Back to top

Gazette van Brugge 20/12/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
an Marokko zync onderwerping die Bou-Hamedi hem nyt naem van Abd-cl-Kadcr is gaen aanbieden zal aenveerden Brieven nyt Oran melden dat de marokkacnsche troepen altyd meer en meer de deïra van Abd-el-Kadcr naderen en den oinkring waer in hy zich bevind altyd nauwer en nau¬ wer insluyten De aenkomst van Espartcro te Madrid wordt acngekon- digd als errstdaegs le zullen plaets hebben Meermalen zyn er vertoogen gedaen geweest over de strengheyd der wetten welke de militaire marine nog be- heeren en over de barbaerschc toepassing der daerby be- paelde straffen onder welke touwslagen en kielhalen maer kbynigheden zyn Het blykt ondertusschen nvt een advies van hel hof van cassatie dat deze wetten nog altoos in zwang en geenszins afgeschaft zyn Waerschynlyk zal den minister van justicie nu een concept lol wyziging dier wetten voor¬ gedragen Soortgelyke klagtcn en vertoogen worden ook in Holland gedaen wegens hel daer nog in zwang zynde geeselen zweerdzwaeyen brandmerken en andere nvt de barbary der middeleeuwen herkomstige geregtsoefeningen Maer alhoewel vele deftige mannen tegcri dezelve de stem hebben verheven' blyft men die straffen daer nog immer toepassen oo zyn er den 15 dezer te Harlingen in Vriesland zes per- sooncn onder bedekking van zestig dragonders openbaerlyk gegeeseld als pligtig acn plundering ten huyze van den bur¬ gemeester van Harlingen De tyding van den val van Lucern beeft den 5 dezer te Rome veel vreugde veroorzaakt De bevolking welke de jesuieten baet onder voorwendsel dat zy de verlichting en vooruytgang tegenwerken heeft des avonds eene serenade aen den Zw itserschen consul gegeven Met de muziek acn het hoofd en onder het fakkellicht ging de optogt doordestad onder het geroep van Leve het Zwitserschebondgenootschap Leve het Italiaensche bondgenootschap Leve Pius IXl De menigte kwam op het pleyn del Popoio zingende byeen en doortrok de voornaemste straten der hoofdstad welkers huyzen by die gelegenheid geïllumineerd waren Onder de vlaggen welke deze processie versierden bemerkte men die van de bondgenootscbappelykc kantons op de drykleurigc vlag van Italië en die van den Paus Bv bet kollegie der Je¬ suieten komende werd liet gejuyeh aangeheven van Weg met de Jesuieten Leven de bemagtigers ran Lucern Jlen volgenden dag verscheen er in bet Diario eene verkla¬ ring dat het bestucr zoodanige openbare uytboezemingen afkeurde en zoude tegengaen TENTOONSTELLING der Nyvrrheyd-en Landbouw-voorlbrengselcn te Brussel UYTDEEUNG DER BELOONINGËN De uytdeeling der bclooningcn acn de industrieelen landbouwers en de werklieden verleend ten gevolge der tentoonstellingen van nyverheyd-en landbouw-voortbrcng- sclen heeft donderdag met groote plegtigbcyd en in tegen- woordighcyd van den Koning en de Koningin in het lokael van den entrepot plaets gehad Reeds ten 11 uren en half bevond zich eene groote menigte volks in de uytgestrekte zalen der eerste verdieping Den voorzitter van den jury der tentoonstelling herinnerde in zyne redevoering dat vcrscheydenc burgers die lieden in Belgian eene hooge positie in de nyverlieyd beklecden uyt de leegste rangs der werklieden getreden zyn Hy heeft hun aen hunne voormalige werkgenotcn voorgesteld als een voorbeeld van het geen het werk en het goed gedrag ver¬ mogen De byzondere decoratie die het gouvernement ingesteld heeft en die acn 257 persoonen waaronder 18 vrouwen uitgedeeld wierd is te geh ker tvd eene erkentenis van goedgedrag cn vernuft voor den tegenwoordigen tvd en eene acnmocdiging de toekomst De zalen waren heerlyk met wapenschilden en bloem¬ kransen versierd Kwacrt na twaelf ure