Back to top

Gazette van Brugge 22/12/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
man die slechts en halve gekleed was Men bragt het licht der lanteren op zyn gclaet en by den eersten oog¬ opslag wierd hy hcrliend voor den persoon wiens omdo- Jingen verdacht toegeschenen waren By het plotselinge licht by liet gezicht der dry gendarmen sprong den man barsch op Da gendarmen manen hem aen hun te volgen « lk ben tot uwe orders » antwoordde hy op den meest kal- men toon • het my eerst myn broek aentrekken I » Nu u e ïy zie ï alsof hv zich wilde aenkleeden macr toen hy weder regtop stond is hy met een ponjaerd-mes ge¬ wapend waermede hy den brigadier eenen woedenden stoot toebrengt Gehikkiglyk schrampte h"t mes af zoo dat de in de regterborst toegebragte wonde niet diep was Maer ac stoot was zoo hevig dat den brigadier den lanteren iiet vallen ten gevolge waervan liet licht uytging en alles in de dikste duysternis verkeerde Daerop begon in die duyster- nis cene vrecselyke worsteling Den Bandiet liragt mét zyn mes afgryselyke wonden toe aen de soldaten en trachtte dc deur van don kolder tc bercyken De gendarmen hadden wel hunne sabels gelrokken macr durfden ze niet gebruyken uyt vreeze eikanderen te raken Reeds hadden zy 27 wonden ontvangen toen een onvoor¬ zien geval een eynde aen den slryd maekte Den bandiet had op nieuw den brigadier aengevallen maer den aangevallen sloeg zyncn aanvaller met den knop van zyhen sabel ter aerde waerop hy hem door de keel stak Nu was de wor¬ steling geëyndigd Den minst gewonden der gendarmen ging hulp halen Toen men met licht toesnelde zwom den boos¬ wicht in zyn bloed en gaf geen toeken meer van leven De gendarmen lieten hem nu over aen de bewaking der toe¬ gesnelde boeren cn verwyderden zich om hunne wonden te doen verbinden Maer by hunne terugkomst was bun nog eene reden tot verbazing gespaerd De boeren die geen Ivk wilden blyven bewaren waren lieengegaen en intusschen was ook den voorgewenden verslagenen verdwenen Het was blykbaer dat den bandiet zich voor dood had ge¬ houden en dat hy liet vertrek zyner bewakers waar¬ genomen had om insgelyks te ontsnappen Dit was cene groote teleurstelling Maer den volgende dag vernam men dat een man die eene ernstige wonde acn den bals bad bekomen in bet hospitaal Bcaujon immbra 't was geworden Een der gendarmen begaf zich dae?- lieen en herkende in den lyder den bandiet die den vorigen avond in den kelder der straat Clicby zulk eene woeste kracht ontwikkeld had Ily wierd dadclyk met al de voorzorgen welke zyn toestand noodzakelyk maekte naer de Conciergenc overgebragt cn dacr heeft men zich dade- ]yk overtuygd dat hy een losgebroken gaieybocf was STERFGEVALLEN Heden om elf uren is alhier met de krygsheer aen zyncn rang verschuldigd begraven den gepensionneerden luytenant-kolonel Dullaert ridder van den nederlandsehen leeuw en van het leopolds orden Ily was eenen der oudste soldaten van bet leger Den overledenen is achtervol^ens plaetsbevclhebber te Brugge en tc Yper geweest in welke beyde plaetsen hy de achting der burgery heeft weten te verdienen en betoond beeft dat by dezelve hooger schatte dan de twee kolonels die tegenwoordig hel bevel over de alhier in garnizoen liggende troepen voeren — Den heer Willems Goyers den uytmuntenden beeld¬ houwer wien men de keurige herstellingswerken aen dc stndhuyzen tc Leuven en te Audcnaerde te danken beeft is den 18 dezer in den