnen hoed niet beeft gezwaeid en niet met Conscience en met de Vlamingen voorwaarts heeft geroepen — O lieer De Jonghe wat gy toch al loochenen durft — - De Nyverheid zegt dat zy zich aen bevcchling weinig ge¬ legen laet want voegt zy er by ministers en koningen worden wel bestreden waerom zouden wy niet bestreden wor¬ den — Règt zoo beer Uitgever gy zyt epn openhartig man Gy hebt bet voorkomen van den vos die eerst de vasten zou prediken als het hoenderkot ledig is — want luister lezer boe by voortgaet het is der moeite wacrd dat is de vrucht van het verval onzer zeden het gevolg van eene los¬ bandige vrijheid het begin der maetschappelyke ontbinding O Nyverheid hoe katholiek vooreen liberael Wy[de Ny- verheid]schry ven deze regelen hier neder om aen onze uenval- lers zync straatwoorden willen wy hier niet herhalen om aen onze aenvallers te luien weten dat wy hun niet verder ter spraelc staen — Let wel op lezer aenvallers wy wy Voor wie houdt gy u dan heer uitgever — Denkt gy uwe valschc grondbeginselen zoo maer vry den volkc op te dringen Ontkent gy dan dat het volk spreken mag en u te regt wyzen Uwe zending als vlaemsche dagbladschry- vcr is medewerken aen het grootc gebouw der zelfswording der geestesontslaving — Medewerken moet gy tegenwerken moogt gy niet of tel¬ kens zal er eene stem uit liet volk utot uwepligten terugroe¬ pen en te regt — De Nyverheid heeft haer woord gesproken zoo gaet de lieer De Jonghe wort zy zal zwygen — Dal is braef men kan indcrdacd aen geheel het laml niet zeggen dat men ongelyk heeft — Men zwygt de kamp is uit en het volk is dacrom te vonnissen Over het artikel der Nyverheid ligt er een zweem van moedeloosheid van inkeer van berouw en dat ver¬ heugt ons deels om dal de Nyverheid eene zóo goede zuster geweest is dat bet een ieder verwonderd heeft haer se¬ dert eenige weken zulke antinationale begrippen te zien voor- uitzetten zulke hoonende uitdrukkingen tot den volke te zien werpen Niemand kan na zulk eene bekentenis als in uw nummer van woensdag 22 11 voorkomt u vyandig zyn lieer De Jonghe Zelfs ik niet die het op my genomen had uwe dwaelleering KM3 ROIS S'llWJST DE KOMMEN HEBBEN PLEYZIER Naer het Engelscli schimpblad Punch Men kent Victor Hugo's hcerlyk drama Le roi s' amuse waervan Frans 1 koning van Frankryk en zyn hofnar Triboulet de hoofdpersoonen zyn Den fransehen dichter stelt ons in zyn dramatisch gewrocht voor hoe den ridder¬ lijken vorst om den wille des vermaeks,de dochters en vi ouwen zyner onderdanen schroomeloos en ligtzinnig tot de slagtoffers zyner driften maek te Den cngelschen sehryver wiens geestige n inval wy zullen trachten zoo goed mogelyk in onze tael over te brengen heeft dien tytel van algemeene toepassing gemaekt op de vorsten van onzen tyd üc vermaken der koningen zouden stof kunnen opleveren tot een vry curieus werk Wy hebben reeds verteld dat den koning van Spanje eene byzondere lief hebhcry heeft in het bespelen van de Turksche trom Dit nu is wel be¬ schouwd een zeer onschuldig vermaek en kost ter loops zv het aengestipt hy lange na niet zooveel als het bouwen van prul-paleysjes en is ook op verre na niet zoo wreedaer- di»- als het neerschieten van herten in een afgesloten om hc'ynd stuk veld te bevechten — Het vlaemsche Gent zal u als een terug- keerende broeder blyven lief hebben om het goede dat gy zoudt kunnen doen en het kwade dat gy zult laten Uw vriend E AEgeüïBceaa Overzigt Het Journal des iHandres bevestigd in deszelfs briefwisse¬ ling de aenstaende vervanging van den heer Veydt door eenen nieuwen titularis voorliet ministerie van financien De In dépendance bevestigd noch loochend de voorenstaende ty- ding Be beurze van Parys was vrydag noch van den schok niet hersteld door de tyding der ziekte van den koning dei'Fran- sclien veroorzaekt Het is nu zeker dat den koning by zync terugkomst te