Back to top

Gazette van Brugge 17/12/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
JU' STERFGEVAL VERKOOPING VAN 522 ^ MElTAGSE*CiOEX»12REM UAÜ-KLEEDEBEK UW EN BLEEKERS-Ï ALAM Ten Sterfhuyze van wylen d'H er BERNA RDUS DE Rl DDE RE in de Peterselie-struit /' 8 /V." 84 uyt- ko mende op de Lange reye voorby du Potterie Kerk te Brugge Maendag 20 cn Dynsdag 2 December 1847 lelkens van s morgens om 10 uren precies zal er ten ge- melden slerfhnVze openbaerlyk verkoclit worden Meubelen en andere Voorwerpen bcstaeude in Tafels Stoelen Commoden Beddebakkeu slaende Hoi'logie Spiegels Barometer Porce- lcyn-Stélzels lailiooren Glas- en Gleyers-werk veel Tin- kopei- Yzer en verdere Keuken-Gerieven Zilveren Suyker- I'ot Mans-Kleederéu en Linnen Koper en Yzer Fornoysen Wasch-Kuypeu met Stamen groote Loog-Kuype Gieters Bleèkers Wagen met Wytte overdekt Merrie-Peerd Xorde- \vagens Slypsteen en meer andere Goederen Alles de Verkoopingdagen ita te zien Op gewoone conditiën betaelbaer ten kantoore van den Greffier CilARLhS MOV LA LR f ' in de Grouwerkersstraet N B Het Bleekers- Halam zal den eersten dag der verkoo- ping 's namiddags verkocht worden Yerkoopzael Oudenburgstraet te Brugge V ERKOOPISG VAM ACAJOU EN ARDHRR SPIEGELS T A 1» ï TT L N IS I.H1» L li ï E IV YZER SCHOUWEN EN STOOVEN MEMAGIE-JLtlIWAET SC110ÖSE VROUWE GARDE-ROBE Jl.VYS-kl i K It t R E N mssïsst » uit \m i Goud - en Zilver— if y - erli Op Woensdag eerstkomende 22 december 1847 en volgen¬ den dag telkens 's morgens ten tien en 's namiddags ten twee uren zeer precies P S De Vrouwe Garde-Robe zal den w oensdag 22 ten twee uren verkocht worden Op gewoone conditiën betaelbaer bi/men de dry maenden ten kantoore van A DULLAERT in gemelde Verkoopzael Verkooping IN HET 4 e DISTRICT ZEELAND De Notaris J W LENOBEL gevestigd te Oostburg zal op donderdag den 30 december 1847 des voormiddags ten 10 uren in de herberg den Eenhoorn te Oostburg in het openhaar Verkoopen de volgende zeer goede Landen als N.°l — 6 li 16 R BOUWLAND in den Henricus- P older gemeente Oostburg kadastrale sectie A N" 250 250 bi ' 251 en 252 ^ N.° 2 — 4B 1 R 30 E BOUWLAND in den Prins 11 illems-P older gemeente Oostburg kadastrale sectie A N"576 N.-8 — 5 B 9 R 50 E BOUWLAND in den Prins 71 illems-P older gemeente Schoondyke kadastrale sectie A N ' 1 en 2 En N." 4 -- 1 D 51 R 14 E uitgeput LAND gelegen in de Watering ran Kadzand gemeente Retranchement deel va ii sectie A N" 95 b en 95° Nadere inlichting te bekomen by den Heere JACOB BEK AAR te Sluis en inzage der kadastrale kaart en der voorwaarden acht dagen voor den Verkoop ten kantoore van gemelden Notaris te Oostburs Te Pookte u Dynsdag 28 december 1847 om 12 nren te St Micbiels op het kasteelgoed van wylcn mev douairière baronnesse Van Borsel 100 koopen Taiilie Reulingcu Fasseel Blokken Taillie en Maste-Busschen mits allerhande soorten van Sparre- Persen en Boomen Betaelbaer by L VAN NIEUWENHUYZE te Brugge VAN ALLERSCHOONSTE Door het ampt van den Notaris DAR.SWILDER TE STALH1LLE WisPt Op dynsdag 4 january 1848 om 2 uren precies namiddag zal er ten verzoeke van den Heer lè'JS Felix Du Jardin bankier en groot-grondeyge- A_,uaer wooncude te Brugge openbaerlyk verkocht worden 40 koopen allerschoonste Taillie wassende in zyne bosseheu te Stalhille west digte by de kerk De vergadering aen zyne hofstede gebruykt door d'hecr Lippens en aen de bosschea Betaelbaer ten kantoore van den Notaris DARSIVILDER ÖFHRASE AEMBESTiEIMMG VAN EEX NIEl'VV « Burgemeester cn Sche2ienen der gemeente Slype arrnn- u dissement Oostende zullen op dynsdag 21 december 1847 e s morgeus ten tien uren in het Gcmeente-huys bewoond « door Joannes 'F Jonck overgaen tot de openbare Aenbeste- ii ding by af bod van de noodige werken tot het Bouwen van « een SCHOOL-LOKAEL « e Het Bestek en Begrooting beloopende tot fr 2561-98 ct « opgemaekt door den heer provincialen bouwmeester alsook a de conditiën der Aeubestedingzyu berustende ten Gemeente- « liuyze voornoemd en in bet Secretariaet der gemeente » Slype den 6 december 1847 Burgemeester en Schepenen E J VAN DER MEERSCH Ter ordonnantie Den Secretaris Ga VERHULST Te bekomen by L.