Back to top

Gazette van Brugge 24/12/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BY STERFGEVAL TEasessii ï© VAN ACAJOU EN ANDERE ^ÜYTÏT^Én PIERDEN 1IARNASSEUREN ENZ Ten Sterf huyze ran Mevrouw de Douairière Baronnesse VAM BORSSELE-VAN DER HOOG HEN in de Sint- Jacobs-straet te Brugge MAENDAG 27 December 1847 en volgende dagen Telkens van 's morgens om 10 uren zal er ten gerriclden sterf huyze openbaerlyk verkocht worden MEUBELEN en an¬ dere VÖORYVLRPEN zoo als Luystcrs Tapyten Penduleu Candelabers Porceleyne Vasen waer onder een extra schoon Stelzel in vyf stuks Chineesch Porceleyn van omtrent een meter hoog groote witte Porceleyne Tafel-Servitie met vergulde boorden versclieyde Garnitueren Spiegels geboureerde en Lekleede Stoelen Canapéen Damaste Zyde en andere Venster- Draperyen Gordynen enz scboone Yzere Schouwen en veel meer andere Objecten breeder by affichen vermeld Wyders een alderscboonste Engelsche Coupé-Koets twee Chars-a-Bancs Phaéton Calèche Buytenwagenken twee Peerden extra scboone Peerd-Harnasseureu Kalandermolen nieuwe Schallien enz Alles de verkoopdagen na te zien Op gewoone conditiën betaelbaer binnen de drie maenden ten kantoore van den Greffier CHARLES MOULAERT in de Grouwerkers-straet NOTA — De Rytuygen Peerden en Haruassueren zullenden vrydag 31 december om 11 uren 's morgens verkocht worden Op vrydag 51 december 1847 ten 5 uren precies namiddag in destaminet den Gouden Arend op de Munteplaets zal ge¬ schieden den ABSOLUTEN TOESLAG van 1." Een IIUYS in Brugge in de Kweeker- of Oyvaerstraet hebbende zeer groote plaets van lande voortyds een heester geteekend B 10 n.° 55 bewoond door F Goethals aen fr 217-68 ct 's jaers Verhoogd op 2,250 francs 2." Een HUYS met Scheure Stallingen en verdere gebouwen en II 1-22-40 C of te G 2-2-80 R Hovenierland gestaen en gelegen te Brugge aen d'oostzyde van de St Jooris- of Vlamingstraet geteekend E 8 n ü 15 2° by affiche verdeeld in zes koopen Ten gebruyke van Joseph en Citaties Hoppe voor 3 6 of 9 jaren pagters en proprietaris obtie ingegaen 24 december 1846 aen fr 544-21 ct te jare boven de lasten Staende by accumulatie op 8,900 francs 3.° Een HUYS zynde Herberg genaemd den Vlaminck- dam geteekent E 8 n.° 14 met IC aren 40 centiaren of 111 roeden Hovenierland te Brugge in gezeyde St Jooris- of Vlamingstraet ten gebruyke van F Braem aen fr 293-87 ct 's jaers boven de lasten Ingesteld 2,200 francs De titelen en conditiën van veyling berusten ten kantoore vanM er VAN DER HOFSTADT Notaris te Brugge Hoogstraet met de verkooping belast TE PACTEN j De Herberg genaemd Hoog Braband met circa vier gemeten Land te St Andries digt by de Smede-poort Zich te adresseeren by den Heer C Van De YValle brouwer aldaer Te Pachten Een HUYS dienende voor Zilversmidts-Winkel staende in de Geldmunt-straet sectie D 21 n.° 22 te Brugge laetst be¬ woond door M me Hanssens-Van De YValle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERHOUDT in de Hoog-straet te Brugge Te bekomen by L.-B HERREBOUDT Boekdrukker en Boekverkooper op de Eyer-Markt VAN WEST-VLAENDEREN EX WEGWYZER BEU STA BK Hi GE voor 1848 — 6H ste Jaer Aeuzienelyk vermeerderd en volgens officiële opgaven gewyzigd By den Drukker dezer vindt men nog te koop STUWER- EN PIAK-ALMNACHEN Voor 1848/ in 't groot en klejn Debit Verders zyn by den zeiven te bekomen AGENDA o^ TABLETTES DE POCHE voor 1848 AGENDA BELGE o f MEMENTO JOURNALIER CALENDBIERS de Bureau als ook alle slach van Registers Journals Grootboeken en Ca¬ hiers in groot eu kleyn formaet Kerk- en Gebeden-Boeken in het fransch vlaemscli en latin Dit alles aeu de voordee- ligvte Pry zen Den Notaris LAUTERS te Jabbeke zal op Woensdag 29 December 1847 10 uren voormiddag verkoopen in behoeve van Jonkheer De Melgar