Parys onpasselvk is geweest Het Journal des Débats dacr ovcrsprckcndc verhaast zich er by te voegen dat liet maer eene ligte onpasselykheyd is geweest Den opstand den 10 dezer te Rome uytgeborsten waer van wy melding hebben gemaekt is van genoegzamen erris- tigen aerd geweest om de tusschcnkomst der gewapende ïnagt noodzakclyk te maken Wanneer men den toestand der verschiliige deelen van ltalien nagaet men moet noodzakclyk getroffen worden over de verontrustende wending welke dien toestand dagc- lyks neemt Nergens zyn de verschiliige gouvernementen die ltalien bestieren meester over de beweging die de volke¬ ren van dat schier-eyland vervoerd met mocytc heeft men den opstand te Rome aen te stippen gehad of ziet te Napels Lucca en later zoo men meldt te Modena en Reggio hebben er opstands-bewegingen plaets gehad liet is altyd uyt naem van Pius IX dat die oproerige of vredelievende betooningen plaets grypen;en wanneer PiuslX zvn verlangen betoond op dat de gemoederen zich zoo zeer niet zouden vervoeren maer matigen hy wordt niet meer geluysterd Tot getuyge daer van strekt het geen by de consula Tomana staetsraed heelt plaets gehad De raededeelingen door een dagblad van Flo- reneien el ['atria medegedeeld over de beslissingen door die vergadering genomen hetrekkelyk de publiciteyt der zit¬ tingen zyn belangryk Den neef van den H Vader dengracf Leugi Mastaï heeft houden staen dat dc consulta romana volkomen gclyk was met den staetsraed van Frankryk de meerderheyd van den raed heeft naer hem niet geluysterd den voorzitter heeft daer na eene onderhandeling doen ken¬ nen die by met den 11 Vader heeft gehad onderhandeling waer onder Pius IX zieli voorde publiciteyt weynig genegen had getoond de meerderheyd der consulta heeft niettemin alle dievertoogen over het hoofd gezien en met 20 stemmen tegen 4 zich voor de publiciteyt der zittingen verklaerd Men ziet dal dien raed klacrblykelyk verlangt zich in eene repre¬ sentative vergadering interigten Den koning van Sardinien heeft besloten eene kwytsehel- dingvoor staetkundige overtredingen voor 1 january 1848 aftekondigen De proclamatie door de welke den infant Karel-Lodewyk Maer laet ons thans eens beproeven of wy dc liefhebbe¬ ryen van de verschillende liedendaegsche koningen niet kun¬ nen opsommen Lodewyk-Philips kan nu maer weynig plcyzier meer heb¬ ben Immers hy heeft al zync zonen en zoontjes uytgehuwc- lykt En wat liet vervolgen van dagbladen betreft dat ver¬ maek moet schrikkelyk vervelend voor hem zyn geworden 't Is daarmede als men het spel van Stuyvertje wisselen een weynig is niet onplezierig maer altyd dat en niets dan dat te spelen Bah Ja het is wel zoo Algericn blyft hem altyd overig docli de bulletins bieden niet meer dien geuri- gen wierook van fransche eer aen sinds den marschalk Bu- geaud heeft opgehouden Abd-eJ-Kader eens in de week te doen sneuvelen cn diens strydros en parasol met eiken stoomboot naer Parys op te zenden Dien armen koning der franschen kan dan nu ook alleen nog maer stof tot lachen vinden wanneer hy de geschiede¬ nis der dry glorieuze july-dagen eens naleest of zich tebin- nenhrengt hoe de Cliarte nu hepaeld eene vérité waerheyd s geworden eene waerheyd zoo krachtig als de vestingwer¬ ken van Parys die maer kanonsgewyze kunnen maken Hen¬ drik den Vierden vermaekte zich zoo wy wel hebben op eene andere manier maer het spreekt van zelvcn dat ieder koning zoo zync byzondere grappen cn lief hebberyen heeft Deu koning van Napels speelt maer altyd whist en isacht van Bourbon nog onlangs hertog van Litcca bezit van ht hertogdom van Panna genomen heeft is den 19 dezer macuu afgekondigd ZAEK ROSSEEL EN VANDENPLAS In weerwil van hctscnc men O gemeld e t niet om ecue heeft scbvnt dat de byeenbrenging van Rosseel en Yaudenplas nog gebeurd is De vrouw Rosseel heeft eyndelvk Brussel verlaten zich te