Back to top

Gazette van Brugge 20/12/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
BEKENDMAKINGEN» Op vrydag 51 december 1847 ten 5 uren precies namiddag in destaminet den Gouden Arend op de Munteplaets zal ge¬ schieden den ABSOLUTEN TOESLAG van 1 Een IïUYS in Brugge in de Kweeker- of Oy vaerstraet hebbende zeer groote plaets van lande voortyds een heester geteekend B 10 n.° 55 bewoond door F Goetlials aen Ir 217-68 cl 's jaers V i erhoogd op 2,250 francs 2." Een HUYS met Scheure Stallingen en verdere gebouwen en H 1-22-40 C ofte G 2-2-30 R Hovenierland gestaen en gelegen te Brugge aen d'oostzyde van de St Jooris- of Vlamingstraet geteekend E 8 n.° lö 2° by affiche verdeeld in zes koopen Ten gebruyke van Joseph en Charles Hoppe voor 3 6 of 9 jaren pagters en proprietaris obtte ingegaen 24 december 1846 aen fr 544-21 ct te jare boven de lasten Staende by accumulatie op 8,900 francs 3.° Een IIUYS zynde Herberg genaemd den Vlaminck- dam geteekent E 8 n.° 14 met 10 aren 40 centiaren of 11 1 roeden Hovenierland te Brugge in gezeyde St Jooris- of Vlamingstraet ten gebruyke van F Braem aen fr 293-87 ct 's jaers boven de lasten Ingesteld 2,200 francs De titelen en conditiën van veyling berusten ten kantoore vanM ter VANDER HOFSTADT Notaris te Brugge Hoogstraet met de verkooping belast VENDITIEN Te OEDELEM 1.° Op dynsdag 21 december 1847 ten 11 ure aen 't Maendagsche voor vidua Joannes Lyckeen harekinders van 2 Schoone Koeyen 2 vette Zwyns Tarwe Rogge enHaver- Strooy Brandhout benevens alle de Huys-Meubels De koopen tot 5 francs comptant 2.° Donderdag 23 dito ten 12 ure in de Zomer-straet voor sieur Karei Francis Koci|uyt 110 Koopen Taillie Beuke Boomen en Brandhout 3.° Maendag 27 dito ten een ure wyk Dauegcm voor sieur Francis Verbeke 70 Koopen schoon Tailliehout 4.° Dynsdag 28 dito ten een ure aen 't Maendagsche voor jonkheer Van Der Beke-De Cringen 100 Koopen Taillie en drooge Busschen 8.° Woensdag 29 dito ten een ure in 't Oostveld voor Frederik Van De Kerckhove en vidua Zacharias De Langhe 100 Koopen drooge Rolingen 6." Donderdag 6 january 1848 ten een ure voor mevrouw de douairière DeKnuyt-Van Maldeghem aen 't Vliegende Peerd 60 Koopen Taillie en Eyken Boomen 7.° Dynsdag 11 dito ten 11 ure voor de Burgerlyke Hos¬ pitalen in Brugge om te beginnen te Beernem wyk Kasteelhoek 80 Koopen zware en langstammige Eyken Abeeleu Popu¬ lieren Wilgen en Beuken Boomen 8.° Woensdag 12 dito ten 12 ure in 't Oostveld voor juffrouw de weduwe Cornet en Mr Charles Beekman 130 Koopen Eyken Beukeu en Abeeleu Boomen Taillie en j Brandhout I 9.° Dynsdag 18 dito ten een ure in 't Oostveld voor Mr den baron De Serret 100 Koopen Taillie gevelde Sparren en Brandhout 10 Maendag 24 dito ten 12 ure aen 't Maendagsche voor jonkheer Van Der Beke-De Cringen 80 Koopen schoone en zuyvere Eyken Olms Esschen Abeelen Wilgen Beuken en Sparren VAN BOOMEN enz Op 6 january 1848 te middag 80 koopen groote Eyken Olms Canadas en Beuke Boomen de Eyken en Olms van 4 a 10 voet dik en 60 koopen Reulingen te Oostcamp tenprofyte van Mr Eugene Verauneman-De Watervliet Betaelbaer by den Zaektiandelaer B VERHAEGHE te Oostcamp BY STERFGEVAL VAN M I.I1H EN ANDERE 'f-yjl H RYTUYGEN PEERDEN ÏIV!t\ VSSEIIïEX ENZ Ten Sterfhuyze ran Mevrouw de Douairière Baronnesse VAM RORSSELE-VAN DER HOOGHEN in de Sint- Jacobs-straet te Brugge MAENDAG 27 December 1847 en volgende dagen O O y Telkens van 's morgens om 10 uren zal er ten gemelden sterfhuyze openbaerlyk verkocht worden MEUBELEN en an¬ dere VOORWERPEN zoo als Luysters Tapyten Pendulen Candelabers Porceleyne