Back to top

Gazette van Brugge 17/12/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
FRANKRYK — Parys 1 5 december Drn prins en de prinses van Saxen Coburg zyn alliirr uyt Brussel wedergekeerd langs den \ zeren weg van "het Noorden — Heilen heeft alhier in de kerk der Invaliden den zeven¬ sten verjaerdag der vervoering van de stoffelyke ovcrbiyfsels van Napoleon dooreenen lykdienst gevierd geweest die door den prins Jerome broeder des keyzers met zynen zoon en dochter is bygewoond geweest I ene briefwisseling uyt Toulon meldt dat men aldaer sedert eenige dagen overcene ernstige beschuldiging spreekt die drukt oj> twee of drv opperofficieren des zecmagt cn eene enquest commissie zal doen benoemen — Het Journal < les Débuls behelst tydingen uyt Oran die de onderwerping van Abd-el-Kader aen den keyzer van Ma¬ rokko als zeer mogelyk doen aenzien — Hortensia Lahousse,diejeudigeoudermoordster waer- van wy zoo dikwils gewaegden is den 6 dezer naèr het een- trael buys van Loos gevoerd waer zy hare straf zal moeten ondergaen Toen zy de gevangenis van Douai verliet heeft zy zeer gcschreyd en onder weg nam die grievende sniert nog toe evndelyk te Loos aengekomen en het droevig ge¬ bouw ziende waer zy hare schoonste jaren zal moeten door¬ brengen heelt zy eenen aenval van wanhoop van gemoeds- aeiidoening gehad die men van geene gcvoellooze vrouw had durven verwachten Niet alleen moest men mocytedoen om haeruyt het ryluyg te doen stappen niacr men moest haer naer de greffie van de gevangenis dragen Sinds sehynt deze ongelukkige die voortaen aen de vergetelheyd wordt overgegeven en waermede men zich welligt yoor de laetste mar] bezig houdt gelaten in haer lot Tot lieden loc is zyin de ziekenkamer doch weldra wacht haer de gewooue tucht¬ huisstraf — Eenen papierfabriekant van Massachussets heeft eenen goeden middel uitgevonden om de naermaking der bankbil¬ jetten nog moeyelyker te maken Dien middel beslaet in het plaetsen van katoenen draedjes in het papier welker getal de weerde der briefjes acnduydt zoo zullen ouder de 3 dollars de bankbiljetten een twee dry vier of vvf draed¬ jes inhouden voor 10 dollars zullen er zes zyn zeven a oor twintig aelit voor vyflig negen voor honderd tien voor vyf honderd en 11 voor duyzeiid Vele bankiers van New- Aork zullen die 'nieuwe soort van papier aennemen en men denkt dat zulk gebruyk weldra algemeen worden zal — — ■ ".r Vid 4S& S/aBtf - Tjiulisigesi uyt Algiers Men bevestigd by voortduring dat Abd-el-Kader zich aen den keyzer van Marokko onderworpen heeft Ziet hier wat den Echo d'Oran deswege meldt « Abd-el-Kader bevindt zich steeds aen de fonteynen van Znio welke staridplaets wy reeds beschreven hebben liv ha I geenen tvd verloren om zich voor te bereyden tot eenen wanhopige» wederstand tegen eenen aenval welken hy moest verlangen Een gevecht zoude ook beter geweest zvn voor hem dan den blokus waerin hy nu geprangd is verlaten door de geslachten die thans eene dreygende houding jegens hem aengenomen hebben onder den invloed der kampen \an den magzen zoo moest by weldra gebrek hebben aen mid¬ delen tot het onderhoud van zyno troepen en vooral van zvne deïra welke hy naer geen vcyliger oord brengen kon Teil overige alle beweging tot verplaetsing zoude naer allen schyn hel teeken eener volkomene vernieling geweest zvn Het aenwezen der kolom vangenerael Lamoricière op" de grenzen schyut zyne levendige onrust nog vermeerderd te hebben « Het is in deze omstandigheden