Back to top

Gazette van Brugge 20/12/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
N 155 54 s,e Jaer Maendag 20 December 18 IT GAZETTE V A \ ItKK EN DER PROVINCIE WEST- VLAENDEREN Voor Staatkunde Koophandel en Letterkunde rj* tm h % r \K N s ■« \ V(" ■ " W- \ * \> p- \\ f NMiNJ ONAFHAMKELYKHEYD Verschynt den Maendag Woensdag en Vrydag Inschryvingsprys — Voor Brugge 5 maendcn fr 4-75 et » Buy ten Brugge vrachtvry « G-25 » BRUGGE n> — — ■ • Een woord acn de NYVERHEID alleen Indien gy den lach uws tegenstrevers niet lyden kunt waerom spot gy dan het eerste — Indien gy niet wilt dat men u bevechte waerom dacgt gy Vlaenderen uit — Indien gy Vlaming zyt waerom zoekt gy alleen de Va¬ derlander uw waerdige vriend zwygt immers tweedragt te zaeijen als eendragt uw bestaen kan verzekeren ó Nij¬ verheid — Alleen kunt gy niets zu^t gy vallen ik voor¬ zeg het u want uwe zaek is slecht — Indien gy regtzinnig zyt en de waerheid zoekt waerom antwoordt gy niet op de uitlegging die ik u in N." 152 dezer Gazette op uwe vragen over het manifest der Vlamingen gaf — Loochen ze of treedt ze by — Kies Indien gy uw eigen eerbiedigt waerom spant gy dan sa¬ men met een blad van Gent dat de laegheid zelf is om uw eigen volk te beschimpen — Bit alles is niet liuerael Ny verheid — Gv handelt tegen uwe gezindheid gy zult niet lang leven ik beklaeg u — E De Vlacmschc party en Katüioliek cai Liberael Het is eene moeijclyke zaek voor iedereen wel te doen De Alle pakken en brieven vrachtvry toe te zenden De aenkondigingen 25 centimen den regel onder de vyf regels een frank De persoonen die Bekendmakingen te plael-en hebben worden aenzocht deze dags voor de vcrschyning van het Blad te laten toekomen zuiverste inzigten de edelste gevoelens van vaderlandsliefde bespot gedwars- worden miskend verkeerd uitgelegd boomd Doet men iets voor het volk met bet eenige doel om wel te doen men zal mannen vinden zelfs onder die welk door hunnen toestand in staet zyn u te begrypen en u in uw edel voornemen te helpen die u zullen aenvallen erger dan een erkende vyand het zou doen die uwe inzigten ver¬ keerd zullen uitleggen en u trachten te doen voorkomen als een hatelyk wezen niets waerdiger dan aen den schand- pael der verachting te worden gezet Sedert dat de onnatuerlyke toestand waerin Vlaemsch België verkeert de worsteling deed ontstaen waervan wy hier gewagen en de Vlamingen de onderdrukten der natie hunne regten begonnen weer te eischen waren er mannen die de poogingen hunner verdedigers met een razend wan- hoop-geschrei tegengingen Frankryk met zyn leger feuil- letonnisten stond tegen ons op het fransch journalismus des lands zond zyne schichten tegen de Vlamingen onder hen had men De Reiffenberg de letterdief en Robin de paryze- naer van den Inaépendant — Doch niets vermogt tegen die beweging tegen die geestesontwikkeling die als de opko¬ mende zee aenwics en magtiger werd — De Vlaming stond onverschrokken en boog zich niet voor het romaensch dat hem van buiten aenviel integendeel overal van de zee tot acn de Macs klonken er vaderlandsche liederen onze vyan- den ten spyt in de vrye tael des volks — Want daer was eenheid onder ons — Gent Antwerpen Brussel was een GESCHIEDENIS VAN EENEN DIEF 5 dc VERVOLG Bastien stak nu eeneandere lampaen trok Simonnezacht in de aengrenzende kamer waer Sylvio hem nog eemgen tyd hoorde haer zichzelve beschuldigende en altyd wce- nende hem haer troostende en trachtende haer te doen bedaren Eyndelyk versmoorde al dat onsamenhangend gefluyster nu eens meer dan minder luyd al die afgebrokene volzin¬ nen waervan telkens door de geopende deur iets in de ooren van Sylvio weêrkIonk,in eenzucht een laetste zucht en Bastien trad na verloop van eenige oogenblikken de keuken weder binnen met een matras een peuluw en een paer beddelaekens die hy in eenen hoek van het vertrek niet ver van de schouw neêrspreydde — De herbergzaemheyd van Antonin Lamic is woelig ge¬ noeg niet waer vroeg by aen Sylvio gy meent hem im¬ mers dit alles niet kwalyk — Ik zeyde Sylvio welk een denkbeeld — Ik dank u Welnu geef er my dan een bewysvan en neem er genoegen in hier tot morgen uyt te rusten Gy hebt meer dan dry uren afgelegd my dunkt gy moet ver- moeyd zyn Watmybetreft hier opdezen stoel by