Back to top

Gazette van Brugge 17/12/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
% I s _g Ben heer Emmanuel Claus bAtonnier van het orden dfë 3j $fok.aten by dc rcgtbank van Bergen is ridder der LeSpfilds-orden benoemd — By koninglyk besluit van den 2a november wordt er ccn concours geopend voor den opstel van een gedicht dat moet dienen voor een zangstuk en dat bestemd is om door cenrn der bekroonden in den toonkundigen kampstryd in muziek gesteld te worden l)it gedicht mag niet grooter dan twee bedry ven zyn Het mag in den vorm van groot-zangspel grand-opéra of blyzangspel opéra-convique geschreven worden Degenen die acn dit concours willen deel nemen moeten hun werk voor den 1 juny 1848 oen den vasten se¬ cretaris der koninglyke akademic van Brussel inzenden Den prysvoor bet bekroond gedicht bestoet in eene gouden medaiie ter weerde van 300 l'rs en 300 frs in geld Èr mag een tweede prvs toegewezen worden De bekroonde stukken blyven den eygendom van liet gouvernement — Dezer dagen heeft men in de brusselsche voorstad St.- Joos-ten-Noode eene zonderlinge ontdekking gedaen die wclligt op bet spoor van eene nieuwe bende kwaeddoenders zou kunnen brengen Woensdag avond waren twee metsers in de Zavelstrael of Ojiklimmingsstrael bezig met zavel te graven Op omtrent twee voet diepte vonden zy een kasken Hetzelve geopend hebbende vonden zy er in Eene byl cenen hamer een bussel dievensleutels pliosplioordooskens en verscheydc moordtuvgen Geen twyfel of dit kasken was daer door boosdoeners weggestoken Ue policie verwittigd is het kasken komen halen en wy twyfelen niet of zy zal niets verwaerloozcn om achter het geheym dier wegsteking te komen — In de Markgravelcy te Antwerpen loopt een zonderling gerucht volgens hetzelve zou liet alle nachten sp mken in eene herberg waer over ettclyke maenden eene geheymzin- mgc moord is gepleegd Welk daer bv liet doel der ge- wacnde nachtgeesten mag zyn weet men niet maer teBor- gerbout,waer insgelyks eene pooging tot spookery heeft plaets gehad heeft men dien welke het spook speelde in handen gekregen en met een duchtig pak slagen naer zyn bed gezonden — Teil gevolge van de wet van 8 moy laatst moeten de jongelingen wanneer zy zich voor de milicie doen inschre¬ ven 19 jaer zyn geworden diensvolgens zal er voor het jaer 1848 goene loting noch milicie-ligting plaets hebben dc milieie-raden zullen zich dus in 1848 niet moeten vereeni¬ gen en de in 1847 uitgestelde miliciens eerst in 1849 an- dermael worden onderzocht Den minister van openbare werken heeft het vrve vervoer langs den spoorweg toegestaen voor de werklieden welke op de uytdoeling van de belooningen der landbouw- cn nyverheyds-tentoonsteliing genoodigd zyn — Met levendi ge voldoening verneemt men dat de gc- zondlieyd van den achtbaren heer Devaux van dag tot dag verbetert en dal alle gevaer van blindhcyd geweken is Het gezigt is nog zwak maer er is hoop dat hy liacst geheel zal genezen zyn en mogelyk nog in den loop van dezen winter de zittingen der kamer zal kunnen bywooncn — Men verzekert dat de gemengde commissie gelast om den douanendienst tusschen Frankryk Belgien en Pruyssen in te rigten de grondstelsels van het conventie-voorstel geregeld heeft Macndag is zy de gebouwen en de bureelen der douanen te Antwerpen gaen bezichtigen Zulk eene bezichtiging zal zy ook te Valenciennes te Parys te Havre' te Aken en te Keulen gaen doen De leden dier commissie zyn reeds naer Valenciennes vertrokken " — Een veertienjarigen jongen Donnay genaemd is op den spoorweg te Luyk tusschen twee wagons gevallen en heeft het hoofd verbryzeld gehad Dezen ougelukkigen jon¬ geling is terstond gestorven — Te Valencyn heeft een groot ongeluk plaets gehad Zondag middag ging den heer Cesar Delannoy raffinadeur te Valencyn niet een geweer uyt om in het bosclije achter liet kasteel van Famars raven te gaen schieten Nauivelvks was hv vertrokken of men lioorde eene ontploffing Men ging zien en men vond den heer Delannoy Ier aerde liggen hebbende het kaekbeen dc wang