Back to top

Gazette van Brugge 24/12/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
moet willen te werk gaen om hare inkomsten te bekorten i en dit zou nochtans de onvermydelykc uytkomst wezen van de vermindering van den zoutaccyns behalve dat het nog niet zeker is dat den werkman en de armen er veel baet zuilen by vinden De gedachten om de regtcn op den buytenlandschen tabak te veriioogen en den binucnlandschen met cenen aecyns te belasten vond warme tcgcnstacudrrs in de heeren Cogels Osv Malou en de Hacrne Den lieer Mercier dien minister van fiskaliter gedachtenis de inspraken van zyuen douaniers¬ geest involgende beweerde integendeel dat de verhooging der inkoinregten op den tabak zeer welvocgelyk was Deze beraedslaging ondcrtussehen op geen voorstel berustende achten wy het overtollig er by stil te staen Bemerken wy allcenlyk dat terwyl de heeren Cogels en Malou zich vele moeyte gaven om te bewvzen dat de ont¬ vangsten juyst met de uytgaven in evenwigt staen welhalve er noch leeningen noch nieuwe belastingen noch vcr- liooging van accynzen zouden van noode zyn de eerst¬ genoemde ook alle nieuw e imposten vooraf vcrklacrt te zullen weygeren Wat den heer Malou betreft dezen heeft verzekerd dat de ontvangsten des spoorwegs binnen kort tot twintig niilli— omen zullen opklimmen Den afgevcerdigden van Yper zou met zulke verzekeringen wat soberder mogen zyn immers weet men dat hv uyt zviie suykerwet van 4846 ingelyks dry milliocn aen de schatkist heeft beloofd en dat dezen nog de heiligt dier som niet zal krygen Voor het overig weet men dat den heer Malou tegen alle mogelyke te korten eene souvereyne remedie heeft een financieel stokpeerdje op het¬ welk by by alle gelegenheden rydt zyn systeem van assu- rancicn door het ryk Na de sluyting der algemeene beraedslaging begon liet op al de banken warm te worden by gelegenheyd van een voor¬ stel der centrale sektie strekkende om de persooneele be¬ lasting in principael met 200,000 frs en in opcentimen met 20,000 frs te vermeerderen De centrale sektie grondde hacr voorstel op de aengroeying der bevolking in ondcr- scbeydene steden en dorpen waergenonien De tegenstaen- ders van liet voorstel beweerden daerentegen dat de rege¬ ring verklaerd hebbende dat de volkstelling gecnen fiskalen aerd luid dezelve niet tot grondslag van cenige belasting kan strekken Noodwendiglyk moest het kabinet by deze woordenwisse¬ ling tusscheiikoinen Den minister van financiën de wet slaefseli involgende heeft nooddwanglyk moeten verkla¬ ren dat hy de voorgestelde vermeerdering niet kon van de band wyzen Maer den minister van binnenlandsehe zaken lieefc niet alle reden herinnerd dat bet hier eene kwestie van regtschapenlieyd gold aen welke liet gouvernement zich niet kou onttrekken Het is stellig thans dat het kabinet de Thcux zich jegens de bevolkingen verbonden heeft uyt de jongste volkstelling geen fiskale maetregelen te doen voortvlocy en Te vergeefs betoogde den lieer Malou dat dc verbintenis by die gele¬ genheyd door liet gouvernement genomen op liet onder- lievige geval niet toepasselyk was want iedereen beeft de yaek begrepen in den zin welken de heeren Delfosseen de Lacoste gezamentlyk met den minister van binnenlandsehe zaken er aen gegeven hebben en de subtiliteytcn van Jules Malou zyn hierop afgekets Inderdaed de kamer scheen eerst genegen om de ver¬ meerdering van 220 üüü fr op het persoonecl te stemmen maer den nacht brengt meermaels goeden raed