Back to top

Gazette van Brugge 22/12/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
ZEERAMPEN Wy hebben gewag gemaekt van eenige olievatjes die men in zee gevonden had met het mark DG N alost Deze vatjes schynen voorttckomen van het schip Cérès kapitcyn Doycn van Antwerpen naer Hamburg die op fi October in dc Noordzee gezonken is — De belgischc golHet Euniond kapitevn Morrison van Villa-Nova naer Antwerpen is op 45 december met verlies van roer zeylen enz biuriengeloo- p n> — De Cornelia Jacoba kapiteyn Gardes vanEeddcr- vvarden naer Antwerpen die te Carolinersiel was binnenge- loopen heeft zync lading in goeden stact acn wal gebragt — Emerantia kapiteyn Geibnitz van Antwerpen naer Triëste na op dc Brake- Sand vastgezeten te hebben is op 4 7 december met een waterlek teRamsgate binnengeloopcn — De belgische koiï-goëlet Egide kapiteyn Halewyck van Liverpool naer Gent is op 16 december met verlies van mast en ting te Beaumarais aengekomen Hetschip was door een ander overzcyld geworden — Men schryftuytLa Ro¬ ebelle 4 5 december Dc lvkcn en dc spiritus-valjes die men tusschcn bet eyland Ré en den ingang onzer baey lieeit dry- vende gevonden baren levendigen kommer aen vcrscheydcnc rccders onzer have — liet ys heeft plotseling dc Ncwa gevat en acnzienelyke schade toegebragt aen de schepen die voor Petersburg op anker lagen Velen zyn gezonken met man en ninys en het grootste gedeelte hebben min of meer zware schade geleden ' REGTERLYKE KRONYK 1IOF VAN ASSISEN VAN WEST-VLAENDEREN 4." Kwartael — 2." Serie Voorzitter Mr Van Zuylen-Van Nyevelt Zitting van den 47 december — Den genaemden Francis- cus Lefevre zoon van Franciscus oud 24 jaren leurder geboren en woonende te Rousselaere overtuygd van in den nacht van den 44 tot 15 juny 4847 bv middel van beklim¬ ming en inwendige brack ten bewoonden huyze en nadeelc van de echtgenooten Engels eene diefte begaen te hebben is veroordeeld geworden tot vyf jaren reclusie zonder ten¬ toonstelling en om na ondergaen te hebben zyne straf ge¬ durende vyf jaren te verblyven onder de byzondere waek- zaemheyd der polieic Zitting van den 20 --Den genaemden Karei deWacghe- niaecker zoon van Jacobus oud 58 jaren schoenmaker 'geboren en woonende te Proven aengeklaegd van op ver- sclievde stonden in de maenden januarv february en maert 4847 te Steenvoorde Cassel Helle en Bergues valsehe stukken van vyf franken te hebben uytgegeven is vryge- sproken Zitting van den 21 — Den genaemden Jan-Baptiste Van den Bcrghe bygenaemd Crepel zoon van Coleta oud 27 jaren werkman geboren en woonende te Rechem over¬ tuygd van diefstal langst den openbaren weg van 12 kilo¬ grammen snuyl'en 1000 eigarren is veroordeeld geworden tot eeuwigdurenden dwangarbeyd ecne ure tentoonstelling en het brandmerk der letteren T P Brussel 20 december liaiucr der Volksvertegenwoordigers Zitting van den 18 december De discussie op vrydag in de kamer begonnen ter gelegen- licyd der wyze van uytvoering van de wet op het onderwys heeft voortgeduerd in deze zitting MM De Thcux De Mérode en Destriveaux hebben achtereenvolgelvk het woord ^ Aen het kapitcl der schoone kunsten heeft Mr Nothomb gevraagd dat het gouvernement zoude onderzoeken of er geene krachtige maatregelen konden aengewend worden om te beletten dat dekopyen der schilderyen vanhedcndaegschc belgische meesters als originelen verkocht worden hetwelk thans plaets grypt in weerwil der wet op de naerraaking Den minister heeft beloofd te zullen overgaen tot het onder¬ zoek dezer zaek welker goede oplossing zoo weynig ge¬ mak kelyk dan wcnschelyk is