Back to top

Gazette van Brugge 22/12/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BHi tk 1)1 J| UIimiiMWaBMBBBBaBBaMI l sle AENKONDIGING t.ui wegc den Koning i« Wet en Jnsticie VHKOOPIYG BY CEDWfllEM OXTEIGEMXG omoirmdmoedirm Gestaen en gelegen binnen de stad Brugge arron¬ dissement Brugge provincie West- Vlaanderen EERSTEN KOOP Een YY OONHUYS met Erf en Toebehoort en dienende voor Cuntiu gcslacn en gelegen in de stad Brugge arrondissement en provincie voorzeyd aen de noordzyde van de Laene-s tract gel eekend D 10 N." 24 groot ouder Bebouwden Grond en I oebelioorten circa twee-eii-veertig centiaren bekend by plan cadaslrael der gemelde stad sectie i N.° 1085% palende in het gelieelc van noorden en westen aen den eygendom van Jan Jicice hovenier woonende te Brugge van oosten aen den ey¬ gendom van den lieer en vrouw Clement Cornet- Van Hooghe¬ weghe te Brugge "en van zuyden aen de Laene-straet ge¬ zeyde buys in steen gebouwen en met 100de tichels gedekt heelt in den voorgevel ter gemelde straet gelykvloers in het midden eene mgaiigdeur en van wcderzydcii der zelve een glaze kassyn boven ieder van welke zich bevind eene zolder¬ venster gebouwen in steen en uytspringende op het dak ouder het kassy a ter westkant van de ingangdeur bevind zich een keldergat TWEEDEN KOOP Een YY JOY HI i S met Erf en Toebehoorten gestaen en ge¬ legen inde voormelde stad Brugge arrondissement en pro¬ vincie voornoemd aen de noordzyde der Laene-straet getee- kcnd D 10 N." 25 houdende van oosten en westen aen den eygendom van gezeyde egtgenoten Cornet-Van Hooghe¬ weghe te Brugge van noorden aen den eygendom van d heer Charles Cruysmatis-Bulcke te Brugge en van zuyden aen de gezeyde Laene-straet bekend by plan cadaslrael sectie D N- 1075 d der stad Brugge groot onder Bebouwden Grond en Erf omtrent vyf-en-zestig centiaren voormelde Woonhuys in steen gebouwen geplafonneerd voorzien van eene corniche en met blauwe pannen gedekt heeft in den voorgevel ter straet gelykvloers eene ingangdeur met eene arduyne zulle en aen de westkant der zelve deur twee boog-ronde glaze kassynen voor¬ zien van water vensters onder het kassyn nevens de voordeur bevind zich eene toegernetselde keldervenster in welke gemaekt is eene kleyue opening onder het kassyn nevens het voor- gnende is eene ingang van de kelder voorzien van lioutte deur • ter stagie zyn er drie kassynen in glas DERDEN KOOP Een WOONIIUYS met Erf en Toebehoorten gestaen en ge¬ legen ter voormelde stad Brugge aen de westzydc der straet genaemd de Nieuwe YVandelinge geteekend O" 10 N.» 26 ' houdende van westen aen voorgaeiiden tweeden koop en ma¬ kende den hoek der gezeyde Laene-straet gebouwd in steen geplafonneerd voorzien van eene corniche en met blauwe pannen gedekt hebbende in den voorgevel ter gemelde straet genaemd de Nieuwe YVandelinge gelykvloers eeiieingangdeure met eene arduyne zulle onder welke zich bevind een keldergat en van wederzyden der gemelde ingaugdeureenboogrond glaze kassyn voorzien met watervensters onder ieder der twee kassynen bevind zich eene blinde kelder- venster ter stagie zyn cr drie kassynen in glas liet gemelde Huys heeft daeren- boven een uytgangpoortjen in de gezeyde straet de Nieuwe YY andeliiige verders in het deel van den gevel langs de voornoemde Laene-straet bevinden zich noch twee kassynen beneden en twee ter stagie het zelve Huys met Elfen Toebe¬ hoorten is groot omtrent een are vicr-en-zeventig centiaren bekend by plan cadaslrael sectie D N.