Back to top

Gazette van Brugge 20/12/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
"•"Tit Boter De weduwe Yaubeule te Caeskerke eene zilvereu medalie' Kaes Verongstraete te Vyve-Sint-Baefs eeue goude medalie Landbouw -Werktuyyen De Svciélè Agronomique van Thourout een bronzemedalie V erzameling Fruyten van alle slach Verregliem te Veurne eene bronzen medalie VOORTBRENGSELS DER NYVERHEYD Gezwingeld Vlas Den heer Leo Van Nieuwenhuyse eervolle melding Garen met de hand gesponnen Berlhelot-Boute en C® te Kortryk eene zilveren vergulde medalie Juffrouw Adelaide Parel te Moorseele eene bronzen me¬ dalie der i° klas Juffrouw Marie Lahousse te Iseghem herinnering der bronzen medalie van 2° klas Manufactuer-school te Cachtem eervolle meldinc 7 O Naey garen Ekelsbeke-Depoortere te Kortryk zilveren medalie P Van Costenolle oudsten te Kortryk herinnering der bronzen medalie van i e klas Felhoen gebroeders te Kortryk bronzen medalie van I® klas Lynwaed met mecaniekdraed geweven P Parmentier te Iseghem gouden medalie L Lenoir-Delaere te Rousselaere bronzen medalie van 2® klas Lynwaed uyt garen met de hand gesponnen P Fr de Vos te Heule herinnering der zilvereu vergulde medalie P Tcrmote onderpastor bestuerder der weefgetouwen der armen te Ardoye bronzen medalie van I® klas Fidele Feys te Lendelede bronzen medalie van i* klas Fr Backelandt te Heule herinnering van de eervolle melding P Gieleghem te Kortryk J B Vallez te Russignies J B Verbeke te Lendelede Vercruysse-Bruueel te Kortryk Beek vaderen zoon te Kortryk Janssens-Verciuysse te Kortryk Blancq- Verscheuren te Kortryk allen eervolle meldingen Gedammasseerd Lynwaed Velghe-Verhamrae te Kortryk bronzen medalie van 2 e klas Bewerkt ruw en gebleekt Tafelgoed Gonst Caesens,*te Kor tryk herinnering der bronzen meda¬ lie van i° klasse Fr Brllau-Legrou te Mcessen ibidem I'r Eykens te Kortryk Truffau-Verwee te Kortryk Jos Lamotte te Kortryk bronzen medalien van i° klasse Ch Gaesetrs te Kortryk herinnering der' bronzen medalie van 2 e klasse Gedoemde Lynwaden voor Matrassen B De Beir te Brugge herinnering der bronzen medalie van I® klasse J B Defoort te Brugge ibidem Batist Van Uackere en Parcit te VVevelghem zilver vergulde medalie Zeyldoek P Staels te Brugge bronzen medalie van t" klas Gesponnen Wollens toffen Hendrik Timmery te Burgge eervolle melding Katoenenstoffen in kleuren De Cock-W attrelot te Rousselacre zilvere vergulde medalie Siamoïse Mollevel en gemengde Stoffen Catteaux-Gauqme te Kortryk zilveren vergulde medalie L Schelstraele te Kortryk bronzen medalie van i" klas J B Van Neste te Belleghem eervolle melding Bouten-IIolvoet en d'Hont te Rousselacre zilvereu medalie Ruwe Zyde en Zyde in klossen Grosse' gebroeders te Brugge bronzen medalie i e klas Zyden Ge weefsels L Grosse' te Brugge bronzen medalie van 1® klas Kantwerk Point de V alenciennes School der arme meysjes te Brugge herinnering der zilveren medalie Mevrouw de weduwe de Zutter te Brugge zilver medalie Liefdadigheyds-wei kbuys te Brugge zilveren medalie Valcke en C® te Kortryk bronzen medalie van i® klas Jutv Annette de Foort te Brugge bronzen medalie r e klas L Paul-Moentack te Brugge bronzen medalie i e klas School der armen meysjes van S Salvator te Brugge herin¬ nering der bronzen medalie van 2® klas School der armen meysjes van O L V en Magdalena te Bruege herinnering der bronzen medalie van 2° klas Vrouw Mazeman geboren van Troostenberglre te Brugge bronzor medalie der 2® klas Ch van de Casteele te Brugge bronzen medalie vau 2.