Back to top

Gazette van Brugge 15/12/1847 pagina 2 van 4

Openbare Bibliotheek Brugge (historische kranten)
 
edene ten behoeve der toekomst en indien iets buyten allen twyfel kan worden gesteld dan is het dat Belgien in gc- woonen tyd al de eetwaren voor zyne inwendige consumtie benoodigd niet voortbrengt Dit blykt duydelyk niet uyt de daedzaken gedurende de jongste noodjaren opgemerkt jnaer uytdegene welke de bandels-beweging der gewonne jaren aen het licht heeft gebragt Er ontbreken 438,649 hectoliters aen het graen dat liet land voor zyne consumtie behoeft en alhoewel dit maer liet dertigste deel zy van het¬ geen noodig is om de behoeften te volzetten verlieze men niet uyt het oog dat de bevolking jaerlyks regelmatig acti- groeyende het te kort ook jaerlyks aenzienlyker zal worden indien de graenteelt niet meerder uytbreyding erlangt Gisteren morgend is voor de eerste mael in het Sint- Jans-hospitael alhier gebruyk gemnekt der Cltloroforme in het bywezen van verschcyde genecsheeren en dat met den besten uytslag Eenen zeventienjarigen jongeling den welken door een beenderen-bederf aen de knie zeer Ivdende was is zyn been tot hoven den bil moeten afgezet worden Men heeft ten evnde hem voor die pvnelyke bewerking ongevoelig te maken cenige druppelen van dit vocht onder den neus gehouden in oenen oogenblik was by geheel be¬ wusteloos en twee minuten dacrna was zynen bil afgezet zonderdat hydeminste teekens van gevoelighcyd gegeven had Men heeft Ier zeiver tyd door gebruyk van den zelvcn middel met den besten uytslag eene tweevoudige armbreuk aen eene vrouw onderzocht en verwonden — Te Oostende is er e.ene lading zaev-lynzaed aengebragt ran allereerste hoedanigheyd te Riga Puyk Puyk genaennl Alle de tonnckcns zyn gelood en gezegeld door de douane cn leveren dus alle zekerheyd op voor de landbouwers Wy moeten die voordeclige gelegenheyd de landbouwers aenbevelen die aldus goede koopware zoo noodig voor de goede gelukking van het vlas bekomen konncn Hoelang den keyzer van Rusland mag regeren Volgens een berigt dat by na in alle voorname dagbladen van Europa heeft rondgeloopen zoude kevzer Nicoiaes in 4830 moeten gehoorzamen aen eene aloude rykswet welke aen ecnen alleenheerseher van Rusland nietzoude vergunnen langer dan 25 jaren te regeren Jammer dat niemand de dagtcekcning en den tekst van die wet gezien heeft Wy gelooven het geheele berigt vevlig voor een sprookje te kun¬ nen houden Immers sedert de invoering van iiet christen¬ dom in Rusland hebben twaelf souvereynen langer dan 25 jaren geregeerd te weten den Heyligen Wladimir eersten christen grootvorst van Nowgorod 43 jaren 972-1015 Jaroslov 36 jaren 1019-1053 Wsewolod grootvorst van Wladimirië 36 jaren 4177-1243 Demetrius lil grootvorst van Moscovië 27 jaren 1562-1389 Basilius 11 56 jaren 1389-1423 hvan III,' 43 jaren 4462-4303 Basilius IV 29 jaren 1503-4334 Iwan IV den eersten Czaer 50 jaren 1334-1584 Michaël den eersten Czaer uyt het buys Rdmanow 32 jaren 1615-1643 Alexis 31 jaren 1645-1676 Peter den Grootcn den eersten kevzer 43 jaren 1682-1725 en Catharina li 34 jaren 1762-1796 Het laet zich moeyciyk begrypen hoe men desniettemin het 25 ° regeringsjaer als noodlottig voor den russischen autocraet kan beschouwen of van eene stactswct spreken van welke de geschiedenis des ryks eene voordurende over¬ treding zoude geweest zyn REGTERLYKE KRONYK HOF VAN ASSISEN VAN WEST- VLAENDEREN 4." Kwartael — 2." Serie Voorzitter Mu Van Zuyi en-Van Nyevelt Zitting van den 13 december — De genaemde Petrus- Joannes Mucrhout zoon van Petrus-Joannes oud 29 jaren strooydekker géboren te Moorslede en woonende te Lede- glicm cn Leo Catry zoon van Ignatius oud 24 jaren voerman geboren en woonende te Ledeghem ovcrtuygd van verschcyde diefstallen met bezwarende omstandigheden gepleegd te hebben in de' gemeente Ledeghem zyn veroor¬ deeld geworden ieder in zes jaren dwangarbeyd eene ure de den grootneus was het om dat de streek