Back to top

Gazette van Brugge 24/12/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
7 ver iets minder koude in kon krygen dan 8." falircnh nog beneden felle vorst Deze rampzalige wooning was doorhem met den naem van liet Fort de Hoop gedoopt Zy was gele¬ gen op ruyin 66 graden noorder-breedte In de eerste dagen van maert 1847 toen den heer Rae opmerkte dat de ren¬ dieren weder noordvvaerts begonnen op te trekken hervat¬ te hy zynen togt Hy doortrok andermael het schiercyland Melville en begon op nieuw zyn onderzoek langs de Ameri- kaenschekust zich voorts langs den golf die zich tusschen de bèydeschieréy landen uytstrekt wetswaertsop naer Boot¬ hia rigtende Wanneer het water langs dc kust vry van ys was men wierp het vaerluyg er in maer meestal moest het over land van meer tot meer gedragen worden üc hagaedje werd in don beginne door honden gesleept maer deze bezweken weldra onder de vermoeyenis ten gevolge hiervan besloten de reyzigers van afstand lot afstand gedeelten van hunnen voorraed onder het ys te hegraven ten eynde ze op hunnen tcrugtogt weder te vinden De nachten werden aen land door- gebragt onder hutten nvt sneeuw vervcerdigt door een Esqoimo welken den heer Rae hoofdzakelyk tothet verrig- ten van dit werk in zynen dienst genomen had Den 17 april kreeg men Boothia in het gezigt en bckwacm men de zekerheyd van het vaste land over eene landtong van cene myl breedte te kunnen hereyken Het doelvan den togt was alzoo hereykt maer den heer Rae besloot zich het verdere van het gunstige jaergetyde nogten nutte te maken om de westkusten van liet schiercyland Melville waer langs men slechts verkenningen gedacn had maer hepaeldelyk te onderzoeken ook dit heeft hy met het beste gevolg vol- bragl Den 6 september is hy aen het fort Churcille terugge¬ komen na dertien maenden in de inet sneeuw en ys be¬ dekte streken te hebben doorgebragt By hunne terugkomst waren den heer Rae en zyn togtgenoten zoo zwart als Negers door den walm der traenlampen hy deswege voor den regter geroepen Den Edelman verscheen en zeyde met eene kalmte en standvast igheyd welke ons alleen de bewustheyd van wel gehandeld te hebben kan verschaffen « Vergunt my cer- « weerdige mannen dat ik u eene vraeg doe alvorens ik •i door u ondervraegd worde Wie van u zoude den voort « viugtigen zoon van den pretendent der kroon wannee^ ti hv zich met een open vereerend vertrouwen in uwe ar ling zyn « men geworpen had verraden en overgeleverd hebben » — De regters zwegen allen op deze vraeg en spraken den aengeklaegden zonder verder onderzoek vry Den Portugcschen onderkoning van Indien Nagno da Cunha verkreeg in den jare 1556 van Badur de vryheyd om te Diu eene vesting aen te leggen De vriendsehap ech¬ ter welke den Sultan hierdoor den Portugezen bewees was van korten duer want by 'wierd weldra overtuvgd dat by eene groote onvoorziehtigheyd en eenen belangryken staetkundigen misslag begaen had en nam derhalve liet be- sluyt oin zich niet alleen van de vesting maer ook van den persoon des onderkoning meester te maken De Portu¬ gezen van zyn voornemen onderrigt besloten om hem met vertrouwen te gemoet te gacn Manu6l yan Sosa Bevel¬ hebber der genoemde vesting wierd by Sultan Badur ge¬ roepen en begaf zich schoon hy zeker wist dat by ver¬ moord zoude worden slechts door eenen enkelen Edelknaep vergezeld nogtans te bestemder tyd naer liet verblyf des- sultans die door deze edele onverschrokkenheyd van den Portigees zoo zeer getroffen wierd dat hy in plaets van den heer van Sosa te vermoorden op het enkele denkbeeld hiervan verschrikte en hein met aenzienlyke geschenken weder liet vertrekken Den sultan om te loonen dat hy niet minder onverschrokken dan zyn vyandwas verscheen slechts door vier prrsoonen van zyn gevolg vergezeld des nachts door de vesting en verzocht om binnen gelaten te worden De bezetting uyt 900 man bestaende kwam on¬ der de wapenen en den sultan wierd met fakkels ingchaeld en overeenkomstig zyn verlangen binnen de vesting ge- leyd Nu was den heer van Sosa in hetzelfde geval waerin Badur zich weynig tvds tc voren bevonden had Ook hy be¬ wonderde den moed zyns lieymelyken vyands en beroofde hem even zoo weynig van zyne vryheyd als van zyn leven Edel Vertrouwen Vertrouwen legt den grondslag tot edelmoediglieyd — Na de geduchte nedcrlaeg van den ongelukkigen Prins Karel Eduard zoon van den erfgenaem der kroon van Engeland welke hy hy Cullodcn leed en waerbv zyn geheel kleyn leger verstrooyd wierd doolde hy voortvlugtig en van elk verlaten in liet slechte gewaed eens dnglooners zyn Vaderland rond Men had zyn hoofd op duren prys gesteld en eenieder die hem onder zyn dak nam of' wilde be¬ schermen had de zwaerste strafte duchten Inden aen- vang wierd hy door twee getrouwe dcelgenoolen in zyn on¬ geluk vergezeld doch daer deze onschuldig een en an¬ dermael de aenleydende oorzaken zyner herkenning geweest waren verzocht hy hun op het dringendste hem alleen aen zyn droevig lot over te laten Zy verlieten dan met een beklemd hert hunnen Meester die nu in de geheele wyde wereld van eenieder verlaten zonder eenig openlyk vriend rondzvvorf Iutussclien was Eduard in de school des tegenspöeds op- gewiegd en had zyn hert eene standvastigheyd verkregen welke wy alleen door de rampen dezes levens kunnen leeren • — Hongerig en afgemat kwam hy na tien mylen te voet te hebben afgelegd op het slot eens edeliuans van wien hy wist dat dezelve tot de koninglyke party niet behoorde doch die een ecrlyk en hraef man was en zeyde terwyl hy het vertrek binnentrad « Den zoon uws konings hid u « om een stuk brood om kleederen en voor dezen nacht « om huysvesling Ik weet gy zyt een wand van myn luiys « maer ik vertrouw van uwe hraeflieyd en deugd dat gy ii van niync openliertiglieyd en mynen rampspoed geen mis- ii hruyk zult maken Neem de lompen die my Ihans bedek- •I ken De inenschelyke zaken wisselen dikwyls spoedig en ii op het zonderlingstaf Mogelyk kuntgy zc nog eens in het < paleys der koningen van Groot-B ritanje vertoonen » Den Edelman was sterk acngedacn ontving den prins met ojien armen bewees hem in alle opzichten den meest mogelyken bystand herbergde hem verscheydc dagen en bewaerde over allcseen diep slilzwygen Eenigcntyd daerna echter beschuldigd dat hy Prins Eduard in zyn buys ge¬ borgen had wierd daer komen Robert en zyn medegezel Maer gy zoudt u schamen deze versterking aen te nemen Nog kan ik ont¬ snappen verzet er u niet tegen — Ik geloof u een ander¬ mael alleen te komen op welke plaets het u ook believen zal te bepalen Gervais zag zonder te antwoorden naer den bollen weg Op dit oogenblik bereykte Simonne de bergpas in drv sprongen was zy op dc steylte waer Bastien stond en de bcyde gendarmen die zy niet verder dan eene karabyns- lcngte voorujt was hadden byna gelyktydig de steyle afhel¬ ling hereykt — Verduyveld nu is liet te laet zeyde Gervais — Bastien vlugt vlugt riep Simonne als verwilderd en op het punt van vermoeynis en schrik te bezwvken ■— Maer schiet schiet op dan hernam Gervais met eene soort van bittere teleurstelling en smortely ken toorn wilt gy dat men u levend grype — Op deze hedrevging deze kreten buyten zichzelvcn w oedend by na vertwyfelcnd zonder zieli lafhertig of be¬ vreesd te toonen integendeel veel incer opgewekt door de nabyhevd de grootte van liet gevaer ligtte Bastien plotse- geweer op nieuw op hy legde helioorlyk aen drukte aen den trekker en van Gervais duor den konel liet schot gillij af den hoed etroffen vloog wel twintig REGTERLYKE KRONYK HOF VAN ASSISEN VAN WEST-VLAEN DEREN 4." Kwartael — 2 e Serie Voorzitter Mr Van Zuylen-Van Nyevei.t Zitting van den 22 december — De genaemde Judocus Van der Sehaeghen oud 21 jaren werkman en Karei Van der Sehaeghen oud 26 jaren kloefkapper beydc zoonen van Cilcstinus geboren en woonende te Ruysselcde overtuvgd van diefstallen met bezwarende omstandigheden zyn veroordeeld geworden ieder tot zeven jaren dvvangar- bcyd een ure tentoonstelling en 7 jaren surveillance De medebetigte Marie-Louise de Lodder vrouw van Karei Van der Sehaeghen is vrygesproken Zitting van den 25 — De genaemde 1 Karei Peene zoon van Pieter oud 45 jaren 2.