Back to top

Gazette van Brugge 22/12/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
Y 156 54 rte Jaer in Woensdag 22 December 1847 i *• ' ~'K '• v-x VA'L" GAZETTE VAN BRUGGE Vv.- • vjtf* ~K 71 mT 'B~W W1 BG mr ^ EN DER PROVINCIE WEST-VLAENDEREN Voor Staetkunde Koophandel en Letterkunde ONAFHANGKELYKHEYD Verscliynt den Maendag Woensdag en Vrjdag I Inschryviiigsprys — Voor Brugge 5 rnaenden fr 4-73 et i » Buy ten Brugge vrachtvry » G-23 » | Alle pakken en brieven vraclilvry toe te zenden De aenkondigingen 23 centimcn den regel onder de vyf regels een frank De persoonen die Bekendmakingen te plaetsen hebben worden acnzocht deze dags voor de vcrseliyning van het Blad te laten toekomen BRUGGE AlgClliCCEl Ovci'zigt Den staetkundigcn gezigtcynder eenen oogenblik in Eu¬ ropa taineiyk sterk verdonkerd door de zaken van Zwitser¬ land llalien Spanje en Porlugael schynt wederom te willen opklaren alhoewel in den tegenwoordigen toestand der betrekkingen tusschcn de verschillende gouvernementen men altoos tot eenige schielyke onvcrhoedsche verwikke¬ ling moet gereed zyn is de bekommering voor ecne algc- meene en geweldige botsing zoo niet geheel geweken ten minste tot nadere voorvallen verdaegd L)e zaken van Zwitserland by voorbeeld vereenvoudigen zich van dag tot dag De regering van Neuburg heeft bepacl- delyk bekrachtigd de verklaring door haren afgeveerdigden in den Landdag gedaen Den grooten raed vau Neuburg heeft zonder beraadslaging toegestaen te betalen het aendeel van dit kanton in de oorlogslasten Van zyncn kant heeft den Landdag op voorstel van den gencrael Dulour besloten de bezettingstroepen in de kantons van het Sonderbund tot 50,000 mannen te verminderen ten eynde de onkosten zoo klryn mogelyk te maken In die zwitscrsche kwestie zal zich de rol van de mogend¬ heden zoo er geen onverhoeds voorval tusschcn heyden mogt komen geheel bepalen tot het houden van een waek- zaern oog Evenwel zullen zy tevens de laelste nota van het eedverbond beantwoorden welk antwoord naer men denkt de beginselen zul vaststellen welke op eene nauwkeurige wyze zoo als een der organen van het kabinet zich uytdrukt de stelling van Zwitserland en van Europa in wedcrzydsc.be betrekking zullen bepalen Het jongste nummer van bet Diario di Roma bevat eene officiële verklaring hoezeer den Paus de overwinning der liberalen in Zwitserland bejammert daer deze overwinning ten koste van den heyligen godsdienst is behacld even stel¬ lig als Z II eenen fakkeltogt afgekeurd heeft moet hy ook de houding der Roomschc dagbladen by deze gelegenheyd afkeuren Tegen de deelnemers aen gezegden fakkeltogt is op bevel van den Paus een gestreng onderzoek bevolen Ook heelt den Paus naer aenlcyding van dien optogt en de ge¬ beurtenissen in Zwitserland gebeden van boete gedurende dry dagen tot instandhouding des godsdienst bevolen Men heeft in de zitting van de kamer der volksvertegen¬ woordigers van vrydag aen den heer Nothomb verweten van te veel het verlangen der bisschoppen gcraedpleegd te heb¬ ben in de kwestie betrekkelyk het onderwys Ziet hier de nota door den heer Nothomb in anlwoorde aen den Moni- teur mededeeld ie Onder de uylrckken uyt de korrespondencie van Mr Nothomb met de bisschoppen ter zitting van 17 dezer in de GESCHIEDENIS VAN EENEN BIEF 6 d ° VERVOLG Het was een overcerlyken schoonen morgenstond Al voort- gaende keek Bastien nu en dan oplettend den gezigteynder rond zonder de minste ongerusthcyd te laten blykeii maer toch met eene zekere omzigtigheyd Alzoo kwamen beyden zonder vele woorden met elkander gewisseld te hebben na verloop van een half uer aen den ingang van de berg¬ pas Bastien oordeelde het ongetwyfeld niet voorzigtig zich zoo maer onmiddelyk in die soort van krommen nauwen trechter te begeven die met voordacht gekozen scheen te zyn voor eene hinderlaeg want hy klom regts op eene der steyllen waermede dezen hollen weg omgeven was Byna op hetzelfde oogenblik kwam een man in een grooten mantel gewikkeld waervan de kraeg over het hoofd geslagen verhinderde om te zien wat soort van hoofdekscl hy droeg maer wiens groote leerzen met spooren op de rots weerklonken op den linkerhand te voorschyn van de myn komende en zich haestig naer de andere zyde van de berg¬ pas begevende Op het zien van Bastien en merkende dat hy niet alleen