heeft het bureel plaets genomen Den minister van binnenlandsche zaken voorzat de vergade¬ ring Op zyne regter zyde zat den heer Karei de Brouekere voorzitter van den nyverheyds jury en ter linkerzyde den heer Delehave lid van de kamer der vertegenwoordigers en onder-voorzitter van den jury voor de tentoonstelling van den landbouw Den minister van justicie van buytenland- — Ja en dan gaet gy naer liet u in den brief bepaold- rendez-vmts niet waer vroeg Sirnonne bedrukt Ach myn heer smeekte zy met gevouwen handen zich naer Sylvio wendende ik bid u tracht dat te verhinderen Zoo ditccns een verborgen vvand eene nieuwe hinderlaeg was Ach zy zyn er wel toe in stact / Thans wantrouw ik alles — Zottin zeyde Basticn tot haer — Maer zy heeft gelyk merkte Sylvio acn in allen ge¬ valle dunkt het my is het niet voorzigtig dat gy alleen gaet en daer gy vele vrienden in het gebergte hebt moest gy u van eencn hunner laten vergezellen — Bah den besten vriend den bosten schutsmuer heb ik hier hernam Bastien- terwyl by op iederen loop van zyn geweer eenen kogel deed Op weg alzoo Maer vooraf hoe¬ wel het myn voornemen niet is die heeren langer gevangen te houden ging hy voort naer de kelderdeur gaendé en den grendel wegschuyvende dien ik toch te zorgen dat zy aile plaatsen van mvn buys niet doorsnuffelen Ril zeggende sloot hy de deur van de kamer opliet nacht¬ slot en stak den sleutel in zynen zak toen naer de karabyns van de beydc gendarmen ziende riep hy na eenige oogen- lilikken aerzelens uyt — Ik wil zeis niet eens weten of zy geladen zyn Ik heb de liorlogie van Robert niet willen hebben alzoo wil ik ook zyne karabvn niet Den lafbek zou denken dat ik bang ben geweest sche zaken van openbare werken van financien en van oorlog bevonden zich insgelyks acn het bureel Den heer Delcbaye nam eerst het woord en herrinnerde de diensten die den landbouw aen liet land bewezen heeft Zyne redevoering werd hertelyk toegejuyeht Hy isopgevoJgd door den lieer Ch de Brouekere die een luysterryk tafereel over alle onze landbouw- en nyverheyds-gestichten afschildert Ka dat den heer Rogier nog eenige krachtdadige woorden gesproken had ging men over tot de uytdeeling der medalien acn de exposanten Het was vastgesteld dat ieder exposant aen den welken eene gouden of vergulde zilveren medalie toegewezen was dezelve aen het bureel zoude komen afha¬ len Maer men heeft aen deze wyze van uytdeeling moeten ontzeggen om dat de menigte volks te groot was Toen was den minister van binnenlandsche zaken gcnoodzackt te be- rigten dat men maer alleenlyk de namen zoude afroepen van al de exposanten die hel zy gouden verguld-zilver zilveren bronzen medalien of wel eervolle meldingen beko¬ men hadden en dat deze madalien hen vervolgens acn huys zouden gezonden worden Gedurende dit bcrigt kwamen de Koning en de Koningin aen Zy waren vergezeld y an den hertog van Braband en van prinses Charlotte HII MM werden door den minister van binnenlandsche zaken en de leden van bet bureel ontvangen Na dat men de namen der exposanten had doen kennen die medalien of eervolle meldingen ontvangen hadden beeft den Koning het gestoelte verlaten en is op de estrade van het bureel gestegen Toen heeft den' heer Ch de Brouekere de afroeping begonnen der werklieden acn de welke de byzon¬ dere decoratie verleend is cn wier getal zoo als wy reeds gezegd hebben 237 waeronder '18 vrouwen beloopt." Schier allen hebben opvoigentlyk uyt handen van den Koning de ben verleende onderseheyding komen ontvangen Dry vrouwen en een tiental werklieden ontbraken alleen aen deze plegtigbevd Den Koning heeft zich met elk der gekroon- den onderhouden Na de uytdeeling der onderscheydingsteckens aen de werklieden