Back to top

Gazette van Brugge 15/12/1847 pagina 3 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
kamer gezonden de vergadering is overgegaen tot deberaed slaging der artikelen van den budjet voor de binncnlandsche zaken wacr liet 1' " kapittel tot en met het 4 dc kapit zonder beraedslagiiigen aengcnonien zyn Op het kapittel voor de administratie kosten in de provinciën is een verbooging van frs 3.200 toegestaan voor de afzondorlykc inrichting van een district commit aria 't te Thielt FRANKRYK — Parys 15 december JoufvroL.w Deluzy-Desportos komt een proces tegen de familie Sebastiani aen te leggen ter bekoming 1." van een legaet van 3000 fr rente in 1843 door den hertog van Praslin ten haren behoeve gemarkt 2.* van onderseheydene meubilaire voorwerpen haer door de dochters des hertogs gegeven en thans verzegeld 3.° van eene som gelds welke zy den hertog zou hebben ter hand gesteld om dezelve op rente te bezetten — Men scbryl't uvt Cette 7 decimbcr De Espèrance kap Bourdct een drymaster van Dieppe r byna geheel nieuw met 90 stukken spiritus 3[6 geladen lieeft in onze haven vuer gevat gisteren avond m 9 uren en thans 6 5[i uren 's morgens brandt het schip nog Alles zal verloren zyn ui tgenomen de bramsteng masten die in 't water gevallen zyn zonder door het vuer bereykt te wezen Geene verze¬ kering was tot tiier toe op dit schip o zvnc lading ondertee¬ kend het is dus te denken dat al de schade op de uv trce- ders zal vallen Men wyt dezen ramp toe aen de vvraek van eenen matroos die door den stuerinan aen boord werd ge- houdeu Anderen zeggen dat den matroos spiritus wilde gaen stelen en dat zyne keers het voer aen het vocht ge- bragt heeft Wat er ook van zy liet schynt zeker dat een matroos die zich in zee geworpen had om zicli te verdrin¬ ken na er een ecrstcmael uytgetrokken te zyn geweest ee wederom is ingesprongen en er zyn eyhde heelt gevonden Volgens latere berigten heelt men de Espèrance met groote nioeyte van de andere schepen afgezonderd en omtrent het pest hu vs doen stranden Zeer gelukkig voor de stad Cette dat het weder kalm was en dat het seihpin het dok op de 3." lyn lag anders had het voorval schrikkelyke gevolgen kun¬ nen ua zich slepen 'ÏJ HJ't AigU'i'S Den Maniteur algérien van 3 december na bevestigd te hebben hetgene wv melden nopens de netelige gesteltenis van Abd-el-Kader," in Marokko uyt hoofde der oprukking van dry korpsen troepen tegen hem vcrhaclt op de volgende wvzr den dubbelen stap door Abd-el-Kader aengewend by het fransch gouvernement en by den kcyzer van Marokko Om zyn volk opzigtens Frankryk gerust tc stellen nam Abd-el-Kader toevlugt tot zyncn gewonnen list zyn oud- resident te Oran na den vrede van de Tafna El-Hadj-Tabid met brieven voer den gouverncur-generacl en voor generaei Lamorieière naer Nemours zendende Even als gewoonte wierd den gezant naer de grenzen weèrgeleyd Men beeft hem andermael herhaeld in het bywezen van andere arabiersche opperhoofden dat den moordenaer onzer gevangene soldaten wel nog op de edel- moedighcyd van den koning der Franschen mogt aenspraek maken doch niet op een welkdanig traktaet dat alle er¬ kenning vaneen welkdanig gezag in zyn voordeel onmogelyk was De beweging der wcsterkolom welke versterkt en naer de uylerste grenzen opgerukt is de aenkoinst van den luy- tenant generaei De Lamorieière en de maetregclen welke by nam hebben aen de bevolking doen blyken dat den vervallen sultan poogde hun te bedriegen De onrust der deira is ten top geslegen Twee leegcre oversten by de zonen van Mtiley-abd-er-Rahmau gezonden zyn