ouderdom van 51 jaren overleden Dit verlies wordt hoogst betreurd voor de kunsten en niet min¬ der voor de talrvke familie van den overledenen die elf kin¬ deren waeronder zes die nog zeer jong zyn achterloet Bv koninglyk bcsluyt van den 15 december zyn leden der bestuerlyke commissie der volgende stapelplaetscn be¬ noemd de persoonen hierna gemeld Brugge De heeren de Lecluze P Sinavc en Wielmaekcr Nieupoort De heeren Mcynne Lecluze en Vroome-Saeys' Oostende De heeren van Isegem Brasseur en Bclleroche — By koninglyk bcsluyt van den 12 dezer zyn benoemd tot leden van den bcstierraed der Annates van dc publieke werken in Belgien de heeren baron Evain Teiclunann Noel De Moor Masui Quclet Guillcry Ithrw li i ^WW ^TTO n w iBll.M a t delyk Zyn wy het in dit punt eens en merkt gy nu hoe de zaken tussehen ons staen — Volkomen Volkomen Alzoo opgepast 1 ging Gervais voort die deze woor¬ den zeggende de tegenovergestelde zydc van den bollen weg beklom De orde is stellig ik kom de hand aen u slaen — Houdt op eene schrede verder en gy zyt des doods nep Bastien hem toe zyn geweer op zyne tegen part y aen- leggende J — Welnu het zy zoo 1 zoo gaet liet goed en ik durf ver¬ zekeren dat wy de zaken wel schikken zullen Aldus sprekende had hy zich regt tegenover Bastien ge- plaetst voorover gebogen den loop van zyn karabyn ter hoogte van liet oog en den wysvinger aen den trekker — Schiet maer niet mis zeyde hy tot hem want ik zal u niet missen dit zweer ik u Bastien aerzclde Eensklaps hoorde men haestige voetstappen en een ver¬ ward geshreeuw in een der benedenste paden links die in de bergpas uytliepen weerklinken Beyden wendden bevende liet hoofd om Het gedruyseh begon duydelyker te worden en Sylvio die een weynig achtergebleven was ' 7 ~j -"O *VdS aen den voet van het heuveltje bemerkte liet eerst Simonne die door twee gendarmen achtervolgd geheel buytcn adem cemge passen vooruyt trachte te blyven die zy op hun voor had en Bastien by tusselienpoozen zoo hard zv kon toeroepende " ' £ gade per naeste By koninglyk bcsluyt van 5 december zyn benoemd Den lieer Puttyn burgemeester tc Ilandzaemc — den heer Moenaert burgemeester te Steenkerkc — den heer DcBaudt schepenen ter zclver gemeente,* — den heer Beesau schepenen te Hoogstaeden - den heer Ai'tcel schepenen tc Avecapclle — den heer Zwcrtvaglier sche¬ penen te Bulscamp — den heer Liefooglie schepenen te Ainekliera — den heer De Fever schepenen tc Leke Den lieer A.-J Van Crombrugghc onder-brigadier der douanen in de provincie Wést-Vlacnderen is tot boek¬ houder der 4 e klas by het entrepot te Gend benoemd in vervanging van den heer F.-M van Crombruggc die lot den werkzamen dienst der donancn overgaet By koninglyk hesluyt van den 3 december is het pen¬ sioen van den heer Malou oud-minister van financiën eerst op 50 44 francs bepaeld gebragt op 5üöO francs By koninglyk bcsluyt van dezelfde dagtcekcningis acn den baron d'FIuart een pensioen van 6005 francs verleend Zaterdag heeft men een ongeluk aen onvoorzichtig¬ heid toetcschryven op den yzoren weg tcrgemeentcSchacr- beek te betreuren gehad Den gciiaemden Petrus Tcrocken dagloonerte Dendernionde oud 19 jaren wooiiendc te Schaer- beek wilde den yz.er weg ovcrloopcii tussehen de eerste en tweede auhet'te op het oogenlilik wanneer de konvoyen van Antwerpen en Luyk eikanderen gingen kruyssen Hy was nog van de spooren niet wanneer hy reeds door het locomotief bcreykt