grohdeygenaer te Brugge Omtrent 60 koopen Eyken Taillie-liout en 23 koopen zware Beuken Boomen staende in zyne bosscltéii van zuyden by Jabbeke-dorp gelegen YËNIMTIEN ~~ Dynsdag 28 december 1847 om 12 nren te St Micbiels op het kasteelgoed van wylcn mev douairière baronnesse Van Borsel 100 koopen Taillie Reulingeu Fasseel Blokken TaiHie en Maste-Bnsschen mits allerhande soorten van Sparre- Persen en Boomen Woensdag 29 dito om 1 ure te St Micbiels by d'Hofstede van Jan Vandevelde Brandt voor Mher den Ridder De Coniuek te Gent 40 Koopen scboone Eyke- en Elze- Taillie Den zeiven dag om 12 uren te Oedelem en Sysseele goed Ten Torre in profyte van mberen baronsLebailly-De Tilleghem 40 koopen Taillie 60 diio drooge Eyke Reulingen 5000 drooge Eyke en Beuke Busschcu Fasseel benevens Larix en Eyke Kasten en oude Braeke Donderdag 30 dito om 11 uren te St Andries in de wan¬ delingen van bet kasteel van mher den Burgf De Nieulant 50 koopen Taillie mits eene groote party Reulingen Sparre Persen Snoey- en Maste Busschen enz Den zeiven dag om 1 ure te Meelkerke in den Hageboscb voor J.-B e Van Ückerhout 50 koopen Taillie en 20 dito Olme Essche en Abeele Boomen Betaelbaer by L VAN NIEU WENHUYZE te Brugge VENDITIEN ~~ Maendag 27 december 1847 te Meetkerke in profyte van de Wateringhc Blankenberghe 50 koopen gevelde Hair van Tronken Woensdag 29 te Dudzeele en Coolkerke 's morgens ten negen uren in profyte Van mejoufvrouw Dherbe en andere 150 koopen lange en zware Eyke fyne Olme Essche Acht¬ kante Abeele Wilge Italiaeuders Appelaers Keersselaers en Peerelaers Yeele Boomen zyn er van 70 voet lang eu 8 dik De vergadering 's morgeus ten negen uereu op Patoucke Donderdag 30 te Sysseele op Rostuyne in profyte van Timmerman en Bernard Cockuyt 75 koopen Taillie Maendag 3 january 1848 te Sysseele in profyte van Carel Claeys en Jan-Francis Dobbclaere 80 koopen Taillie Dynsdag 4 te Moerkerke in profyte van d'heer Verhulst 30 koopen Taillie en 70 koopen Bokken en Larix Bullen Woensdag 5 te Sint-Pieters in profyte van d'heer Loonus en andere 80 koopen Olme Schieters Achtkante Abeele Eyke Keersselaers en Appelaers Donderdag 6 te Siute-Kruys en Sysseele in profyte van Mhereti Adolphe Goupy-De Beauvolers en Wautelée Boeren- Ilalam 50 koopen Taillie 50 koopen Brandhout eu Gezaegd- liout Stukken Maendag 10 te Sint-Michiels in profyte van mevrouw baronne Van Zuylen-Van Nyevelt 40 koopen Taillie Dynsdag 11 te Vlisseghem in profyte van de weduwe Wouters 30 koopen Essche Boomen Woensdag 12 te Sint-Andries en Varssenaere in profyte van mberen De l'Espée-Van Messem en Van Caloen 85 koopen Taillie en 50 koopen Brandhout Dynsdag 18 te Sysseele in profyte van Jan Van Loo en mberen Eugène Wouters-De Ter Weerden en Sinave 30 koo¬ pen Taillie 50 koopen Reulingen en 40 koopen Bokke en Olms Woensdag 19 te Sysseele in profyte van de weduwe Roets 50 koopen Taillie Maendag 14 february te Sint-Andries in den bosch van mher De l'Espée-van Messem 40 koopen scboone Eyke Achtkante en Essche Betaelbaer by H 1 " GILLIODTS wonende thans op den Burg VAN ALLERSCHOONSTE Door liet ampt van den Notaris DARSWILDER TE STALMLLE Op dynsdag 4 january 1848 om 2 uren precies namiddag zal er ten verzoeke van den Heer p Felix Du Jardin bankier en groot-grondeyge- ïaer woonende te Brugge openbaerlyk verkocht 40 koopen allerschoonste Taillie wassende in zyue bosschen te Stalliille west digle by de kerk De vergadering aen zyne hofstede gebruykt door d'heer Lippens en aen de bosschen Betaelbaer ten kantoore van den Notaris DARSIVILDER Openbare Venditie VAN TAILLIE DROOGE EN POORTERS Te Z WE VEZEELE en EEG HEW De Notaris LE BRUN ter standplaets van Brugge zal op maendag 27 december 1847 te beginnen om 9 uren 's morgeus ten verzoeke van MM