dat Bou-Hamcdi over tien ol vyltien dagen Abd-el-Kader verliet om eene aen- roopingtoe te sturen aen Abd-er-Rahman'sgoedertierenlieyd Deze zending welke s' keyzers billyke vergramdhevd niet ongevaerlyk maekte was weerdig van hem die zoo krachtig aen de fortuyn van den gewezen emir bvbleef zyn vertrek sehynt piaets gehad te hebben in bet midden van wenschen en tranen ii De eerste stappen van Bou-Ilamedi deden vermoeden dat hy eene volkomene onderwerping ging aenbieden Om zich by den keyzer te begeven ging hy door langs het kamp van Kasbah-el-Messoum waer zich de twee zonen van den scherif vereenigd bevinden in hun bywezen slagte hy dry dssen als een bewysvan volkomen nedcrigheyd ■I Men is onbekend met 's keyzers voorwaerden De meest — Gy zult ze hem morgen laten zien Simonne in ons byzyn na dat hy al den wyn uyt de flesch zal gedronken hebben en gy zult zien hoe vergenoegd hy zyn zal als gy dit kleynood bezit — O 1 die lafaerds die lafaerds Maer waerom ver- teldct gy my alles niet toen ik terugkwam — Daer dacht ik niet aen antwoorde zy met zulk eene opregtheyd in toon en gebaren dat liet onmogelyk was den minsten achterdochi te voeden over hare openhertig- hcyd en vervolgens daer ik het hun beloofd had zou ik dan myn gegeven woord niet verbroken hebben vroeg zy eenvoudig r» — Dat is te zeggen dat gy om uw gegeven woord niet te verbreken den moed had enz — O neen neen geloof dal niet Bastien geloof dat niet Ik u bedriegen u verkoopen kunt gy dat denken kunt gy dat zeggen Maer ik hen geene slechte vrouw Maer ik bemin u zoo zeer O myn God ging zy voort zich voorliet voorhoofd slaende alsof eene wreede gedachten haren geest trof zou ik wezentlyk het voorne¬ men kunnen gehad hebben u te verraden Ach als dat waer was als ik daer zeker van was zou ik u verzoe¬ ken my te dooden ik zou my zelve dooden liever dan niet langer met u te kunnen leven Maer ik was betoo- vcr d Hoewel een voorgevoel daer daer in het hert my zeyde dat ik ongcivk had het voorstel en de geschen- nen van dien Robert aen te nemen vreesde ik niet minder ■invloed hebbende marabouts hebben zich vereenigd om hem t" inerhalen en Bou-Hamcdi ongetwyfeld als gyzelaer wederliouden zoude gunstige tydingen gezonden hebben naer de deïra die dezelve met vurige vreugde zoude ontvan¬ gen hebben Zelfs zoude men er kanonscheuten tot teeken van blydschap losgebrand hebben DUYTSCHLAND — Frankfort 15 december Zoo schrift men uyt Bcrlyn ondanks alle verloogen willen dry ter dood veroordeelde Poleri Microslawski Elzasnowski en Kurowki noch appelleren noch om genade vragen Over het algemeen gelooft men dat de behandeling der zaek ter tweede instancic gunstiger zal afloopcn voor de beschuldigden daer over het algemeen ter eerste instan¬ cic zy die bekenden zwaerder gestraft zyn geworden dan die bleven ontkennen Microslawski's werk Débat entre lu revolution et la contre-révolution en Pulugne word bier publiek acngekondigd cn verkocht zoo dat dit werk aen Pruyssen geen aenstoot sehynt te geven Uyt het groother- togdom Posen moet de regering tyding hebben ontvangen dat men daer voornemens was groote dcinonstraliën te doen by de terugkomst der in het polen-proces vrygesprokene Polen De regering moet de noodige bevelen hebben afge¬ zonden om die demonstrnliëii te beletten ENGELAND — Londen 14 december Woensdag is in de gemeente kamer de algemecne bcracd- slaging over liet voorgestelde ontwerp tot opheffing van de oude besluyten tegen de katholyken begonnen Lord