en vermorzeld wierd Men heeft dien ougclukkigcn letteryk in tweestukken vermorzeld opgeraept — Woensdag heeft den minister der openbare werken eene deputatie ontvangen bestaende uyt leden der kamers van koophandel te Yper en te Dixmude.als ook uyt genieen- teraedslieeren van Kortryk Yper Wervicq Poperinghe enz Deze deputatie was gelast den minister te verzoeken bv de wetgeving te ondersteunen de vraeg der conccssie-maet- schappy van den spoorweg van West-Vlaenderen strekkende om oji de fondsen van den Staet eene leening te bekomen 1 11 n a 000 000 frs intresteiide aen 5 p c en binnen de twee jaren terughetaelbaer Den minister heeft do vraeg niet gunstig ontliaeld Baendag avond is to Gend een treurig ongeval ontstacn de policic verwittigd zyndc dat eene dubbele zelsfsuioord door vergjltiging gepleegd geworden was in het buys N° 12 I ^ V - j ■ " l £7 O - J ~ 1 — ue VVulvestege zoo heeft den policie- commissaris van den l_»ien wy li zich ter plaets begeven en op een bed het lyk ge¬ vonden van den genoemden Gabriel Van Loo vischverkoo- p rin dc " " Willems _ ö ver Molenaerstraet De weduwe Nuytcns geboren die insgelyks gepoogd bad zieli by middel van gift om te brengen heeft iare vergifti •ing overleefd cn Geeraerdsbergen levc- de hulp der kunst ontvangen Men heeft liacr naer liet lios- pitael gedragen hare gesteltenis scliynt verbeterd te wezen — Twee jonge steenhouwers van Maffles Henegauw die bovenop oenen brandenden kalklioven geklommen wa¬ ren om er aerdappelcn te braeyen zyn in den vreeswekken- den vuerkolk gezonken en op de yselykslc wyze verbrand Eenen arm welken eenen dezer ongelukkigcn liemclwacts reykte bleef lang zigtbaer terwyl hy verbrandde — De landen in den omtrek van ren thans een voortrefïelyk gezigt op De rogge de tarwe en het koolzaed groeyen toeziende en zullen aen het ruwe weder van liet saizoen wederstand kunnen bicden De win- terrapen zyn nimmer zoo overvloedig geweest — Men leest in de Feuille d'Ostende « Wy vernemen dat het engelseli gouvernenientby ons ministerie stappen aen- wendt ten eynde dezelfde gunst te bekomen voor den invoer van yzer en kolen welke Mr Rogier aen Holland vergunde by zyn bcsluyt van 30 november laetslcden opzigtelyk den invoer van den viscli Indien onze onderrigtingen echt zyn zoude M Rogier by koninglyk hesluyt de regten oplietvzcrin staven van 5 fr verleegcn tot 2 fr per lOOkil en hetbewerkt yzer van 13 55[60 tot 9 fr Ook dc kooien zouden eene groote vermindering ondergaèn het regtvanfr 14-61 zoude verminderd worden tot fr 3-00 per duyzend kilogr Daer- entegen zoude Engeland onze fabriekgoederen ecnigzins begunstigen Wy juyehen hertelyk toe om dien voor Vlaen¬ deren gunstige» maetregel lang genoeg wierden onze pro¬ vinciën door de Walen geëxploiteerd » ^ Gedurende het verblyf van het fransch oorlogschip Cleopdtre in de haven van Cavite by Marseille was er aen liet volk uytdrukkelyk verbod gedaen langsheen bet schip te zwemmen uyt vreCze der haryen Ondanks dit verbod had eenen matroos met name Beauvalet de onvoorzigtiglieyd te water te gacn macr nauwclyks was hy op eene gaffels¬ lengte van dc kaey rerwydcrd of hy wierd door dry haeyen te gefyk besprongen Öp zyn gekerm wierd hem eenen roe.yricm toegereykt waeraen hy zich vastklemde cn met hulp van welken hy aen wal gesleept wierd de beyde ben¬ nen waren hem zoo net afgebeten als waren zv met eene zaeg algezet geweest eene der handen was verminkt en een