Back to top

Gazette van Brugge 24/12/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
N.° 157 54 ste Jaer rydag December 1847 GAZETTE V A \ BRUGGE EN ih:r PROVINCIE WEST-' vlaenderen f 'oor Staetkunde Koophandel en Letterkunde ONAFHAN'GKELYKHEYD Verschynt den Maendag Woensdag en Vrydag Inschry vingsprys — Voor Brugge o maenden i'r 4-75 ct » Buy ten Brugge vraehtvry » G-25 » van BltUGGE AUgeiBiccii Ovcrzigt De Emancipation Llyft verzekeren dat de aftreding van 9 r - den lieer Vevdt door niemand meer wordt in twyl'cl getrok¬ ken De Inaépendance daerentegen verzekert dat er nog niets omtrent eene verandering in liet kabinet is vastgesteld De tydingen die uyt Marokko toekomen liet zy langs Al¬ giers of Spanje vertoonen ons Abd-el-Kader als in cenen ernstigen toestand verkeerende inaer de oplossing laet zich nog wachten Den toestand van het pauzelyk gouvernement is geenzins voldoende De vertooningen door Pius lXaen zyne onderda¬ nen gedaen worden door eene zekere party van het volk niet meer in acht genomen zoo als zy dit tot nu gewoon was te doen De betooningen om de ncderlaeg der katholyke party in Zwitserland te vieren gedaen wederom vernieuwd zynde het pauzelyk gouvernement heeft eene laetste waer- schouwing in zyn officiel dagblad doen afkondigen waerby word gemeld dat het gouvernement het besluyt had genomen door de magt die onbetamelyke betooningen tegen katholy- ken in de hoofdstad der elyistene wereld te beteugelen en de pligtige voor de regtbanken te doen brengen Den roraeynschen staetsraed consulta schynt nochtans den hen opgeleyden last streng nalekoracn en liy betoond zich tot nu toe geneygd om alle inogelykc verbeteringen lot stand te brengen Volgens cenen brief naer den Ami de la Religion geschre¬ ven Pius IX zou voornemen zyn den kardinaet Bcrnetti tot het bestier te roepen in plaets van den kardinaelFerretti die zich definitievelyk van bet secretariaet van Staetverwy- derd Den kardinael Bernetti beeft secretaris van Staet onder Gregorius XY'l geweest De tydingen uyt Zwitserland blyven zeer voldoende on¬ der betrekking der in de kantons heerschende rust.DeZwit- sersche kwestie raag dus wel degelyk als opgelost beschouwd worden en indien zy nog ter spraek komt dit kan maer wezen by de aenstaende beraedslagingen in de fransehe ka¬ mers In afwachting zullen wy bier aenmerken dat het Journal des Débals van den zaekgclastigden van Zwitserland door bedrcyging van regterlyke vervolging gedwongen is geweest eenen brief af te kondigen inhoudende logenstraf¬ fing van de wreedheden welke volgens dat hof blad door de boudstroepen inliet kanton Lucern zouden zyn gepleegd Het engelsche parlement heeft een voorstel in aenmerking genomen betrekkelyk bet aennenien der Joden onder zyne leden Dit wil echter niet zeggen dat de aenncming van dit voorstel verzekerd is want onder de Anglikanen liecrsclit zoo veel dweepzuchten geestdryving dat men alles zal acn- wenden,om de Isaraëlieten uyt het parlement te houden Onder deze betrekking zyn den Paus van Rome en de ka¬ tholyke geestelvklieyd van Turyn veel vrydenkender Deze laetste beeft een verzoekschrift in omloop gebragt strekken¬ de om de vrymaking der Joden van den koning van Sardi¬ nië te bekomen Alle pakken en brieven vracht vry toe te zenden Dc aenkondigingen 25 cenlimen den regel onder de vyf GESCHIEDENIS VAN EENEN DIEF 7»1° VERVOLG EN EYNDE Molosse echter uyt de vyandlyke houding van ITonoré Gervais als uyt instinct radende welk gevaer zyn meester liep w aclite met fonkelende oogen uytgestrekten bals en geopenden miiyl slechts op een enkel teeken eene ligte be¬ weging van het oog of de lippen zvns meesters hoe gering ook om op den kwartiermeester aen te vallen en hem te verscheuren Maer Basticn scheen dit van het verstandige en trouwe beest niet te bemerken Hoewel zyn hachelyken toestand niet beter wierd by de aenkomst van twee nieuwe aenvallcrs op dc plaets zelve waer hy te doen had met eenen vyand op zichzelvcn reeds zeer geducht kon by echter niet besluyten tot de krachtige afleyding die Molosse hem verschaffen kon ten eynde naderhand de bevde andere met meer voordeel te kunuen bestryden Oor en blik gewend inde rigting van waer bet gedruvseh scheen te naderen bad hy weldra de stem van Sirronne herkend by zaeh op de schouders van ieder der beydc vervolgers een karabyn in de zon glinsteren by giste dat het Robert en zyn medegezel zyn konden die by bet ontwaken zich den brief die by hun