Palmer- slon heeft daerby gelegenhcyd gehad eene uytdrukkelyke logenstraffing te geven op al de geruchten omtrent de zen¬ ding waermede lord Minto zoude zyn belast geworden om diplomatische betrekkingen tussehen Groot— Hrittanje en den H Stoel aen te knopen Niet alleen is zulke zending aen lord Minto niet opgedragen geweest maer den minis r van buy- tcnlaudschc zaken heeft daerenboven verklaerd dat er geene gedachte bestond voor liet herstel der betrekkingen met Roomen zoo lange bet parlement de wetten niet zou hebben gewyzigd op welke de aenknooping van dergelyke betrek¬ kingen ceuc inbreuk zouden w ezen — Den Morning Chronicle meldt als een algemeen vcr- sprcyd gerucht dat liet britschc leger eene aenzienlyke ver¬ sterking in liet eff etiel zal verkrygen Te Woolwich is in— derdaed bevel gekomen de kompaguicn artillerie van negen lot tien per bataljon te brengen even als in oorlogstyd en daerenboven een nieuw bataljon op te vormen — De griep of influenza neemt hier nog toe cn een zeer groot gedeelte der bevolking lvdt aen deze ongesteld- lieyd dermate dat vcrsebèydehe bedryven en bezigheden daerdoor stilstaen De kerken zyn by de godsdienstoefeningen by na ledig en verscheydene scholén zyn gesloten Van de polieie-waclit worden twaelf honderd man belet hunnen dienst waer te nemen — - Van de 170,000 wevers welke in het graefschap Lancaster bestaen hebben er slechts 46,000 bezigheyd — De regering heeft het opbouwen van dry nieuwe sterkten ter verdediging der haven van Porstmouth bevolen — Volgens het Catholic Directory jaerbockje voor 1848 bestaen er in Engeland cn in het land van Wallis 630 katho- lyke kerken 10 seminarien of kollegien 38 mans- en 11 vrouwekloosters wacrvan 12 te Londen en 806 priesters missionuarissen de bisschoppen medegcrckend In hel land van Gallis heeft eene ontploffing in eene kolen myn piaets gehad waerby zeven werklieden gedood en zeven andere zwaer gewond zyn geworden I3URGERLYKEN STA ET VAN BRUGGE Overledenen van den 11 tot den 14 december 11 Anna Scholier zonder beroep oud 81 jaren geboren te St Michicls woonende te Brugge weduwe vau Bcrnardus Bloedcel overleden in de Chartreuzinne- straet C 20 n° 49 Eugenius Verhaeghe oud 7 jaren cn half overleden in den Nieuwen-meersch C 9 n° 50 Rosalia Van Damme kantwerkster oud 37 jaren ge¬ boren en woonende te Brugge ongehuwd dochter van Albertus by Joanna Ansadens overleden iu de Louis Van Cassel-straet E 6 n° 44 kwaed te doen zoo ik deze laetste gelegenheyd die zich aenbood verzuyinde om u niet tegenstaande 'u zelveu te redden O gy hebt gelyk ik had moeten blvveii wan¬ trouwen ik had moeien bedenken dat het u stellig voor¬ nemen is u voor geenen pi'ys ook over te geven Én toen gy dien brief laest die hem zoozeer verontrust heeft scheen het my dadelyk toe dat ik zeer schuldig was Ach ja zeer schuldig Maer ik niet Bastien ik heb berouw en bemin u Vergeef my Ga niet heen Verlact my niet Zie sla my liever Wreekt u op my riep zy voor hem op de knien vallende en hem sineckeude met eenen blik waerin hartzeer en teerderheyd door overvloedige tranen heen te lezen waren — Arme vrouw zeyde Bastien met eene zachte stem ja ik wist het wel ' zwak maer niet slecht voegde hy er by terwyj hy Sylvio aenzag kom Zwyg nu maer ik vergeef u liuil dan toch niet Gy moet dat zoo voor mynheer niet meer doen hernam hy haer oprigtende cn haer met goedheyd toelagcliendo en eenen barer armen ne¬ mende en dien in den zyneu leggende even alsof zyn ge¬ voel van eer in