Back to top

Gazette van Brugge 15/12/1847 pagina 4 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
HY STERFGE VERKOOPING VAN tyt» r-gfr na» " ^ $ MEMAGIE-CiaEIJEBJSM t MAMLEEDEREN LISSEN EN BLEEOIMALAH Ten Ster/huyze van wylen d' Heer BERN A RDUS DE RÜDDERE inde Peierselie-straet F 8 N.° 84 uyt- komende op de Lange reye voorby de Potterie Kerk te Brugge Maeadag 20 cn Dvnsdag 21 December 1847 Telkens van 's morgens om 10 uren precies zal er ten ge- melden sterfhuyze openbaerlyk verkocht worden Meubelen en andere Voorwerpen bestaendein Tafels Stoelen Commoden Beddebakken staende Horlogie Spiegels Barometer Porce-" leyn-Stelzels Taillooren Glas- en Gleyers-werk veel Tin- Koper- Yzer en verdere Keuken-Gerieven Zilveren Suyker- Pot Mans-Kleederen en Linnen Koper cn Yzer Foruoysen "Wascb-Kuypen met Staenen groote Loog-Kuvpe Gieters Bleekers Wagen met Wytte overdekt Merrie-Peerd Korde- wagens Slypsteen en meer andere Goederen Alles dc Verkoopingdagen na te zien Op gewoone conditiën betaelbaer ten kantoore van den Grefjier CHARLES MOULAEBT in de Grouwerkersstraet N B Het Bleekers- lialam zal den eersten dag der verkoo- piug 's namiddags verkocht worden OPENBARE VERKOOPIYGEBl Onder do directie van den Deurwaerder BUT.CKE ter residentie van Oostende zal er openbaerlyk en op tyd van betaling verkocht worden 1° Op maeudag 20 december 1 847 ten 9 uren 's morgens te Zerkeghem 70 koopen kleyne en groote Sparren en Beu¬ lingen in profyte van Mr De Penarauda-De Franchimont grondeygeuaer te Brussel De vergadering in den Gouden Oste 2' Op dynsdag 21 dito ten 9 uren 's morgens te Zerkeghem 85 koopeu zware Eyken en Bonken Boomen Taillie Sparren en Reuliugen in profyte van d'heer Va u Der Dcke-De Criugen grondeygeuaer te Brugge De vergadering in den Gouden Osse 8" Op woensdag den 22 dito ten 2 uren namiddag te Steerie /buyten de Westpoort der stad Oostende in d'heiberg het Kleyn Parys 6 schoone Kalf-Koeyen voor rekening van Bernard Van de Kerckhove koopman te Ghistel En 4° op donderdag 28 dito ten 9 uren 's morgens te Snellegliem 90 koopen Taillie zware Sparren en Rculingeri in profyte van voornoemden heer DePeuaranda-De Franchimont De vergadeiing iu den Gouden Osse AfiNZIBNELTK.fi VERR00PIN& eaïmmdïïhjm ©ïm BEZETTE RËNTEN Afhangende van de nalatenschap van wylen den Edelen Heer en Alher Egidius Van Larebeke Waer van den DEFINITIVE!* OVERSLAG zonder uitstel xal plaets hebben op zalurdag 18 december 1847 ten 9 ure voormiddag in de estamiuet den Gouden Sleutel Halle-slraet by de Groote-Markt te Brugge Gemeente Jabbeke A Een KASTEELGOED met SCHAEP-HOEJ5TEDE en on¬ geveer II 73-00-00 C onder Grond van Gebouweu Hovenier¬ en Lusthoven Waelen Dreven Wandelingen Bosschen Boomgaerdeu Gras Zacylandeu en Kweekeryeu allen zeer¬ wel beplant op 13 minuten afstand der statie van deo yzeren- weg Gebruikt door de nalatenschap en Maurus Stubbe B Een Huis herberg de Bruiloft met H 0-58-36 C Ge¬ bruikt door Willems C Een Huis met H 0-18-23 C Gebruikt door de weduwe Hoevenaghel D H 0-27-00'C Land