° Jacohus de Bruyne zoon van Maria-Theresia oud 23 jaren 5." Karel-Louis Lavae zoon van Petrus-Joanncs oud 48 jaren 4." Jan-Baptiste Tant zoon van Jan oud 54 jaren en 5." Engelbertus Dc Clercq zoon van Karei oud 39 jaren werkinans alle ge- boren en woonende te Woumen overtuygdvan in den nacht van 25 tol 26 april 1847 ter hofstede van den landbouwer Van de Woude te Caeskcrke eene pooging van diefstal met bezwarende omstandigheden te hebben gepleegd zyn ver¬ oordeeld geworden de twee eerste ieder tot 14 jaren dwang¬ arheyd den derden tot 12 jaren dwangarheyd den vierden tot 10 jaren dwangarheyd en den vyfden als zich bevin¬ dende in staet van hervalling tot eeuwigdurenden dwangar¬ heyd alle tot een ure tentoonstelling en den vyfden tot het brandmerk der letteren T P — De vier eerste hebben daer enboven nog veroordeeld geweest om na ondergaen te heb¬ ben hunne straf gedurende 20 jaren te verblyven onder de hyzondere waekzaemheyd der policie — — — - ■ ZEERAMPEN De Emeranlia kapiteyn Greibnitz van Antwerpen naer Trieste waervan wy in ons vorig nummer gesproken heb¬ ben als tc Ramsgate binnengeloopcn te zyn is onderzocht geworden en zyn toestand is niet zoo slecht bevonden als men dacht zoo dat liet schip waerschynelyk jzyne reys zal kunnen vervoorderen zonderde lading aen wal te brengen — Preciosa kapiteyn Bech van Roeskilde naer Antwerpen met garst isop 2 december te Egersund meteen waterlek beschadigd tuyn en verpakte lading moeten hinnenloopen Het moet lossen — De belgische galjoot Vrouw-Elisabeth kapiteyn Claesen van Bordeaux naer Oostende is op 19 december met verpakte lading verlies van anker ketin- gen en zeylen te Guvves binnengeloopcn beweging gebrast zwacr en Heden op den middag is voor de eerste macl de grootste der dry voor de catliedrale- kerk nieuw gegoten klokken in cweest liet geluyd dier klok is zeer den toon heeft veel overeenstemming met dien der groote klok der O L V kerk alhier — De avoués by den regtbank van eersten aenleg te Brugge zyn in algemeene vergadering byeen gekomen om over te gaen tot de gedeeltelyke verandering der kauier Zyn gekozen Voorzitter Den lieer Ch Van Renterghem Syndic Den heer J Van Heerswynghels Verslaggever Den heer U Van Caneghem Den heer La Grange schreden achter hem Op hetzelfde oogenblik wilde Molosse op den linkerkant der holte springen ten eynde door eenen onstuymigen acnval den kwartiermeester te beletten het schot van zynen meester tc beantwoorden Maer reeds waren er dry schoten dat van Bastien gevolgd Sylvio zag hem waggelen hy zag Molosse eensklaps stil houden en in het rond wentelen en Simonne met eenen verhryzelden hals zoolang zy was neder vallen Twee uren daerna stond aen dc li ut van Madeleine het ecnige venster van eene kamer vvaeriq op hetzelfde bed met het aengezigt ontbloot de bcyde lyken van Bastien en Simonne lagen benevens dc deur wyd geopend niet om eenen heylzamen luchtstroom in de kamer te laten maer opdat volgens 's lands g'ebruyk de zielen der overlede¬ nen overal eenen vryen doortogt zouden vinden Den kogel van Gervais had Bastien in den onderbuyk getroffen want daer hy zeer bewogen was en sehielyk op hem aengelegd had was liet wapen door eenen ligten schok in den arm van de horst waerop hy mikte afgewend geworden Den doodstryd van Bastien was hy de uytputting inde ver- schrikkclyke worsteling tegen wreed aerdige smerten kalm genoeg geweest zoo dat toen -den adem zyne lippen ontvlo¬ den was er weynig ty ds henoodigd was geweest dal zyn gelaat even als dat Simonne die uytdrukking van zwaer- Sekretaris — Gisteren morgend is van Antwerpen vertrokken het belgische drymastseliip Due de Brabant kapiteyn Schmidt in bestemming naer Batavia en Singapore en gcdecltclyk geladen met voortbrengsels van 's laiuïsnyverheyd — Het schip Lacunia kap Hamilton den 17 dezer van Antwerpen naer New-York vertrokken had aen boord eenen pelmolen van Belgische iiytvinding bestemd om rys te pellen — By koniuglyk hesluyt van 2Udecember zyn de majoors Gillain van het 7.° Raniaekers van het 5." en Weissenbruch van het dl 0 liiiie-regement tot luytehants-kolonels benoemd en de kapitcyns van 1." klasse Deinaziere van 1.