hier niet al te veylig is en des avonds heeft men in het gebergte te vree- zen — Ah ja ik weet wat gy zeggen wilt dat Bustien den dief u aenrandt — Zonder twyfel Nu maer toen gv zag dat ik alleen was Het is waer daer kan men altydniet op rekenen en dezen Bastien zoo als men zegt op het oogenblik zelve dat men hem zon¬ der verdediging meent te overvallen en te pakken heeft al- lyd eene bende roovers by de hand — Rah denkt gy dat vroeg den makker van den groot- neus met een verwonderd gczigl — Ja ja zeker — Kent gy hem dan — Zoo cenigzins — Wel duyvels En wat is het voor een mensch In al¬ len gevalle toch maer een man en niemand meer • — Aceoord maer vol hulpmiddelen wakker onver¬ schrokken moedig doodendc als men er hein toe nood- zaekt en boven alles lafaerds en verraders geene genade schenkende De beyde vreemdelingen verbleekten cn Bastien ging voort Zonder te rekenen dat hy vele toegenegene vrienden rondom in het g< bergte heeft die hem dienen tot spionnen boodschappers schildwachten enz Ook mist het nooyt of hy word op de eene of andere wyze onderrigt van hetgeen nïen tegen heng smeedt Zelfs van daeg nog heeft een zj ner boodschappers hem voor eenen lrik gewaerschuwd tentoonstelling en om na ondergien te heb ben hunne straf gedurende zes jaren te verblyven onderdo byzondere waek- zaéinheyd der pólicie Zitting van den 14 december — De zaek vervolgd ten laste van Albertus Florentyn slotmaker geboren en woo¬ nende te Yperen aengcklaegd van diefstal met valsclie sleu¬ tels is door bet bof tot de toekomende sessie verzonden door de afwezigheyd van twee getuygen die door ziekte zicli in de onmogelyklieyd bevonden lieden voor het hof te verschynen t m i m i 1 -3 uw CORRECTIONNELE REGTBANK VAN BRUGGE Zitting van den 10 december — Augustinus Van dn Wal- le oud 20 jaren zoon van Leo landlouper geboren en woonende te Meulebeke en Ivo d'llondt oud 19 jaren zoon van Petrus laudlpóper geboren te Dentcrgliem en woonende te Meulebeke verdagt van landloopery b dclary en bedreyging van brandstichting te Asscbrouck op 14 no¬ vember 11 zyn beyde veroordeeld geworden in twee jaren gevangzitting Deze jongelingen booden zich aen ten gemelden date ly d'hecr Jacobus van Mullein stooker en landbouwer ter ge¬ melde gemeente Asscbrouck en vroegen om aldaer te mogen vernachten — Op 'dc'iens weygering vielen zy uyt in aller- leye dreygcmenlen oiider andere zeggende Indien gy ons niet wilt herbergen Wy zullen uwe hofstede in brand ste¬ ken en dan zult gy te vreden zyu Men kan denken welke onrust zulke bedreygingen te weeg brengen Zitting van den 1 1 december — Josephus Van den Broueke oud 20 jaren ongehuwden zoon van Josephus geboren en woonende te Brugge schoenlapper verdagt van op 27 no¬ vember II op nacm van zynen oom den heer Franciscus May borstelmaker te Brugge te hebben afgehaeld 28 pakken bor¬ stel hair ter weerde van omtrent 30 franken is veroordeeld geworden in twee jaren gevangzitting ZÉERA1PE N De tvdingen van de engelsche fransclie en Iiollandsche kusten blyven vele zderampen acnkondigcii welke door de jongste stormen zyn veroorzaakt — In den nacht van 8 de¬ cember is de engelsche galjoot Tritoma kap Furze by Terschelling gestrand' hel schip was vol water waer het volk gebleven is weet men niet — De nieuw gebouwde russiscbe brik Polcja kap Eckman is den 9 dezer by Yarmouth totaliter vergaen de equipagie is gered — De engelsche galjoot Fanny kap Parkinson is in volle zee verlaten en dacrna gezonken het volk is op eene fransclie visschersloep kunnen overgaeu — Den amerikaensehen dryinaster Robert Shaw met katoen naer Havre bestemd is den 8 dezer door den bliksem getroffen en in volle zee opgebrand Ondanks het afgryzelyk weer beeft de equipagie bet geluk gehad in de sloep Paimpol tebereyken Het fransch schip Edouard kap Gnillemer met 900 viltjes pekelharing naer Bordeaux bestem I is omtrent Marennes totael vergaen — De oostcnrykschc schepen Venelo kap Gasparo en Giove kap