stuk vleesch was uyt den rug en van de dy gescheurd In dezen staet wierd den ongelukkigcn naer het gastliuys gevoerd waer hy niet toefde te bczwyken — Naer allen schyn zal den heer Karei Hanssens van Gend thans orcliesmecstcr van den grooten schouwburg en van dc Groote Harmonie te Brussel liet algemeen toon¬ kundig bestier voor Belgien van het Duytsch-Vlaemsch Zangverbond waernemen De stappen door het centrael komité ten dezen eynde aengewend zullen ongetwyfeld den verdienstelyken komponist overhalen tot hetaenveerden van een ambt dat van zyn talent weerdig is Zondag eerstkomen¬ de wordt eene vergadering te Brussel gehouden waerin er schikkingen zullen genomen worden ten opzigte van het aeustaende Frankforterfeest — De heeren Gacliard en de Decker hebben in zitting van den 6 dezer aen de klas der letteren bv de koning- lyke akademie van Belgien het volgend voorstel gedaen « Wv hebben de eer de klasse voor te stellen om zich in het belang der nationale letterkunde te vereenigen met de pooging die dc klas van sehoone kunsten voornemens is by het staelsbestuer te doen om deszelfs aendaclit op den te- genwoordigen toestand des tooneels in Belgien in te roepen.» Dit voorstel voor deszelfs opstellers ontwikkeld is door de klas aengenomen Den lieer vaste secretaris is belast ge¬ worden hetzelve den minister van biiinenirndscho zaken voor te dragen cfi verslag tc doen van de byzonderslc be¬ weegredenen die ter staving zyn in het midden gebragt Men verzekert dat daerby liet vlaemseh tooneel niet zal ver¬ geten worden -— De deputatie der stokers die zich onlangs hy den minister van financien begaf heeft van dezen Imogen anib- lenaer de verzekering ontvangen dat er voor het oogenblik geene veranderingen zouden gebragt worden aen de bestaende wetten over de stokerven en dat in geval men genoodzackt zoude zyn om op deze wetsbepalingen terug te komen de stokers by tyds van de voorgestelde wyzigingen zouden ver¬ wittigd worden — De persoonen die planten van moerbeziën cn zyde- wornien-eyeren vveiischen e hebben kunnen die kosteloos bekomen hunne vraeg inzendende by het departement van binncnlaiidschc zaken voor de moerbezicbooui-planlenvoor 43 january aenstaende voor dc eyeren voor 1 april aen- staende ■> — Té Oudenburg is een menschlievend genootschap op- geregt dat in vcrsehcyde dorpen vlasspinneryeu ingevoerd heeft bestemd oin netten voor de vischvangst te vervcerdi- gen Dit werk zal voordeelige uytkomsten tc wege brengen — In de Trapstraet te Brussel is eene nieuw kroeg ge¬ opend niet dit ivlhaiigbord Tabak en pijpen naer genoegen hier roolct men gratis — Den beschuldigden Vandenplas beeft zaterdag by den instructieregter eene onderhooring welke vier uren geduerd heelt onderstijen Dezen boosvvigt is by de overt uygendste bewysstukken in zyn systeem blvven volharden loochenen¬ de alle medepligtiglieyd met Rosseej Dezen Iaetsten blyft daerentegen veel leedwezen betuvgen het geheym is voor hem opgeheven en hy mag sedert vcrscheyde dagen zyne bloedverwanten ontvangen De instructie loopt overigensten eynde en zal welligt in de eerste zitting van het hof van as¬ sisen van Braband kunnen behandeld worden dat is in fe- bruary desjaers 4 848 — Vrydag avond ttgen zeven uren was de geheelestad in beweeging daer men van alle zyden riep dat er brand was de lucht was in alle rigtingen niet eenen helderrooden gloed bedekt en men zou gezegd hebben dat er op onder- scheydene