liet oog en een gedeelte van het voorhoofd weggeschoten Het sehynt dat het vuer- wapen met den aftrekker aen eenen tak geraekt hebbende afgegaan is Men had geen hoop den ougelukkigen te redden — In de omstreken van Casseneuil in het lïanscli arron¬ dissement Villcneuvê is eene gruwelyke misdaad bedreven slem doortogt te verleenen vervolgens al hare krachten inspannende riep zy op cenen hertverseheureuden toon - Bastien In dezen enkelen kreet lag ongetwyfeld een waer hert¬ zeer eene overredende bede want Bastien wierd er door bewoogen Hy keerde weder m gedachten naer uc deur toe zonder den drempel te overschreden vestigde op Simonne cenen blik waerin medelyden met liacr al zynen toorn verdreef Vervolgens naarmate het terugkeerendc bewust- zvn leven en herinnering terugriep in dat zwakke op den eersten schok ontstelde wezen verhelderde zich op nieuw zvri voorhoofd — Simonne zcyde hy nu op eenen allczins gematigde¬ ren toon en ditmacl zeer gemeenzaem Wilt gy my dan niet zeggen welke geschenken welke beloften u omgekocht hebben Hierop rukte zy als op zichzelve verontweerdigd dc gonden en korale versierselen uyt hare ooren van tiaer hoofd en hals verfronselde die tusschen hare vingers verscheurde ze met hare handen vertrapte ze woedend onder den voet en wierp zealzoo door elkander met de ver¬ achting in het viur vervolgens alsof deze oogeublikkely kc kracht die het berouw liacr verleende liaer op eens weder scheen te begeven leunde zy zonder een woord te spre¬ ken op den rand der tafel iiel het hoof ^ zakken Ilacr boezem verhief zich zy begon te snikken en te zuchten Zekeren landbouwer bewoonde een afgelegen buys met zyne vrouw en schoondochter Op liet cyndc der laetst verloopen week bleef dit buys twee of dry dagen gesloten en men zag geen van deszclfs bewooners er uytkomen De naeste buren hierover ongerust geworden begaven zieh naer het buys drongen er binnen rn zien alsnu een vreeselyk schouw¬ spel Dry lykcn lagen in hun bloed en overdekt met won¬ den de misdaed scheen reeds een paer dagen geleden bedreven te zyn Dejustieie heeft dadelyk hare nasporingen begonnen doch er is tot dusverre niets omtrent dé daders gebleken alleen sehynt het doel geen diefstal geweest te zyn daer niets van liet aanwezige geld koslbaerheden of meubelen is gestolen — Men heeft van het volgende selirikkelyk voorval lie- rigt gekregen Het schip de Caroline had de Savannarivier op den 24 n oetober jongstleden verlaten niet bestemming naer Bath Op den 26.° doorstond het vaertuyg eenen he- vigen storm welke liet geheel ontredderde en tot overmaet van ramp allo provisiën en het drjnkbaer water over boord wierp ter uytzondenog van een vat water Op den 3." no¬ vember was er geen druppel water meer en van dien tyd af aen totopilen 10 "kon de equipagie uyt 10 man bcstaende noch eten noch drinken Toen besloot men te loten wie hunner door liet lot zou worden aangewezen om tot voed¬ sel zyner ongelukkige lotgenoten te strekken Het lot viel op een Ier Charles Drown gehecten een man van eene herculische kracht en 180 pond zwaer Dadelyk daerop wapende hy zieh met een mes en verklaarde liet dengenen in dc borst te zullen stouten die hem naderen mogt om liet vonnis des lots te volvoeren Op uit oogenblik ging den kapiteyn naer zyne kajuyt verklarende dat hy van hetgeen er gebeuren zou geen getuige wilde zin Toen vcrklaerde een jongeling van 19 jaren IHighues Rose genaemd dat hy als jongsten bcreyd was tot voedsel voor de overigen te sterven Brown greep dit aenbod gretig aen en maekte zich van den jongeling reeds meester toen den kapiteyn plotse¬ lings uyt de kajuyt sprong en Brown door ren bylslag op het dek nedervelde Dadeiyk daerop sneed men hem in stukken welke opliet dek werden uedergelegd om te droo- gen terwyl zyn bloed gretig als lafenis voor den dorst werd gebruikt Aldus leefden deze rampzaligen dry dagen en werden eyndelyk op den 13," door den Tampieo opgenomen ZEERAIPE N Men scliryfl van Carolinersiel 8 december De Cornelia Jacoba kap Gerdes van Feldcrwardersiel