teruggekomen tot alle antwoord vernomen hebbende dat kalil'a Bou-IIamedi alleen zoude aenveerd worden om aen den keyzer te Fez de volle onderwerping te brengen van den emir en van alle de uytwykelingen der deira liet schynt dat men na lange acrzelingen voorgenomen heeft zich aen die harde voorwaerdc te onderwerpen liou- Hamedi heeft zich op weg begeven zoo men zegt met vier deraenzienelykste personnagien twee der schoonste peer- den welke men heelt kunnen vinden benevens eenen — Hcv hey wacht een beetje mannen riep llastien zyn geweer grypende Maer voor den duyvel dat is te erg het is bespottclyk voegde hy er vroylyk by gy zyt ongewapend gv hebt al den wyn uyt de flesch waerin het slaeppoeder was opgedronken en nog wilt gy razen en tieren — Al den wyn uyt de flesch stotterde een der gendar¬ men want deze waren het — Wel ja aerdigc lieven ex-brigadier dierbaren Ro¬ bert die zoo geerne uwe strepen wilt terug verdienen dav veis het schynt dat gy nog al van het middeltje gebruykt h 'U want uwe oogen zyn geheel en al wit uwe tong wordt dik en hy begint te schuymbekken Ha ha ha Daer heb ik u eens een neus aengepast goeden vriend ofschoon gy die waèrachtig niet noodig hebt ging hy voort met uyt- sehaterende gelagch en zinspelende op den meest vooruyt- springenden punt van zyn aengezigt De beyde gendarmen bleven staen..Zy waren els aen den grand genageld De uytwasseming van den slaapdrank begon hunne ledematen te verzwaren zy konden hunne oogen nauwelyks geopend houden en deden niets dan knipoogen voor het flikkeren der lamp terwyl eene onweérstaenbare samentrekking van de spieren om den mond een naderend en vervaerlyk geeuwen aenkondigde Dit tooneel was te gelyk belagchelyk en verschrikkelyk — Verraden vervolgde llastien verraden zegt gy Eh ik dan als ik in den strik gevallen was Gy verdiendet maer voor kale rakkers als gy zyt zou het te veel eer zyn ecu kogel voor den kop Simonne riep by kortaf Dit nietige schepsel dat styf van schrik onbeweeglyk muylezel geladen met het geld dat men aen de Guelaïa ont¬ nam medevoerende ten cynde den toorn des sultans van den Ghard te bedaren Den kalifa begrvpt wel dat hy eenen gyzelaer is welken den keyzer vordert tot waerborg van de volvoering der voorwaerden die hy zal opleggen Hy heeft schikkingen gemackt als iemand die niet voornemens is spoedig terug te keeren Zulks waren de tydingen welke men te Oran zoo niet als stellig ten minste nis zeer waerschynlyk beschouwde hy het vertrek van den Solon Men ziet dat niettegenstaende het gunstig opzigt onzer zaek er nog onzekerheyd bestact no¬ pensden uytslag van den krisis den ernstigsten welkeAbd- cl-Kader lot heden had door te komen — Den Philippe- Au guste op 3 december uyt Algiers vertrokken bréngt de gewigtige tyding mede van Abd-el- Kadcrs onderwerping aen den keyzer van Marokko Bou- Hamedi is van zyne zending by Muley-Abd-er-Rahman naer de deïra teruggekomen Deo keyzer aenveerdt alleen dc onderwerping op voor¬ waerdc dat Abd-el-Kader onmiddclyk zyne deira ontbinde dat de voornaamste oversten afzonderlyk de plaetsen gaen be wonnen welke hen zullen aenge wezen worden door het fransch gouvernement en door den keyzer en dat den emir de piaets niet meer verlate waervan men hem den keus overlaet Abd-el-Kader zoude deze voorwaerden aenveerd en onverwyld zyne deira ontbonden hebben Daerenbovcn zouden zyne peerden volgens de arabiersche gebruykcri de schenkels afgesneden zyn in 't bywezen van den maruk- kacnschen gezant Midden-prys der Tarwe en Rogge in Belgien gedurende de tweede week van december R E li EN DMASi ÏNGEN T'i BEERNEM Op 4 january 18-48 te middag van 60 koopen Taillie cn 10 koopeo Masteu ten behoeve van Mr den baron De Serret Betaelbaer by B PERHAEGHE Agent van aff'airens te Oostcamp VENDITIEN Maendag 20 december 1847 om 1 ure te St Michiels in de Cbartreusen voor d'heer Henry Sion 40 Koopen sclioone Taillie 1 000 groene Sparre en drooge Suoey Busschen en eene groote party Sparre Persen Kepers enz Dynsdag 21 dito om 1 ure te Sl Andries aen d'Hofsteden van sieurs Boone en Lootens voor Mheren Joos de Terbeest en J.