voorgelezen had en het rendez-vóus in de bergpas her¬ innerd hebbende overeengekomen waren zoodra zy zich regels een frank De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden aenzocht deze lags voor de verschyning van het Blad te laten toekomen De Octrooy- en Alionnemenls-regfen De octrooyen onzer steden klimmen tot de regering onzer eerste Graven van Vlaenderen op De octrooyen en de jaer- markten werden als eene byzondere gonst [privilegie by opene brieven die men octrooy-brieven noemde door den Vorstaen dc steden verleend die bet zy een byzonder deel in eenen krvgstogl genomen hadden of eenen koophandel of fabrie- kering hadden ingericht Deze octrooy-brieven werden ge¬ heel bet graefschap door en tevens in al de Staten van Eu¬ ropa door byzondere stede-boden op bet trompetten geschal afgekondigd 't welk eene menigte kooplieden van alle na- tien naer de geprivilegieerde stad lokte die er in bet ver¬ volg handels-kantooren inrichtten ener alle de schatten des werelds deden lienen stroomen Van al deze vervlogenc rykdommen is slechts de geden¬ kenis in onze kronyken ons nagelaten De omwentelingen de burger- en algemcene orlogen la¬ ter deze byzondere privilegiën vernietigende en de lasten der steden doende vermeerderen werden de octrooyen alge- tnccnelyk vergund In onze tyden de Iandelykc gemeenten onder den last der aengrocyende armoede ten gevolge van het lyden der nyverheyd nedcrplooyende werd ten platten lande in plaets van het oetrooy bet abonnementsregt ter ontlasting der gemeente-kosten algemecnlyk ingevoerd Het is in deze gesteltenis dat wy ten huydigen dage de steden en gemeenten vinden I)e steden die wallen en poorten bezitten ontvangen zelve bun octrooy veel opene steden Dixmude Lokeren St Ni- kolaes en andere vorderen hun octrooy-regt by middel van openbare aenbestedingen in Dit laetste stelsel is bet gemak- kelykst voor de kleyne steden dewyl het haer van een aen- tal bedienden en schryfwerken ontlast Andere steden zoo als Tliielt belasten hare bevolking met een abonnements¬ regt die volgens eene zoogezegde evenredigheyd der voor¬ onderstelde middels salvo justo berekend wordt Er is reeds veel geschreven voor en tegen de twee stelsels het is ook ons voornemen niet voor het oogenblik bier in eene wydloopige beredenering te treden daer wy voor alsnu slechts willen onderzoeken welk van de twee aenwezige stel¬ sels het juystc bdlyksteen voordceligsteacn de ingezetenen is Het abonnements-regt treft wel is waer de ingezetenen in het algemeen doch treft in gecncn deele dc objecten der zindelykc verbruyking der begocde en rykc burgers noch de voortbrengsels van sommige nyverbeden die zonder bin¬ der eene stcdelykc belasting kunnen dragen en elders overal het zy by middel van gemeente opccnteu of een byzonder regt belast zyn Het abonnement sleept nog deze zwarigheyd naer zich dat het niet eene groote som tegelyk moet voldaen worden 't gene aen velen miskomt en niet altyd past Het octrooy-regt integendeel levert hoegenaerad geene willekeurige noch vooronderstelde berekeningen op treft al de belaste voorwerpen zonder onderscheyd in eene juyste evenredigheyd der verbruyking zonder de zindelykheyd vry te stellen in vryheyd gezien hadden hem aldaer onverwachts te over¬ vallen en hy verwenschte zich in zyn noodlottig vertrou¬ wen niet voorzien te hebben dat hy hun door hun in het bezit hunner wapens te laten het denkbeeld lot dezen aenval ingegeven had te meer daer deze zoo gemakkelyk ten uytvoer kon gebragt worden Een rampgeval wasonver- mydelyk Hoe meer Simonne den hollen weg naderde des te angstiger riep zy Bastien Waerschynlyk aen hare vrees toegegeven hebbende bad zy Madalcine verlaten om hem op te zoeken onderweg had zy op de bcyde gendarmen gestooten en had alzoo getracht ben vooruyt te snellen ten eynde hem te waerscbuwen Waertoe moest Bastien nu besluyten Wat verzinnen Wat doen Terugtrekken Vlugten Onmogelyk Ilonoré Gervais zou hem even spoe¬ dig nazetten Bovendien hield dc eygenliefde zoowel als de groote moeyelykheyd van de vlugt hem onbeweeglyk en van woede bevende tegenover dezen Zou hy aftrekken en den kwartiermeester dood op dc plaets nederleggen Maer zoo op het hooren van bet schot Robert en zyn makker voor wien bun chef nog niet zigtbaer was vooronderstel¬ lende dat by op bun geschoten bad en wanhopende hem te bercyken dan eens de boosheyd hadden uyt wrack op Simonne te schieten De proef was verschrikkelyk Hoewel zich