naer Ant¬ werpen alhier binnengeloopen heeft liet grootste gedeelte zyner lading in goeden staet aen wal gebragt en men denkt dat het overige insgelyks onbeschadigd zal wezen lieden is op onze reede gekomen eene Hollandschc tjalk met een waterlek naem onbekend Het schip is met garst geladen en vaorde van den Eider naer Holland — Twee Gezusters kap Tamilian van Riga en Gladiator kap Runge van S Petersburg bcyden naer Antwerpen zyn op 6 december de Sund doorgevaren — Atlas kap Dunn van Nciv-Castle naer Barcelona na in aanraking geiveesl te zyn met eene Antwcrpsche loodskoot op de hoogte van Dun- geness is verpligt geweest ie Ramsgate op 12 december binnen te loopen REGTERLYKE K R O N Y K HOF VAN ASSISEN VAN WEST-VLAENDEREN 4." Kwartael — 2 e Serie Voorzitter Mr Van Zuylen-Van Nyevet.t Zitting van den 13 december — Den genoemden Carol Le Coutre zoon van Emanuel oud 28 jaren peerdenkneebt geboren te Winkel-St.-Eloy en ivoonende te Cuernc over- tuygd van omkoop van getuygen is veroordeeld geworden tot eeuivigdurenden divangarbeyd eene ure tentoonstelling het brandmerk der letteren T P en in de kosten van het proces — Brussel -13 december Den verjaardag des Konings is gisteren avond met eene luvsterlykc serenade door het muzyk der Groote Harmonie ingehuldigd geworden Deze serenade heeft in de zalen van het paleys gegeven geweest muzyk en zangstukken zyn met die liooge bekwaem- lieyd uytgevoerd geweest die sedert zoo langen tyd het en ccn dubbele tranenvloed stroomde uyt hare brandende oogen Deze zoo natuerlyke zoo krachtvolle vervoering en wan¬ hoop zoo verheven zelfs door hare natuérlyklieyd schenen Bastien het hert te verligten van eenen zwaren en vcrschrik- kelyken last die alles wat rnenscheiyk in hem was over¬ stelpt had — Zy weent zy weent zeyde hy bewogen cenen wenk om nader te komen aen Sylvio gevende Nu traden zy het buys weder binnen Sylvio sloot de deur ligt en Bastien keerde zich naer Simonne — Ongelukkige Het is alzoo daarvoor dat gy niyne vryheyd myu leven myne eer verkocht had Ja rnyne eer herhaelde hy trotsch wapt hoe berispelyk ik ook in myne cygenc oogen moge schyncn om vele missla¬ gen waervoor ik zelfs gecne verontschuldiging heb heb ik ten minste nog nooyt iemand verraden ik hen vry van alle trouwloosheid van alle laegheyd Ry dezen terugkeer van Bastien by deze vcrwytirigen die hy zieh verwaardigde haer te doen begon Simonne te begrypen dat er wclligt reeds vergeving in zyn hert was Zy wi legde liet dus een weynig het hoofd op te heffen en met eene stem die langzamerhand vaster begon te worden hoewel zi hem nog niet durfde aenzien riep zy uyt — O wat hebben zy my misleyd Zy hadden my ge¬ zworen dat het in uw belang was wat zy my vroegen wal zy wilden Zy hadden my gezegd — en gy hebt my muzyk der Groote Harmonie onderscheed Den Koningen de Koningin hebben er hunne hooge tevmlenheyd over bctuygd Heden waren alle de publieke gehouwen als naer gewoonte bevlagd dc hotels der afgezanten en der ministers alsook de schepen in den bassin Ten elf uren is eenen solemnelen Te Deum in muzvk in de S Gudula-kcrk uytgevoerd Den choor der kerk was zeer ryk versierd en boven liet hoog Altaar zag men wapen¬ schilden met het opschrift Oorniiie salvum fae Regem De Koningin den hertog van Brahan I po de princes Charlolta hebben zieh in gala-rytuygen naer de kerk heer- ven alsook de groote officieren der kroon de eer-en paleys- damen der Koningin Declergé met den lieer deken van S Gudula aen h -t hoofd is processionneelyk 11 M en KK HU aen de kerk- tlcure komen ontvangen De burger- regter- en militaire overheden waren by dia gélegenheyd in groot getal Men bemerkte er alle de ministers als nok den sinaetea de kamer der volksvertegenwoordigers die er zieh in corps naer toe hegeven hebben Het diplomatisch corps was ook zeer talryk men bemerkte er den apostolykeu nunrius en zynen gelu-ymsehri ver * de afgezanten van Frankryk Engeland Oosteuryk Rusland van Holland enz enz De Koningin is na den Te Deum door de geestch kheyd met liet zelve ceremoniel