-B.'" Van Ockerliout 80 Koopen Eyke Taillie 83 dito Eyke Beuke Essche eo Achtkante Populiere Boomen Woensdag 22 dito om 12 uren te Lisseweghein de Bosschen van Jonker Anselme Van Caloen by d'Hufslede van Jan Bos- sier40 Koopen sclioone Taillie en frou ken flair mits 23 dito zware Essche- Oime- Abcele- eo Eyke Boomen op haer stoel zat en geen grey ritje bezinning in hare her¬ sens geen droppel bloeds in hare aderen scheen te hebben stond toen men haer riep eensklaps op even als een auto- maet aen eene veer gehoorzaemt — Maek de deur van den kelder open ' Zy begaf zich waggelende naer de andere zyde van het vertrek en opende de deur — Komaen heeren er in Ik zal u lichten zeydc toen Bastien met eene spotachtige vriendelykheyd terwyl hv zyn geweer wegzette en de lamp van de tafel komt gaet daer uwen roes en uwe lal'hertighcyd uytslapcn Men zal u morgen weder op vrye voelen stellen als het dag is en gy beter in'staet zult zyn van hier te vertrekken Vervolgens daer noch Robert noch zyn medegezel zich van de piaets durfden wagen hetzy dat hunne boenen hun allen dienst weigerden hetzy dat door dc allengskens toe¬ nemende verdooving hunner i erstandelykc vermogcnsjslechls ten halve de woorden van Bastien verstaende deze donkere gapende opening die zy achter zich bemerkten hen alles behalve gerurtstelde ging hy voort — Gaet gyevndelvk en er hen na elkander instootende als gy niet vallen wilt kunt gy u aen het touw langs den muer vasthouden Maer wacht nog eens Ik heb uwe hor- logie gestolen Robert ziedaer ik wil niets hebben van ern verrader zoo als gy zyt En hy wierp hem zyne horlogie achterna dat men hoo- ren kon dat zy.op dc steenen van den trap verbryzrld werd Dit gedaen zynde sloot hy de deur weder digt cn keerde zich naer Simonne Wordt voortgezet jig Donderdag 23 dito om 12 uren te Zevenkerk e aen d* Katte- roche voor Mher de Ridder Eugene Van Oulrvve d'Ydewaile 60 Koopen extra sclioone Taillie cn Tronken Hair Maendag 27 dito om 10 uren voormiddag te Zuyenkcrke en Dndzeele 1° aen de Weyman 2" in den Bosch gelegen aen den Bullen Molen 3 e op d'IIofstede van Frans Monbailliu 4° opliet Schotte Kasteel 80 Koopen sclioone Taillie en 30 dito Eyke- Essche- Wilge- Abeele- Keerselaere- Appelaere- en extra zware ölrne Boomen Tronken en Troukeu-Hair behoorende d'Heer Valckenaere Roels Mevr Douairière Van Galoen Van Caloen Mejouf'v Annette Van Caloen en de Douairière Gravinne de Lichtervelde AiO'B'A den uytweg der partie bosch behoorende mev douairière Van Caloen zal na gewoonte genomen wórden langst den Dullenweg eygendom mher Van Caneghem Dynsdag 28 dito om 12 uren te Zuyenkerke langs den Dul¬ lenweg by l'Hofstedekenvan Vidua Denys voorzeyd voor Mevr douairière Van Caloen Van Caloen 30 koopen sclioone Taillie en Tronken Hair Woensdag 29 dito om I ure te St Michiels by d'IIofstede van Jan Vaudevelde Brandt voor Mher den Ridder De Coninck te Gent 40 Koopen sclioone Eyke- eu EUe- Taillie Den zeiven dag om 12 uren te Oedelem en Sysseele goed Ten Torre in pro fy te van mheren barons Lebailly-De Tilleghem 40 koopen Taillie 60 dito drooge Eyke Reulingeu 3000 drooge Eyke en Beuke Busschen Fasseel benevens Larix eu Eyke Kasten en oude Braeke Donderdag 80 dito om 1 1 uren te St Andries in de wan¬ delingen van het kasteel van mher den Bnrgf' De Nieulant 30 koopen Taillie mits eene groote party Beulingen Sparre Persen Snoey- en Maste Busschen enz Den zeiven dag om 1 ure te Meetkerke in den Hagebosch voor J.