Aen het kapittel van den gezondheydsdienst heeft den mi¬ nister in antwoord acn Mr De Decker gezegd dat hy zich ernstig zal bezig houden met den gezondheydsdienst ten platten lande Dan is den budjet eenstemmig aengenomen geworden Zitting van den 20 december By den aanvang der zitting heeft Mr Lehon gevraegd dat de vergadering zoude bevel geven tot het drukken der volle¬ dige briefwisseling tusschen Mr Nothomb ende bisschoppen waeruvt bv vrydag eenige brokken voorlas Mr Lehon zegt in de uytgeschrabte zinsnede waervan hy lezing gal eene daedzaek gezien te hebben dat hy zulks beschouwde als het gedacht welk dc administratie van Mr Nothomb bezielde Mr Nothomb heeft verklaerd aen de kamer en aen het pu¬ bliek over te laten de beoordeeling der daedzaek van de voorlezing als ofïiciecle schrift van eene uytgeschrabte zin¬ snede van een ontwerp van brief Hy heeft zich bepacld tot de vraeg dat dc gepleegde misgreep als eene les voor het toe¬ komende zoude dienen dat men vooitaen op de tribune niet meer zoude overgaan tot het voorlezen van dokumenten tot beschuldiging van ecnen minister zonder dezelve vooreerst mede te deelen aen den persoon welken zy aengaen De kamer heeft het drukken bevolen van de briefwisseling van Mr Nothomb met de bisschoppen ten opzigte van de uvtvoering der wet op het primaire onderwys alsook van Alen brief van Mr Van de Weyer waarmede die eorrespon- dcncie gesloten is Op dc vraeg van Mi' Nolhoinb heet zy daerenboven vastgesteld dat den bundel eenen f'ac-simile zal behelzen van den brief met de uytgeschrabte zinsnede door Mr Lehon voorgelezen Onmiddelyk daerna nam de beraedslaging van den budjet der wegen en middelen eenen aenvang De discussie van de wyziging der middensektie bctrckkelyk de spykers is uyt- gcsteld tot na dc stemming van den budjet Na MM Eloy de en hare zitting met de stemming van het eerste kapittel eyndigd de beraedslaging der overige artikelen volgende zitting le ge- ti'c- Burdinne Lejeune en MaloU gehoord te hebben over het ge- heele van den budjet heeift zy de voortzetting der discussie verschoven tot dc volgende zitting Zitting van den 21 december Dc kamer heeft zich heden met de algemeenc beraedsla¬ ging van den budjet van wegen en middelen beziggehouden § is tot verschoven SemMct Zitting van den 18 december De vergadering heeft verscheydene verslaggevingen hoord en dealgemeenë beraedslaging van een bygevoegd diet voor den budjet der justicic geopend en gesloten Bv deze gelcgenheyd heeft Mr Pirmcz over de zaek van den Courrier d' A nvers aen Mi' De Haussy uvtleggingeri ge¬ vraagd welke dezen minister gaf en wacrover Mr." Pirmcz zich te vrede verklaerde Zitting van den 20 december Deze zitting nam eenen aenvang niet de eenparige stem¬ ming van het wetsontwerp vergunnende een bygevoegdc krediet acn het departement der justicie Vervolgens is de algemeenc beraedslaging begonnen van het krediet van 500,000 fr bestemd als bystand voor de lynWacddistriktcn FRANKRYK — Parys 20 december TYDINGEN UYT ALGIERS Men schryft nvt Oran den 10 De onderverdeeling van Tlcmcen heeft van verschillende kanten talrykc versterkingen ontvangen van alle de beschikbare troepen vooral de ruyte- ry zyn op de grenzen vereenigd Den kampmarsekalk Re¬ nault kommandant der onderverdeeling van Tlemeen in het afwezen van den kampmarschalk Cavaiguac is vooruyt- getrokken en in gemeenschap gekomen met den luvtenant generaal Dc Lamoriciére die eene sterke kolom heeft kuu- nen vormen Men denkt over het algemeen dat de houding onzer troepen op de grenzen veel bydroeg Tim Abd-el-Kader het bcsluyt te