bui ten de kerk vergcleyd Alle de overheden hebben zich liet meerderdeel van de kerk rrgt naer den nieuwen entrepot begeven om de uyt- dceling der vergeldingen aen de industriëlen en hunne werk¬ lieden by te wonnen Siiiiurr ilrr Volksvertcgenwoairiligers Zitting van den 13 december In deze zitting is de beraadslaging ovyr den bodjet voor liet departement der binnenlandsclie zaken nog niet kunnen ten eymlc loopen De kapittels nopens de krcdieteii voor de nationale feesten de waters van Spa dc opbouwing eri her¬ stelling der provinciale gouvernementsholcls overzigt der kicziiigs-1 sten waren liet voorwerp van geene debatten maer aen kapittel 9 aeiigaende ie milicie hebben MM de Theux Lcbeaii en Orban levendig aengedrongeii op dat dc wet op de milicie zoo spoedig inogclyk acn een volkomen overzigt zoude onderworpen worden Geene beraadslaging deed zieh op ten opzigte der kapittels van de burgerwacht de vereerende en gehlelyke beioonin- gen het Ei re-Legioen en het Yzeren Kruis noch zelfs over hetgene van de veeartsscliool maer ganseli de belang¬ stelling der zitting vestigde zieli op liet kapittel aengaendc den landbouw Mr Rogier heeft aangekondigd I." de vermoedelyke be¬ noeming van eenen op/.igter van den landbouw 2." liet in- rigten vuil plaeiselyke tentoonstellingen en van eene centrale tentoonstelling die lietzy jaerlyks hetzy alle twee of dry jaren zonde plaets grv pen 3.° de aanmoediging der land- bouw-kommités Volgens liet ontwerp van den minister der biiHienlandsehe zaken zoude decentrale tentoonstelling voor¬ taan volledig wezen zy zoude ook de peerden en liet vee omvatten en den jury zoude slechts dan over de tentoon¬ gestelde producten uytspraek doen na kennis te hebben ge¬ nomen van officieele certificaten over hunnen kweek hunnen oorsprong enz Hel kapittel nopens de nyverheyd heeft geene debatten op¬ geworpen Ter gelegen hcyd van liet kapittel van liet onder- wis heeft den minister van bimienlandsche zaken op eene vroeg van Mr Nolhomh verklaard dat de gemeentelvke ovcrlicyd van Gent toegestemd heeft in het ministerieel be¬ sluvt van den 31 moert 1841 regelende de voorwaerden waarop er Slaetstoelagen vergund worden aen dc atheneums en kollegien in welk beslui t zv tot heden geweygerd had te vcrwiiiigen 0111 redens van schroomvalligheydcn wcttclyL- heyd Semiet Zitting vauden 13 december Deze zitting heeft den senaat uytslui telvk gebruykt tot de samenstelling der kommissiën gelast met het onderzoek der wetsontwerpen door de vertegenwoordigers-kamer overge¬ zonden dit ook meermalen gezegd Bastien herinner u maer dat men u genade schenken zou als gy u aen uwe reglers over-' leverdet maer dat er een zekeren tyd bepaeld was en die moet natuerlyk eens voorby zyn waarna men alle gen¬ darmen van het departement zou uytzenden om u in het gebergte op te sporen dat men u vroeg of laet pakken zou en gy alsdan geene vergiffenis of verzachting van straf te verwachten had in plaets dal ik hem behulpzaam was om u meester te worden door eenen onschuldige» list ieder hunner getuygen zoude dat gy u vrywillig in Imnne handen overgegeven had en dat gy op die wyze voortacn gerust zoudt kunnen voortleven — Die lafaards zeyde Bastien — Ik vertrouwde hun echter niet alles kwam my zoo zonderling voor ik kou niet besluylcn u te niisleydon ea maekte bedenkingen Ik aarzelde weigerde waarop den lieer die zoo'n grootcn neus heeft dien Robert zoo als gy hem noemt vloekende uitriep dat ik eene zottin was die u verderf wilde en dat by my om n.y te straffen niet zich voeren zou als uiv heeler en medebesehuldige O waerlyk ik zou beter gedaen hebben hem te volgen dan hem gehoor te geven — Maer zoo als ik u zeg al dat praten heeft my in de war gebragt Ik was zeer bevreesd geworden Op dat oogenblik hebben zy my beyden gepaeyd gevlei d en eyndelyk heeft Robert om my gerust te steh--< len en my te b.ewyzen dal hy wezenllyk uiv vriend was my deze oöringen gegeven zeggeude > ' t r
Gazette van Brugge 17/12/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item