punten der stad brand ontstacn was Gelukkiglyk kwam men er met de vrees af Het was niets meer ef minder dan een prachtig noorderlicht dat de lucht met zulk eenen roodachtige» gloed kleurde Iedereen bewonderde dit vcr- scliynsel dat imlerdacd een der schoonste en meest indruk¬ kende was welke men zich herinnerde gezien te hebben In andere gedeelten van ons land heeft zich dit verschynsel vertoond cn velen aen brand doen denken — Een leurder van Hal was beschuldigd de armen zyner vrouw gcbruykt te hebben om lint en katoen te meten Dacr zulke ellen niet geykt worden beweerde de fiscus dat den leurder de boet schuldig was De correctionele regt- bank van Brussel heeft er anders over geoordeeld cn den armen duyvel vrVgesprokën — Te Doornyk is een kapiteyn van het 2 e jagers te peerd om reden van krankzinnighevd in verzekerde be¬ waring gesteld Hy behoord tot eene deftige familie en staet in zyn regement als een bracf krygsman bekend — Woensdag zyn te Hcrck-S -Lambert Limburg de schuren en stallen eener pachthoeve met den gansehen oogst en al liet vee de prooy der vlammen geworden De schade word berekend op 41,800 franks — Een ernstig ongeval isdynsdag op den engelsclien noor¬ derspoorweg ontstacn Den treyn der koopmanschappen van Hull naer Wakefield stoomende liep binnen de statie te Bur¬ ton toen den postlreynvan York naer Londen in vollesnel- heyd en met zulk geweld tegen denzelven kwam stooten dat twee wagons waerin zich dry beestenkoopmans "bevon¬ den aen stukken geslagen wierden Twee dezer kooplieden zyn dood gebleven ter plaets den derden heeft wonden ontvangen welke voor zyn leven doen vrcezen — De professors Roux en Velpeau hebben in het hospi- tael tc Marseille cene voor allen bewonderensweerdige proef genomen met den chloroforme De zieke eene vyftig- jarigc vrouw hebbende aen den regten arm een gezwei het¬ welk de afzetting vorderde snuffelde den damp op vaneeni- ge druppelen chloroforme op eene spons onder eenen neus¬ doek gegoten Vooreerst bood zy cenigen wederstand aen den invloed van dien damp overheerscht zvnde door den angst door de afzetting tc wege gebragt By de tweede inade¬ ming verliepen er geen twee minuten of de zieke was ge¬ voelloos geworden Acht minuten nadien was den arm afge¬ zet en de aders waren toegemaekt zonder dat de lyderes eeiiig tccken vnn sniert gaf By hare ontwaking verklaerde zy volstrekt niets gevoeld te hebben Terwyl men nu overal de weldadige wonderen der dam¬ pen van ether ch!oro f b'"ne te regt to -juyeht heeft men in dc boekery van Kam' yk eenen boek ontdekt waeruyt blykt dat men ook in de veer iende eeuw een vocht gebruvkte wacr- door de zieken die eene sniertelyke heelkundige bewerking hadden te ondergaen tot gevoelloosheyd wierden gebragt — In dc lactste dagen van november is op het meir Michigan Noord-Amerika eene versclirikkelyke ramp ge¬ beurd Den stoomboot Phenix gacn de van Pittsburg naer Shebogau is met de persoonen die er op waren door dc vlammen verslonden Men denkt dat omtrent 200 persoonen bv deze ramp zyn omgekomen omtrent 150 dezer ongeluk¬ kigcn waren Hollaudsclie landverhuyzers die westwaerts trokken Een kleyn getal passagiers heeft zich in de booten gered Eene andere scheepsramp heeft op den Missouri plaets gehad den ketel des stoomboots Delarvare gesprongen zyude zyn 40 persoonen om liet leven gekomen
Gazette van Brugge 22/12/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item