hegeven hy hare ouders die in Noord-Brabant vestigd zyn De ongelukkige heeft moeien afzien van tweede hyeenkomst met haren echtgenoot in de netelige omstandigheyd waerin zy zich bevindt Het is door de be¬ middeling van eenen tusschenkomenden persoon dat Rosseel het laetste vaerwel zyner cchtgcnoote zal vernemen Dynsdag is Vandenplas uyt de gevangenis gchaeld en door dc onderzoekende magistraten gcleyd naer St Joos-ten- Noode cn Seliaerbeek alwaer nnvorscliingen bewerkt zvn die schyncn gewigtige gevolgen opgeleverd te hebben Schoon deze uytslagen zich in het by wezen van Vandenplas opdoen scliynt zulks hem niet belet te hebben te beweeren volstrekt vreemd te zyn aen de hem toegeschreven moord Vandenplas was net en warm gekleed zyne muts had liv neergetrokken over de oog die hein ontbreekt Woensdag*inorgend om 8 uren is hv andermael uyt de gevangenis gchaeld en naer het kabinet van den regter ter instruktie gehragt om er voor zekere geluygen te versehv- nen Zyne voordezen minnares is nogmaeJs onderhoord ge¬ worden Hare verklaringen scliynen hoogst belangryk te wezen Vandenplas scbvnt zeer neerslachtig le worden Het vleescli voos* liet volk De kweeking van het vee is de voordecligste nvverhevd der landbouwkundige voortbrengsels zoo voor de produkten die zy oplevert als voor den mest waarmede zy het land yerrykt Van eenen anderen kant is het vleescli de aenge- naemste en voedzaemste spyze Dc voortbrenging der graan¬ gewassen put het land uyt de kweeking van het vee ver- rykt hetzelve Het gehruyk der graangewassen en inoe.sk ru\ - den voor byzondere spyze verflauwt den mensch het ge- woonlyk gehruyk van vleescli verkloekt hem Het ware dan te wensclien zoo voorden voortbrenger als voor den verbrui¬ ker zoo voor de landbouwkundige nyverheyd als voor het welzyn van de mensehen dat liet vleescli den basis der voe¬ ding wierde Het is ver van alzoo te zyn Het vlecsch wordt nog zeer zelden te lande gehruykt en zelfs is het by de stedelingen nog een voedsel van weelde Men zegt dat liet volk vooroor- deelen heeft voor wat de deurte van het vleescli betreft liet vooroordeel indien het een is zou welhacst verdwynen in¬ dien het koude bewezen worden dat de spyzing door het vleescli waerlyk niet meer aen den behoeftigen kost dan de spyzing door de graengewassen Maer het is ver van alzoo te zyn Men heeft van eenen anderen kant de oorzaek van deze dagen in verrukking wanneer hy een halfstuyverspunt ge¬ wonnen heeft Nog wroet hy wel eens een beetje in zwavel hetgeen zoo wat uytlegt hoc hy in dat whist altyd zulk een goed spel heeft cn in al zyne handels-operatien zoo zuyvcrte werk gaet De groote liefhebbery van keyzer Nikolaes om niet te spreken van zyne hehbelyklieyd om de Polen uyt te rocyen is eygenlyk maer een acngenaem zwak dc russische keyzers vry algemeen en hem in liet byzonder eygen namelyk ieder¬ een eene snuyfdoos present te doen Hy moet stellig in zyn leven meer snuyfdoozen hebben weggegeven dan den zanger Lablache immer ontving en dat getal is even nioevelvk te bepalen als dat van de kinderen onzer koningin Victoria Men zon wel haest denken dat zyne kcyzerlyke majesteyt hier of daer op eenen koopdag een party tje van die artikelen had gekocht en mot regt weet hoe ze weder kwyt te raken Zoo ooyt een kolossael standbeeld gclyk dat van Petei-de- Groote voor Nikolaes mogt worden opgerigt dan be oort het voetstuk uyt snuyfdoozen te zyn samengesteld Wy zou¬ den wel eens willen weten hoevele rustige respectabele propere mensehen Nikolaes in zyn leven onhebhelykesnuy- vers heeft gemaekt allen maer door den ouweêrstaenbareii prikkel der cygenliefde die hen er toe heeft moeten verloe¬ ren eene gestatige opoffering van foulards te brengen ae i het genoegen om ieder minu t d • kcyzerlyke gift uyt den
Gazette van Brugge 27/12/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item