Back to top

Gazette van Brugge 17/12/1847 pagina 1 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
tf.° 154 54."* Jaer GAZETTE „ WW Vrydag Vï December IS^fe^i'' ^ 3 lp] 'IC é v EN DER PROVINCIE WEST-VLAENDEREN F^oor Staetkunde Koophandel en Letterkunde ONAFHANGKELYKIIEYD Verscliynt den Maendag Woensdag cn Vrydag I Alle pakken en brieven vrachtvry toe te zenden | De persoonen die Bekendmakingen Ie plaetsen hebben worden Inscbryvingsprys — Voor Brugge 3 maenden fr 4-75 ct De aenkondigingen 25 centimen den regel onder de vyf i aenzocht deze dags voor d/verschyiUug van het Blud te » Buvten Brugge vrachtvry » 6-25 » | regels een frank | laten toekomen GESCHIEDENIS VAN EENEN DIEF 4" VERVOLG In stede van zich wed t naer hare placts te begeven nadat zy het bevel van Bastien uytgevoerd had was Si¬ monne welügt meer door eene vlugHge ingeving dan uyt vrees naer het ander eynde van de tafel by de schouw gegaen Daer allengskens tot het bewustzyn van haren toestand gerakende wierd zy door eene zenuwaendoening nengetast hare knien knikten zy zakte ineen en zat on- beweeglyk by het vuer regtop den hals uytgestrekt de oogen wyd geopend door eene soort van koortsachtige uvt- ictting cn den blik waerin hare geheclc ziel lag opge- sloten op iiaslien gevestigd houdende l'oen dezen zich nu omdraeyde en het ongelukkige schepsel hem regt op zielx zag toekomen langzaem zonder een woord te spreken maer met een opgeheven hoofd en oenen trotschcn fonke¬ lenden blik sloeg zy echter hare oogen niet neder daer toe had zy de magt niet verblind betooverd als zy was door dien somberen schicht die de verborgendste plooyen van haer hert pey lende al hare gedachten zoo zy elkander opvolgden scheen te raden Hoe meer Bastien haer echter naderde deslemeer begon zy over haer geheel lichacm stuyptrekken I te beven Hare oogen rolden schielyk in j liuuTic holten heen en weer hare tanden begonnen te klap¬ peren een kreet verschrikkelyk om te hooren smoorde ia hare keel IS BLO CE 1 Algcinecu Overzigt Het blykt uytdc briefwisseling tusscben den minister van binnenlandschc zaken en den heer d'Huart gewezen gou¬ verneur van Namen gisteren door de Ewuncipalion afge¬ kondigd dat den heer d'Huart van zyne liooge bediening als gouverneur van Namen niet is afgesteld geweest zoo als men zulks beweerd heeft maer dat by zelve zyn ontslag acn den Koning gevraegd heeft na tot den heer Rogier ver- scheyde brieven te hebben geschreven waerin liy aen den minister verweet niet getrouw te zyn gebleven aen zyne pro¬ gramma en de afstelling van vcrscheydc arrondissement- commissarissen onder ander deze van den heer dcGerlache ten lioogsten afkeurde De hervormings banketten sehyncn in Frankryk altyd toc- tenemen De legitimiste parly schynt ook de hare te wil¬ ton Men heeft reeds een dusdanige te Castres gehad en te Kameryk gaet men insgelyks een dergelyk banket inrichten De toasten aen den koning zyn meer als ooyt by die banket¬ ten verstooten Het bestaen der monarchie van julius door geeno samenzvveeringen of moordadige acnslagen meer aen- gevallen wordonde men betracht nu de zelve door smulpar- tycn te ondermynen Hel gerucht was in den avond van den H te Berlyn ver¬ spreid dat de 8 ter dood veroordeelde Polakken door den koning levensgenade geschonken waren maer den brief- wisselaer die deze tyding vermeld durft er zelve noch geen volle vertrouwen in stellen tcrwyl hy nochtans van gevoe¬ len is dat er geene doodvonnissen zullen uytgevoerd worden Dc zaken van Zwitserland kunnen als al'gedaen beschouwd worden Zelfs de Neuburgsche kwestie is vereffend Van eene diplomatische tusschcn komst is geen spraek meer Aen de eene zyde heeft lord Palmcrston in het parlement ander- mael verklaerd dat hy in den tegenwoordigen staet van zaken in Zwitserland geen reden zag krachtens welke de mogendheden zouden tusschcn komen Anderzydsdeynst het -fransch gouvernement achteruy t na de noodzakelykheyd eeuer tussclienkomst zoo hoog te hebben uytgekraeyd die tusschenkomst zal in staet van théorie blyven zegt liet Journal des Débuts cn men kan niet nederiger achteruyt kruypen Den uy tslag van den zwitsersehen burgerkryg met be¬ trekking tot het bondslcger is eyndelyk bekend Den krygs- raed heeft dc lo ale Ivst der verhezen doen opmaken De hondstroepen hebben