volgde die der decöratien van de Leopolds- orden ieder iid beeft deze decoratie ook uyt handen van Z M ontvangen Deze plegtigbcyd heeft tot "rond vyf uren geduerd Wy zullen acn onze lezers de namen van de persoonen West-Vlaenderen bewoonende mededeelcn welke medalien en ondei'scheydingstcekcns ontvangen hebben Ziet bier al de persoonen die met de Leopolds-orden ver¬ sierd of in dit orden bevoorderd zyn geworden Zyn ridder der Leopolds-orden benoemd de volgende in¬ dustrieelen Alpbonsc de la Roche bestuerder der kolenmynen te Sti'épy-Braquegnies in Henegouwen Ch de Roseius-Orban een der hoofden van het buys Orban cn zoon te Luyk Alexander Halot hoofd van het buys de Rosne-Cail te S Jans-Molenbeek Philip Joseph Malhcrbe geweermaker te Luyk Auguste Morel bestuerder der Ley-maetschappy te Gent Alexander Leslée bestuerder der lyn-mactschappy van Saint-Léonard te Luyk • Bauchau-Maurissen koperslager te Namen Miehiel de Keyzer fabriekant van wolle sargien te Brussel Chrisliaen Josef Snoek lakenfabrickant te Herve August Vcrhoost ingenieur-mecanicien der socicteyt de Phoenix te Gent Is tot commandeur benoemd den lieer Ch dc Brouekere officier der Leopolds-orden president van den jury der ten¬ toonstelling Zyn tot ridders benoemd De herren Eduard Grenier onder-voorzitter van den jury te Gent woonachtig en August Blaes secretaris vandccom- missie der tentoonstelling De volgende heeren zyn gedecoreerd wegens diensten aen den landbouw bewezen Tot officier der Leopolds-orden den burggracf Dubus de Gliisignics voorzitter van den boogen raed van akkerbouw en lid van den jury Jan-Baptiste de Graeve landbouwer en burgemeester te Stuyvekenskerke lid van den provincialen raed en dc com¬ missie van akkerbouw in West-Vlaenderen Florent Marcq voorzitter der commissie van akkerbouw Daerop wierp hy nog eencn bietsten blik in de keuken opende de buytendeur en zeyde tot Sirnonne — Gavooruyt én néèin den hond met u Sirnonne haestte zich om hem te gehoorzamen Maer on- getwyfeld niet wetende of by vertoornd of getroffen was over de woorden die haer onwillekeurig ontsnapt waren maekte zy over liet gelicelc lichaem bevende en verlegen voor hemen Sylvio ccne diepe buyging Basticn wendde zyn hoofd oin beet zich in de lippen om niet te lachen terwyl een ligte blos zich zyns ondanks op zyn aengezigt verspreyd- dc — Wat u aengaet leun als het u belieft op mynen arm zeyde hy tot Sylvio Terzelfder tyd trok hy haestig de deur toe en vooraf- gegaen door Sirnonne en Molosse die den weg scheen te raden cn links omgeslagen was gingen zy naer de wooning van Madclcne Wy zullen ons by deze vrouw niet ophouden Eenige vlug- tige woorden over het binnenste van een arm buyshouden in dit weynig bekende gebergte zouden den lezer geen belang inboezemen Wy zullen ons alzoo enkel bepalen te zeggen dat Bastien zich met het ontbyt liaestende want het begon reeds biet te worden en hy vreesde niet op den juysten tyd op het rendez-vous te zyn op nieuw teregtwyzingen aen Tony vroeg over den vreemdeling die dezen den brief voor hem gegeven had Tony kon niets anders doen dan hem te in Henegouwen grondbezitter en landbouwer te S.Sympho- rien Jan Pieter Gillis landbouwer te Bonrdon De Bon home landbouwer te Frandeux burgemeester der gemeente Montgauthier JonghcerErnest Peers inspecteur-provinciael der stoetery enlid der commissie van akkerbouw in West- Vlaanderen" te Oostcamp De onderscheydings-teekens ingesteld hg koning- Igk beslugt van den 7 november zyn uytgereykt aen \ irginie Esprit spinster te Wevelghem by de heeren vare Ackere en Pareit Justine Griffon kantwerkster te V per by den beer Dansaerf Engel Goye platemnaker by de heeren Brugm.ui en zoon laken en linnenf.ibrïekaiiteu te Rumbeke Pieter de Baeekere ■ nwacdscheerder ibidem te Iseghem I Fredenk de Leu wever by de heeren van Ackere en Pareit te Wevelghem Pieter Jan Vauhoutle wever ibidem te Wevelghem E loUard Kollet wever by deu heer Parrncntier te Wvtikel S.