de schouw is myne plaets — Ik zal waken voor Simonne en voor u en voor mynebeyde gevangenen ook voegde by er by naer dc deur van den kelder wyzendc voor welke Molosse zich met al de steden en dorpen des vlaemschcn gronds — Wat ecne wilde eischten allen onze regten YVat eene der drie steden voorstelde als het niaer ontslaving gold traden de anderen onbewimpeld by Liberael noch katholiek daer bekreunde men zich niet om Onder menschen die slechts één doel hadden onze ze- delyke vryheid weer te krygen moest hel overigens onver¬ schillig zyn of de kampers eene of onderling verschillende of David katholiek en De was als zy als Vlamingen staetkundige gezindheden hadden Jonghc liberac legen over het Romaensch in de bres zich maer vertonnen durfden Zoo gebeurde 't — Toen Conscience in 1844 te Brussel die vaderlandsche redevoering deed met die geestdrift die hem eigen is zwacide De Jonghe met zynen hoed en riep hy in verrukking met duizende Vlamingen het Voor waer Is Voorwaerts des redenaers na — Waerom vroeg hy dan Conscience niet voor dat hy toejuichte als aen den schry- ver dezes Wie zyt gy Van waer komt gy Wie is nw vader Wie is uwe moeder en andere kinderachtigheden meer die de Nijverheid nog al wel staen maer die vele le¬ zers het blad uit de handen moeten doen vallen Met zulk eene eenheid werd die zee groot en het Romaensch element begon reeds te gevoelen wat vaderlandschliefde te¬ gen over verdrukking vermag Die tyd van werking was in— derdacd een schoone tyd toen iedere Vlaming fier was om deeerccn hunner verdedigers hv den vreemde aengelaen De Vlamingen wisten niet wat afgunst was vaderlandsliefde alleen overweldigde alle die harten en daerom juichten zy en daerom vermochten zy zoo veel Immer grooter werd die zee immer geweldiger nam zv haren grond in — Geen familje die geen verdediger der regten des volks met het woord of met dc pen onderzyne leden telde — Verbaesd zag men terug op den afgelegden weg nog eenige jaren eendragt klonk het in onze tyd- sehriften en wat wy willen zal zyn — Europa had reeds het oog op onze beweging Frankryk dat immer van fransch ma king en van verbreeding zyner grenzen droomt viel ons op nieuw aen in zyne dagbladen in zyne kamer — De Vlamingen lachen hen uit en streven immer voort De laetste woorden der redevoering van Conscience werden alzoo bewaerheid Onze aengroeijende magt riep ons gedurende de laetste dagen op het looneel der staetkundige worstelingen — Wy Vlamingen konden immers niet langer aensehouwers blyven van het geen er rondom ons geschiedde — Wy moesten mèe in den grooten stryd tusschen katholiek en liberael wy moesten worstelen om dat wy uit de worsteling waren opgestaen om dat de worsteling alleen ons de regten weêr kon doen krygen die ons sedert de overmagt der Walen zoo noodlottig waren ontrukt Het vlacmsche Gent in het Vlaemsche Gezelschap met zyne jongelingen en zyne geleerden verpersoonlykt deed de vraeg of Vlaemsch België behoorde te kiezen tusschen de uytgestrekt had ofschoon beyden gewis zeer weynig in staet zyn my te schaden en zy al ware er bovendien het min¬ ste gevaer by bewaekt worden door zulk eenen wachter zoo dat ik hoegenaemd gcene ongerusthcyd behoeft te heb¬ ben Sapperloot ik zou zelfs wel lust hebben zeyde hy Sylvio met zyne oogen raedplegendc hun de mantels naer beneden te werpen Den kelder is zeer vochtig En bovendien men slaept niet gezond hoe gerust ook als men de steenen tot oorkussen heeft En zonder een antwoord af te wachten nam hy beyden mantels onder zyn arm opende de deur van den kelder en terwyl den hond die zynen post op den drempel had hem nieuwsgierig en oinzigtig nazag verdween hy op den trap Zyncafwezigheyd duerde niet lang Op nieuw de deur ge¬ grendeld hebbende waervoor Molosse zich weder neêrlegde plaetste hy zich neder naest Sylvio en zeyde la diende — Beyden ronken op myn woord als verkens Ik heb ze zoo goed ik kon in hunne mantels gewikkeld Ik hoop dat zy zich deze les ten nutte zullen maken zonder dat er echter hunne gezondheyd by lyden mag Vervolgens schoven zy hunne stoelen digter by elkander Bastien stookte het vuer wat op dat opflikkerende den matten sehyn van de lamp in de keuken nog verbleekte en door dit halfdonker welks gcheymzinnige tinten zoo zeer de ontboezemingen