Gebruikt door Verbeke E Een Huis rnei 11 0-41-40 C Gebruikt door Witlezaelc F Een Hofstedeken groot H 3-44-10C Gebruiktdoor Maes G Eene Hofstede grool H 13-26-60 G Gebruikt door Ghuysse H Een Huis met H 0-30-07 C Land Gebruikt door De Wulf I Een Hofstedeken groot H 3-37-01 C Gebruikt door P De Vrsch J H 1-39-80 C Land Gebruikt door Van Damme K Een Hofstedeken groot h 4-42-88 C Gebruikt door Den Baes L H 4-71-79 C Bebouwden Grond en Land Gebruikt door D'Hont lïï Een Hofstedeken groot H 6-62-45 C Gebruikt door Frans De Visch N Een Huis met H 0-26-65 C Gebruiktdoor de weduwe Van den Bossche 0 H 0-09-10 C Land en Weide In regie Frans De Viseh Gemeenten Stalhille en Snelleghem P II 4-58-68 C Land Gebruikt door Stubbe voornoemd Gemeenten Zerkeghem en h< xem Q Een Hofsteden met 11 8-17-91 C Zaey- en Weiland Gebruikt door A De Visch Gemeente Zerkeghem R Een Hofstedeken groot H 3-84-28 C Gebruikt door Cardon Gemeente Roxem S Een Hofstedeken groot 2-74 68 C Gebruikt door Pcrqui Gemeenten Roxem en Westkerke T Een Hofstedeken groot II 4-55-65 G Gebruikt door Holvoet Gemeenten Roxem YVestkerke Ghistel en Ëttelgheni V Eene Hofstede groot H 14-68-78 C Gebruikt dooide wed De Rudder Gemeente Westcappelle V Een Hofstedekeu groot H 5-99-40 C Gebruikt door Bastoen lf r H 8-65-00 C Land Gebruikt door Van Rolleghem X H 8-98-70 C Zaeilaud Gebruikt door llinj on V H 5-66-80 C- Zaeilaud Gebruikt door Van Houtte Gemeenten St Pietcrs-op-den-üyk en Meetkerke Z H 5-23-00 C Zaeilaud Gebruikt door de weduwe De Brabander Gemeente Houttave AA Eene Weide groot H 2-14-50 C Gebruikt door Heynen Gemeente Vladsloo BB H 5-59-40 C Zaeilaud en Bosch Gebruiktdoor d'heer Stael Gemeente Corteinarcq CC F.en Hofstedeken met 11 5-61-00 C Gebruikt door de weduwe Ameel Al de bovenstaende Goederen worden verkocht krachtens octroi vanjusticie ten overstaen van M Hermans vrederegter van het eerste kanton Brugge bygestaen door deszell's greffier I M Van Vïve Bezette Renten en Schuld- Bekentenissen 1 Eetie Schuldbekentenis van 1 4,000 fi aucs interessende a 4 1[2 "|o 's jaers ten laste van M Alexander Valcke brouwer te Brugge 2 Eene Rente van fr 1 1 9-72 c 's jaers over de Ihoofdsom van fr 3492-06 c last van den heer De Die burgemeester te Oostcamp 3 Eeuc Rente van fr 217-68 e 's jaers over de hoofdsom van fr 6849-20 c last van den beer Roels-Bauweus advokaet te Brugge 4 Eene Rente van fr 152-88 c 's jaers over de hoofdsom van fr 4444-50 c last van den heer Alexander Valcke te Brugge 5 Eene Rente van fr 101-58 c 's jaers over de hoofdsom van fr 2589-68 c last van deuzelfden lieer Valcke 6° Eene Shuldbekeutenis van fr 12,000 interessende a 4 °[o 's jaers last van Joseph Pollet landbouwer te Aertiycke 7" Eene Rente van fr 21-76 c 's jaers over de hoofdsom van fr 684-92 c last van den heer Laurent Fonteyne te Brugge 8" Eene Rente van fr §04-76 c 's jaers over de hoofdsom van fr 8888-88 c last vau Philippe Van Aeltre mulder te Couckelaere 9° Eene Rente van fr 108-85 c 's jaers over de hoofdsom van fr 2589-68 c last van den