doen nemen van zich te onderwerpen Het gerucht is verspreyd dat alles geeyndigt is en dat de op de grenzen vereenig de kolom onder bevel van den luy- tcnant-generacl vcerdig is om uvteen te scheyden Van eene andere zyde leest men in eenen brief aen den National dat Abd-el-Kader verschrikt \Vegens de toebc- rcydsclen des keyzers van Markka slechts eene gewaende onderwerping gedaen heeft Den keyzer zégt die eorrespondencie heeft 'Bou-Hamcdi den khalifa van Abd-el-Kader zeer koud ontvangen en in plaets van hem te aenhooren hem aengeraden van de rust te gaen nemen welke hy moest noodig hebben Men voegt ei' by dat Abd-er-Rahman de moeder van den emir als gyselaerster vordert Om dezen eyscht te ondersteunen zyn de kampen die stil gebleven waren nader by de deira gekomen Alswanncer Abd-el-Kader wist dat Bou-Hamedi wel aen- veerd geworden was in de kampen te Teza heeft hy kanon¬ scheuten doen losbranden en zync deïra heeft zich aen ver- makelykhcden overgeleverd in de hoop op eenen acnstaenden vrede Echter is zy thans vol angst en kommer in de ver¬ wachting van eenen acnstaenden oorlog Eenige minuten voor het vertrek uyt Oran heeft onzen korrespondent vernomen dat de marokkaensche troepen steeds nader by de deïra oprukten en Abd-el-Kader insloten BURGERLYKEN STAET VAN BRUGGE Huwelijk van den 17 december Joanries-Franciscus Moreeuw bedienden in het burger en militaire verzekeringshuys wedu waer van Sophia Ameloot met Rosalia lngelrelst kantwerkster Overledenen van den 4 5 tot den 20 december Rosalia Borre spinettc oud 59 jaren geboren te Beer- 15 nem woonende te Maldeghem eehtgenoote van Ber- nardus De Bruycker overleden in dc Maria-straet C 9 n° 8 16 Carolus George werkman oud 72 jaren geboren te Yperen woonende te Gent weduwaer van Maria Bekaert overleden in dc Werkhuys.str C 14 n" 100 Anna-Maria Ketclc kantwerkster oud 67 jaren gebo¬ ren en woonende te Brugge liuysvrouw van Jacobus Pype overleden in de Kalvarieberg-straet E 8 n° 20 Josephns-Fcrdinandus Venncman oud 6 weken over¬ leden in de St Anna-Kerk-straet A n" 17 Fredericus Messens werkman oud 14 jaren geboren en woonende te Brugge St Gillis-Nieuw-straet zoon van Joannes by Maria Van Welle overleden in de Maria- straet C 9 n° 8 Petrus Bastlier werkman oud 45 jaren geboren en woonende te Adeghem in huwelykc met Rosalia De Ceuninck overleden tn de Maria-straet C 9 n° 8 18 Petrus De Pre werkman oud 41 jaren geboren en woonende te Maldeghem weduwaer van Barbara Van Hoeeke overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Jacobus Caboor werkman oud 42 jaren geboren en woonende te Maldeghem weduwaer van Barbara Roels in huwelykc met Maria De Buck overleden iu de Maria-straet C 9 n° 8 Isabella Lefebure kantwerkster oud 27 jaren gebo¬ ren en woonende te Brugge Blok-straet E 7 n° 48 ongehuwd dochter van Joscphus,by Emiliana Minnebo overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Thercsia Van den Abeele kantwerkster oud 64 jaren geboren en woonende te Brugge Gracve-straet E 10 n° 57 weduwe van Guillielmus Pieters overle¬ den in de Maria-straet C 9 n° 8 Carolus Gruwaert werkman oud 29 jaren geboren en woonende te ltuddervoorde ongehuwd zoon van Josephus by Sophia De Groote overleden in de Maria- straet C 9 n° 8 49 Albei'lus Ghristiaeiis schoenmaker oiid 78 jaren géi boren en woonende te Brugge Korte St Jans-strnct n" 22 in huwelykc met Barbara Parys overleden in de Maria-straet G Ö n" 8 Veronica Odts werkvrouw oud 60 jaren geboren te Oedelem woonende ie Maldeglc'm wéduwc van Livinus Dc Croock 2." van Pi rus Gliieys in bu- weivke met Jacobus