° linie j Janibers van i jager.s-karahiniers Paris van het 7.° linie Tliiebault van 12.° linie en Foury van liet keurregement lot majoors Wyders zyn in de infanterie 6 kapiteyns van 2.° klasse lot de 1." klasse bevorderd 5 luytenantstot kapiteyns van 2." klasse 9 onder— hiy tenants tot luy tenants en 8 onder-oflicicre'ii lot oinier-luylenants — Talryke klagten zyn en sedert eeriigcn tyd opgerezen tegen de onregelnialigheyd en verzuymunis in het bestellen der goederen aenden spoorweg toevertrouwd Deadministra- tie schoofde oorzack dier onregelmatiglieden doorgaens op do ondernemers van het vervoer der goederen uyt de statiën en zoo het seliynt meermalen te regt omdat die onder¬ nemers van vrachtwagens waren Om deze zwarigheden uyt den weg te ruymen en den dienst zoo regelmatig mogelyk te maken li el't den minister der openbare werken de om- standiglieyd te haet genomen dat de contracten met do tegenwoordige ondernemers den 51 december vervullen om te beslissen dat te rekenen van primo january 1848 de postmeesters zullen belast worden met het vervoer der goederen uyt de statiën van Brussel Antwerpen enz Zy zullen al de onkosten van liet malericël en persooneel dragen en eene schadeloostelling erlangen voor het afhalen en te huys brengen der goederen Onder alle betrekkingen is de¬ zen maetregcl te pryzen daer dezelve de peerdenposteryea wat zal kunnen opbeuren en meerder regel matigheyd in het bestellen der goederen brengen I nctèpendunee DOOD V AN M ARIA-LOUISE Brieven uyt Parma te Parys aengekomeii kondigen de dood aen van de aerlslrertogin Maria-Loiiisa hertogin van Panna en Plaisuneun De hertogin is den 12 december 1791 geboren en was den 2 april 1810 met den keyzer Napoleon getrouwd Zy is hertogin van Parma en Plaisaucea benoemd door het traktaet van den 5 iney 1814 Brussel 25 december Den baron Mertens beschuldigd van een kind te hebben doodgeschoten en deswege voor het hof van assisen van Bra band te regt gesteld is gisteren door den jury vryge¬ sproken Men verzekert dat den baron na zyne vryspraek eene som van oOOOfrs aen de familie van het jeugdig slagt¬ offer heelt doen bestellen Kamer «les* Volksvertegenwoordigers Zitting van den 22 december De vermindering van den zoutaccyns de verhooging der regtcn op den buytenlundschcn tabak en dedaerstelling van een regt op den hinnenlandschen waren gisteren de hoofd¬ punten over welke de heraedslaging in de kamer der volks¬ vertegenwoordigers rolde by gelegenheyd van het bndjet der ontvangsten Voor de vermindering van den zoutaccyns hoorde men met genoegen den heer Eloy deBurdinne oncyn- dig veel hetere redens vooruytzetten dan wanneer hy zich met den gracnhandel wil bemoeyen Den afgeveerdigden van Warcmme eyschten met kracht en klem de vermindering van dien accyns maer vergat daerby dat den toestand der schatkist zoo wisselvallig is dat men opzcttelyk roekeloos moedige kwyning aengenomen had die men in de gelaets- trekken van allen die aen de wond van eenig vuerwapen bczvvyken opmerkt De kamer binnentredende ging ieder bezoeker uyt den omtrek man of vrouw bloetverwant of vriend of een¬ voudig nieuwsgierige naer het lioofdeyndu van het bed en knielde daer voor hetzelve neder hy vervvyderde het la¬ ken beschouwde het gelact der beyde dooilcn en liet dan een kreet of gaf tcekenen van medelyden vervolgens een gebed prevelende vervvyderde hy zich in eenen hoek der kamer tusschen den niuer en de deur waer de menigte zich voor zy wegging een oogenblik ophield Honoré Gervais die de familie van Sylvio kende bey- verde zieli hem aen dit aeiuloenlyk gezigt te onttrekken hy hegeleydde hem nog dieiizelfden dag naer het dorp G en onderweg over dit ongeval sprekende zeyde hy tot dezen — Dezen Antonio Lamic bezat een groot hert het lot had hem verder dan hy meende voortgesleept Daeroin devvyl hy lieden volgens krygsgebruyk of later ongetwv- f'eld op eene scliandelykc wyze sterven moest betreur ik niet wat ik gedaen heb Maer en zyne stem was zeer aengcdaen een traen glinsterde in zyne oogen ik zal hem nooyt in myn leven vergeten
Gazette van Brugge 24/12/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item