° 1075° en paeld in het geheele van zuyden aen de gezeyde Laene-straet van Westen de egtgenoten Cornet-Y'ati Hoogheweghe te Brugge van noorden voornoemden heer Cruysman-Bulcke te Brugge en van oosten de gemelde straet genaemd de Nieuwe YVande¬ linge Alle welke Onroerende Goederen begrepen onder de drie hier vooren uytgedrukte koopen zyn in beslag genomen teu verzoeke van d'heer Cornells De Smedt landbouwer woonende ter gemeente Dudzeele voor wie als Avoué is acngesteld en in dees vervolg zal dienen Meester DÉSIRÉ VAN CANEGHEM gelicencieerden Avoué woonende te Brugge Heylig Geest- straet C 9 N.° 3 cr beboorlyk gepatenteerd op en ten laste van sieur Clement Cornet en zyue huysvrouw joufv Adèie Van Hoogheweghe voorheen winkeliers thans herbergiers gczamenllyk woonende te Brugge by proces-verbael van den Deurwaerder Joseph YYTli.aert te Brugge in date achtsten december 1 800 zeven-en-veertig geregistreerd te Brugge'den volgenden dag 9"' en der zelve maend op het ontvangen der regten door den lieer Van ZuyJen na dat het zelve was gevi¬ seerd 1° door mynheer J De Pelichy-Van Hueriie burge¬ meester der stad Brugge en 2° door Mr Charles Moulaert gref- flier van het vredegeregt tweede kanton Brugge bcyde den geraelden dag achtsten december 18 47 aen welke hecren elk in het by zonder eene afzonderlyke copie van het zelve proces- veibal is gelaten liet welke vervolgens is overgeschreven eerst ten kantoore van bewaring van hypotheken tc Brugge deu elfsten december -1847 boek 10 N." 27 en ten tweeden ter greliic der natemeldeu regtbauk te Brugge den vyftienslen I der zelve maend december in het register dienende tot iuschry- ving der op Onroerende Goederen geleyde klagten folio 304 verso en volgende door den heer greffier J Dupret Alle w r elke Onroerende Goederen zullen verkogt worden in de gewoone zittingszael van gedwongene onteigening der burgerlyke regtbauk van eersten aeuleg van het arrondissement Brugge provincie YY' est- Vlaenderen zittende iu gemelde stad Brugge ten paleyze van justicie op den Burg B2 •Iwaer op vrydag vierden der maend february achtieu honderd acnt-en- veertig van s morgens om negen uren zal overgegaen worden tot de eerste lezing der verkoopsvoorwaerden op te maken om tot de voorhandige verkooping by voortgang over¬ gegaen te worden agtervolgens de pligtigheden by de wet vereyscht J Brugge den 16 december 1847 Oud D VAN CANEGHEM Avoué Enregistre contenant deux roles et saus renvois a Bruges le seize déccinbrc 1800 quarante-sept vol 107 folio quarante- quatre case trois refu deux francs vingt-un centimes les oü " u add" compris Le Receveur Signé F VAN ZUYLEN.' Te bekomen by L.-B HERREBOUDT Boekdrukker en Boekverkooper op de Eyer-Markt jihY IT liiJbJLdit VAN WKST-VL -VENDER EN EX WEGWYZER DER STAD BRUGGE voor 1848 — 6».- Jaer Aenzienelyk vermeerderd en volgens officiële opgaven ge wy zigd By den Drukker dezer vindt men nog te koop mm- Ei\ PLAHLMJMI "V oor 1848 in 't groot en kleyn Debit -n T e r ie ^L zyn derl zelven te bekomen AGENDA of lABLErrES DE POCHE voor 1848 AGENDA BEI GE of MME,™ JomNALIER CArjiNPRffiR™ B,,« ï ook alle slach van Registers Journals Grootboeken en Ca¬ hiers ui groot en kleyn formaet Kerk- en Gebeden-Boeken in liet fransch vlaemsch en latin Dit alles aen de voordee- ligste Pryzen De algemeeue Maelschappy tot aenmoediging van den krvgs- dieust onder de bescherming van Z M den Koning waer- vau de eenigstè Agenten in de provincie West- Vlaenderen zyn De hecren lnghels-De Tilly te Brugge « Mestdagh gemeente-secretaris te Iseghem « Paret zaekwaeruemer