geenzins mot den goeden uytslag dezer ontmoeting vloeyende had Bastien EXPEDITIEN NAER DEN NOORDPOOL Binnen kort zullen drv expedition uyt Engeland naer de Poolgewesten worden gezonden den eersten gaet binnen weyuige dagen naer de straet Behring onder zevl terwvl de tweede onder bevel van sir James Ross in liet aenstaontle voorjaer naer Baflins-baey zal vertrekken de derde expedit tic zal eene overland-reys zyn onder directie van Jlion Ri¬ chardson Het doel dezer expeditien is sir Jhon Franklin en zyn volk op te zoeken die voor een paer jaer naer die gewesten is vertrokken eirwaervan men sedert de bier nog volgende bcrigten en byzondcrlieden niets meer vernomen heeft Booten ieder met 20 persoonen bemand en tot deze laet¬ ste expeditie behoorende stevenden in den afgeloopen zomer naer Hudsonsbaey en men ontving daerop bier te lande be- rigt van hunne veyligc aenkomst in de York-Factory en het vertrek der bemanning naer de binnenlanden zy zouden op Cumberland-house of aen de Saskatehewan-rivier overwinte¬ ren om zoodra de vaert weder vrv was in het voorjaer hunne reys naer de Mackenzie-rivier voort te zetten In de aenstaende maend maert zullen sir John Richardson en een ander officier zich uyt Engeland naer Canada begeven dan in ligte booten even als dc pelshandelaren den gewonnen weg naer het Noord-Westen nemen om bovengemelde boo¬ ten in july te ontmoeten en in het begin van augusty in de Pool-zeeën aen te komen met eenen ruymen voorraed van levensmiddelen Deze lactstcn zullen de kust oost wacrts van de Mackenzie-rivier volgen om by de Eskimo's onderzoek tc doen naer de verloren schepen bakens op verscheydene plaetsen op te rigten met dacronder te begraven brieven voor schepen die hier nog mogtcn aënkomcn enz en dan de winterkwartieren te betrekke naen bet groote Beorennicer by de Kopermynrivier Reeds vroeger heeft den heer Rae vruchteloos nasporingen naer kapiteyn Franklin gedaen Dezen was den 5 july -1846 van hel fort Churchil aen de Hudsonbacy vertrokken II r is de kusten dier baey noord wacrts op langs gereysd tot aen het scbiereyland van Melvill Dat schiereylaud is hy te voet overgetrokken zyn vaertuygje door zyn volk doende mededragen Aen de andere zyde van het scbiereyland Mel¬ ville beeft by bevonden dat den golf die zich tusschen dat land en dat van het door kapiteyn Ross ontdekte eyland Boothia-Felix uytstrekt steeds met eene yssehors bedekt is Zyn voornemen was de kust langs te trekken om alzoo te¬ genover Boolhia te komen én zich te verzekeren of dit al dan niet aen het vaste land verbonden was waervan kapiteyn Ross onzeker was gebleven maer bet jaergetyde was reeds te ver gevorderd by begreep alzoo bet voortzetten van den togt tol het voorjaer 1847 te moeten uytslellen en heeft te¬ ruggekeerd toebercydsclcn gemackt om daer te overwinte¬ ren Hy liet eenen stecncn hut bouwen en bet dak motge- wascht doek en huyden van zeekalven bedekken Zeedieren huydcn op een raem gespannen dienden tot deuren ter- wyl de gebrekkige schouw dwong om de buvtendeur open te laten voor den rook zoodat by liet er niet warmer of lie— niets van zyne gewoone koelbloedigheid verloren en eenige bloedige botsing onvermydelyk achtende dacht hy er slechts aen zyn leven zoo ducr mogelyk te verkoopen orn ten minsten zich met eer uyt dit ongeval te redden Gervais van zynenkant scheen ten prooy aen eene vreemde vei'lcgenheyd Dc zoo dikwyls herhaeldc zoo doordringende kreten van Simonne de gendarmen op den rotsachtigen grond gaven hem genoegzaem tc kennen waerom Bastien zoo besluyleloos daer tegen hern over stond Men zou ge¬ zegd hebben dat hy deelde in diens angst diens onrust maer onverbiddelyk voor de pligten van zyncn stand en niet dan den tweeden willende schieten zoo als hy zich geuyt had vreesde hy dat de ongelukkige door deze ge- voclloosheyd verlamd levend in hunne banden vallen zou — Kom aen Waer wacht gy op Schiet dan of ik kom by u riep hy hem toe nog eenige schreden naer Basticn doende altyd den loop van zyncn karabyn op diens borst gcrigt houdende By deze nieuwe uytdaging was zyne stem minder vast minder gebiedend geweest en bet onwillekeurig medeleden dat ongevoeliglyk derzclvcr militaire ruwheyd verzachte was ook in zynen blik overgegaen Deze verandering wierd door Basticn opgemerkt want hy liet oogenblikkelyk zyn geweer zakken Gervais zeydc hy' de party is niet meer gelyk
Gazette van Brugge 24/12/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item