-Eloy L o de wy k Oulryve wever ibidem te Wynkel-S.-E!ov Modest-llecdiïk van den Weglie wever te Cactbcm Pieter Pattyn wever te Iseghem Leo Hrighibart wever by den heer de Cock-Wattrelo te Rousselaei e Xavier- Valentin van Lede wever le Bumbeke Pieter Josef van Camp bleeker te wyngbetie Constant de Corner zy-wever by den heer Rey ondsten te Gulleghem De volgende medalien voor voortbrengsels van Land - en Hovingbouw zyn in Oost- en LFesl- V Inunderen verleend Roode Tarwe Re Soeiètè Agronomique van Thourout eene gouden me¬ dalie P // itte Tarwe De heeren de Heegher le Watou eene zilveren vergulde medalie Sn i mout te Lichter velde eencn bronzen medalie Jordan van Hec te Lichlervelde eene bronzen medalie Rogge De heeren Surmotil te Lichlervelde eene gouden medalie Haver Den riildci Peers te Oostcamp eene zilveren vergulde me¬ dalie Vcicruysse-Bracq te Kortryk eene zilvete medalie Re Praetere te Ghistei eene bronzen medalie Callevir -Ottevaere te Deerlyk eene luoiizen inedahe Lagae te Ileule eene bronzen medalie Boekioeyt Surmont te Lichlervelde eene zilveren medalie den rid¬ der Peers tc Oostcamp eene bronzen medalie Muis De heeren Vandenneersch te Wevelghem eene zilveren Vergulde medalie Vlas De heeren Berthelot- Bonte en C e tc Kortryk eene zilveren vergulde medalie den ridder Peers te Oostcamp eene bron¬ zen medalie de Vos te Beerst eene bronzen medalie Koolzaed Surmont te Lichtervelde eene zilveren vergulde medaüe Hoppe De Block te Watou eene zilveren vergulde medalie Tabak De associatie van S Vincent de Paule te Lichlervelde eene bronzen medalie Deschamps te Coinen eene zilveren vergulde medalie Verstraete te Neder-Waesten eene zilveren medalie Van de Velde te Meeneu eene bronzen medalie Delrue te Weivicq eene bronzen medalie Catteau te Cornell eeue bronzen medalie Mcrdappelen uyt hel zaed in 1846 gewonnen Den ridder Peers te Oostcamp eene zilveren medalie LV or tel s Leliaert te Ruddervoorde eene bronzen medalie V oor/brengsels bug/en het Concours De iSoetété Agronomique van Thourout eene bronzen medalie herhalen wat hy reeds gezegd had en liet hem aldus aen zy¬ ne vermoedens over — Op myn woord Godc zy dank riep hy uyt zyn bord van zich schuyvendc cn zyn glas ledigende den raed in dien brief vervat was goed slechts een vriend kan my dien gegeven hebben Eu hy stond op om te vertrekken Deze beweging wekte al den angst van Sirnonne op Zy durfde echter geen woord uytspreken zoo zeer vreesde zy zynen toorn op te wekken Zy vergenoegde zich eencn smeekenden blik op hemteslaen — Wel kom wees bcdaerd zeyde Bastien tot haer • als een bewys dat er en ik ben er zeer wel van overtuygd' geen ernstig gevaer by is wil ik en hier weeshy op Sylvio' gaerne toestacn dat onze gast my vergezelt als hy verkiest Wy zullen weldra hier weder terug zyn dezen avond gacn wy weder naer buys op dat Robert en zynen makker ge¬ noegzame» tyd hebben gehad om te verhuyzen en morden zal ik door eencn dwarsweg die alleen by de bewooners°dc- zer streek bekend is mynheer weder in 'liet bosch van Cas- san brengen van waer hy binnen eenige minuten weder aen de eerste buy zen van het dorp zal zyn En nu zonder eenig antwoord af te wachten alle tegen¬ werpingen cn bezwaren verhinderende floot hy zynen hond hing zyn geweer over den schouder en begaf zich van Sylvio vergezeld op weg naer den bergpas naer de mvn vaQ h Wordt aoortgezet
Gazette van Brugge 20/12/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item