en lieden is het voorstel der centrale sectie met cenparigheyd verwor¬ pen Tot den heer Malou toe moest bekennen dat hy zich in deze zaek v ergist bad Tegen liet eyndigen der zitting heeft er een woelig toonecl plaets gehad zoo als men er weynige in de kamer gezien heeft Den heer Orban beeft het schandael uytgelokt Eerst zeydc hy van den heer Veydt dat hy dezen minister van iinancie meende maer dat hy het niet vvas Den lieer Frère dezen onbeschoften uytval gelaekt hebbende verzwaerdeden heer Orban zyn ongelyk zeggende dat den minister der open¬ bare werken door den stand van zyn vermogen minder dan iemand anders regt had om te spreken De gausche ka¬ mer was over deze dubbele onheschoftheyd verontvveerdigd maer op voorstel van den heer Dolez is de Luxemburgsehe Wael gedwongen geweest zyne woorden te herroepen en aldus aen de heeren Veydt en Frère verschooning te vragen / Zitting van den 23 december De kamer heeft in deze zitting de beraedslaging van den budjel van wegen en middelen voorgezet Den artikel be¬ trek kei vk den opbrengst der mynen is aengenomen als ook den artikel douanen Den artikel hctrekkclyk het zout heeft tol cenige diseussien acnlcyding gegeven Vele leden zouden eene vermindering op dien artikel verlangen maer den slechten staet der geldmiddelen laet niet toe voor het oogen- hlik daer aen te denken Den artikel is cyndelingc zoo als hy voorgedragen was aengenomen en eyndeliuge den artikel i jjregistrgmeut en domeynen Scnact Zitting van den 22 december Den scnact heeft gisteren aengenomen het ontwerp van wet betrekkelv k het kontingent van het leger en het kre¬ diet van 300,000 frs om de linnennyverheyd ter hulp te komen Heden stemde den senaet het budjet van binnan- laiidsclie zaken en het ontwerp van wet behelzende cenige wyzigiiigun in het postwezen Zitting van den 23 december Den sonnet heeft eensupplemchtaire crediet van 27,244 fr v i .• 1 ui oit|et van oorlog en vervolgens de algemeene b-i 'l igiug van dcu budjet voor de financiën geopend en gesloten FRANKRYK — Parys 22 december Het gerucht is gisteren te Parys versprcyd geweest dat koning Lodc'wyk-Philip des nachts door eene geraektheyd was getroffen geweest maer deze tyding is zoo vveynig ge¬ grond als deze over de dood van dien koning reeds zoo dik- wils uytgestrooyd — Den laetst toegekomen Morning^Post meldt dat Lodo- wyk-Pliilip afstand van den troon ging doen Dat engelsch dagblad voegd er niet by ten voordecle van wie die tyding is even zoo waersckynlyk als de voorgaende TYDINGEN UYT ALGERIE Eencn brief uyt Malaga geschreven in date van den 13 dezer door den Conslitulionnel medegedeeld bevat het vol¬ gende « Den spaensehen stoomboot Pile gisteren avond te Ma¬ laga binnengevaren komende van Mélilla waer hy den 41 is afgestoomd heeft tydingen medegebragt dat de troepen van Abd-er-Rahman in dry corpsen verdeeld onder dc be¬ velen der beydc zoonen des keyzers en den gouverneur van den Riff eyndclinge het camp van Abd-el-Kader genaderd zyn gelegerd op de helling van ecnen berg op zes uren van Mélilla hy de grenzen van Algiers en dat den aenval voor den 3 vastgesteld was « De Marokkanen zyn zoomen meldt ten getalle van 3000 mannen kavallery en 5 tot 6000 mannen voetvolk onder dc Kabylen der provincie geligt Abd-el-Kader heeft geen 3000 mannen met zich cn is beroofd van zyncn eersten luy- teuant Betr-ffaniedi die door hem zoo als men weet tot den keyzei van Marokko gezonden is geweest om eenigen uytstel voor liet