Vasen waer onder een extra schoon Stelzel in vyf stuks Chineesch Porceleyn van omtrent een meter hoog groote witte Porceleyne Tafel-Servitie met vergulde boorden verscheyde Garnitueren geboureerde en bekleede Stoelen Canapéen Damaste Zyde en andere Venster-Dra- peryen Gordynen enz schoone Yzere Schouwen en veel meer andere Objecten breeder by affichen vermeld Wyders een alderschoonste Engelsche Coupé-Koets twee Chars-a-Bancs Chaéton Calèche Buytenwagenkeu twee Peerden extra schoone Peerd- Harnasseuren eene partye Wyu fn Flesschen nieuwe Schallien enz Alius de verkoopdagen na te zien Op gewoone conditiën betaelbaer binnen de drie maenden ten kantoore van den Greffier Ch MOULAERT in de Grou- werkers-straet NO IA — De Rytuygen Peerdenen Harnassueren zullen den vrydag 31 december om 11 uren 's morgens verkocht wor¬ den en de Wyneu in den namiddag van den zei ven dag By Uytscheyding van Bedryf YERKOOPING Huys-Goederen enz WOENSDAG 22 DECEMBER 1847 van 's morgens om 10 uren ten huyze van Seha'stiaen Lefevre peerdensmid in de Engelsclie-straet A 3 n.°14 te Brugge Op gewoone conditiën betaelbaer binnen de drie maenden ten kantoore van den Greffier MOULAERT in de Grou- werkers-stract By uytscheyding van Bedryf VERKOOP AEBI PIUS VAN FACTURE De weduwe AVANZO woonende in het Breydel-straetje B 16 N.° 1 te Brugge heeft de eer het publiek kenbaer té maken dat zy de koopwaren liaer Magazyn uytmakende ver¬ koopt aen prys van facture bestaende in nieuwe en oude printen en Gravuren inbladeren en geëncadreerd Lithograpbien Zantjes Aerdryks-kaerten Atlassen enz Quincaillerie Brillen Verrekykers Lorgnetten Wis- en Gezigtkundige Werktuygen Barometers Thermometers Liqueur-Scballen Aerdbollen Compassen Graphometers Koleuien Prnceelen Crayons Penneinessen alle soorten van Inkt Papieren Albums Portefeuillen Kaders en Ivoir voor Portretten in miniature ware Napels che Snaren Chocolat van Venetien Scbryfpennen Pypen Dominos Schaek en Lotospelen Bretellen Beursen Eau de Cologne Grooten keus van Kinderspelen en verscheyde andere artikels te lang m te melden N li De Printen en Lithograpbien worden verkocht met eene vermindering van vvfti"- ten honderd J ° Etablissement Royal de Lithographic EN TOUS GENRES FABRSOLE BE CARTES A JOUER COCLEl'RS INALTÉRABLES B B E V E T É E S 1 ül £ & I 'aO & O A ©©XA CHRISTY JÏT ©ia IE IE XS © ƒ IL IE '© IR 3 DE HlfELïJY* U'Eïü MÖCTlfGjKDIS rise Haute et © H ai Veet Bruges A 1 honneur d annocer qu il vient de faire exécuter dans ses S Ces Établissement avantageusement connu dans tout Ie pays atebeis une collection de Calendriers pour 1848 en Noir Or ï pour les soins qu'il apporte aux travaux qui lui sont confiés et zOllleui'S de Tvmsieiirs fnrmats Pt a ilpsnriv i..L r „ 1 111 11 -i 1 i TE PAGTE N De Herberg genaemd Hoog Braband met circa vier gemeten Land te St Andries digt by de Smede-poort Zich te adresseeren by den Heer C Van De Walle brouwer aldaer Te Pachten Een 1IUYS dienende voor Zilvcrsmidts-Winkel staende in de Geldmunt-straet sectie D 21 n.° 22 te Brugge laetst be¬ woond door M me Hanssens-Van De Walle Zich tc adresseren by den Notaris J CLAERHOUDT in de Hoog-straet te Brugge Te bekomen by L.