® klas - Joufvrouw M de Houdt te Brugge bronzen medalie van 2® klasse Jufvrouwen Pringiers gezusters te Kortryk en Felhoen- Vantieghem te Kortryk bronzen medalien vau 2° klas Vrouw Moulaert en joufvrouw de Vos te Brugge eervolle melding Lintwerk De Poorter-Roffiaen te Yper herinnering der bronzen me lie vau i ® klas da Hoeden maekery Ed Englebcrt-Tlrouet te Brugge herinnering der bronzen medalie van 1.' klas Metallurgie Ijood Ch de Wulff te Brugge bronzen medalie van 2.® klas Gereedschappen en JVerktuygen Houdiacvc-Debrauwer te Kortryk zilveren medalie Kachels De Roo-Collette te Brugge eervolle melding Touwslagery Aug Trotteyu te Brugge bronzen medalie van 2.® klasse Pottebakkery Ed deRyckere te Kortryk bronzen medalie van t e klas Aerden Pypen Const.de Beveren.te Kortryk bronzen medalie van2 e klas Loodwit en M iniutn Dobbelaer en C.® te Kortryk herinnering der bronzen me¬ dalie van 2.® klas Voedingsmiddelen Mabesoone-Bogaert te Brugge bronzen ineda'ie der i ® klas Kurken Stopsels Einilede Brouwer te Oostende bronzen medalie van i ® klas Zeep en Parfumerien P de Grave te Brugge herinnering der eervolle melding Zwaer Leder P Poley te Yper beriuueiing der bronzen medalie van 1.® klas B Delobel te Meessen herinnering der bronzen medalie van 2.® kies Tiraux-Godtschalck te Meessen eervolle melding Schnenmakery Jan Sabot le Brugge beiiuuering der bronzen medalie van i.° klas Vormen en Leerzenleesten J Convreur te Meessen bronzen tnedalie der i.' klas J Deras te Brugge eervolle melding Steendrukkuns'f Ed Daveluy-d'Elhougne te Brugge bronzen medalie va i ® klas Blaes-instrumenten J Ponfoort tc Rumbeke bronzen medalie van t.® klas Ch Recour te Brugge eervolle melding Zadelmakery J de Ruyter te Brugge eervolle melding Zilver- en Juweelwerk Fr de Houdt te Brugge zilveren medalie Passemen/werk in hef goud en zilver J T iGrossé-Romaiu te Brugge bronzen medalie van 2® klasse /yke hulp zyn eygen schip w a erop liy den drenkeling b rengt die beyden met hel schip en de lading behouden te Gorinhem en vervolgenste Schiedam aenkwamen — Maendag heeft de regtbank der Sein bv een wyd- loopig vonnis bevollen dat de beweegredens waerop do gravin Mortier hare vroeg totinterdiciie tegen haer echtgenoot staeft aen een onderzoek zullen onderworpen woeden dry geneesheeren zullen zich verzekeren van de gesteltenis van den grnef Mortier Binnen vyflien dagen zal MrCassenave regter- kommissaris verslag 'geven wegens het onderzoek — Den Rhone van Lyons meldt dat eenen selieykiindi- gen den middel uytgevonden liceftom de gesponnen en uitge¬ sponnen zyde te vergulden Schoon do aldus vergulde z\dc aen echten gouddraed gelykt verliest zy niets vau harezacht- hcyd -esü+esf.svr w=-= Antwerpen II december Onze groenmarkt telde vrydag G8 zakken tarwe en 97 zakken rogge Bcyde graansoorten werden verkocht aen f 19 20 h 20 10,' en ƒ11 a 12 alles volgens kwalileyt en per zak van 1 1 hectoliter De boter en aerdappèleii blv- ven op hunne zelfde pryzen De appelen worden allengs meer op onze markten gebragt en zelfs begint men alle dagen met volle wagens te leuren dezelve worden ook goedkoopcr en aen 56 tot 50 cenlimen het halve meuken verkocht — De belgische oorlogschooncr Louise Marie is eergis¬ teren morgend van bier naer Senegal vertrokken onder het komtnando van den luytenant Van Haverbekc — Ins- gelyks ging van hier onder zevl de Fransehe bark E dwige kap Jean doch deze is op de roede van Austruwoel ten anker gekomen om aldaer uyt eenen ligter eene grouta party schietpoeder over te nemen in bestemming voor dc kusten van Afrika — Eergisteren morgend was men bezig met uyt de En- gclsche brik