gevecht te vragen Men is van gevoelen dat die klcyne magt waer overAbd-el-Kader te beschikken heeft niet lang meer weerstand zal konnen bicden Op het grond¬ gebied van Frankryk zal hy geene schuylplaets konnen vin¬ den want den generael Lamoriciere wagt er hem af niet 5 lot 6000 mannen Hy kan dus maer alleen op het spacnsch grondgebied vlugten,dat hemaen Frankryk zal overleveren.» BURGER LY KEN STAET VAN BRUGGE Iluwelgken van den 22 december Joannes Claeys koopman met Maria Cauwe zonder beroep Petrus Van Hoorenbeke stadssoidaet met Anna Delval kantwerkster Antonius De Clercq zonder beroep met Maria Gilleman naeyster weduwe van Adolphus Buquoy Petrus Poullain kok met Francisea De Poortere kantw Franciscus Dc Bruyckcre kleermaker met Anna Van Haecke kantwerkster Pieter Vermecrsch timmerman met Isabella Sercu kantw Judoeus Verleye schoenmaker weduwaer van Maria De Meulenaerc met Blondina Ballegecr naeyster Overledenen van den 20 tot den 23 december 20 Aloisius Bleyaert oud 15 maenden overleden in de Wulpen-slraet tl 9 n° 25 Angelina Duuiout zonder beroep oud 62 jaren gebo¬ ren en woonende te Brugge echlgenoote van Joannes Cretcns ovcrl in de Chartrcuzinnc-str C 49 n° 48 21 Isabella Mermuys rentenierster oud 66 jaren 41 maen¬ den geboren te Mcetkerke woonende te Brugge we¬ duwe 1" van Joscphus D'hoedt 2.° vail Jacobus Rossauw overleden in de Kuyper-slraet E 2 n° 54 Martinus Van den Abeele werkman oud 36 jaren ge¬ boren en woonende te Brugge eclitgenoot van Rosalia Vitsc overleden in de Engcl-straet B 6 n°48 Leonardus Castelcyn oud 2 jaren en half overleden in de Annunciate-slraet E 14 n° 45 Eugenia De Pla vroedvrouwe oud 28 jaren geboren te Lapseheure woonende te Brugge ongehuwd doch¬ ter van Henricus by Isabella-Clara Bussecom over¬ leden in de Maria-straet C 9 n° 5 Joscphus De Gracve werkman oud 74 jaren geboren en woonende te Brugge Grocne-straet n" 73 wedu¬ waer van Joanna Siorsack overleden in de Mariastraet C 9 li" 8 Sophia Soetacrt spinctte oud 37 jaren geboren en woonende te Maldeghem weduwe van Jacobus De Povere overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 22 Maria Laverdurc kantwerkster oud 77 jaren geboren en woonende te Brugge weduwe van Jacobus Beke overleden in de Laene D 10 n° 23 Amhrosius Van Deynze werkman oud 51 jaren geboreu en woonende te Maldeghem ongehuwd zoon van Franciscus by Regina Mouton overleden in dc Maria- straet C 9 n° 8 D'heer Franciseus-Jacobus Clement rentenier oud 65 jaren 10 maenden geboren en woonende te Brugge echtgenoot van Joufvrouw Isabella-Rosa Noppe over¬ leden in de Korte- Vulder-straet C 2 n° 54 Edouardus Debbaut timmerman oud 34 jaren gebo¬ ren te Harclbeke woonende te Brugge echtgenoot van Louisa De Waele overleden op het Kraene-reytje A 1 ii° 60 Virginia Verhaegho werkvrouwe oud 27 jaren gebo¬ ren te Lcndelede woonende te Brugge Korte-Graefstr ii° 45 in huwelyke met Joscphus Dumon overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Catharina Tuytens spinster oud 31 jaren geboren en woonende te Thielt ongehuwd dochtervan Bernardus by Angela De Coker overleden in de Maria-straet C 9 n" 8 Isabella De Jonghe werkvrouwe oud 49 jaren gebo¬ ren te Eerneghem woonende te St Andries in huwelyke met Felix Vermeulen overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Amelia Fonteyne kantwerkster oud 25 jaren geboren te Meenen woonende te Brugge in de St Jooris-str ongehuwd dochter van Ben jamin by Cecilia Pauwcis overleden in de