tc Dixmude « Morael avoué te Veurnc « Hamman stedelyken ontvanger te Oostende « Van Den Bergh gemeente- secretaris te Thiclt • Jöos-Verschaeve bedienden by de stedclyke ad¬ ministratie te Y'per Blyft deelnemers aénveerden aeu de voorzieningskas dooi r geopend om de jongelingen door het lot getroffen hunne vervanging 111 de nationale milicie te vergemakkelyken Zy be¬ werkt ook de vervanging van allen miliciacn aen de voorwaer- den die de bovengenaemde Agenten aen de belangbebbeiide zul¬ len doen kennen Graveur-Lithographe rue de I'll vdromel N.° Go a Bruges a l'honneur d'annoncer an Public qu'il vieut de renouveler sur pierre un grand nombre de Cartes de Visile pour Je nouvel an avec Oruements et Vignettes soit allegories ou autres d'uii clioix tout nouveau a raison de 5 francs le 100 et les Cartes de Visite simples en très-bcl écriture et sur beau carton porcelaine a raison de lr 2-60 cent et au dessus li prévient en même temps le Public qu'on peut obtenir chez lui un assortiment complet de Fonrnitiires de Bureau etc ■ el qu'il se charge en outre de toutes surtes d'Oimagesde Comnic'ne et nu tres eii ce qui concerne la lithographie II porte également a la connaissauce du Public qua dater du l or jenvier 1848 ü ouvrira chez lui un Cours de Principes de Dessin Lineaire Figure et Paysage et qu'il donnera deslecons a domicile a des prix tres raisoniiables La promptitude et l'exactitude avec laquelle il s'empressera de satisfaire ses pratiques lui fout cspèrer ia bieuveillatice du Public Avis Important Ii\ I \ III VI HI haljitant bruxelles voyage eu ce Uil EiDï l s S/L moment eu Belgique et en lioliande pour placer chez des pharmacieiis une preparation occulte a laquelle il donnele nom de Pate de Nafé _ M- Delangrenier DONNE AVIS AU PTBLIC qu'il n'a aiicune relation avec le dit individu et que par conse¬ quent la pate vendue sous le nom de PATE DE NAFÉ DE DELANGRENIER est une contrefacon dont on doit dautant plus se dóffer que le sieur Delangrenier possède seul Ic fruit de Nafe qui porme Ia parlie active de la dite pate pectorale On pourra voir ce fruit chez M Brinin-Labiniad Montague de la Cour N ° 5 a Briixelles et chez Mr 1' £ Y am Santen Kolff pharmacien a Rotterdam Comme il est impossible aux contrefacteurs de montrer ce fruit les consommateurs et MM les pharmaciens devrout faire bonne justice de leurs preparations inen- songères 8367 L 1 'a cjence pour le transport cl es ma rchandis\ sin le Chemin de Fer dn Nord dirigée par M Lévy rui Basse dn Rempart N.° 52 a Paris se charge d'expédier av« Merite et economie par voie de chemins de fer on de bateau] a vapeur toutes espèces de marcliandises articles de messare- nes etc eu destination du nord de la France del'Angleterre de a Relgique de la Hollande de la Prusse de TAlïemagne et de Ia Suisse Cel établissement fournit a MM les voijaqeuri tons les renseignemeos qu'ils peuvent désirer sur les services et tarl 'b l" 1 "' lc tr ansport vers ces divers pays k ö ü F7/T' 5 F7J"i r z7^ m Antwerpen 21 december B"JFy Er zyn gisteren in deze hoon omtrent /joo balen or¬ dinal e Domingo en 5oo balen Brazil aen verschillende prvzeu afgedaen en i 5o balen Batavia aen 21 ip cents eu 200 balsa op leveling in jiinuaiy aen 28 cents Wissd-Coursvan Parys van den 20 december 3 |j »|„ aa ileceiiiber li 76 tin 6 1' »|» 15 ïiuiert 1 10 95 Com s van Amsterdam van den 18 december tV erl.i'1 \ l,e sc/.iilii 66 /ilti A mort isa lie -S\ 11 tiknet 85 o n HaiuieTMaelselmnpv K13 Pryzen der Granen Oliën ein Koeken te Ryssel den 20 