-B IIERREBOUDT Boekdrukker en Boekverlcooper op de Eger-Markt m in iT £ V Z.1V..XA et Couleurs de plusieurs formats et a desprix tiès-avantageux depuis 50 centimes a fr 2-80 ct cartonnés avec bords dorés Se recommande pour ses nouvelles Cartes a Jouer brevetées pri.v 6 francs la douzaine cartes supcrlines idem plus com¬ munes a 3 4 et 4-50 la douzaine Fabrique de Registres lignés et contre lignés a la me'canique anisi que tout Papier de Musique et a toutes portées V x A 1 I I _ '1 — ~ 7 S est peut-etre le seul dans lequel il soit possible de se procurer Z tous les genres d'impressions avec toute la perfection desirable £ et aux prix les plus avantageux ^ Fournitures de Bureaux en gros et en detail g Grand assortiment de Portefeuilles Agendas Agendas- « Portefeuilleset longs Livres de Prières réliés en Velours y Chagrin et Maroquiu Albums pour Cartes et pour Dissen f Buvards etc etc JlJiL I VA N W EST-V L AEN DEREN E\ WLGWYZEIl DER STAD BRUGGE voor 1848 — » st0 Jaer Aenzienelyk vermeerderd en volgens officiële opgaven gewyzigd By den Drukker dezer vindt men nog te koop STUÏVÏR- EN PLAK-AL1IANACHEN Voor 1848 in 't groot en kleyn Debit Verders zyn by den zeiven te bekomen AGENDA of TABLE 1TES DE POCME voor 1848 AGENDA BELGE of MEMENTO JOURNAL ER CALENDRIERS de Bureau als ook alle slacli van Registers Journals Grootboeken en' Ca¬ hiers in groot en kleyn formaet Kerk- en Gebeden-Boeken in het frausch vlaemsch en latin Dit alles aen de voordeed Iigsle Pryzen Z EE-TYDINGE N OOSTENDE 20 december ^ Aenkonuten van den 7 en 18 december De engelsche male Violet van Doever met de korresponden- tie en 17 passagiers een engelsche male van Doever met do korrespotideutie en 1 1 passagiers U y tg e varen Den belgischen drymast Aigle kap Nassel naer S Ubes met ballast de belgische sloep Dart kap Gore naer Londen met ballast de belgische male V ille d'Ostende kap Roose naer Doever met dekorrespondenlic en 1 vohure het engelscb stoomschip Triton kap Taylor naer Londen met diversche goederen en 26 passagiers de Belgische male Ville de Bruges naer Doever met de korrespondeiitie en 5 passagiers ANTWERPEN 1 8 december Aenkomsten van den 17 en 18 december Den helgtschen schooner La Meuse kap Jepsen van S Ubes met zout den engeischen schooner LVrestler kapit Davids van Messina met fruyt de noordsche bark Ereia' kap Rolfsen van Odessa met wol en lynzaed de hollandsche smak Vriendschap kap Voogt van Londen met suyker den engeischen stoomboot Soho kap Culler van Londen met 5 passagiers en diversche goederen de hanoversche brik Michaël kap Cristoffers van Montevideo met huyden • de deenschc brik Erndle kap Audriesen van Petersburg' met tarwe de engelsche brik Ruchael kap Pycock van Londen met tarwe eii uiveische goederen Wissel-Cours van Parys van den 18 december 3 p "| 0 2U december ir 76 35 5 p °g> 15 moei t 116 75 Cours van Amsterdam van den 17 december \\ erkul\ he scliiikl óö 3jl6 Amorfisatie-Svinlikaet 85 0j» Haiidu]-31ae(suhappy Iö3 1[4 Pryzen der Granen Olicn en Koeken tc Ryssel van den 18 december Soorten Roolzaer OKilliette ld g sinaeli Lynzaed Cameline Kempzaed OLIËN de hectoliter 88 25 k 86 01 lil 110 * til on on on 00 00 00 oo a 86 25 h 88 00 a 00 00 00 00 è 00 00 GBANEN de hectoliter 24 00 a 27 00 28 OO a 29 00 00 00 a oil Oil 23 00 a 26 00 20 00 h 23 00 00 00 a 00 00 KOEREN de loo kitogr 10 75 00 00 Oo 00 to 25 a 15 00 a no 00 a 19 00 a 20 00 17 50 4 00 00 14 60 a 00 l)U Pryzen der Granen op do Markt van Brugge van den 18 december Aenwïzing hoe v eelii a v ii vebkogt fr ct Den heetolt Terwe 1021 19-28 « Itogwe 645 12 91 a lioekweil 85 10-97 « llaver 167 8-15 « Geersle 575 11-83 « Hoonen 2 14-75 a Aerdappelen 315 7 64 den zak PI YS VAN ilET BROOD — Wit Brood fr 0-45 ct Halt' v»it Ir 0-35 ct Menagie-Brooil fr 0-25 ct Roggen Brood fr 0-20 ct Mastelem Brood fr 0-22 ct alle by do kilogr Brugge — Drukkcry van L.-B IIeiuieboudt op d'Eycrmarkt
Gazette van Brugge 20/12/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item