tegenwoordigheyd van een vreemdeling — dat edelmoedig eergevoel dat in groote zielen huysve»t — gekwetst was door zulk eene uytboezeming van hertstogte- ij kheyd cn smert zeyde hy — Sus Arme vrouw wees bedaerd Wordt voortgezet — 'O Bcrnardus Goewie gepensionueerden brigadier der dou¬ anen oud 59 jaren geboren te Gond woonende te Brugge Galgenberg-straet weduwaer vau Maria De Venst in huvelvke met Cathnrina De Smedt overleden in de Maria-straet C 9 n° 8 12 Joannes Van Nieuwenliuvze wever oud 56 jaren gé¬ boren en woonende te Brugge echtgenoot van Maria Eeekeman overleden in de Westmeersch C 7 n° 89 Micliiel Van den Plas oud 3 maenden overleden langst de Potterie-reye F 4 n° 34 Joannes Van den Neste werkman oud 69 jaren ge¬ boren te Aeltre woonende te Adeghem weduwaer 1." van Bernardina Bultinck 2.° van Theresia De Zuttcr overleden in dc Maria-straet C 9 n° 8 Joseph De Cokere werkman oud 55 jaren geboren to Thielt woonende te Oostroosebeke zoon van Livinus by Godelieve Meisean overleden in de St Nieolaes-slr C 1 ii° 72 13 Joscphus Barlholemeus werkman oud 21 jaren geboren te St Kruvs aldaer woonende ongehuwd zoon van Petrus by Francisca Gailüaerd overleden in de Maria- straet C 9 n° 8 Catharina Dupónt kantwerkster oud 37 jaren geboren en woonende te Brugge Gote-stract F 4 n° 55 ccht- genootè van Beiiedixtus Macs overleden in de Maria- straet C 9 n° 8 Carolus Roelandts oud 5 jaren overleden in de Ezel-str E 7 n° 20 14 Sylvia-Maria Six oud 6 maenden overleden in de Bou- verie-slraet D 14 n° 2 25 Geboorten BEKENDMAKINGEN TE PACTEN De Herberg genaemd Hoog Braband met circa vier gemeten Land te St Aodries digt by de Smede-poort Zich te adresseeren by de» Heer C Vau De Walle brouwer aldaer Sludie van den Solaris LK RRUN TE BRUGGE Zaterdag 18 december 1847 ten 5 uren namiddag inde nagemeldc' te verkoopen Herberg OVERSLAG van Een HUIS van drie stagicn geteekend E 1 n° 67 dienende voor herberg genaemd den Koning van Spanje geheel on- derkelderd hebbende verschelde Boven- en Beueden-Plaetseu staeude in dc stad Brugge op de Eyer-Merkt palende vau oosten de erfgenamen van den heer Jooj-is van zuiden de"u heer Thiereus van westen de Eyer-Merkt en van noorden de erfgenamen van den heer Declercq-Dujardin Gebruikt door jufv wedutve Mahieu tot 1 mey 1848 Ingesteld 6,825 francs VAN ACAJOU E* ANDERE MMB1M1B GOEDEREN - YZER SCHOUWEN EN STOOVEN HANS* m VROUW REEDBRE^ JBWEELE5 Voor de Verkoopzacl STEDENHUYS te Brugge MA EN DAG 20 December 1847 en volgende dagen Telkens van 's morgens ten 10 uren zal er voor de VER- KOOPZAEL STEDENHUYS in de Wollen-straet verkocht worden Meubilaire Goederen als Acajou en Keersselaere Kommoden Chifonniereu BasbufFets en Beddebakkeu Stoeien Tafels Wageschotte Kleerkassen schoone Slag-Horlogic Spiegels Scliilderven Printeu Porceleyn Glas Caistal veel Keuken-Gerief Yzer Schouwen Menageren en Stooven Bedderyeu en Piano Benevens Maus-Kleederen eene schoone Vrouw Garde-Robe Juweelen en Zilverwerk Op gewoone conditiën befaelbaer ten Kantoore van L CROUTE LLE in gemelde f erkoopzael By Uytscheyding van Bedryf VERKOOPIiXG PIBBDHSaiBS-aUAH Huys-Goedcren enz WOENSDAG 22 DECEMBER 1847 van 's morgens om 10 uren ten huvze vau Sebasliaen Lefevre peerdeusmid in de Engelsche-straet A 3 u.° 14 te Brugge Op gewoone conditiën bvtaelbaer binnen de drie maenden ten kantoore van den Greffkr MO VLA ERE in de Grolt iverkers-straet
Gazette van Brugge 17/12/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item