was scheen hy als het ware een oogen¬ blik te aerzelcn hy ging echter stilzwygend voort terwyl B.tsticn van zyncn kant hem insgelyks bemerkt hebbende gerust bleef voortgaen Toen zy nu slechts door de breedte van den weg gescheyden tegenover elkander gekomen wa¬ ren stonden beyden gelyktydig stil Den vreemdeling sloeg den kraeg van zyn mantel neer en nu bleek door deze kamer der volksvertegenwoordigers voorgelezen bemerkte men de volgende zinsnede « Eenen vader van familie te « Ronse woonachtig legde zich aldaer sedert 50 jaren met ii by val aen bet onderwys toe schoon geacht door alle de ii inwooners sterk ondersteund door de plactselyke over- ii hcyd is hy aen den gunsteling van Uwe Hoogweerdig- ii heyd opgeofferd geworden en nogtans is het oninogelyk •i tegen de zedelykheyd van Mr Willcquet eene welkdanige ii daedzaek voor te brengen niemand zoude de verantwoor- I delykhcyd eener zoodanige aentyging publiekelyk op zich ii willen nemen Invloedhebbende leden der wetgeving ii waeronder ik den achtbaren heer De Decker aen te halen ii heb hebben zich dacrenbovcn borg verklacrd voor dien ii vader van familie » li Deze paragraphc maektcgeen deel van den text van den brief van Mr Nothomb aen den bisschop van Geut ook als post-sci'iplum was hy er niet aen gehecht ii Wat is dan deze paragraphc ii Het is een gedeelte van den brief welken den opsteller van het ontwerp gemeend hadaenden minister M Nothomb te moeten voorstellen en welk dezen had uytgcschrabt en vernietigd om dat de feytcn niet met nauwkeurighcyd er in voorgesteld waren ii Inderdaed op welke dacdzaken wilde den opsteller van den brief zinspeling maken — Ziet hier dezelve ii In 1843 toen Mr Nothomb overging tot het inrigten van het primaire onderwys was de stad Ronse onder het getal dergene die vroegen dat het gouvernement haer zoude begunstigen met eene hoogcre primaire school « Op den oogenblik der inrigting dezer school bestonden er te Ronse twee gestichten welks onderwys nagenoeg gelyk stond met het gene dat in de ontworpene hoogere primaire school zoude gegeven worden ii Vooreerst de gemeentelyke school dewelke ecnezekcrc uylbreyding had verkregen door de toevoeging van eenige leergangen geen deel makende van het programma der ge¬ meentelyke primaire scholen deze gemeentelyke school die eenige pensionnarisscn ontving stond ouder het bestier van Mr Willcquet vader yverigen en geleerden onderwy- zer op alle punten weerdig van liet vertrouwen welk het gemeentebestuer hem vergunde ii Ten tweeden een geslicht van middelbaer en primaire onderwys met kostschool geplaetet onder de min of meer regtstreeksche beschermtng der geestelykheyd en bestuerddoor den heer Van Blaeren onderwyzer die insgelyks onder alle betrekkingen aller aanbeveling verdiende ii Beydc opperhoofden der twee gestichten stelden zich op de rangen tol het bekomen der plaels van bestierder der hoogere primaire school welke het gouvernement kwam oprigten Men mag zeggen dat de tv leis gelyk waren ii Eene byzondere omstaudighcyd strekte den heer Van beweging dat hyden uniform droeg van een kwartier meester der gendarmen en oogenblikkelyk een zyner armen naer Bastien uytstrekkende terwyl hy met de andere eenen ka- rabyn op hem aenlegde riep hy hem met eene vaste stem toe — In naem des konings Antonin Lamic zyt gy myn gevangen Hoewel Bastien natuerlykerwyze niet zonder cenig wan¬ trouwen geweest was was hy er toch ver af zoo iets te ver¬ moeden liy maekte onwillekeurigeene schrede achterwaerts — Ila zoo zeyde hy en even schiclyk den haen van zyn geweer spannende stelde hy zich onmiddelyk in ver¬ dediging en herhaeldeop eenen verontweerdigden toon Zoo gy zyt het alzoo Honoré Gervais die my den brief ge¬ schreven hebten dezen strik spandet Gy zyt alzoo een even grooten lafaerd als de anderen — Ik ben geen lafaerd en wanneer ik u eenige ophel¬ dering zal gegeven hebben zult gy begrypen dat er hoe- genaemd geen verraed bcstaet ontwoordde Ilonnoré Ger¬ vais ik ben alleen hier het is waer ik heb myne pisto¬ len en mynen karabyn maer ik was er zeker van dat ook gy uw dubbelloops geweer by u zoudt hebben Zou ik my alzoo in u bedrogen hebben Zeg my zoudt gy liever in den schandelyken strik gevallen zyn wacrdoor gy u zonder den raed u door my gegeven sedert gisteren avond in de magt van dien lagen Robert