lieer Eduard Bouten brouwer te Jabbeke 10" Eene Rente van fr 177-77 ct 's jaers over de hoofd¬ som van fr 4444-44 c last Joseph Pollet landbouwer te Aertiycke 1 1" Eene Rente van fr 32-65 ct 's jaers over de hoofd¬ som van fr 952-38 c last weduwe Pietcr Mahieu en kinders te Oudenburg 12" Eene Rente van fr 261-22 c 's jaers over de hoofd¬ som van fr 7619-05 c last van de kindereu Jan Bonte te Oedelem 13° Eene Rente van fr 609-52 c 's jaers over de hoofdsom van fr 17,777-78 c last Philippe De Clereq landbouwer te Vlissegliem 14° Eene Schuldbekentenis van 6000 francs interessende a 4 p °|„ 's jaers ten laste van den zelfden De Clereq 15 Eene Rente van fr 87-07 c 's jaers overdo hoofdsom van fr 2589 88 c last Joseph Ranson landbouwer te Wyngeue 16' Eene Rente van fr 174-40 c 'sjaers overde hoofdsom van fr 5079-36 c last Franjois en Jan Lievens landslieden te Wy n gene 17° Eene Rente van fr 130-61 c 'sjaers over de hoofd¬ som va.i fr 8809-32 c last Anna Van Canueyt weduwe Frans de Jonghe te CooLcamp en hare kinderen 18" Eene Rente van fr 1 6 1 -30 c 'sjaers over de hoofdsom van 3800 francs last van den heer Valcke voornoemd 19° Eene Schuldbekentenis van 2500 francs interessende a 4 "p 's jaers iast van den beer Van Rollegliciu bakker i te Brugge 20* F.eue Schuldbekentenis Van 5ÓÖÖ francs interessende a 4 "j® 's jaers last FranCies Raes vader landsman te Jabbeke 21° Eene Schuldbekentenis Van 450 francs interessende a 8 8 [o 's jaers last Ferdiüandns de Ketelaere timmerman te Jabbeke 22° Eene Schuldbekentenis van 5000 francs interessende a 8 °[„ 'sjaers last van den heer Ld Bouten brouwer te Jabbeke 23" Eene Renté van fr 53-98 e 's jaers over de hoofdsom van 1269-84 c last Henri Robaey landsman te Jabbeke 24° Eene Rente van fr 1 60 's jaers over de hoofdsom van 4000 francs last van den heer Clément Cornette 25° Eene Schuldbekentenis van 8000 francs interessende a 4 lj2 ®j 'sjaers last Frangois fonteyne winkelier te Wyngeue 26° Eene Schuldbekentenis van 5000 francs interessende a 4 °[ 0 'sjaers last vau deu heer Casimir Gyselinck koopman te VVyugene 27" Eene Schuldbekentenis van 275 francs interessende a B °|o 'sjaers last Louis Boom timmerman te Wyngetie 28° Eene Schuldbekentenis an 810 francs interessende a 4 1|2 °jo 'sjaers last vau den heer DePelchiu doctoor te Wyngene 29° Eene Schuldbekentenis van 1100 francs interessende a 4 3[4 •[ 'sjaers last Jacobus en Joannes Trensé landslieden te Wyngene 80° Eene Schuldbekentenis van 912 francs interessende a 4 3[4 °[ 0 's jaers last Louis Boom timmerman te Wyngene 81° Eene Schuldbekentenis van 2000 francs interessende a 4 °[ 0 'sjaers last Amand dc Serano landsman te Wyngene 82° Eene Schuldbekentenis van 1925 francs interessende a 4 1 [2 °[ 0 's jaers last Angnsiinus Van Maele landsman te Wyngene 83" Eu eene Schuldbekentenis groot 700 francs interessen¬ de a 5 °j 3 's jaers last vau Louis Verhalle wever te Wyngene Alle de voorenstaeude Renten en Schuldbekentenissen zyu behoorlyk ingeschreven len kantoore vau IRpolhekcn te Brugge