-B.*" Van Ockerhout 80 koopen Taillie eu 20 dito Olme Essche en Abeele Boomen Maendag 8 january 1848 om uren te St Andries op d'hofstede landen gebruykt door sietir Pieter Slembroeck be¬ hoorende mej Annette Van Caloen 20 koopen sclioone Taillie en 40 dito Essche Abeele eu Beuke Boomen Dynsdag 4 dito om 12 uren te St Andries by d'hofstede vail J b Kindt voor mev douairière baronnesse Mortier 30 koopen Taillie 23 dito Sparre Persen 10 dito Reulingeu 3000 groene Sparre drooge Suoey- en Brom-Busschen Woensdag 5 dito om 10 uren voormiddag te Jabbeke eu Zerkeghem voor mher J Van Der Gracht-D'Eeghem 40 koo¬ pen Taillie 40 dito Beuke Abeele en Evkc Boomen waer onder eenen molenas en pestels Den zeiven dag om 12 uren te St Michiels goed Tille- ghem voor Mheren Baron Lebailly de Tiüeg' lem 30 knopen Taillie 30 dito drooge Sparre Reulingeu 8000 drooge Eyke eu Beuke Snoey-Busscheu mits Fasseel eu Blokkeu Dou derdag 6 dito om 12 uren te St Michiels 1." by het Kleyn Ryssel voor Mheren De Laage eu erven Vau Lede 2.° aen het kasteel van L Van Nieuwenhuy ze 100 koopen zware Eyke Olme Essche Abeele Beuke en Achtkante Popuitere Boomen mits sclioone Taillie Vrydag 7 dilo om 12 men te Eophein en Zedelghem voor Mher J B.' 6 Van Ockerhout en L Van Nieuwenhuyze 20 koopen Taillie 20 dito Beuke Essche en Wilge Boomen 4000 groeneMasteen'faillieDusschen mits 23 koopen Sparre Pérsseii Den zeiven dag om 12 ueren te Ste Kruys in de Malle- busschen voor mevr gravinne de Caruin eu mher den baron de Coulemont 30 koopen Taillie eu 40 dito zware Boomen mits eene partie Brandhout Maendag 10 dito om 12 ueren te Zedelghem in de bos¬ schen van dher baron de Serret eu L Van Nieuwenhuyze 80 koopen Taillie 30 dito Sparre-Persseu 10 dito Beulingen eu 5000 drooge Taillie en groene Maste-Busschen Dynsdag 1 1 dilo om li uren voormiddag te Sint-Andries aen het hofstedeken van Jan Kimpe voor mher Van Outryve- d'Ydewalle en mevr douairière de Man 30 koopen Taillie 23 dito drooge Reulingeu 4000 groene Maste busschen mits allerhande soorten van Sparre-Persen Woensdag 12 dito om 12 ueren te Wardamme in d'Hoes- ten voor mevr baronnesse Mother 40 koopen Taillie 40 dito Beuke en Larix-Boomen drooge Eyke Beuke eu Larix- Bnsschen Fasseel en Reulingen Donderdag 18 dito om 12 ueren te Oostcamp by het kas¬ teel van inher den ridder Ernest Peers 80 koopen Taillie en 3ÜÜ0 Sparre Panne-B usschen Vrydag 14 dito om 12 uren te Ste Kruys 1" by Maele voor Jonfv Poppe 2° op de kasteelgoederen van mlicr baron Van Zuvlen en mejouffr Roels 20 koopen Taillie en 40 dito Eyke Olme Beuke Castagne en Ockernoot-Boomen mits 4000 drooge Suoey en Sparre Busschen Maendag 1 7 dito om 1 2 ueren te St Pieters by het dorp aen het kasteelgoed van jher Raepaert-de Grass en op het hof¬ stedeken van Karet Fac 50 koopen Olme Essche Accacia Achtkante Populiere Abeele eu Eyke Boomen ten meerderen deele van 2 tot 3 meters dikte eu van 1 5 tot 20 meters lengde mits 4000 drooge Keerselaere Busschen Blokkeu en Fasseel Bolaclbaer by L PAN NIE U iVENH U F ZE le Brugge ' I PM* ■ I mmm
Gazette van Brugge 15/12/1847
pagina 3 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item