zoudt hebben bevonden — Wel den drommel antwoordde Bastien met een veelbeteckenend hoofdschudden dat is nu het verschil dat het in plaets van dicu lagen Robert zoo als gy zegt Blaeren tot voorsprack Hem benoemende tot bestierder van de hoogere primaire school schafte men zyn byzonder ge¬ sticht af hetwelk in het tegenovergestelde geval 's gouver- nements school ecne te duchtige medestreving zoude aenge- daen hebben Deze overweging zegevierde Mr Nothomb beveyligdc aldus de hoogere primaire school van den Staet te Ronse dacrenbovcn wilde hy zich regtveir- dig toonen jegens den anderen kandidaat Mr Wilhqiiet wiens gesteltenis te Ronse zoude verflauwen ii Inderdaed dc nieuwe hoogere primaire school zoude sehadelyk zyn aen de belangen van Mr Willcquet wiens gemeentelyke school moest lerugkeeren lot dc wettelyke pa¬ len der gewoonc gemeentelyke scholen Mr Willequct den vader wierd door Mr Nothomb weinige rnaenden na de benoeming van zyncn mededinger benoemd tot directeur der school van nyverheyd en koophandel te Andenne ii Den zoon van Air Willcquet die aen het hoofd derge- meentelyk school van Ronse was gebleven Wicrd vervolgens gehecht aen de hooge primaire school als eersten onderwy¬ zer ii Eenen anderen zoon van den heer Willcquet wierd als bestierder van dc hoogere primaire school dcsgouvcmemcuis te Gent gchandhaeld en wel verre van het voorwerp van onregtveerdighevd van wego Mr Nothomb geweest te zyn was de gansehe familie het voorwerp zyner goedwilligheyd ii De paragraphc aen den minister voorgesteld was zonder grond liy wierd afgeschaft ii Mr Nothomb had gewenscht de kamer tc kunnen me- dedecling geven van deze inlichtingen welke hy slechts in den dag van maendag kon vereenigen » Een tooneel dat maer al te zeer herinnert aen de tref¬ fendste vindingen der hedendaegsche romansehryvers had woensdag jongstleden in den kelder van een huys dat iu opbouw was op het eynde der straetClichy te Parys plaets Sedert eenigen tyd waren nachtelyke aenhoudingen inden omlrek vanParys bewerkstelligd De veylighevds-brigade en de departementale gendarmerie legden de meeste bcdryvig- heyd aen den dag om de daders op het spoor te komen Een brigadier vernam nu dat een persoon van een ver¬ dacht voorkomen met gescheurde kleederen en woeste hogen by liet vallen van den avond dolende gezien was inden omtrek der barrière en gedurende den nacht zyn vcr- blyf nam in den kelder van een in aenbouw zynde buys waervan de werkzaemheden wegens de koude gcstackt waren Toen woensdag de nacht gevallen was begaf zich dezen bri¬ gadier vergezeld van twee gendarmen naer het aengc- wezen huys Hy had een dievenlantaren inde hand alle dry drongen zonder ccnig gedruysch te maken den kel¬ der binnen Zy vonden daer op ejuigc bossen strooy een gy zelf zyn zult mynheer den kwartiermeester die den prys verdienen zult Apropos hoe groot is hv vyftig kroonen h nderd franken dry honderd Wel nog meer Duyvei l het sc v n t dat den vangst nog al van belang gekeurd wordt en dat ik nog al een aerdig sommetje waerd ben — Den prys herin elde Honoré Gervais wiens gelaet by het uytspreken van dit woord met eene sombere bleekhevd overdekt wicrd dien zal ik besteden om u te laten begi.t- ven Antonin Lamic maer ik heb genoeg gezegd hoop ik en gy zult my verstaen ik wil dat gy'hier sterft door den kogel van een soldact vry willig en in het open veld op dat gy niet voor een geregtshof gesleept wordt en door beulshanden omkomen moogt — Duyvels wat zyt gy welsprekend als gy driftig wordt gaf Bastien ten antwoord ik verzeker u datgy zorg draegt voor myne belangen maer ik vrees zeer of ik u niet op eene brutale wyze bedanken zou voor zulk eenen dienst a s gy my bewyzen wilt — Den drommel dat weet ik wel ik weet ook zeer goed dat gy een zeker schot hebt en daerom myn hert zegt het my zal ik niet te blozen hebben over de daed die gy my verwyt Hier staen wy nu tegen elkander over bey- afgcrigt bedaerd onverzoenlyk Myn den vastberaden ___ leven hangt aen uw geweer zoo als het uwe aen mynen karabyn hangt Luyster verder ik heb in mynen zak een bevelschrift om u te arresteren dit doe ik Gy biedt weerstand mvn leven geraekt in gevaer ik ben gemag- tigd om van myne wapenen gebruykte maken is dit duy-
Gazette van Brugge 22/12/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item