Riglietti zyn den 24 november in de middcljandsche zee met man en niuys verongelukt Te Portland heeft men eene plank opgevischt op welke in gulden letters de nacm AMASIS stond ingebeytcld Men zal zich herrinncren dat op 15 oetober jongstleden een schip Ainasis kap Feven van Antwerpen naer Valparaiso is vertrokken — Uyt Wey¬ mouth wordt van den 7 geschreven dat ten 5 uren des na¬ middags van dien dag een schip naer alle oogenschyn eenen stoomboot in vollen brand staende gezien was op 10 mylen ten westen van Portland Men bad de levendigste vrees voor de bemanning daer de poogingen gedaenom liaer te redden vruchteloos waren Naer den wind te oordeelen welke naer de kust sloeg verwachtte men weldra liet ongelukkig brandend varrtuyg op de kusten te zien dryven — Den 10 december is te Calais eene fransclie visschcrs- sloep binnengcloopen na daegs te voren door een zonderling toeval zes mannen barer equipagie te hebben verloren Deze sloep had op zes mylen ten zuyden van Dover eene engelsche galjoot verlaten gevonden dit vaertuyg dreef volkomen overeynd op het water Zes mannen der sloep begaven zich een der beste die de herren gendarmen hem ooyt gelegd hebben zoo als by zich uytdrukt want hy is zeer beleefd — Van daeg berliaelde den man met den grooten neus met eene doffe stem waerin onder den schyn van onver- schilligheyd een grooten angst doorslraelde — Zoo als ik u zeg — En op welke manier — Dooreenen brief dien men hem nog twee uren ge¬ leden by zyne terugkomst van een togtje ui de voormalige aenhoorighcdcn van de priory van Cassan cygenhandig over¬ gaf — Een brief — Zoo als ik de eer heb u te zeggen — En maer wat weet gy van den inhoud rie¬ pen gelyktydig de beyde vreemdelingen cenigzins stout trach¬ tende eenen onderzoekenden blik op Bastien te werpen dien zy dadelyk weder moesten ter nederslaen voor den standvas- tigen half spotaebtigen en altyd geheymzinnigen blik van dezen — Dien ken ik voor den duvvel Daer kan ik over spreken wyl ik hem gelezen heb — Gy — Ik Zoudt gy niet willen dat men u denzelven mededeelde Hier is hy zeyde hy den brief van Tony uyt zynen zak halende en achteloos op de knie openvouwende — Vervolgens de lamp nader by schuwende cn met de ellebogen op de tafel leunende ging hy voort — Luystert hecrcn « Bastien wordt by dezen verwittigd datden ex-brigadier Robert en een ander gendarme gedurende zyne afwezigheyd aen boord en wendden de steven naer Duyns maer tien minuten daerna sloeg de galjoot om en zonk met de zes on¬ gelukkige visschers «Sü-9»SMBS-«— — Gend 14 december De koninglyke mactschappy van Rbetorika de Fonlenis- ten bad op zondag 12 dezer hare bestuer-cn ecrc-leden In¬ een geroepen Het voorwerp dezer hyeenkomst was vooraf- gaendc schikkingen le beramen en vast te stellen voor de aenstaemle viering van het viereeuwfeesl der mactschappy waervande vertooningen die thans plaels hebben een begin zyn Deze vergadering heelt na wy vernemen inderdacd placts gehad en zy was talryk en luysterlyk Dezelve wierd omtrent elf uer geopend onder het voorzitterschap van den beer de Kcrchove burgemeester van Gend den lieer hoogleracr Serrure onder-voorzitter en bygewoond dooi¬ de herren schepenen Leirens en van Pottclsbergbe den lieer Manilius lid van den sledclyken raad den marquis de Rodriguez voorzitter van stads riddcrlyk hoofdgilden van S Jooris den heer Eugène d'Hane hoofdman van stads riddcrlyk hoofdgilden van S Antone de heeren Hipp Lammens Vandermcesch bewaerder der provinciale hand¬ vesten Kervyn de Volkaerdsbeke Ilerremans leerraer aen het atheneum van Duy.