-B IIERREBOUDT Boekdrukker en Boeltverkooper op de Eyer-Marlct PROVINCIALEN ALMANAK VAN WEST -VLAENDEREN EN WlGWYZER DER STAD BRUGGE voor 1848 — OT sU ' Ja er Aenzienelyk vermeerderden volgens officiële opgaven gewyzigd By den Drukker dezer vindl men nog te koop M PLAK-ALMWACHEN Voor 1848 in 't groot en kleyn Debit Verders zyn by den zetveu te bekomen AGENDA of TABLETTES DE P0CHE voor 1848 AGENDA BELGE of MEMENTO JOURNALIER GALEN DRIERS de Bureau als ook alle slach van Registers Journals Grootboeken en Ca¬ hiers in groot en kieyu formaet Kerk- en Gebeden-Boeken in het fransch vlaemsch en latin Dit alles aen de voordee- ligste l'ryzen BRUXELLES Een HUYS dienende voó'r Zilversmidts-Winkel staende in de i.rldmuiit-Straet sectie D 2J u.° 22 te Brugge laetstbe- woond door M mo Hanssens-Van De Walle Zich te adresseren by den Notaris J CLAERI10UDT in de Hoog-straet te Brugge I d'écorces d'oranges amères TONIQUE ANTI-NERVEUX en régula li sa ut les fonctions de l'estomac et des intestius détruit la constipation guérit la diarrhée et la dissentent' les maladies neiv-uses les gast rites gastialgiès rétabht la digestion prévieut la langueur le dépéris- sement la debilitation abrège les convalescences 3 fr le ilacon Ou évitera les coiitrefajons en éxigeaut les cachet et signature Laroze — Dépot spécial chez Mr Se irouve dans toutes les bonnes pharmacies de Cliarleroy Bruxelles lluy Mons Tournay Liège Verviers Binche Nainur Stavelot Auvers Beaumont Poperiugue v - 'u ■ ■ - ~ rsh'"."- LI SiROP LAROZE MME T SCHAP P Y VAN ALGE ME ENE ASSU¬ RANTIËN tagen gevaren van BRAND geau¬ toriseerd bij koninglt/k besluyt van 2 jung 1830 Gcvc.iiligd te Beusscl De Maetschappy verzekert tegen den brand en bet vuer des hemels alle gehouwen Meubilair oogsten vee koopwaren enz en zulks mits zeer geringe premien Het beloop der schade word dadelyk na dat dezelve gere¬ geld is comptant betaeld De Verbintenissen der Maetschappv zyn gewaerborgd door een kapitael van meer dan vier nnllioenen francs Principalen Agent te Brugge den heer 1NGHE LS-DE TILLY Lange-reye wyk E 15 N " 20 8350 J De algemeene Maetschappy tot aenmoedigiug van den krvgs- dienst onder de bescherming van Z M den Koning waer- vau deeeuigsie Agenten in de provincie West- Vlaeademi zya De hoeren Inghels-Dc Tilly te Bi ngge « Mestdagh gcmeentc-secretaris te Iseg hem « Parel zaekwaeruemer te Dixmude u Moracl avoué te Veurne « Hamman stcdeiyken ontvanger te Oostende •I Van Den Berg'u gemeente secretaris te Tludt u Joos-Verschaeve bedienden hy de stedelyke ad¬ ministratie te Yper Blyft deelnemers aenveerden aen de voorziening kas dooi haer geopend om de jongelingen door het lot getroffen hunne vervanging in de nationale milicie le vergemakkelyken Zv be¬ werkt ook de vervanging van allen miliciaen aen de voorwaei- den die de bovengeuaemde Agenten aen de belaughehbende zul¬ len doen kennen K O O P // y'l i'V I E L Astwehpeh 17 december Granen Eeue ryzende beweging heeft zich in de Tarwe vri klacrd doch in de Rogge eene ligte dzliug De gemiddelde piyzen zyn bepaeld óp Rs 22-^5 voor de Tarwe of 46 c hooier en frs i zf - 68 voor de Rogge of 5 c leegcr — Koloniale Goederen Bella I ven den R\st van welken wv eergisteren de opiuytning meldden heeft men nog afgeda.o 3260 matten Manilla en gisteien 3oo halen Carga am onver- inelden piys Uit de hand inusgaders 85o halen aen ƒ ioi ij i|2 IL deu