des herten uytlokken begunstigd ga¬ ven zy zich allengskens over aen het vcrmack om een twee partyen die in den stryd tegenover elkander stonden of men eerst liberael of katholiek en dan vlaemschgezind of wel of men eerst vlaemschgeziud en dan liberael of katholiek moest zyn — Het spreekt van zelf dat er besloten werd dat men als Vlaming en uitgaende uit liet grondbeginsel van volksdominelyklieyd eerst vlaemschgezind behoorde te zyn en dat de katholieke of de liberale party in de opinie der Vlamingen ecne byzaek moest zyn die voor liet eerste onderdeed Zooveel te meer daer wy in de kamer onder beide partyen reeds vyanden en vrienden onzer regten telden — Zoo gebeurdo't en zoo mengden de Vlamingen zich in de worsteling Om die reden is er een oogenblik stryd tusschen ons en zyn er eenige doch weinige Vlamingen die afvallen om hit zy meer de katholieke anderen de liberale party dan het vlaemsche vaderland lief hebben en daerom valt de Nij¬ verheid zoo verwaend zoo zot tegen de Vlamingen uit en verfoeid zy heil die nog gisteren hare vrienden waren en daerom vraegt de Nijverheid wie wy zyn om dat wy den moed hebben iets te verdedigen dat zy uit partyschap niet meer verdedigen durft om dat wy eerst vlaemschgezind en dan liberael zin — Doch dat zy vooral wete dat indien zy blyft leven er een vorseiiend oog een tyd lang over hare artikels zal blyven gacn De zege die de Vlamingen hy de kiezingen behaeld hebben is kleyn doch zy geven den moed niet op eensin al de organen des vlaemsehen vaderland die grondgedachte in politiek te zien vooruitzelten dat men Vlaming dient te zyn en onze regten moet weten le verdedigen vooraleer de magt te worden toegekend het vluemsche volle by het liooge bestier te vertegenwoordigen In de overtuiging dat de Vlamingen alleen de ontslaving onzes volks ten doel hebben durf ik hopen dat er geen vlaemsch hart zal gevonden worden waeriu de verklaring van grondbeginselen van G November 11 niet zal toegejuicht zyn E Algewicesi Sïvcrzijjf Het gerucht wordt sedert eenige dagen verspreyd dat het helgicseh ministerie cers^laegs eenige wyziging in zyn per- soonccl zal ondergacn Den heer Veydt minister van financien zou zich vertrek¬ ken en door den lieer Frère minister der openbare werken vervangen worden die voor opvolger zou hebben den heer Rousselle Die veranderingen zouden nochtans zoo men verhaeld maer plaets hebben na de beraedslagiug van den budjet van wegen en middelen Den heer Veydt zou gouverneur te Antwerpen worden benoemd en den beer Teiclunan zou van Antwerpen naer bet gouvernement van Oost-Vlaenderen worden geroepen De laetste tydingen uvt Marokko betrekkelyk Abd-el- Kader blyven by voortduring den netelachtigen toestand van den emir melden maer liet is min zeker of den keyzer oogenblik als goede vrienden in bet hoekje van den Iieerd te klappen Eyndelyk aen den stand der sl rren bemerkende dat het reeds zeer laet was zweeg Bastien plotseling stil en noodigde Sylvio uyt nog eenige rust te nemen voorliet dag werd Hiertoe overgehaeld legde zich Sylvio gclu e gekleed op de matras Toen hyde oogen weder opende stond de zon reeds hoog boven den gezigteynder Bastien poetste met een stukje geytenleder de beyde loopen en het slot van zyn geweer Simonne liep heen en weder van de keuken naer dekamer Haer gelaet door den genoten slaep weder volkomen bedaerd en opgehelderd liet zelfs geen spoor meer aciiter van den vorigen avond doorgestanen storm — Hm zeyde Bastien tot Sylvio hem goedhertig toela¬ chende en op Simonne wyzendc ik zie dat men zich wat opgeknapt heeft en wel zoo vroeg Nu dat keur ik goed dat keur ik goed dat is ter eerc van onzen gast voegdehy er by ziende datzy bloosde en wclligt vreezende haer door deze weynige woorden te bedroeven waerin het haer rnet- tegenstaendc de eenvoudigheyd van haer versland niet moeyelyk was eene soort van zydelingsch verwyt op te mer¬ ken om dat zy bet tooneel van den vorigen avond zoo spoe¬ dig scheen te hebben Maer kom daer mynheer reeds opgestaen is zouden wy niet verkeerd handelen alle dry te vertrekken Hier behoeft gy niets klaer te makeri liet huys van Madelene is niet ver verwyderd wy zullen by haer maer ontbyten
Gazette van Brugge 20/12/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item