De Butcher overleden iu de Maria -straet G 9 n" 8 Coleta De Bacne dienslnieyd Oud 64 j '.ren geboren te Brugge woonende te St Kruys ongehuwd dochter van Joannes by Isabella Dc Vos overleden in dc Maria- straet C 9 n" 8 Monica Breemrcrseli kantwerkster oud 24 jaren ge- horen cn woonende te Brugge Prcdikhceren-reye n" 24 in huwelykc met Augustinus Breemccrsch overleden in de Maria-straet C 9 n" 8 Catharina Van Loo werk vrouwe oud 58 jaren gebo¬ ren tc Zandvoorde woonende te Dudzcele ongehuwd dochter van Joannes by Godelievc Kempc overleden in de Maria-straet C 9 ir 8 Catharina Dobbelaerc zonder beroep oud 65 jaren ge¬ boren en woonende te Brugge weduwe van Carolus Loens overleden in de Charlrcuzimie-slr C 20 n" 49 Marie Delhacrc zonder beroep oud 92 jaren geboren en woonende te Brugge weduwe van Ligorius Jacob overleden iu de Charireuzinne-straet G 20 n" 49 Maria Daneels strykstei' oud 45 jaren geboren en woonende te Brugge ongehuwd dochter van Petrus byGatharina Baenc overleden langst de Langc-reye E 11 n° 64 Eulalia Been oud 2 weken overleden in de Ravcn-sti't C 15 n" 45 Leopoldus Jacobs oud 10 maenden overleden in de Pepcr-straet A 10 n° 17 Leonardos Vermandcr zonder beroep oud 26 jaren geboren en wooncode te Coolseainp ongehuwd zoon van Petrus hv Rosalia Holvoet overleden langst do Spiegel-reye F 5 n" 44 20 Mi' Joannes-Bernardus Dullarrt luvtenant-kolonel gepensionneerd ridder der militaire orders van deu nederlandselien leeuw en Leopold oud 69 jaren cn 4 maenden geboren te Damnie woonende te Brugge echtgenoot van Joufv Carolina Lucien overleden in de Goudchand-stract E 15 n° 6 Celina De Bruvne oud 2 jaren overleden in de Tiin- mermans-straet A 6 n° 27 Maria De Bacne kantwerkster oud 47 jaren geboren en woonende te Brugge Oost-iueerscli ongehuwd dochter van Michiel hy Mclania Goetlials overleden in dc Maria-straet C 9 n" 8 Carolus De Sinedt werkman oud 57 jaren geboren tc Waerschool woonende te Adeghem echtgenoot van Rosalia Van de Walle overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 Joannes Blondeel stovenmaker oud 27 jaren geboren cn woonende tc Brugge Bakkers-straet ongehuwd zoon van Franciscus hv Joanna DeMeurissc overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 13 Geboorten Midden-prys der Tarwe cn Rogge in Belgicn gedurende de derde weck van december KEGELENDE MA IV KT EN Antwerpen Arlon Brugge Brussel Guiiil Hasselt • I.uylc I euven Bergen Namen I'ota-l Midclenprys S3 -50 14-60 11EKENDJHA K.INGEN Dynsdag 28 december 1847 's namiddags om 2 uren pre¬ cies zal den Notaris JACQUE-RYELAND f tc Brugge open- baer met crediut voor de betaling verkoopenter gemeente Knocke ten verzoeke van d'heer Bernard Verlinde en van de kinderen van wylen d'lieer Jan üriessens 23 koopcu Ksschcu en Elze Taillie en verscheyde koopen Hair van Tronken waer mede den bosch digt aen d'liofstede van dito lieer Verlinde bestaeu is De vergadering om 1 ure iu de herberg het Kalf bewoond door sieur Vermeire te Knocke DEFINITIVE TOEWl'ZdNG zonder ugtstel op vrydag 24 december 1847 om 5 uren namiddag in de estaminet den Gouden Arend Munte-plaets te Brugge van 1.°EenHUYS genaemd het Gouden Kussen staende te Brugge op den lioek der Noordzand- en Sint-Ama lid-straten geteekend D 20 u° 80 Bewoond deor Mr Cruysmans-Bulcke Ingesteld 7,000 francs 2." Een WOONIIUY'S staende alsvooren aen de oostzyde van de Beenliouwers-straet geteekeud D 6 n° 12 Thans onbewoond Ingesteld 3,000 francs De voorwaerden by den Notaris DOUDAN te Brugge
Gazette van Brugge 22/12/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item