Patricias eene dier zware kisten Brazil-suyker wegende omtrent 900 kilogrammen te lossen als by bet wippen der kist van het schip op dc kaey zy den stuur¬ man trof en dezen een been brak Korts daerna is een an¬ dure man van dezelfde equipagie met het hoofd voorover iu tie kiel getuymeld en hoeft zich tamelyk zwaer bezeerd In onzen nummer van vrydag hebben wy volgens den Nouvellisle ten eynde aen dat blad alle de vcrantwoordelyk- heyd te laten aengekondigd dat by de prysdeeling die donderdag te Brussel aen dc industriëlen landbouwers landbouwkundigen enz heeft plaets gehad eenealgemecne protestatie is getlaen in dc zacl zelve om dat den jury de inwooners der Vlacnderen byna uytsluytelyk bronzen me¬ dalien had toegewezen Het is ons acngenacintc moeten melden dat die gezegdens eene lautero uytvindsel van het voormeld fransch dagblad zyn geweest er heeft wel al liet order niet geheersebt die in eene dusdanige vergadering voorgezeten door de koniuglykc familie en vereerd met de tegenwoordighcyd der leden van liet diplomatiesch corps en andere corpsen vercyscht wordt maer men moet zulks alleen aen het groot gedrang die er in de zacl was toescliryvcn — Op het oogenblik maekt men toebereydsels om de sinte Walburga kerk alhier door den gaz te verlichten Men verzekert dat de sinte Anna kerk alhier ook met den gaz gaet worden verlicht zoohaest men de huyzen onder de groote stads reye zal gcplaetst hebben — Gisteren middag heeft alhier op stadshalle dc uytdee- ling plaets gehad der medalien door stadsregering aen de maetschappyen en estamlncts gejond die meest in het be¬ kostigen der nieuwe Meedingen voor arme ouderlingen der beyde geslachten hebben bygedragen Na die acndoenelyke plegtigheyd de welke door alle de zoo wereld als geestelvke overheden vereerd wierd zyn de ouderlingen in de vcrschil- lige estaminets door wien zy gekleed zyn geworden ter tafel genoodigd geweest Men verlangd liet loffelyk gebruvk van eene busse in behoeve van den armen te plaetsen in den koophandel en nyverheyd kring te zien invoeren — Zync Hoogweerdigheyd onzen Bisschop heeft zaterdag de HH orders aen 54 theologanten van zyn bisdom toege¬ diend wacrondcr 12 priesters II diakenen II onder¬ diaken — Wy vernemen dat dc stukken voor de ben oeming van den Zeer eerweerden kononik Malou tot coadjutor van onzen Hoogachtbaren Bisschop naer Rome zyn gezonden — Alle moeyelykheden betrekkclyk de stevigheyd van den nieuw gebouwden toren der cathedrnle alhier uyt den weg geruymd zynde en het timmerwerk in den toren reeds verre gevoorderd zynde de groote nieuwe Klok zal Kerstdag- avond voor de eerste mael kunnen geluyd worden Men be¬ rekend dat voor aleer verloop van dry weken alle dry de Klokken zullen konnen in beweging worden gebragt — Gisteren avond heeft alhier in het lokaek der Rheto- rica do prys uytreyking plaets gehad van het concours door de maetschappy uytgeschrevcn Den prys van liet Liergezang is beliaeld door d'heer Verbrugge de pryzen voor de Prosa door d'lieeren Perneel en Buze den prys der Dichtkunde door d'lieer Petyt den prys der kamervroeg door d'heer Vermote en dezen voor het Kunstmatigaflezcn door d'heer Arents — Op 5 dezer had het volgende merkweerdig voorval op de Zreuwsehe stroomen plaets Schipper Louter beurtman van Antwerpen op Middelburg was van die laetste stad in den morgend van den 5." naer Gorinchcm vertrokken In het vaerwater Keeten by den ingang der Ooster-Schelde gekomen wierd zyn knecht Cornclis Van der Most door de fok over boord geslagen Louter springt dadelyk in den boot rocyt den drenkelink achterna terwyl