Verkocht m n nng 1 iö vaten Carolina aco ƒ24 i]2 a 3o Men zegt ook dat er 800 halen Brazil en 100 dito Douiiugo Kofty zyn veikoclit Wisscl-Coursvan Parys vut den 15 december 3 |> "jo li» ceiithci lt 7ó ■ ö Ö p 15 m *■ t i 16 40 Cours van Amsterdam van den 14 december \\ ercfi \ Ke fciiiiht A ntoriitiritie -S\ mi ik act Si 3.4 00 Ojt» 162 1 12 Pryzrn der Granen Oliun cn Koeken te Ryssel van den 15 december Soorten K oolzaciï Üisi lliette I«1 gtlïaüli I v wl a v(i Catneiine Keiupzaud OLIËN de hectoliter 87 50 k 8 7 25 «»o 00 u 00 00 00 00 ei 00 00 -*7 Oo a Ml 00 89 00 a 00 Oo oo 00 a Oo 00 OH ANEIV de hectoliter 24 00 i 27 00 28 00 A 29 00 00 00 a 00 Oo 23 00 è '!0 0 20 00 A 23 00 00 no a 00 00 ftDZK KS de In tri oyr •6 es 1 IR ï 15 en A e» e» nu efl a 11 w« 19 0» a 2» tl# 1 1 5ii a nu n-j 14 6ii a in in» Markt van Veurne van den 15 december Middenin ys di r ■ra.ien per zak van 145 liier» T.irwe fr tt 21 a 3U--IHI C Ilogge Ir It Oil a ai-lin c.j Ueen.tc fr 10-ön a 17-60 e tlavei fr lt-(i()a 12-50 c iiooneil fr 21 -nil A 24 Oil ZEE- 1 Y D I N G E N OOSTENDE 17 december Aankomsten van den J 5 en 16 december De bclgische bilk Jan Fan Egek kap Minne van Sint- Ubes met zout en fruyt den bdgischeu schooner Comé/e kaj- Nassel van Sint-Uhes met zout en fiuyt een engelsche mal« van Doevtr met do korrcspondeutie en 18 passagiers het en- gelsch stoomschip Triton kap Taylor van Londen met | passagiers en dtversche goederen de belgische male Eilie de Bruges van Doever nut de konesponde tie en ig passaGeis Uytgevaren De belgische smak Emma kap Van Hercke narr Londen- de bclgische schooneis Espoir kap Zellien naer Sint-Uhes - Industrie kap Th Zellien naer Liveipool Union kap Denduyis naei Liverpuol Commerce kap De Swelgh naer Sinl-Obes de belgische Liik Ad'ele kap Cornelisse naer Liverpool he t belgisch drymastschip Progrès kap Vaoder- heyde naer Liverpuol aite uit ballast — zoo als wv eer¬ gist ren aengekondigd hebben — een engelsche male naer Doever met de koiiespoiidentie en 21 passagiers de emelsche male Garland naer Doever met de kcriespondentie en 4 pas- sagieis deii helgischen schooner Vigilant kap Van Groenen- dael naer Diebank met hout de belgische m.de Ville de Bruges naei Doever met de koi respomieiitie en 22 passagiers de belgische sloep A eptune kap Roinens naer Louden met ballast den spaeiisclieu schooner Victoria kap Gonzales naei Malaga met diveische goederen h l eng Iscli stoomschip Sir Edward Banks kap Uveodt-n naer Louden met diver¬ sely goedeien en 1 5 passagiers de engdsche male Violet naer Doever met de korrespoudeutle en ig passagiers ce belgische gaijoot Eclipse kap Van den Kei khove naer Li¬ verpool metscbois de Lelgisctie male Garland naer Doever met de korresp on den tie en 38 passagiers ANTWERPEN 16 december Aenkomsten van den 15 cn 16 december Den cngelschen stoomboot Transit kap Main van met 20 passagieis en diveische goedereu de sp..cnsche brik Aurora kap Ladenla van Havana nut suyker den ameri- kaenscheti di mastei Hercules kap Madi a 1 van Richemon^ met tabak de engelsche buk Elbe ap 'Golle van Havana met suyker de engelsche schepen Sclhy kap Gilbert Har¬ riet k.ip Slewart beyde vau Lomien met suy ker eu ryst de fransclie sloep Nathalie kap Toutain van Havre met di¬ veische goedereu — Nog bentd 11 de rivier den amerikaeu- schen drymasler Riga van New-Orleans de belgische schepen Anoersois 011 Jeannet/e Marie heyde van Havana den hel¬ gischen schooner Meuse van 8t Gbes deu engelscheii sthoo- nei Wrestler van Messina de uooidsche hark Erega vaa Odessa de deensche hnk Sarah van Petershuig en eene spaensche link van Havana naem onbekend Brugge — JJi'ukkery vaa L.-B Hkhreboudt op d'Eyenuarkt
Gazette van Brugge 17/12/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item