Maria-straet C 9 u° 8 Barbara Hillobrandt kantwerkster oud 17 jaren ge¬ boren en woonende te Brugge Westmeerseh n° 52 dochter van Franciscus by Brunona Insleger overleden in dc Maria-straet C 9 n" 8 Tliercsia-Catharina De Meester rentenierster oud 76 ja¬ ren en half geboren en woonende te Brugge ongehuwd dochter van Joannes-Baptista hv Theresia Loontiens overleden in de Groene-straet 1 8 n° 59 Clement De Langhe werkman oud 45 jaren geboren en woonende te Maldeghem ongehuwd zoon van Petrus hy Catharina Verstraetc overleden in de Werk- huys-straét C 14 n" 100 Leonia Losy ond 8 maenden overleden inde Snaggacrts- straet F 6 n° 84 23 Maria Van de Castcele kantwerkster oud 45 jaren ge- horen en woonende te Brugge Roopeerd-straet n° 60 ongehuwd dochter van Petrus by Anna Rommelacre overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Mynheer John Richardson capitevn commodore der engelsche marine oud omtrent 90 jaren geboren tc Dublin Ierland woonende te Brugge echtgenoot van Charlotte Arnell overleden in de Catharina-straei C 12 n° 12 Joufvrouw Theresia-Bernardina-Joanna De Bay partiku- lierc oud 52 jaren 10 maenden geboren en woonende tc Brugge ongehuwd dochter van mynheer Petrus by Joufvrouw Joanna Van der llofstadt overleden in de Hoog-stract B 2 n° 26 5 Geboorten Yzeren Wecj van West- Vlaenderen Fan Brugge naer Kortryk Ten 5 u 30 min 's inorg » 8 » 00 » » » 1 » 20 » namid ii 4 » 85 » 's avonds Van Kortnjk naer Brugge Ten 5 uren 80 min 's morg ii 7 » 45 » » 12 4 25 45 ii s avon ds Staende te Lophein Zedelghem Thoiirout Lichterveldè Gits Beveren ltonsselaere Iseghein en Ingelmnnster bekendmakingen BIKEHSESTEK EN SCHEPENEN DEE ST ID ilillW brengen ter kennis van het publiek dal Woensdag aenstaende 29 dezer des middags in eene der zalen van liet Stauhuys er zal overgegaeu worden tot de publieke Verpachting 1.° Van de Visschery in Stads-Walleu 2 ° Der liovekens gelegen aen den voet der Stads -wallen en alsnu gebruykt door de heeren F De Witte Alb de Cenainck en de weduwe Moerloose 3 ° Van de Garzingen der Buyten-Veste De belanghebbende konnen kennis nemen der voorwaerden iu het Secretariaet der regering By sterfgeval cn verandering van woonst VE li ROOFING VAN ACAJOU EN ANDERE TAERTE- EN 6R00SBAKKERS-UALAEM aar Ten huyze van d'heer CHARLES DE MUYTTERE Patissier in de Vlaming straet te Brugge Dynsdag 28 en Woensdag 29 Heceia!)®!' "BS 67 telkens van 's morgens ten 10 uren zal er door sterfgeval van voornoemden lieer De Muyttere 's overledene huysvrouw en by verandering van woonst verkogt worden Meubilaire Goe¬ deren bestaende in Acajou en Keerzelaere Beddebakken Kommoden en ChifFonnièreu Stoelen Talels Kleer kassen Kolonne-Stoove Meuagère Porceleyue Garniture Slag-Hor- logie Spiegels Servietteu Ilammelakeus Keukengerief en Beddery en Benevens al zyn Taerte- en Broodbakkers-Halaem alsmede de Disschen Loketten kopere Koloniie-Schaele Bokalen Compoliereu blekke Bakken en Spiegels uytmakeude den Winkel Op gewoone Conditiën betaelbaer ten kantoore van L CROUTELLE in de Verkoopzael Stedeuhuys IVollen- straet Cercle du C o m m erve ET DE L'MDUSTBIE £0 G3 La Commission Administrative a i'honneur d'iuvitcr messieurs les membres a se réunir en assemblee générale dimanche prochain 26 courant a 5 hem es du soit au local de la Sociélé Bruges le 21 décembre 1847 Le Secrétaire adjoint VAN DER ELST Le President F DU JAltDIN
Gazette van Brugge 24/12/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item