bv zyn eygen scliip en lading aen wind en golven overgaf en had het ge¬ luk hem meer dood dan levend in den boot te brengen In- tusschen was liet schip door den hard blazenden wind een goedeyndinde ruymte voortgestuwd macr Lautcr spand bovenmensckelyke krachten iu cu bcreykt zonder mensche- Ovcraïgt ter Koophandel van de week Koffy Deze boon heeft tot eenige gewigtige omzettingen aenieyding gegeven welke men op omtrent 7000 ballen Brazil begroot meerendeels voor de speculatie bestemd en aen verzwegen prvs lil Java en Domingo kocht men slechts voor de behoeften der eonsumtie De pryzen zyn meer of min styver — Ruwe Suyker Alhoewel in dit ar¬ tikel versterkingen zyn aengekoinen hadden wy geen om¬ zettingen in hetzelve - Geraffineerde Suyker Insgelyks flauw nochtans heeft men 80,000 kiiog Melissen om te kappen voor dc exportatie gekocht — Ryst De afdoenin¬ gen uyt der hand bevatten 4100 halen Indisehen Rvst per Wallace "Woensdag werden opehbaér gcveyld 100 ballen gepelden aen frs 17 I|4 a 17 1|2 102 dito Bengaelsclien aen frs - 14 I[4 a 16 3[4 193 dito Arracan aen frs 13 3[4 a 14 I [4 63 dito Ilaliaensche aen frs 12 176 dito Madras aen frs 10 I [4 a 13 1|4 Donderdag veylde men 83[1 vaten gezonden Carolina aen frs 23 a 29 1[2 3S[2 dito aen frs 24 1[2 a 25 alles per 50 kilog in eonsumtie Thans is den stand van het ertikel dusdanig dat liet onmogelyk is nauw¬ keurige prvzen te bepalen — Fruyt Wordt by voortdu¬ ring grif gekocht Behalve in veyling heeft men deze week uvt der hand afgedaen 2000 kabassen Faro- en Commader- Vygen 75 vaten Malaga-Rozyn 700 kisijes Tros-Rozynen MR 125 kassen Malaga-Citroenen en 4 a 500[4 kassen Se villa-Appelsienen alles in dc prvzen van den dag — Vetwaren Ter uytzondering van lnlandsch Ruet van het¬ welk eenige partytjes werden afgedaen is in deze artikels niets gebeurd Ororii- esi /aeiHiamlel Onze markt is by voortduringpryslioudund voorde granen in het algemeen maer de zaken zvn van weynig belang Voor dc binnenlandschc verbruyking zyn slechts kleyne partvtjes Tarwe in de volgende pryzen afgedaen Harde Roumelische aen f 9 5[4 a 10 Gubanka aen f II all 1)4 Polische-Odessa aen /'li a 12 1[4 roode Amcrikaenselieaen ƒ12 1 [8 a 12 lj4 en Decnsche aen /' 13 a 13 1 [4 per 80 kilog — Odessa Rogge werd voor dc exportatie aen ƒ 7 ge¬ nomen en de inlandsche voor de eonsumtie f 7 1|4 per 70 kilog — Vriesche Garst was aen ƒ 6 lp4 verkrygbaer Brussei 19 december Knsner der Volksvertegenwoordigers Mr.'Tielemans is gelast met namens de middensectie ver¬ slag te geven over den bndjeldcr openbare werken voor 1848 Zitting van den 17 december Dc gansche zitting is gebruykt geweest tot eene discussie van overzigt van het primaire onderwys Mr NothotnL is ge¬ voelig geweest aen het verwytsel welke men in den loop der beracdslaging van het adres hem ten laste legde namelyk dat liy al te veel gedienstigheyd jegens de geestelykhevd toonende by de uytvoering der wet op het leeger onderwys Mr Lehon heeft geantwoord aen Mr Nothomb en de aenhalingen uytcorrespondencien welke hyvoorbragt rnaek- ten zoo veel indruk op de vergadering dan op de publieke tribunen Mr Nothomb heelt dan geklaegd dat die aenhalingen on¬ volledig of onnauwkeurig waren tevens beweerende dat men zyne correspondencie in haer geheel zoude moeten le¬ zen om zyn gedacht tc kannen beoordeelen Senaet Zitting van den 17 december In deze tweede zitting heeft den senaet noch de beracd¬ slaging van de hem overgezonden wetsontwerpen niet kun¬ nen aen van gen
Gazette van Brugge 20/12/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item