by dc dry gevechten van Gislikon Enllibueb en voor Fryburg 48 dooden en 222 gekwetsten verloren De verliezen van het Sonderbund zyn nog met geene zekerheyd bekend volgens de eenen zyn zy onbeduy- tlcnd volgens dc andere overgroot waerschynlyk zullen zy in min of meer niet veel van degene der hondstroepen verschillen Znek Rosseel en Vsiidenpias Het onderzoek der zaek Rosseel en Vandenpias is schier ten eynde geioopen inrn dacht datzy met het eynde der vcr- ledene week aen dc racdkamer zoude kunnen voorgelegd worden cn het is slechts tegen het eynde der loopcndc weck dat de verzending tot de kamer van beschuldiging zal kunnen uytgrvcerdigd worden In aenzicn van den volstrekt uylzonderlyken staet van Rosseel die eene onverinydelvke 'halsstraf verwachtende is zal de zaek naer allen schyn met half of eynde van January voor dc assisen gebragt worden Mogelyks zal Mr den substituet Keymolcn met de beschul¬ diging gelast zyn echter heeft men kunnen bemerken dat den prokurcur-generael De Bavay zelve onophoudeiyk ken¬ nis genomen heeft van alle de byzonderheden van 't bloedig drama Reeds sedert vcrschcydcnc weken hield den regt er ter in- struktie Bemelmans zich met geene andere zaek meer bezig Ook zvn do stukken van 't proces zoo talryk geworden -dat de criminele archivcn zelden er zulke wydloopige opleveren Den bundel is schier zoo zwaer dan dengenen van de zaek der samenzweering Hoe verder men in deze zaek komt hoe meer men ver¬ wonderd is dnt.de agenten der overheyd de daders niet spoe¬ diger ontdekt hebben in het hywezen der onbewimpelde verandering van lcvenswyze door Rosseel en Vandenpias aengenomen Ook van den kant der houders van ontuchtige huvzen heeft de justicie weynig inlichtingen verkregen om op liet spoor der pligtigen te komen schoon de eerste ver¬ moedens gewoonlyk van zulke bronnen voorkomstig zyn Wat nu Vandenpias betreft de laetst gehoorde getuygen bevestigen dc drukkende bezwaren welke hem ten laste ge¬ legd zyn Zekeren Louis Goraiu zynen bloedverwant heeft dc justicie bclangryke inlichtingen bezorgd Gewagende van de vrystclling der vrouw Rosseel heeft men verzuymd te melden dat dezen beschuldigden meermalen gezegd heeft slechts nvt liefde voor zyne vrouw de misdacd bekend te hebben oplat zy niet aen eene onbillykc gevan¬ genschap zoude onderworpen gebleven zyn De gesteltenis dezer vrouw is steeds netelig de dry weken welke zy bevrucht zynde met haer kind in een vuvl en vochtig kot doorbragt hare zedclyke smertcn bragten hare gezondiieyd ernstig in gevaer De mcyd der echtgenootcn Rosseel schoon reeds in vry- heyd gesteld mag nog niet vertrekken uyt Brussel alwaer zy gehuysvest is ten koste der policie Het huys ccnen echten doolhof wacr Rosseel tydens dc moord woonde in de Anderlcchtschestraet digt bv de Camusclstraet de wooning welke hy te Brugge betrok" cn eyndelyk het huys van Vandenpias in dc Vylsterfenstraet te Brussel staen steeds onder de bewaking der policie Dit stomme tooncel had icU zoo yskouds zoo treurigs dat Sylvio als door eenen geheel werk tuygely ken aendrift verschrikt opsprong Bastien stond stil — Vrouw vroeg hy ernstig hoeveel heeft men u ge¬ geven en wat heeft men u belooft dat gy hebt kunnen bcsluyten deze dacd te begaen Een nieuw kreet was alles wat Siraonne antwoordde — Hoeveel heeft men u gegeven en wat beeft men u belooft herliaclde Bastien En liy deed nog eene schrede naer haer toe Op deze vraeg die door zyn aenhouden eene vol- slerktc nauwkeuriglieyd vorderden had Simonne snel de handen aen haer voorhoofd gebragt even alsof de ae- voellooslieyd hare oogleden aengelast hebbi nde zy geen ander middel had om zich aen hel gezigt van haren regter te onttrekken Daer Bastien geen antwoord kreeg kwam hy bedaerd en koudal gedurig nader met dien verschrikkelyken blik van liet og die als de voorbode was van den storm gereed oin op te steken Simonne zag hem niet meer inacr zy hoorde duydclyk het geluyd zyner schreden op den vloer Toen zy hem eyndelyk by zien voelde ontsnapte haer een derde veel heviger kreet Hare handen gleden van luier voorhoofd weg en haer hoofd zakte op de schou¬ ders neder als eene laetste stuyptrekking van hel nog wors¬ telende vleesch als het zedclyke begrip reeds afwezig is Den zeven-en-vyftigsten verjaerdag des Konings is gisteren