december van Soorten K nolzaef OKillielte 1(1 Mllllttk Lyn/.aetl Cameiine Koiiin/.H-Ml KOEK KN iogt M 00 U'> 00 00 00 00 n IÉ E - T Y IjTn G E N OOSTENDE 22 december Benkomsten van den 17 en 18 december Het engelsch stoomschip Sir Edward Banks kapiteyn Ovenden van Londen mei uivn scl e goederen er l0 passagmis de belgische male Ville d Os/ende van Duever met de koi- lespondeutie en 26 passagiers de belgische male Fi lie de li ru j es van Doever m t de korresponden tie en 12 passagiers de cogekcne sloep Amity kap Kichemoud van Buniham met oesters de engelsche male Garland vau Doever met de koirespoiideulie en 29 passigieis iy/yc varen De engelsche male Violet u er Doever met de korresjionden- tie en 25 passagiers de eug Ische male Onyx riaer Doever met de Urr spuudeutie en 1 5 passagiers de belgische smak Joanna Cornelia kap Sei uwen naer Londen met koekeu enz de belgische male Ville d'Ostende ka Roose na,] Doever met de koirespoiideulie en 29 passagiers de belgische male Uiemin de Fer naer Antwerpen met ballas AN 1 WERPEN 21 december Aenkomslen van den 19 tot 21 december De belgische bark Anversois kap Meulenaer van Havana metsuyker de belgische galjoot Jeannette Marie kapitein Pi en sc like van Havana met suyker den de- nschen selioouer Anna Catharina kap Matzen van Montevideo met huyden • I deu engeischeii stoomboot Monarch kap Mam van Huil met 9 passagiers en diversche goe eren den breeinichen schooner Henrietle kap llacsloop van Odessa met rogge • den engelscheu schooner Zwei Brothers kap Cook van Londen met diversche goederen den engeLcheo schooner Henry kap Bower van M ssina met fruy den fransehen schooner Camille kap Caban van Havre'met diversche goe¬ deren de amerikaeiische diymas ets Shakespear k.,p Purlei- Edwlna kap We.it beyde van Nevt-York met diversche' goederen de sp ens l,e brik Romantica ka Aroni Vin Havana u et suyker de zweedsche bark Harmonie k.,p,te V „ Lagus van Od -.sa m t lynzaed de lubeck c ie l rik Flora kap frcin-nd van Bordeaux met wyn den Belgischen stoomboot Antwerpen kap Jacksou van Looden met 20 passagiers en d veische goederen — Nog beneden de rivier • den lulgisc e 1 - chomei V ille de Liê,/e va C phalonie * ' Vertrek-uren ran den Y VAN BRUGGE E n 7 uren 35 minuten 's morgens naer Oostende Gend Kortryk Doornyk Ryssel Dendennonde Meclielen Brussel' Antwerpen Leuven Thienen tuyk Verviers Aken ' Keulen eu Parys - — Ten 11 uren naer Oostende Ten 1 ure 5 min namiddag naer Gend Brussel Antwerpen Luyk — Ten 2 ure 50 min naer Oostende — Ten 4 uren 20 mie' naer Gend Brussel Antwerpen Thienen Doornyk Ryssel" Parys iiacht-treyu — Ten 8 uren 's avonds naer Oostende ' VAN OOSTENDE Ten 7 uren ten 12 uren 50 min en ten 5 uren 45 m i n Tussclieti Brugge en Gend alle de konvooyen blyveti sta'en te Aeltre en Eandcghem te Bloemeudaele blyven al de kon¬ vooyen staeii behalve liet gene dat van Gend vertrekt ten 9 45 minuten Tusschen Brugge en Oostende alle de konvooyen blyven staeu te Plasschendaele tc Jabbekc blyven alle de konvooyen slaen behalve het gene dat van Brugge vertrekt ten Tl uren teren We Yseren JVeg van V an Brugge naer Kortryk Ten 5 11 50 min 's morg 00 20 35 uamid 's avonds West- Vlaenderen Van Kortryk naer Brugge Jen 5 uren 30 min 's morg 7 12 4 45 25 45 c 1 t 1 Y~rv * " " 's avonds Staeude te Lophem ZedeJghem Thouroui Lichtervelde Gils Beveren Rousselaere Iseghem en Ingelmunster ' Brugge Drukkery van L.-B Heurebuudt op d'Eyenuarkt
Gazette van Brugge 22/12/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item