De titelen plans en voorwaerden berusten ter inspektie van een ieder ten kantoore van M" r CHARLES ÜOUDAN Notaris te Brugge met deze verkooping van regtsvvege belast Voor deu aenwys der Goederen op Jabbeke zich te vervoe¬ gen by Joannes Vbrbeke ten dorpe aldaer KOOP H A N I E L Antwerpen 14 december Wy vernemen den verknop van 5 a 600 halen Manilla Rvst aen ƒ8 van 200 balen Domingo KofTy aen 21 tj/j a 22 i{2 cents en 200 dito Batavia KofTy aen 20 i|2 cent* Wisscl-Coursvan Parys van dert *5 december 3 p "|o 22 Ut comber ti 76 36 5 i» 16 m -» er t 115 Cours van Amsterdam van den 4 4 december \\ erivtbi • Lu sci uM 6-j 1^2 A inortifcrilie -S > ntijkuet la Hdijiiel-xHaelsi liappy 162 iU Pryzcn der Granen Oliën cn Koeken f t» Hyssel vari den 44 december Soorten KoolzaeU Otëi lliette Itl siii.tel- Lviuaed Cameline K m zat'd OLIE!* de hectoliter 85 50 h 00 00 00 00 a OO OO 00 00 a 00 00 86 5 • a 00 00 Si 00 a 00 00 OH 00 d Ou 00 OH ANKN de hectoliter 27 00 29 00 23 00 a 2i 110 a 00 00 a «ai 00 24 00 a ' 6 50 30 00 a 23 00 00 00 a 00 00 MOLK l.a de 10 ' ki otp '0 60 A 15 '0 a 00 00 a 10 75 00 00 to# 00 19 0 > a 3 00 17 60 a 00 00 14 50 \ 00 u ZEE-TYDINGEN Den ia dezer is de have van Brugge uytgeyaren deu belgi- schen schoonei Vigilant gioot 200 louuen kapiteyu Van Gioeuendael gaeiide uaer Deebauk 1 ivier van Deechestesj beladen met 44 00 by Hen voor den yzerco weg voor rekening vau d'heer G Serweylens aeu deu niakelaer H Jouckheeie OOSTENDE 15 decern sr Acnkomsten van den 11 tot 14 december De engelsche male Garland van Doever met de korrespon- dentie en i4 passagins lut engelsch stoomschip Sir Edioard Banks kap Ovenden van Londen met diversclie goedeien en 20 passagiers de belgische male Kille de Bruges vau Doe vu met de kiriespondentie en i4 passagiers de belgische male Fille d'Os/ende van Doever met de korrespondentie en 10 passagiers uog ecu engelsche male vau Doever met de kor- rrspoiidt'iilie en 8 passagiers Uytgevaren \ Zeven belgische schepen met ballast ccn met hout en twee engelsche en ecu belgische male ANTWERPEN 14 december Aenkomsten van den 12 lot 14 dtc mber Den belgischen schoouer Belgique kap V en t van Rio- Janelro ulet koffy den belgischen schooner Ville d'Os/ende kap Denys van Mogador met diversche goederen den piuyssischen schooner Lucina kap Parrow vao Odessa met tarwe eii wol de brernertche buk Mentor kap Losckamp van Sdonica met rogge den belgischen stoomboot Antwerpen kap Jackson van Louden met i3 passagiers en diversche goederen de belgische pley I Charlotte kap Muys van Lou¬ den met suyker en lood den éngelschcn schooner Prosperity kap Johnson van Londen met diversche goederen — Nog beneden de rivier d araerikaensehen drvmaster Riga kap Heard van Nieuw-Oi leans de belgische bark Anversois kap Meulenaer ue spaéiische luik Aurora kap Liudelta de engelsche brik Elbe kap Globe alle van Havana j 1 1 Dru OD c -- Drukkcry van L.-D Heiuieboudt op d'Eycrmkart
Gazette van Brugge 15/12/1847
pagina 4 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item