DeKerckhove-D'Ousselghem en Theodore Coppeus grondeygenaers te Geud en den burggraef Du Bus- De Gisigtiies grondeygeuaer te Brussel by openbare venditie verkoopen als 1" 65 Koopen schoon veld staende Taillie-ITout 2° 2000 drooge Busschen 8° 8500 Poorters staende in de bosschen der heeren verzoekers gelegen ter ge¬ meenten van Sweve/eele en Eeghem een weinig van oosten Je groote kassyde leidende van Brugge naer Korlryk Voldoende medekoopers te stellen De vergadering in de herberg den Meerlaer bewoond door Augustin llotty te Swevezeele Elk zegge het voorts Openbare Venditie VAN Hoornen en TE EEGHEM De Notaris LE BRUN ter standplaets van Brugge zal op donderdag 6 january 1848 zynde Dertiendag te beginnen om 12 ure 's middags by openbare venditie met tyd van be¬ taling verkoopen ten verzoeke van mynheer Van Der Graclu- d'Eeghent burgemeester en groudeigeiiaer te Eeghem als 60 Koopen Beuken Boomen ter dikte van 4 tot 6 voeten 10 idem Canada-Populieren ter dikte van 4 tot 7 voeten 15 idem schuoue te velde staende TaiHie staende op de hofstede gebruikt door Joannes Gailliaert in den Doorn Bosch en in den PJautery Bosch gelegen te Eeghem wat van noorden het gehuchte Eeghem KapeUe,by deuBrupot Voldoende medekoopers te stellen De vergadering in de herberg den Hert bewoond door den beer Constant De Vri se op de kappelle te Eeghem Elk zegge het voorts KOOPHANDE L Antwerpen 25 december Granen Eene ligte daling beeft zich veropenbaerd gedu¬ rende den 18 dezer geeymligde week dezelve is van i4 cen- timeu in de Tarwe en 8 centiinen in de Rogge wier gemid¬ delde pryzen respectively k bepaeld zyn fr 22-Sg en fr i4-6o Wissel-Cours van Parys van den 22 december 3 p 22 december ir 7 5 65 6 p 15 meert 1 17 00 Cours van Amsterdam van den 21 december W erbei \ ke schuld öö 1^4 Aniorlisatie-S_v ndikaet no Oil Haudel-Maetsehappy 1U2 7|8 Pryzen der Granen Oliën en Koeken te Ryssel van den 21 december Soorten Konlzaed OKilliette ld g sin iel Lyiuaed Camel ine Keinpzaed OlIEK de hectoliter 87 50 h 88 01 00 00 a 00 01 00 00 a 00 01 86 50 a 87 00 88 00 a 0 0 OH 00 00 A to 00 GRAN EN de hectoliter 24 00 a 27 00 28 110 a 29 III 00 00 23 00 20 00 00 00 00 01 20 00 23 00 Oil 00 KOEKSN de loo kil "gr 16 25 a 16 75 15 00 a 00 00 00 00 a Ou 00 19 On a 20 00 17 50 a 00 00 14 50 a 00 uu Markt van Veurne van den 22 december Middcnprys der granen per zak van 145 liters Tarwe fr 27-00 a 30-00 c ilogge In 18 25 a 20-25 c Geerstc fr I6-O0 a 17-50 c.- Hiiver fr 11-00 a 12-50 c lioonen fr 19-U0 a 22-00 LEE- T Y D I N G E N OOSTENDE 24 december Aenkomsten van den 22 en 25 december De btlgische sloep Union kap De Vos van Londen met diversche goederen de engelsche male Violet van Doever inet de korrespondentie en 1 1 passagiers het engelsch stoom¬ schip Triton kap Taylor van Londen met diversche goe¬ deren eu i5 passagiers Uytgcvaren De belgische pleyt Deux Amis kap Vollemaere naer Loiideu met schors de engelsche sloep Amity kap Bicbe- moud naer Burnham met ballast het engelsch stoomschip Sir Edward Banks kap Ovenden naer Londen met diver¬ sche goedeieu eu 45 passagiers de engelsche male Garland naer Doever met de korrespondentie en 1 4 passagiers den belgischeu schooner Triton kap Deswelgh naer Liverpool met schors de engelsche male Onyx naer Doever niet de korrespondeutie en 26 passagiers ANTVY LRPEN 25 december Aenkomsten van den 22 en 25 december Den amerikaenschen diymasier Riga kapiteyn Heard van Nieuw-Oi leaus met tabak en katoen de belgischeu schooner Ville de Liége kap Junker van Cephalonië met korenteu den piuyssischen schooner Gladiator kap Rouge van Kron- stad met rogge Brugge — Drukkery van L.-B IIehreboudt op d'Eycrmarkt
Gazette van Brugge 24/12/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item