-e bewaerder van stads hand¬ vesten enz enz die allen een werkzaem deel aen bet feest toegezegd hebben Uyt deze vergadering is een ondei- kommissie benoemd die zich zal gelasten met eenige vooi- afgaende schikkingen Vervolgens heeft men zich onledig ge¬ houden met dczamenstelling van den praelstoet of cavalcade die de intrede vauPhilip-den-Gocden hertog van Bourgogne in versierselen eu kleederdragt van dien tyd zal verbeelden Brussel 14 december Kamer der Voiksvertei-emroardlgers Zitting van den 13 december De algemeene beraedslaging van den budjet der binnen- landschc zaken heeft eenen aenvang genomen Even als by de discussie over bet adres zyn er uitleggingen aen het ministerie gevraagd over de afstellingen welke hy zyne komst aen 'l bewind plaets grepen Den lieer Eloy de Burdinne bad de vergadering voorge¬ steld het op den budjet der biniienlandschc zaken gebragte krediet voor de buert wegen te verhoogen tot 500,000 l'rs als Mr de Garcia aen den minister van binnenlandsche zaken kwam vragen welke de stellige Oorzaken waren van de al- zetiing van versclieydene ambtenaren Den minister van binnenlandsche zaken heeft aen Mr de Garcia geantwoord dat by die oorzaken niet zoude zeggen of ten minste dat hy zulks slechts dan zoude doen als de kamer hem daertoe vol trekt zoude dwingen hy heeft er bygevoegd dat die oorzaken van enkel politieken aerd zyn en geen persoonlyk karakter hebben Den beer D'Huart is dan opgestaen en heeft aen den minister van binnenlandsche zaken voorgesteld wel te willen zonder de minste beredeneering in bet licht ge ven de briefwisseling tussclien hem en het departement van binnenlandsche zaken ten gevolge van welke hy afgesteld wierd van zynen post van gouverneur te Namen." Mr Rogier weygert eene publikatie op zich te nemen welke een voorbeeld zoude uytinaken De akten mvner ad¬ ministratieve werken zyn publiek zegt hy maer ik weet niet of ik dien grondregel moet toehcyligen dat de kamer het regt heeft my eene nauwkeurige rekening te vragen van de persoonelc zaken kortom Mr Rogier weygert de corres- poudencie in het licht te brengen nogtans wil hy niet be¬ letten dat Mc d'Huart dezelve afkondigde — maer indien Mr d'Huart de eorrespondcncie niet nauwkeurig voorlegt zoo als zy was behoudt by zich voor alle de stukken ken- baer te maken welke by zoude beboorlyk oordeelen daer- enboven zal hy in het Jicht geven al helgene hem nuttig zal voorkomen tot verklaring van de correspondencic — Den lieer d'Huart aenveerdt den voorstel indien hy nog niets afgekondigd heeft het is dat hy de toestemming van den minister afwachtte Zitting van den 14 december Na lezing der verscbillige aanmerkingen en petitiën totdc aen zyn Jiuys is geweest Zy hebben Simonne omgekocht en Simonne zal dezen avond bv zyne te'huyskomst boni een glas rooden wyn aenbieden waerin men een slaappoeder gemengd beeft Welligt ook dat men ten eynde liet middel van betere uytwerking zv het in zyn avondeten menge Te¬ gen acht uren als Bastien zal ingeslapen zyn zullen de bey¬ de gendarmen terugkomen zy zullen drymael aen de deur tikken een toeken met Simonne afgesproken zy zullen Bastien knevelenen hem naer Monlpcllier voeren ten eyndo daer teregt gesteld te worden u Hy die Bastien deze waerschuwing geeft noemt zich niet maer indien Antonin Lamic onderschrapt myne hee¬ ren dat is de ware naem van Bastien den dief met den on- genoemden een onderhoud verkiest kan hy hem morgen uch tend ten negen uren vinden in de bergengtc die naer de rnynen van R voert i Welnu is dat niet duydelyk Hoe denkt gv daarover heeren vroeg Bastien zccr gerust den brief weder in zynen zak stekende De beyde vreemdelingen zwegen Zy waren vcrschrikkc- lyk bleek Hunne vingers klemden zich aen hun mes vast en hoewel Rastien niet zyne vlammende vurige blikken hen als op lieete kolen joeg poogden zy nog te grimlagclu n hetwelk echter door hunne wankelinoedigheyd en bolheyd op eenen nfschuwclyken gryns geleek Eyndelyk zonder twyfel niet langer in staet zynde deze innerlyke kwelling te verduren riepen zy gezaincntlyk terwyl zy van hunne stoelen opsprongen uyt — Wyzvn verraden En zy maektea zich beféyd om Bastien acn tc vallea
Gazette van Brugge 15/12/1847
pagina 2 van 4

Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Blader door de uitgave

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item