alhier met de gewoone ph-gtighevd gevierd niet uytzonde- ring alleen dat den grooten bourdon der stadslialle niet heeft geluyd geweest ter oorzaek der noodige herstellingswer¬ ken die gemelde klok vercysclil die zoo men verzekert zoo dringende zyn dat men dezelve in beweging niet bren¬ gen kun zonder zieii aen groote ongelukken bloot te stellen Dc hooge voldoening die de Bruggenaren gevoelen wan¬ neer zy de eene of anderen hunner stadsgenooten voor loffe- lykc daden of ondernemingen zien bekrooncn of bclooncn be dt op heden wederom blykbaer geweest Alle de straten wacr de persoonen woonciv welke by de bietste tentoonstel¬ ling der voortbrengselen van de nationale nyvefheyd te Brus¬ sel zich hebben ondi -rscheyden waren versierd en bevlaml- de inaetscliappy Burgerwelzijn die nooyt ten achteren biylt- wanncer het er op aenkomt de edele poogingen tc vrrheer- Iyken cn de nay ver barer medeleden opteburen heeft by omzendbrief alle hare leden u vtgenoodigd oin dezen achter¬ middag de pryswinoaren hv hunne aenkomst alhier in dc statieptacts te gaen verwelkomen P S A olgens den Nouveliiste hebben de persoonen on¬ zer stad en meest alle deze derViaenderen naer Brussel uvt¬ genoodigd om de door hun verdiende brlooiiing te ontvan¬ gen geweigerd de bronze niedalic tc aenveerden die hen toegekend isjgewor cn Deze wcygering is hier op gesteund om dat men gezien heeft dat de "Walen die byna niet an¬ ders dan nagels cn mandewerk tot de tentoonstelling gezon¬ den hebben met gouden en zilveren medalien zvn beloond tcrwyl de iiiwooners der Vlaenderen waer onder er ver- scheyde zyn die hier noch niet hestaende nyverheden inge¬ voerd hebben alleen voor medalien van derde cn vierde klassen zyn weerdig geoordeeld geworden Hen Nouveliiste melde dezer dagen dat eenen kommissa ris van het gouvernement alhier acngckomrn is om aen MM Grosse broeders cn zusters wydloopige inlichtingen te vra¬ gen nopens de gesteltenis hunner zydcwormen-kweckery het getal der werklieden welke zy bezigen en later zouden kunnen bezigen hunne omwerpen voor de toekomst cn da hoop welke zy op dezelve staven Indien onze onder rigtiogen eelil zyn voegt het zel.de blad er hy zouden MM Grosse aen den agent de verlangde ui tleggingen gegeven hebben en Mr Rogier van zynen kant" zoude eene krachtdadige be¬ scherming beloofd hebben aen de vernuftige industrieelen — By koniiiglyk hesluyt van den 13 december laetst is den heer Pieter Norbert Fevs notaris te YVoumcn in dc- zellde hoeilanigheyd Ier residentie te Haringhe arrondisse¬ ment Vcurnc benoemd in vervanging van den lieer Dele- lorlerie hy koninglvk hesluyt van denzelfden dag is den heer Karei Lodewyk Floor kandidact-notaristc Poperinghe tot notaris ter residentie van Woumen canton Dixmude benoemd vervolgens zonk zy achterover uytgeput en gelicel vernie¬ tigd op den vloer neder Zooveelzwakheyd zooveel schaemte ontwapenden Bastien Al liet vuer in zyne oogen scheen plotselings tc verdooven Een oogenblik beschouwde hy haer met onbewecglyke ge- strengheyd haer aen zyne voeten latende liggen tcrwyl een grimlach van verachting wacrby zich onwillekeurig medelyden met bitterheyd en afkeer gepaerd vermengden smerlelyk zyne lippen scheen te beroeren Vervolgens even alsof vooral voor een vreemdeling de verlaging van deze vrouw die zyne gezellin was alles wat in hem dapper edel regtschapcn was vernederde cn kwetste ontrukte hy zich door eeene hevige pooging aen dit bedroevend selioouwspel Hy ging eenige schreden achteruyt om do tafel heen en naer zynen stoel nam zyn geweer uyt den hoek van de schouw en zcyde tot Sylvio — Laet ons vertrekken bid ik u volgt my kom Ik kan hier niet langer blyven Ik stik Het buys van Madeleine dc moeder van den klevnen Tony is niet ver- wyderd wy zullen daer bcyde eene "schuylplaets voor dezen nacht vinden cn morgen zaiikunaer bendorp teruggeleyden Op deze woorden gingen zy naer dc deuer en Bastien schoof den grendel weg Sylvio was reeds buyten en Bastion zou juyst de deur weder digt maken torn eensklaps Simon¬ ne die op het geracs der open cn digtgaende deur opge¬ sprongen was stilzwygend de armen uytstrekte en klage- lyk iets binnensmonds drevelde alsof' zy mocyte ha l da
Gazette van Brugge 17/12/1847
pagina 1 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item